Prágai Magyar Hirlap, 1927. március (6. évfolyam, 49-75 / 1383-1409. szám)

1927-03-01 / 49. (1383.) szám

Na> **ámunk 19 ^ ^ ^"' SZ^in" * ^7 marcius Iflfc-?frfTfflias»gWH—— n i ■ — n'wnwaij.^.’Bi’WfUM ■ i.ijuijh m ^ '■wmmmhbm 11 ■— i l iii iLiWiin»-'iMgr^^y-.- —----------------­Előfi zetési ár: évente 300, félévre 150, A ezlovpnszkni #»<? rnwinmkni pllpnrphi nnrtnk Szerkesztőség: Prága IL, Panská ulice negyedévre76, havonta26Ke;külföldre: SZLOVenSZKOl €S rUSZ17l$~KOl eUenzeKl partOK t2f n. emelet Telefon: 30311 — Kiadó évente 400, félévre 200, negyedévre 100, ' Főszerkesztő: politikai napilapja Fclel5s izer^esztő: hivatal: Prága II., Panská ul 12/111, —Te­havonta 34 Kő. Egyes szám ára 1*20 Ke VZUnANYl LÁSZLÓ FORGACII GÉZA lefon: 30311.—Sürgönyeim: Hírlap, Praha Mai számunk lO oldal VI. évf. 49. (1383) szám • Kedd ■ 1927 március 1 Anglia és a ssoviet a diplomáciai ssafeitás előtt Az angol-orosz JegyzékpárbaJ következményei — Az angol kUliigyl hivatal a szakítás álláspontján — „Oroszország válasza szemtelen és pöffeszkedő" Moszkva, február 27. A szovjet jegyzék­nek az angol ügyvivőhöz terjesztése után Moszkvában számos munkásgyülés volt, ame­lyek után tüntető menetek alakultak. Az angol követség elé felvonulókat a karhatalom szét­oszlatta. Hasonló tüntetések voltak a szovjet­unió más városaiban is. A lapok behatóan fog­lalkoznak a szovjetjegyzékkel. Az Isvestia sze­rint az angol jegyzék semmiesetre sem javít­hatja meg a két ország kapcsolatait. London — úgy látszik — készakarva rontja a viszonyt s arra számít, hogy a j szovjetunió visszaretten a diplomáciai szakítástól. Oroszországban azonban senki sem ijed meg ettől. Gyakorlatilag és taktikailag az angol kormánynak ez a lépése teljesen céltalan. A Pravda szerint a szovjet válasza teljesen j megdönti Anglia szemrehányásait. Az angol, jegyzék sarkpontja a kínai kérdés, ha ezt nem is említi fel. A szovjet nem akadályozhatja meg a kantóniakat abban, hogy maguk válasz­szák meg tanácsadóikat. Kina többi urának is megvannak a fehérgár­dista s angol tanácsadóik. Az angol jegyzék­nek' az a célja, hogy azokat az államokat, amelyek most ké­szülnek a szovjetet de jure elismerni, visszatartsa ettől a lépéstől. Az orosz lapok közük a Daily Telegraph kom­mentárjait, amely szerint Németország is he fogja látni a jegyzék után, hogy a német-angol kapcsolatokra mennyire ártalmas a német­orosz barátság s együttműködés. Angija azt kívánja, hogy rést üssön Németország s a szov­jet közé. London, február 27. Az orosz válaszjegy­zék az argói fővárosban olyan későn lett is­mert, hogy a vasárnapi lapok még nem kom­mentálják. Amint beavatott körökbeu hírlik, a külügyi hivatalban az az álláspont, hogy a felelet az Oroszországgal való szakítást a nemzetközi becsület szempontjából szükségessé teszi. Közben Birkenhead lord miniszter, a szovjet­nek legintranzigensebb ellensége, a kormány­ban beszédet tartott, amelyben többek között kijelentette, hogy Oroszország neve az egész világon gyalázó szó lett. Oroszország az a föld, ahol nincs törvény és nincs jog, ahol na­ponként gyilkosságra adnak parancsot s gyil­kosságot hajtanak végre a titkos politikai ko­mi ték. A Sunday Times közli ezt a beszédei, de ugyanekkor elismeréssel nyilatkozik Baldwin és Chamberlain mérsékletéről s óva int a diplo­máciai viszony megszakításától. London, február 28. A hétfői reggeli sajtó az orosz jegyzéket teljesen elégtelennek minősíti. A Times felszólítja a kormányt, hogy * jegyzéket egyáltalán ne vegye figyelembe. Nincs benne más, mint hamis beállítások, vá­dak keveréke és pacifista szándékoknak üres hangoztatása, amelyeket minden részletükben már a múlt héten meg lehetett jövendölni. A kiélezett vita ebben a pillanatban csak komplikálná a nemzetközi helyzetet. A Daily Telegraph szerint Litwinow vonako­dása az angolellenes propagandának a távol keleten való megszüntetésére vonatkozólag a •feleletet teljesen értéktelenné teszi- A Morning |*ost rámutat arra, hogy Chamberlain mérsé­kelt beszédére egy olyan felelet a jutalom, amely amennyire pöffeszkedő, annyira kör­mönfont is s hypokrita békeszólamai ellené­re a London irányában érzett ellenséges indu­latot minden részletében elárulja. Azonban miután felismertük a szovjetkormány javít­hatatlan ellenséges érzületét, tartsuk fenn a kapcsolatokat Oroszországgal s elégedjünk meg az olyan intézkedések foganatosításá­val, amelyek rosszakaratát megfékezik. A Daily Mail is, amely mindig a diplomáciai kap­csolatok azonnaü megszakításának előharcosa volt, megelégszik azzal, hogy a jegyzéket sér­tőnek minősiti s a Daily News rámutat azok­ra a károkra, amelyek a kereskedelmi, kapcso­latok megszakításából, következnének be. A A munkáspárti Daily Herold szerint a jegy­zékben megvan a lehetőség a komoly tárgya­lások felvételére, ami nélkül minden remény illuzórikus arra vonatkozólag, hogy a két or­szág kapcsolatait barátságos alapra lehet hozni. Ütvén letartóztatás Magyarországon Letartóztatták Szántó Zoltán volt helyettes népbiztost, akit Moszkva küldött Budapestre az ifjumunkásság forradalmasítására A rAW$£5r*ég leleplezte a nagyarányú kommunista — Március 21 -éré tervezték az erőpróbát — Szántót a bécsi gyorsvonaton fogták el — Letartóztatások Debrecenben, Mis­kolcon, Szolnokon, Pécsett és Kaposvárt Budapest, február 28. (Budapesti szer­kesztőségünk telefonjelentése.) Tegnap jelen­tettük röviden, hogy a budapesti rendőrség Vági Istvánt, a magyarországi szociális mun­káspárt (ami nem egyéb, mint a kommu- mistapárt újjáélesztése) vezérét s egész vezér­karát letartóztatta. A budapesti főkapitányság politikai osz­tályának már régóta tudomása volt arról, hogy a kommunisták Moszkva irányítására újabb szervezkedéshez fogtak Magyarorszá­gon s földalatti aknamunkájukat a legnagyobb kitartással folytatják. Hosszú ideje tartottak egyes embereket, megfigyelés alatt s különö­sen Rákosi volt népbiztos ügyének tárgyalása után juttatott a legnagyobb titokban folytatott nyomozás szenzációs adatokat a rendőrség kezér. a kommunisták készülő terveiről. A Vági-párt vezetőinek letartóztatása a további letartóztatások egész lavináját indí­totta meg. A budapesti rendőrség detektivjei vasárnapra virradó éjszaka most már teljesen leleplezték a kommunisták bűnszövetkezetét s ennek szellemi irányítóját. Szántó Zoltán volt helyettes népbiztost, Szántó Béla volt hadügyi népbiztos testvér­öccsét Hegyeshalmon letartóztatták. A budapesti detektívek munkájával egy­idejűleg az ország többi nagyobb városaiban is nyomoztak a hatóságok s a nyomozások alapján különösen Debrecenben, Miskolcon, Szolnokon, Pécsett és Kaposvárt tartóztattak le számos egyént. A legnagyobb szenzációt természetesen j Szántó Zoltán letartóztatása váltotta ki. Szántó Zoltán elfogatása után a rendőr­ség még az éjszaka folyamán rajtaütött : a kommunista szervezkedés egész háló­zatán. amelyet Szántó irányított s rajta i kiviil még ötven embert tartóztatott le. Szántó hónapokkal ezelőtt jött vissza az emigrációból Magyarországba, ahol álnév alatt élt s lakását is állandóan változtatta, hogy sem kilétét, sem tartózkodását ne lehes­sen felfedezni. A rendőrség megfigyelése, amely ezzel a letartóztatással végződött, még a nmlt esztendőben irányult erre a szervez­kedésre. amikor a rendőrség politikai osztá­lyának detektivjei rájöttek arra, hogy a szer­vezésnek uiabb titkos vezetője van. Megálla­pították többek között azt. hogy amikor a Rákosi-ügv tárgyalásakor Major József cseh­szlovákiai kommunista nemzetgyűlési képvi­selő Budapesten járt. Pákozdi Gábor és társai memorandumot nyújtottak át neki azzal, hogy azt Moszkvába juttassa el. "■ A memorandumban elpanaszolják, hogy a Magyarországba küldött kommunista ve­zetők alkalmatlanok a szervezkedés nagy feladatainak elvégzésére, ezért újabb embereket kérnek. A detektívek ezután hónapokon keresz­tül megfigyelték, hogy Bécsen keresztül több gyanús ember jött be Magyarországba. A megfigyelt emberek főképp az idénymunká­sok között igyekeztek propagandát kifejteni. Ennek az akciónak az volt nyilván a célja, hogy a földalatti kommunista munkát most már a föld színére hozzák. A rendőrség az akciónak minden fázisá­ról tudott és sikerült megtudnia azt is, hogy az akció terjesztésének céljaira főképpen Bécsből a legkalandosabb utón nagyszámú magyarnyelvű kommunista röpiraíot hoztak Budapestre. Minden tény arra mutatott, hogy Bécs közvetítésével folyik az agitáció. Köz­ben tudomást szerzett a rendőrség arról is, hogy ebben az időben egy gyanús fia falember érkezett Budapestre és Csillag József név alatt jelentette be magát. Az illető szabályszerű külföldi útlevéllel jött Budapestre s állítólag a Kereskedelmi Akadémiára iratkozott be. A rendőrségnek szorgos kutatás után sikerült megállapítania, hogy ezt a fiatalembert küldötte ki Moszkván magyarországi kommunista szervezkedés vezetésére. Most már állandó megfigyelés alatt tar­tották. lépésről-lépésre kisérték s kiderült, hogy ez a titokzatos fiatalember nem más, mint Szántó Zoltán, a volt helyettes népbiz­tos, aki a kommün ideién, amikor Szamuelly Tibor volt a lakáshivatal diktátora, mint a budapesti lakáshivatal vezetője működött. Szántó nagyon óvatos volt szervező munkájá­ban. Nem érintkezett sűrűbben senkivel. Csak itt-ott utazott ki a környékre s itt alig két-három emberrel találkozott. Ezek voltak azok. akiket utasításaival ellátott s akik uta­sításait továbbították. Néhány nappal ezelőtt a rendőrség már annyira tisztában volt a készülő összees­küvés részleteivel, hogy már tudta mind­azok nevét, akik a kiterjedt hálózatban szerepet vittek. Péntekről szombatra virradó éjszaka el­fogták Vágit és társait, de ugylátszik, Szántó pontos híreket kapott a megkezdett kihallga- ásokról. mert amikor a detektívek szombaton este lakásán keresték, már nem találták meg. Még délután kifizette lakását, estefelé pedig három bőrönddel autón eltávozott. Egy ne­gyed óra múlva a detektívek már megállapí­tották. hogy a keleti pályaudvaron váltott clsőosztálvu jegyet és hálófülkét a bécsi gyorsvonatra Azonnal telefonáltak a hegyeshalmi csendörkirendeltségnck. hogy a hajnali vonatta] érkező Csillagot tartóztassák le. Ez mog is történt vasárnap hajnalban. A hegyeshalmi csendörség Csillagot letar biztatta és már vasárnap délelőtt folya mán beszállították a budapesti főkapi­tányság politikai -osztályára, ahol meg­kezdték kihallgatását. Szántó kihallgatása során beismerte, hogy álnevet használt és hogy Moszkvából kapta az utasításait, valamint több alkalommal na gvobb összegű pénzt is. Januárban jölt fel Budapestre. — Beismerem. — mondotta á kihallgató sa alkalmával többek között, — hogy az önök társadalmi rendiének megváltoztatására irá nyúló tevékenységem miatt az Önök szem ben bűnös vagyok. Moszkva küldött azzal, hogy az ifjúmun­kások szervezetét forradalmositsam. Az ifjúmunkásokat megfelelő kiképzés után rohamcsapatokba akartuk beosztani és március 21-én. a proletárdiktatúra kitö­résének évfordulóján akartuk kipróbálni a munka sikerét. Nagy tüntetéssel akar­tuk megmutatni, hogy vagyunk és lehet, hogy talán vér is folyt volna, de hiszen áldozat nélkül nincs és nem is lehet fór vadalom! Többet nem beszélhetek. Ez az i <- ■ ; egész! ■ Szántó eliogatásával egyidejűleg Debre­cenben is számos egyént tartóztattak le. Ói ­ban István letartóztatott szerelő lakásán nagy­számú bolsevista propagandanyomtatvánvl foglaltak le. A letartóztatottak azt vallották, hogy Debrecenben a kommunista párt kelet- magyarországi központját akarták megszer­vezni. Merényi Sándor, a kommunista ifjak tanára vallomásában kijelentette, hogy az if­júmunkások szervezete sokban a levente in­tézmény ellen irányult, amely legjobban ve­szélyezteti a kommunista eszméket. Beval­lotta még azt is. hogy a leventék közül is na­gyon sokan tartoztak az ifjúmunkások szerve­zetébe. A rendőrségen a 'legnagyobb eréllyel folynak a további kihallgatások, amelyektől még uiabb szenzációkat várnak. Ezek a ki hallgatások azonban minden valószínűség szerint tiz-tizenkét napig el fognak tartani. Addig a letartóztatottak a rendőrségen ma­radnak őrizetben. A ma délelőtti rendőrségi kihallgatások eredménye nemcsak annak megállapítására vonatkozott, hogy mennyi pénzt hoztak az összeesküvők a szervezkedés céljaira a kül­földről és hogy mily módon osztották szét azo­kat, hanem már ezeknek a kihallgatásoknak során pontos adatokat és határozott nyomokat találtak a detektívek arra vonatkozóan is. hogy Budapest környékén egy villában való bán felállították a kommunisták titkos nyomdáját. Megvannak ennek a nyomdának részlets- tervraizai is. Szántó holmijai között az ele­gáns angol bőrkofferben, a selyem pizsamá­ban. a különböző illatszerek között Budapest környékének térképét találták meg. ahol pontosan be volt vezetve a környékbeli he­gyek alkalmas búvóhelyei, ahol bizalmas embereivel találkozni szokott. A főkapitány ­ság természetesen csak később fog teljesen tiszta képet nyerni arról ht»gv az ügy minden fázisát kinyomozzák. Romániában is fölfedeztek kommunista összeesküvést Bukarest, február 28. A katonai ügyész­ség tegnap letartóztatott több kommunistái, akik az újoncok között lázitó tartalmú rop- iratokat osztogattak szét. Valamennyi letar­tóztatott taria a kommunista ifjúmunkás szer­vezetnek. Vidéken is számos letartóztatás tör­tént. A rendőrség felfedezte a titkos nyomdái is. ahol a röpcédulák készültek. A röpcédulá­kon március végére a forradalom kitörését jelentik be.

Next

/
Oldalképek
Tartalom