Prágai Magyar Hirlap, 1927. január (6. évfolyam, 297-24 / 1335-1358. szám)

1927-01-12 / 8. (1342.) szám

J127 január 12, sroráa. 9-BRWIfll-MAfifeARHnttiAB J^z^yzfiA^Ácn , Ruszinszkó iparosainak és kereskedőinek kongresszusa Munkácson tusziiiőzkói vegye® ipartár»uLaü«k kongresszusa — ii adó, a szociális biztosítás, az állami mán* kák 6* a szövetscgailakiiis kérdései Maakác*, január 11. A munkácsi vegyem tpartársuuüt elnökségének Jtezdemönyeztósúre a ruaniMBkói vegye* iportár- sulotok országos kongresszust tartottak január -ö-cn Munkácson. A kongresszuson telje* számban Mp viseltették magúkat a ruszirn«jkói vegye* aportáreulatok. Képviseltette magát a kawai ka* mára s az országos muntohbi/ztosüó pénztár- A ru- sznnszkói képviselők közül Gőte kommunista kép* viselő jelent meg, Volooin Ágoston levélben mán* tét1!* ki magát, Egry Ferenc és Korláth Endre dl. magyar nemző ti párti törvényhozók levélheti üdvözöl­ték a kongresszust, Sajnálva, hogy személyesen nem jelenhettek meg nagyíon‘oesdgu él-foglaltságuk miatt, előre is ki­jelentve a són bon, hogy az őslakos iparos <5* ke­reskedő társadVonvnnk rendelkezésükre állanak, képviseletülkre R. Vosáry Aladár munkácsi ügy* vezetőt kéitek fel és jelentettek be. Az ipartánsulatok delegált tagjainak száma meglökd ta a 120-af- Zsúfolásig tolt meg a mun­kácsi városháza nagyterme a delegáltakkal, to­vábbá az iparos- és keresk<’dŐot7fály érdeklődő tagjaival. A felszólalók mindegyike az általános elkeseredésnek, a keresi!*- é* ipa rost á.-sadnlun ralim talán eérelméro0'*". a ‘rengeteg panasznak és jajnak adott kifejezést, '"'vn lett hivata-osan meg- álíapitva a kocgresssusxj, de ba összegezzük a dolgokat, bizony mindennek okán! a Ruszinszkóban uralkodó karményzati politika, az őslakosság minden rétegének elnyomása vi.lt mondható. ? Délelőtt ti* órakor csehül Csodiik Miisió8 trasztti társulati főnök, n agyarul Klein István (msjufcácsi társulati főnők nyitotta meg a tcongresz- eaxuti- Ez utőbbi megnyitójában rámutatott arra * rengeteg sérelemre, amelyben a niiainszkói Iparos- és bereeikedőoszltályr.ak része van é* ;i~ra * mérhetetlen nyomorra, amwyöera főként a rur rafnrakói iparosság él — Krelsfietr. Géza ungvári főnők indítványára a kongresszus elnökévé Klein István* válasz­tották meg Spiegel ír. alpolgármester Munkáé* «4ro* nevé­ben üdvözölte a Icoogreaswust Gáti dr. íámutát árra, hogy Rwmirasstkóban az elnyomó * kományr^Mtitot miau , a kérwflcedő* 6$ ; Speroeosítály elprohatar'á’.izáló.ltk, a* Makó* *ár~ mdalhni osztályok között megszűnik a társadalmi elkülönülés. A* őslakos iparos és kereskedő nem kap állami munkát H megrendelést, a határok zárt volta miatt nincs piac, összehasonlítja * hábern előtti állapotokat a mostaniakkal és qviltan mondta, hegy akkor más, jobb volt a helyzet. Az állam támogatta az ipart és kereskedelmei ál­lami munkákkal és rendelésetekéi, a kisipart gé­pekkel segítette. Most ez mind megszűnt a. csel sovinizmus miatt s a kongresszus min len *ö?ok- -vóeémek oda kell iránytűd, Hogy a gazdasági -lé- peqj itt az idevalók érv -nvasiH 1 en ek. Linrbach Emánuel beregszászi df’u'eti főnök fidvfjrld a kongresszust é* bátran . ki: i% áflamhatalomnak is érdeke, hogy ne menjen tönk­re a kiaíraros- és kiskereskedőosztaly. Föbtessy Gyűli a Kurtyák-párt és Kurtyák képviselő nevé­ben üdvözli a kongresszust. Hasonló értelemben tsróM fel a magyar nemzeti párt nevében R. Vo- Záry Aladár. Bottenstein nagyszblilőei társulati főnök tá­madja a kongresszus összehívóit óa rendezőit. Azt mondja, puccsszerűen kezükbe akarják ragadni a kezdeményezők a vezetést, hogy -egyesek uj állá* sokat, uj fizetéseket szerezzenek maguknak. Bot- temstenra szavaira óriási vihar tör ki. a legkülön­bözőbb és legdurvább kijelentések rönködnek fe­léje. A kormányzóság és kormánypolitika bérera- céraek nevezik * ecyéni érdeken szószéi ójának mondják a körbefciáliások és a felsoőlalétk. Le­leplezik azt a törekvését, amelynek főszószó-I'ója a asarolás miatt etiléit Zoltán Sándor állal szerkesz­tett, a nenysseHőei ipart ársuHt hivatalos lapjának mondott Egyetértés című hetilap. Az adóügyök Ezek után megkezdődött a® érdemleges tár­gyalás, amelynek első pontja az adóügy volt. Berliovics Arthur beregszászi társulati titkár volt a kérdés hivatalos előadója. Rámutatott arra, hogy — mint a nemrég Prágában járt deputácrió esete mutatja. ■*■»-. a prágai kormányzó1 mennyire negligálja az adózói? megmozdulásait. Hangsúlyoz- mi, hogy az adó mmtti tönkremenés, amelyben nem ery embernek van része itt, egészen uj, szo­morú jelenség, mert rór~n a nrvrvlórtartis igazságos és méVnyos volt ős senki sem ment tönkre megadóztatása miatt­líagv baj, tuyvy a pénzügyi hatóságok hivatalnoki karának jórésze a legmeyobb rosízaftoralta! ke­zeli egyéni érvényesülése érdekében az adó­ügyeket. ....... Krcisler Géza elmondja a legutóbbi ruszin* szkói adótenufáciőzás történetét. Rámutat arra, hogy egyes városok meHelelő szervei, mint Be. regszász, Munkács egválfaliban nem támogatták sem anyaság, sem erkölcsileg az akciót. Rotten- ste:n r>e<iig g-t jelentette, hoerv Njgyss^l’ósön és körn-i-é^n nincsenek adósére,m''k. Prágában hatották, hogv eyv ruazta*T>ő5 d»putáóió. élén Guttmaao Emánuellel ast mondott* » pénzügy* minisztériumban, hogy Ruszinszkóban nincs adó­morál. Ilyen kijelentések után nem csoda, ba Ru- szinszkót, illetve a ruszmszkóiak ügyét ellen­szenvvel kezelik Prágában. Tiltakozik a Guttman- nak tumjdonitoft kijelentés ellen- Kéri, hogy a megindítóit akciót tegye magáévá a kongresszus és kérje fel a ruszinszkói összes törvényhozókat annak támogatására. Gáli képviselő éles szavakkal mutat rá a pénzügyi kormányzat hibáira, az őslakosság el* len irányuló törekvéseire. Bizonyítani tudja a kí­méletlen s egyenlőtlen megadóztatást, mely kém- rendszerrel dolgozik. Ajánlja, hogy minden ru- szinszkői iparíársulat szervezzen egy adóiratot a sérelmek, panaszok összegyüj'ósére, feldolgozá­sára, a társulati tagok tájékoztatására és segíté­sére. . R. Vozdry Aladár helyesli, ha a kongresszus támogatja a megindított akciót Mindenekelőtt azonban szükségesnek tartja, hogy a kongresz- szus visszautasítsa azt az állítólagos kijelentést, hogy Ruszinszkóban nincs adómorál. De ezen sem csodálkozna, mert a demoralizáld* nem az adózótól indult ki. Igen is demoralizdcióra vezethetnek azok a kö­rülmények, melyek a pénzügyi halósi- gok részéről indullak ki. Adódemoralizáciőt szül az, ba sokat Ígérnek, de az ígéretek közül nem teljesedik egy sem, — ha a feleknek a pénzügyi hatóságokkal való meg­egyezését később maguk a megegyezést kötő hi­vatalnokok nem tartják be, — ha a pénzügyi hatóságokkal megállapodott kiküldötteket a tár­gyalásokra nem hívják be, ha, — mint éppen Munkácson bizonyítható, — légből kapott horribi­lis összegekkel akarják megterhelni az adózókat, ha olyan egyénekkel dolgoznak az adókivetések­nél, mint dolgoztak az első időkben Munkácson- Nem fogadja el a pénzügyi hatóságoknak azt a megjegyzését, hogy a pénzügyi hivatalnokok még nem eléggé gyakorlottak és tájékozódottak, — erre csak azt lehet felelni, minek bocsátották el « régi, jól bevált, becsületes pénzügyi tisztviselőket? Az adózási bajok Ruszinszkóban az igazságtalan pénzbeváltással kezdődtek- Az « szülő oka Ru* sinszkó gazdasági nyomorúságának, meg az a rend széf, mely itt milliomosoknak vagy csalók- nák'tekint iá?, adózókat, mely egyetlen adóbeval­lást sém akar’ elfogadni igaznak- Javasolja, hogy * megindult akcióba vonják be Ruszin­szkó összes törvényhozóit. Az ípartársulatok kiküldendő bizottsága üljön össze a törvényhozókkal rövid időn belül, azok­kal tárgyalja le az adősérelmek ügyét és azoknak legyen kötelességük megfelelő módon eljárni. Javasolja, hogy az adóreform törvényjavaslata parlamenti tárgyalásának megkezdése előtt a tör* vényhozókkal közös értekezlet tartassák. Az adó* nyomorúság megszüntetésére indított munkában a képviselők között nem szabad különbségnek lenni akármilyen pártálláguak is, egyformán kép­viselniük kell a legnagyobb nyomorban lévő Ru* szinszkó érdekeit. Viharos éljenzés" követi a felszólalást, Radó hűsíti kiküldött melegen köszöni meg Gáti és Vo* záry felszólalását, mindkét felszólaló indítványát egyesíti és elfogadására ajánlja. A kongresszus az indítványokat egyhan­gúlag elfogadja. Egyhangú határozatot fogadtak el arra nézve is, hogy a kongresszus kívánja a forgalmi adó el­törlését s amennyiben azt magasabb állami pénz­ügyi érdéit nem engedi, követeli a forgalmi adó­nak a termelőnél való egy összegbeni pausa. rozását Vilkovszky dr. kamarai kiküldött értékes előadást tartott a segédkérdésről ai uj ipartör- vónnyel kapcsolatban. A WKvoiális biitositáa A betegsegélyző pénztárak és a szociális biz­tosítás ügyét nagy körvonalakban Berkovics Ar­túr ismertette. A kisiparos és kiskereskedő tár­sadalom létérdeke parancsolja, hogy a polgári kormányzat megfelelőképpen módosítsa a szociális biztosítás törvényét. Kéri, hogy a kongresszus foglaljon á-lást a bereg­szászi munkásbiztositó pénztár visszaállítása ér­dekében. lichlenstein beregszászi kiküldött kéri a kongresszust, hogy a beregszásziak kérelmét a legteljesebb mértékben támogassa. Moskovics huszti kiküldött a legnagyobb elkeseredéssel mutatett rá arra, hogy milyen következményei vannak a szociális biztosítás törvénye életbelép­tetésének: a pénztelenséget fokozza, a munkásnak javára nem váiik, a munkaadót üzem redukcióra kényszeríti. Speciálisan Ruszinszkóban a nyomor­nak egyik szülőoka. Felszólalását viharos helyes­lés kiséri. Gáli képviselő elismeri jogosságát az elhang­zó panaszoknak, a tiltakozásnak, mely a szó- ciális biztosítás törvényének mai végrehajtása ellen irányul. R. Vozáry Aladár: A szociális biztosítás tör­vénye ahelyett, hogy jót hozott vo'na, csak egy újabb adót és egy ujabb végrehajtót jelent. Nem biztosítja az érdekelt munkásság érdekeit és leg­alább is Ruszinszkóban egyenesen tőnkre teszi a kis'part, kiskereskedelmet- Ma az a helyzet, hfgy Ruszinszkóban a kisiparos és kiskereskedő is, ugyanúgy minden középtársadalmi osztály, úgy­szólván csak ax adóra és a betegsegélyzőre ke­rés. Milliókat vesznek el a beteg- és szociális biztosítással a közönségtől. Nincs munka- nincs ákami megrendelés, melynek kerese tből az ős­lakos kisiparos a betegbiztosító illetékeket fizet- hetnó. A tönkrement kisiparos őslakó sehol sem talál elhelyezkedést. A szociális biztosítás gondoskodni akar éhbérrel a hatvan éven túli munkásról de nem gondoskodik arról, hogy r-iból éljen meg a munkás, a kisiparos és kis­kereskedő hatvan éves koráig. Feltétlenül szükséges a szociális bizlosMás tör­vényének módosítása, ennek érdekében a tör­vényhozóknak kell eljárni. A módosításnál te­kintettel kell lennie a polgári kormányzatnak a ruszinszkói speciális nehéz helyzetre, az Itteni kiskereskedő és kisiparos társadalomra. Köve­telni kell a munkásbiztositó pénztárak autonómiá­jának azonnali visszaállítisdi. Revízió alá kell venni a kormánybiztosok órájá­nak minden intézkedését, mely főként cda irá­nyult, hogy a pénztár régi, kifogástalanul dolgo­zó őslakos tisztviselőit elbocsássák s ezek helyére a szociáldemokrata párt kegvenceit helyezzék. Spracha István huszti kiküldött javaso’ja, hogy a rusy.lnszkói törvényhozók már is inter­veniáljanak abban az irányban, hogy a törvény módosításáig a szociális biztosítás illetékeinek végrehajtása felfüggesztessék, A kongresszus az előterjesztett javaslatokat egyhangúlag elfogadja. « Az állami munkák és száUitásck ügye Rónai dr. ungvári titkár igen részletes, ala­pos elaborátu-uot terjesztett be a ruszinszkói ál­lami munkák ruszinszkóiak által való végrehaj­tása érdekében. Egyhangú határozattal elfogad­ták a 'következő követeléseket: 1. Az állami munkák pályázatai a helyi lapokban is közé te­endők. 2. A pályázati hirdetmények az ipartársu­latoknak megküldendők- 3. A pályázatok eldön­téséhez a társulatok képviselői meghívandók- 4 A döntések publikálandó!?. 5. A bon'.fikációs szá­zalék Ruszinszkóban 5-ről 10-re emeltessék fel. 6. Az állami és szubvenciós nyomdák szüntettes- senek be- 7. Az átvett munkák dija 14 nap alatt folyősittassék. 8. A leszállított munkát azonnal fizessék ki. 9. Az utazók működése megszigo­rítva és rendezve légyen­A SRÖrerfaég kérdése Kalrks József munkácsi titkár javaslatot tett arra nézve, hogy a ruszinszkói vegyes ipartár* sutátok alakítsanak önálló országos ruszinszkói szövetséget. Ennek elkészített alapszabályterve­zetét is bemutatja. Kéri annak elfogadását és a szövetség megalakulásának kimondását. — Kreis- ler, Bergida, Berkovics, Limbach kiküldöttek azt hangoztatták, hogy a kongresszus erre nem jogo­sult. Ki kell dolgoztatni egy alapszabály terveze­tet, azt felülbírálásra ' és esetleges módorátesra minden társulatnak meg kell küldeni, hogy a ma­ga kebelében tárgyalja le x egy-ogv dele­gálttal képviselve jöjjön össze az ipar tár'álatok­nak egy külön gyűlése a szövetség megalakítá­sára vonatkozó tárgyalások befejezésire. A kongresszus ilyen értelemben hateiczott. Kreisler Géza szóvátes/i az Egyetértés cimü lap azon visszaélését, hogy a „podkarpatíka- rusi vegyes ipartársulatok hivatalos lapja" cí­met viseli. Felszólítja Rottenselnt, ki a lapnak társszerkeszfője, hogy a cím használatát haladék­talanul szüntesse be. A kongresszus Klein István javaslatára kimondotta, hogy amennyiben ezen fe’szólitásnak Rottenstein eleget nem tosr, rend- őrbatóságilag fognak ellene eljárni. A kongresszus délután tí órakor véget ért­A % os ztrák—cseh szlovák kereskedelmi tárává- lások. A csehszikyvák—osrtráik kereskedeüraii szer­ződés rewizfiójáit célzó tárgyalások hosszabb ideig fognak tartani, marat ahogy gondolták. Mindkét fél arra törekszik, hogy a tárgyalásokat március 1, tehát a szerződés felmondásának határideje előtt, befejezzék. Céltudatos mántavásári prorpaganda. Még újév előtt számtalan, az összes világnyelven megírt prospektust küldtek az ex- és importőrök cimeíre, amelyben a tavaszi prágai mintavásárra (március 20—§7.) felhívják figyelműiket. A kiadások pél- dányazámia 10.000—100.000 között mozog, az egyes nyelvek wilágjelentőségének megfelelően. Ezenfe­lül 26 nyelvein 50.000 plakát, vasúti plakát, egy félmillió levelezőlap és bélyeg, valamint levélpe- cséf és különleges prospektus került kiadásra. A saját propagandahelyek a® összes nagy európai mánia vásá ron filmben, rádióban é« sa ftóreklém- ban oda hatnak, hogy az 1927-es tavaszi mirata- váeár eredményét biztositeák. A prágai minfaTÓsári folyóirat uj kiadása. A Nemzetközi Kereskedelem és Ipar" cím alatt ed­dig megjelent kereskedelmi folyóirat eime az uj esztendőben „Világkereskedelem" lesz és félha- vonként fog meg,jelenni. Az első szám a követ­kező tartalommal jelent meg: Georg Schioh': Mira- tavásárok. — Schuster W. dr.: Csehszlovákia ke- reskedefempolífjikai fejlődése. — Boháes V.: A világpiacon. — Járviner): Finnország kereskedel­me és ipiTa. — A többi rovat a külkereskede­lemmel, a prágai mintavásár szervezetével, könyv­szemlével, valamint nagyobb üzemek analízisével foglalkozik és a szemle gazdagon van illusztrálva. Egy szám ára 80 fillér (külföldön 1.60) s minde­nütt topható. Az évi előfizetés a belföldön 20, külföldön 40 korona. Szerkesztőség é$ kiadóhiva­tal Prága, VII., Veletrznii tdda A dunahajérás egyesítése. Münchenből jelen­tik: 1927 január elseje óta a bajor Lloyd. az Első Dunagőzhfijjóaási r.-t„ a Délnémet Dunngözihajó- zási r.-t és a Magvar Folyamk 'iózáai r.-i. között érdekmegegyezes áli fenn, amely elsősorban ezen üzemek racncmatizá’ásának, valamint a dunagözíha- józás jav'Sásának érdekeit szolgálja. Egyébként a társaságok egymástól továbbra js függetlenek maradnak, Novemberben visszafejlődött a gabona és a lisztbohozaíaJ. A cseh nagymalmok azövetnégöraek jelentése szerint nosxmibőrbeo a kenyérgabona behozatala 366.796 mm.rt tett ki az előző óvá 485-565 mm.-val szemben és az őrlemények 183.770 rnm.-t, a tavaly novemberi 400.824 mm.-val szem­ben. Novemberben a behozatal úgy búzában, mini roosban a múlt évvel szemben 1200 vagonnal csökkent és a liert):import is redukálódott, azon­ban 1925 novemberében a kisérő vámok aktivá­lásának előmurlcálntiaivnl foglalkoztok már, úgy, hogy a behozatal rendkívül magas volt. Novem­beriben a liszt behozatal ítsszceen 1838 vagont tett ki, ebből 1726 vagon volt a buzakszt. 1S38 vagon csak valamivel csekélyebb, mint a havi átlag az első félév behozatalában (2070 vagon), anr'kor még nem voltak szilárd vámok- Ami a behozatal országokat illett, buzi lisztből Magyarországból 52.673, az Egyesült Államokból 9000, Hamburgon át 57.460, Kanadából 4422, Németországból 16.871, Romániából 18642 és Jugoszláviából 9973 méier- mázsát i importáltak. A búzaimport az első 11 hó­napban li>3 millió mm. voM, az előző évi 147 millió mm.-val szemben, a rozisbehozntal 0.78 (1.53) millió mm. Az őrieménybehozata 1 januártól novemberig 2.11 mm.-t tett ki a tavalyi 2.95 mil­lió mm.val szemben­A Német Bank leszáltitorta a diszkontot. Ber­lin bői jelentik: A mai központi választmányi ülé­sen a diszkontot 6%-ról 5%-na csökkentettek, azaz egy százalékosai. A Német Bank elnöke ezt az im- töakedéet azml okolta meg, hogy a pénzpiacon a« utóbbi időben a kamatláb erősen csökkent és ez arra indította a Német Bank elnökségé*, hogy te­kintettel ama törekvésére, hogy minél gyorsabban el akarja érni a háború előtti kamatlábat, a disz­kontot leszállítsa. Eddig túlságosan igénybe vet­ték a lombardhitelt, de a birodalmi bank azt. akarja elérni, hogy a bankok hitelszükségletüket inkább váJ/tébenyuj!ássál elégítsék ki. A bor és más has omló italok fnr\ptlmd adójá­nak áfáiényezása. A pénzűgymir.ls®'LÓriu,iricak de­cember 31-én kelt jelentése sz'er’imt a bor és must, valamint hasonló italok forgalmi . adója helyébe átalány lép és pedig általános átalány. Olyan Ita­lok literjénél, amelyek után 80 fillér általános adót fizettek, 40 fillér és 25 fillér olyan italok li­terje után, amelyek után 40 fillér általános ital­adót fizettek. Az átalányt mindama esetekben be fogják hajtani, amelyekben az italodé ftoetése kö­telező s ez utóbbival együtt fizetendő. A pezsgő­nél 10% szalogpausálét állapítottak meg. Azokban az esetekben, amelyekben a gyárosok és nagyke­reskedők az általános italadót átalányösazégben fizetik meg, kötelesek egyszersmind a pausaMrro- zott forgalmi adót megfizetni, még pedig az álta­lános adópausáléhoz hozzászámított 5%-os pótlék alakjában a második törvénycikk első paragrafusa alá tartozó italoknál és 6%>os pótlék alakjában a® első paragrafus második bekezdése aM eső italok­nál (a® 1920 december 22-én kelt törvény alapján). Lengyelország belép » kőzépeurópei vaskaT- tellbe? Berlinből jelentik: Az első bécsi tanács­kozások után a lengyel müvek egymás között folytattak tanácskozásokat, amelyek most már annyira előrehaladtak, hogy a középeorópai vas- müvekkel folytatott tárgyalásokat újra felvehetik. A lengyel müvek és a karteHiározott középeurópaf müvek között — hiir szerint, — a tárgyaMeoltnt a közeli napokban fel fogják venni. Nemrég felújí­tották a lengyel vasmüvek kattowiitaj szindikátu­sát s ez alkalommal a lengyel vaeexpOTt póló:fiká­jának ujabb Irányelveit állapították meg. Jólérte- sült körökben számolnak áznál, hogy belátható időn belül sikerülni fog a lengyel müvekkel meg­egyezést teremteni és hogy Lengyelország a nem­zetközi. acélikartellben is részt fog venni. Ha a lengyel müvek lemondanak a balkáni konkurnem- ciáról, ami most már várható, akkor számukra el len ért ókképpen a keleti piacokon és az észnki államokban nagyobb. fogyasztási területet fognak biztosítani. Egy ilyen megegyezés a közép európai müveknek, ei,fősorban a Rkmmmurányinak, Wiijt- kowitznak és Alpimennk nagy hasznára volna, mert ez a három mü eddig a balkáni piacon sokat szenvede*t a lengyel versenytől /TÓZÍDÉKj ^3ataiinBg'g.i‘i».|süm. Aiíii'-U'JBm. asi1 + A prágai terménytőzsdén ma élénk keres­let mellett erősebb kínálat is uralkodott. Belföldi gabonában a piac az eladóra nézve kedvezőtlenül alakult- Búza és rozs 2 koronával esett, zab ugyanilyen gyengüléssel, sem talált vevőre. Árpa erősen hanyatlott és 5—8 koronás veszteséget szenvedett. Tavaszra vásárolt tengeri szilárdabb, prompt áru változatlan Vörös lóhere és lucerna szilárd. Egyéb, áru változatlan­4- Tartós sziláid irányzat a prágai értéktőzs­dén. Az ipari részvények piacán emelkedtek: Sohamotte 80, Pozsonyi 'Kábel 35, Kol.ími Szesz és Cseh—'Mórra 30, Marscbtuer és Tejipar 25, Se!Mer 22, Berg és Hűtlen 15,; Földi, Bergmnno. Deli és Königshofer 10, RobMcosteletz és Nyuga.'oseh Szén 8, Prágai Vas és Aupsigj Vegyi, 6, Alpino Cseh Kereskedelmi és Riraghoffer 5, Egj'csü'lt Villany 4, Danek 3, Roifeau—Neud'eck 2. koronával. Estek: Schoeller és Nordbabra 20, Dux—Bodenbceh és Pileeni Sör 10, Solo 7, Prága—Dux és Briinni Gé­pvek 6, Skoda 4, Cseh Cukor 3, InwiaW és Eud- weisi Sör 2 koronával. A bankpiacon Zsivno 2, Agrarni és Laraderbank 1, Simák 3^. Dalbac-M Hitel 6, Kredtt, Ve-rkeürsbank, Merkúr és Bank- véréin 1 koronával emelkedtek. A beruházási p:a- con prómiumfcö'l'csön 2.25 koronával. 5.5^-os IV-ik 55, 4%-os póttárad ék 15. népszövetségi 10, kon­vertálható 5 fillérrel emelkedtek, nrg liszt kcOcsön, 3.5%-os IV-ik 25, forgalmi-beruházás'' 15, 4.5%-os IVttk 10 fillért vesztettok. Az exótapiacon js szá- lárd irányzat uralkodofik

Next

/
Oldalképek
Tartalom