Prágai Magyar Hirlap, 1927. január (6. évfolyam, 297-24 / 1335-1358. szám)

1927-01-01 / 297. (1335.) szám

1927 január í, szombat MaMkt*ame*mMmaküxjmx*tkiM — ■■ *%aa<^ aaaai. —— ■■■ ---------------------- / • • • A LEGSZEBB ÉS LEGIDEÁLISABB AIÁMDÉK A KIS BEHAUIT ÉS MATHIS AUTOMOBIL BB ^ 6—18 HP 4 üléssel, 4 kerékfékkel, 4 ajtóval 1927 typusu 5-22 HP ugyanezzel a felszereléssel ^ ballongummival, villanyvilágítással nyitott. . . . • • • • • * • • ' ,^5..^^®®’—r­4 lökésírátlóval LUXUS KIVITELBEN Ke 43.0G0*— ! Csukott Innenlenker, Weimann karosseriával, állítható első A i I üléssel, gyönyörű LUXUS KIVITELBEN Ke 46*000*— Mindezek raktárunkról azonnal szállíthatók. Molcfavska okr. 43. fiUTOeSNTSMI TOPERCIER, KOllCR Ie3ef®« 375. Garage. Autójavító műhely.* Gőzerőre berendezett gummijavitó műhely.--------------------- --------- ---------- ----------- --------------------- ---------- ----»i ——----------------------------------------------------------------- ----- - - - mi.■ íbii!!■ ii mi nTnrr'i i'irniTTiirm 4íepatafiis miofszteríom Évi jelentése és programja Prága, január 1. A 'in iuiszí-e relnökégi i^jtóiiroda e na/pokbau a 'prágai politikai fiúménak jelentére bir reánk nézve különös tóriumok évi jelentését. Ezek közül első­sorban Szlovenszlkó teljhatalMu miniszté- riümá-nmak jelentése brr réank. nézve 'különös érdiekkel. Az érdekes dokumentumból ki­emeljük a következő részleteket: — Szloveirezikö teljhatalmú miiiisztérinma. a prevraí után légióké,pen arra törekedett, hogy a régi magyar állami ős megyei köz- igazgatást a csehszlovák állami apparátus részér© megtartsa. Törekvése eredményre vezetett. Szlovetrszkón végrehajtást nyert az uj megyei törvény, mely a régebbi megyék­ből hat nagymegyét alkotott: Pozsony, Nyitra, Turőoszeutmárton, Zólyom, Liptőszcufmiklófi ás Kassa székhellyel. A jelentés arra hivatkozik, hegy a köz­igazgatás intenzív munkáját a személyzet hiánya akadályozta (?). A reslrrnkdős tör­vény « szlovén® z'kói közigazgatást súlyosan 'érintette, mert emiatt nem lehet újabb mun­kaerőket tői venni, 1926 november 25-d állapot szerint vSzlovenszkóa # politikai kosigargatásnál 430 rendszeresített irodai munkaerő helyett ©sak 294 hely van elfoglalva, 14 könyvtárnak helyett mák 5 van ki nevezve, A 192 ellenőri hivatalnoki állás- író! csak 158-a* töltöttek be. Ennek ;>' > jk tehát 200 hivatalneki áSIA« még nincs t betöltve, De at aiteőbb hivatalnoki osztályokban is nagy a hiány. Kétszázh ötvenkilenc rendaseresitett al­sóbb osztályú hivatalnoki állás közül mák 260 van betöltve, a 270 irodatiszti állás- , hó! esak 242,. Ilyen a helyzet a rendőrségnél a teetoilkai és mezőgazdasági osztályoknál is. Eredményt I ért el a minisztérium a tafearékiotézeiek j létesítésével is, ami a régi Magyarországon l ! nem volt. Még nincsen elintézve a régi megyei hivatalok; vagyonának elosztása. | óriási nehézséget okoznak még a régi megyéik hadikölesönadósságai. A minisztérium közigazgatásának legfőbb refonmifeladata volt az, 'elmúlt években az anyakönyvi ügyek rendezései Nem lesz érdektelen a múlt évi nemzet­gyűlési választásokról kiemelni, egyes ada­tokat. A választások kiírásának napjától 1925 november 15-ig Szlovenszkón 7.275 nyil­vános politikai gyűlési jelentettek be a hatóságoknak és pedig 6.141 csehszlovák, 18 ruszin, 957 magyar, 104 német, 27 zsidópárti és 28 egyéb nyelvű nyilvános gyűlést. A 7.265 nyilvános gyűlés közül feloszlattak 39-et és pedig 35 cseh- í szlovákot. 3 magyart és 1 németet. A választási időszak alatt számos válasz- j, íási nyomtatvány került forgalomba, így Révben 6of^. I ' •$ U \ I «* <2t \ A % Palaekhor mÍEtl©E faratosabfe alkalomra szintén Gotláieser-ét jelenti Gottdiener Testvérek bomagykereskedők, K©ISce. [ Pozsonymegyében 151 szlovák, 40 magyar, 13 német és 3 szlovák-német nyelvű. Nyitra- megyében 145 szlovák, 11 német, 36 magyar, 3 szlovák-német és 5 szlovák-magyar. A vág- roenti nagymegyében 191 szlovák, 6 német, 4 magyar, Zólyommegyében 432 szlovák, 128 magyar, 4 német, 27 szlovák-magyar, a fátraaljai megyében 11.7 szlovák, 8 német, 20 magyar, egy szlovák-német és 1 szlovák- magyar, & kassai megyében 263 szlovák, 60 német, 29 magyar, 25 szlovák-magyar, 4 magyar-német, * 19 ruszin, 8 szlovák-ruszin és 19 egyéb. A választások alatt összesen 100 féle választási plakátot adtak ka a pártok. 1926-ban a minisztérium befejezte a nem­zetgyűlési választásokkal kapcsolatos admi­nisztratív munkát és hozzálátott az illetőségi és állampolgár­sági ügyek elintézéséhez. A minisztérium részt vett az összes áHajmiközi I tágyalásoLkon, melyeknek eredményei közül | kiemelendő: a csehszlovák - magyar megegyezés, a csehszlovák vonatok magyar területre való átengedése csaca-losonci vonalon, továbbá a határátlépési könnyítések Csehszlovákia - Lengyelország, valamint Magyarország között. Általánosságban megállapítja a jelentés, hogy Szlovenszkón a viszonyok konszolidálódnak. Ezután részletesen Támutat arra, hogy Szlevensskó villamosítása ifi lényegesen előrehalad. Intenzív munkát végzett a csatornázás, a víz­vezeték bevezetése terén és as egé?zségtögy4 intézkedések révén is. Nagy haladást jelent az uj ipartőrvény életbeléptetése. Az általá­nos rendőri agendáfkból kiemelendő a anoz-j gősjánháza engedélyek korlátozása. A míniszr térium nagy gondot fordítóit továbbá m álla­tok é® fák védelmére. A biztonság viszonyok egészen normáli­sak, bár az utóbbi időben a csendörség & rendőrség körében érezhető volt a hiány, j 1926 első 9 hónapja alatt összesen 16 j sztrájk volt. Az 1927. évben a minisztérium el akarja intézni a folyó ügyeket és egyszerűsíteni kí­vánja a közigazgatási eljárást. Szlovenszkó legtöbb községében végre­hajtják a községi választásokat. Ennek előkészítése a minisztériumot', nagy mértékben fogja lefoglalni. Szánté György BÁBEL TORNYA rA PRÁGÁI MAGYAR HÍRLAP REGÉNYE ’Á 'puszta ásított:. Évezredekig aludt és i nagy álmában néha fel-felho rfeant Aztán tovább lélegzett egyenletesen, egy-egy év volt a léliekzetvétele. Még sohasem ásított. De most az égre tátotta fekete torkát és alatta nagy mélységekben, mintha valaki nyújtózott volna. Csak asszony lehetett. Csak, asszony ind igy ásítani, átkozott álomból felébredve, csak asszony tud igy nyújtózkod­ni, mélységeket megbolygatva vészthozóain. Ettől a nyújtó zástól feszült most a puszta egy nagy, görcsös ásításba. A felhők belenéztek a torkába és menekültek. Valami fefcetéUett a pusztán, ami erősebb százszor uruknál, a viharnál. Egy ember állott ott >a puszta közepén egyedül a végtelennel. Hegyes kutyabőr süvege beletúr ód ott a vágtató felhőkbe és a láthatár ilesülyedt felkun'koirodó osizmái alá. Bozontos subája keményen borult rá testére, mintha védené a terek rossz szellemeitől. De ferde szemei kancsitofiák és pofaosont- jain úgy feszült a sárgásbarna bőr, hogy az ajkait is felrántotta a ritkás, szabálytalan fogsorról. Hosszú, faragott és rézpttykékkel kivert botjával bangyabolyt piszkált. A falu felől (most lómyerités érkezett hozzá. Csak az ő füle hallhatta, olyan messzi­ről jött a nyerítés és ő még azt is tudta, hogy két ló nyerített és, hogy indulás előtti nyerí­tés volt. Meg sem fordult, hiszen a sátrak j nem látszottak a messzeségben, csak a földre ] nyomta a fülét. Kíváncsiságból, hogy vájjon két. ló-e avagy egy. Kis Mő múltán, hallotta a dobogást és elvágyórodott fektében. Két ló volt. Tovább piszkálta a hangyabolyt, de most már leguggolt hozzá, hogy jobban lássa. Kanos i szemei, amelyeknek szivárvány- hártyája is alig látszott ki a ferde, keskeny résből, nagy figyelemül él meredtek a meg­bolygatott vörös hangyákra. Szemíbogara kitágult, mint mindig, ha borult volt az ég, szemfehérje eltűnt a szemhéj alatt. Tar , koponyájában ott a magas süveg alatt úgy sürögtek a gondolatok, mint a hangyák. Sárgaháítu bogár futott most a boly felé, két hangyát hurcolva lábain. Hullabogár volt. Hát ez honnan jön? Ekkor emlékezett a hegye ssüivegü, hogy nem messze halott macs­kát látott útjában, már megnyitották ezek a bogarak. Elnézte hogyan cipeli futtában, a két hangyát. Fénylő sárga hátán két fekete sáv futót végig keresztben. Csápjai kis legyezők és tátogat a szája, hogy a kis ellenséget összeroppantsa. De hiába forog önmaga kö­rül, a két hangya hátsó lábain csügg, nem érheti' ©1 őket. Most a bolyból fut ki egy vörös. Tisztán látni a szürke homokban. Körülszaladja a bulla bogarat, aztán, vissza- siet a bolyba, talán csak hírt vinni? Igen. Pillanat alatt két nyílegyenes sorban jönnek a hangyák. Nem futnak, hanem jönnek. Az egyik sor megáll, a másik félkört kanyarit a bogár körül. Egyes hangyák kifutnak a fél­körből és neki. a bogárnak. De nem a hátsó lábaiba csimpaszkodnak, hanem a fejének szaladnak. Most működnek az ollók, égjük vörös a másik után hull. homokba, fcetté­harapva. És most a másik sor bezárja a gyűrűt a bogár körül. A hegyessűvegü szája vigyorra húzódott. Gyér bajusza, amely lekonyult a szájszögle- tekre, most felfelé húzódott. Kancsi szemei sarkában meg ráncosod ott a bőr. Aztán megint csak komolyan figyelt. A bogár őrjöngve futkos, már mindenhol marhassák a Ms fogak, az egyik szemét is megkapta három ellenség. Bármerre fordul, körül van fogva. Most megáll, potroha és lába5 már egészen belepve hangyával. Hir­telen nekirohan a gyűrűnek. Áttöri és fut halálos félelemben. De már nem lát és bele­rohan a 'bolyba. Kis idő múltán felfelé mered­nek a lábai, a hangyák a potrohát bontogat­ják, csak úgy, mint az imént a macskáét a bogaraik. Mégis a macskát nem tudnák a bogarak megölni, ezek a parányi jószágok megküzdöttek az óriással. Miért? Mert .sokan vannak? Nem. Mert bolyban vannak. Hát a többi állat mért neim él vájjon bolyban, mért érzi épen ez a' parányi, hogy milyen hatalmat ad neki a boly? így tűnődött guggoltában a hegyessüve- gü, észre sem véve a két lovast, aki ki vág­tatott a bucka mögül. Csak mikor rászóltak, akkor egyenesedett ki. Szemébe húzta a süveget és rántott egyet a szögletes vállán, hogy megigazítsa a subát. Két gyerek ült a lovon. Bátyjának és húgának fiai. — Mit hoztok, kölykök? A fiuk leugrottak a lovakról. Az együk oseuevész, csouthör gyerek, feje mélyen a vállában ült, görbe háta miatt a család szé­gyene volt, majd hogy meg nem ölték, mint! a beteg gyerekeket szokták. De az anyja] védte életre-haiálra. Most már nem bánfát-1 iák. Tizenegy éves volt és a legjobb lovasok közül való. A hegyessűvegü kancsi szemei felcsillantak, amikor rápislogott A másik, hórühorgas kamasz, összetette mellén a kezét, és tórdenállva, homlokát a homokhoz értette. A kiesd is. A kamasz most csúnya torok- hangon megszólalt: — Atyám üzeni neked, tiszteletreméltó, hogy gyere a tanácsba. Oglu meghalt. A hegyessüvegü elvigyorodott Már megint tanácskoznak. Hogy vájjon északnak vigyék-e a ménest, vagy délnek. Hol jobb a fü. Meg, hogy bivalyokat kéne szerezni, lám a szomszéd nemzetségnek is van már, perzsa 'kereskedőktől vették el. Mit akarnak ővele a tanácsban ? Hiszem a bátyja az okos, aki a nemzetség dolgával törődik, adjon már most magának tanácsot, hogy a vén Oglu meghalt, akinek eddig főfőtanácsadőja volt. Leakasztotta bőrtüszőjéről csontból fara­gott 'kulacsát és nagyot kortyolt. Ugyan mit i« akarnak az okosok egy ilyen részeges ál­modétól, aki naphosszat a pusztát járja és mégcsak mentts lóháton, csakúgy gyalogszer- rel? Hehe. Mégegyet kortyolt a kulacsból. A kumisz megbizsergette a vérét és fenébe akarta kergetni a két gyereket, hogy tovább figyelje a bangyabolyt, vagy más ezer válto­zást. De nem szólt, mert a csizmája mellett feltorlódott egy kis földrakás. Csak akkorka, mint egy nyúlnak a hegye, de az ö szeme meglátta. Várt. Elekor kimászott a giliszta. Lassan gyürőzött elő a teste, de csak félig, akikor .megint visszahúzódott. Mellet le va­kondtúrás mozgott. Harc a föld alatt. Hát ezek vájjon hogyan bukkannak egymásra, ez a két vak? (Folytatjuk.) 2 fVilWI r t^.-cvr i^.j«!»CTM»Ti-Mrriir'«www i 'iPti^'niiWanrtfllrAiT üli— ***’" ^ * C’7iiilrcPkrTA arra> gyomor- és bélbántalmai miatt állandóan szenvedjen, amikor kor WnilCK IiiriCS SZUKbC^C tudomásu, hogy a világhírű és mindenki által legelsó'nek elismert IGMÁND! keserűviz azonnal megszünteti a rendszerint fenti bajokból eredő fejfájást, csökkenti a vérnyomást az agyban és meg­gátolja az érelmeszesedést. Emésztési zavaroknál éhgyomorra már fél pohár langyos 10MAND! keserűviz elegendő. Kapható kis cs nagy ■üvegben. Szétküldés! helyi Igmándi keserűviz forrás vállalat Komárom. Árjegyzék ismétcládőknak kívánatra bérmentve. V ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________J

Next

/
Oldalképek
Tartalom