Prágai Magyar Hirlap, 1926. október (5. évfolyam, 223-248 / 1261-1286. szám)

1926-10-27 / 245. (1283.) szám

2 ^ÍÍGAI-MA^VaTlHTm.aTí tések és előírások ellenére különböző akrobata r. atványt akart produkálni gépével. Emiatt már eddig is húsz repülőtisztet megbüntettek. Külön­ben is a repülőosztagok legénységének kioktatása hosszú időt vesz igénybe. (Közbekiáltások a szo­cialisták oldaláról: Ez már megint ok arra, hogy a katonai szolgálati időt meghosszabbítsák!) A nemzetvédelmi miniszter beszéde után az ülést félbeszakították, hogy a különböző bizottsá­gok megkezdhessék tárgyalásaikat Lapzártakor a szünet tart Az ülés folytatása minden valószí­nűség szerint este 8 órakor lesz. Udrzal miniszter beszéde alatt osztották ki a mai klubelnökségi tanácskozások megállapodása értemében az uj kormánytöbbség javaslatát, amely a házszabályok módosítását kívánja arra vonatkozólag, hogy a szenátusnak nem öt, ha­nem hat alelnöke legyen. Csecsek tábornok és Gírsa miniszter vallhatnak a Gajda- ügyben N Prága, október 26. A Gajda-aífér bíró­sági eljárása már a vége felé közeledik. A bíróság most a tanuk beidézését eszközli és megállapítja a tárgyalás napját A nemzet védelmi minisztérium engedélyt adott Cse­csek tábornoknak, a külügyminisztérium pe­dig Girsa meghatalmazott miniszternek, hogy a tárgyalás folyamán tanúvallomást tehesse­nek és bizonyíthassák, hogy Gajda a szovjet­kormánynál parancsnoksági állásért folya­modott és a szovjetnek francia titkokat adott ét. A Gajda-ügy így tehát végleges elintézés előtt áll. A kormány álláspontját a szenátus mai ülésén Udrzal nemzetvédelmi miniszter ismertette. Abd el Krím szép élete Reuníon szigetén Paris, október 26. Remii cm szigetéről jelentik, hogy Abd el Krím száműzetésében nagyon vígan él és kitünően berendezkedett. Gyönyörű házban lakik, kiváló társasága van e a száműzetésben már apai örömök is érték, mert egyik mellékfeleségé- nek fiúgyermeke született. Máskülönben Abd el Krím a kertészettel foglalkozik és legújabban az autóvezetést tanulja. — Nyitrán tilos minden magyarnyelvű felirat. Nyitrai tudósítónk jelenti: Megírtuk, hosrv a nvitrai zsupanátus rendelkezésére a nvitrai járási főnökség mesrtiltotta a mozik­ban a maerarnvelvü filmszövegek vetítését. Utána sor került a magyarnyelvű utcai pla­kátok betiltására is, most pedig a mozikban vetített reklámok masrvarnyelvti részének az eltüntetését'vették tervbe. Ugv értesülünk továbbá, hoev az üzletek cégtábláiban és áru­jelzésében található masvarnvelvü szöveg fel­tüntetését is el akarják tiltani, sőt kötelezni fogják a kereskedőket, hocv vevőiket első­sorban szlovák nyelven szólítsák meg és szolgálják ki. A magyarság kisebbségi jogai­nak újabb megcsonkítását célzó ezen rendel­kezések ellen a parlamentáris eszközök tel­jes igénybevételével kell felvenni a legelke- seredettebb harcot. Darkó István Szép ötvöslegény A Prágai Magyar H.rlap kis regénye (8) — Mégis az a répaorru Weieznaüller olyan mosolyogva beszélget Léta urammal, mintha meg akarná csókolni a szakállát. Pe­dig inkább kilépné. Múltkor is úgy bőszé’get­tek a templom szénié lés előtt, mint a jó test­vérek! — mondotta egy elégedetlen arcú: legény. I — Kénytelen vele. Kifelé testvériessé- ' get kell mutatnia! Az emberek mindig ilye- • nek voltak. Kifelé birkanyáj képét mutatják, befelé ordasfarkas lelkét viselik — szólt ak­kor Téglás Gábor. —• Gábor jól mondja! — felelte most az elégedetlen arcú. Vékony bajuszkáju, cson­tos arcú legény volt, Répa Mózesnak hivták. A szavak közül a finomabbakat válogatta k’ és azokkal beszélt. — Jól mondja és ide hallgassatok! Azt; hallottam, még pedig többfelől is, igy példá­nak okából gazd asszonyom tói és gazdámék- kal szerfölött jó barátságot tartó Székely Ta máslól, hogy a szászok Tordán gyűlésben rendeletet hoztak, titkosan ugyan, de min­den város szász oéhgyülésének elküldeni pa­rancsolva, hogy magyar ölvöslegénynek, aki vándorlásban van, szász mester kél hétnél tovább ne adjon munkát. Ez azt jelenti, hogy két hét után kidobják a magyar legényt. — Ez lehetetlen! Ilyet nem mernének határozni! — vélték néhányan. — Titkosan, hét pecsét alatt tartva. El­mondható, hogy képesek ilyenre 1 Tenni vol­Andrássy, Pallavicfni és Rakovszky István visszavonulnak a politikától Budapest, október 26. (Budapesti szerkesztőségünk telefonjelentése.) A 8 órai Új­ság írja: Politikai körökben mind erősebben tartja magát az a hir, hogy Andrássy Gyula gróffal együtt Pallavicini György őrgróf és Rakovszky István is visszavonul az aktív po­litikától. Andrássy pdrtonkivüli programmal Budapesten a B-listás szavazással került be a par­lamentbe. A második nemzetgyűlésen mindössze háromszor szólalt fel. Először rövide­sen mogválasztása után, majd másodszor a szanálásnál s végül legutóbb a frankügyben. Visszavonulása csak formai-jellcgü, mert a politikában már alig játszott szerepet. Andrássy birtokain tartózkodik most és valószinüleg újév utánig marad ott. Rakovszky István szlovenszkói birtokaira utazik. Ha Lengyelország és Csehszlovákia akarná, béke lehetne Európában Mi késíefi Thoiry realizálását — Lengyelország aknamunkája Boriin, október 26. A Berliner Tageblatt párisi levelezője kiválóan értesült körökből nyert információ alapján úgy véli, hogy a thoiryi tárgyalások terén tényleg bizonyos késlekedés mutatkozik, de a megegyezés gondolata még sértetlen és mindkét részről komoly, a szándék a realizálására. Az akadályok főképpen Lengyelországból jelentkeztek. Nem tudni, vájjon Franciaország bizonyos te­kintetben lekötelezte-e magát Lengyelország­nak, de bizonyos, hogy Varsó mindenképpen késleltetni akarja a Rajnavidék kiürítését, hogy igy is időt nyerjen saját konszolidálá­sára. Beavatott körök szerint a thoiryi politika gyorsabban fejlődne, ha Lengyelország és Csehszlovákia hajlandók volnának az uj francia politikát támogatni. Ez a kijelentés ugyan nem történt hivatalo­san, de eddig még senki sem cáfolta meg. A cseh és német szociáldemokraták a költségvetés ellen szavaznak A bizottság általános vitája — Englis: A csehszlovák korona szJárd Prága, október 26. A költs égvetési bizottság ma délelőtt kezdte meg az általános vitát a költségvetés fölött. Az első szónok Ckalupa cseh szociálde­mokrata többek között a következőket mondja: — Becsüljük a pénzügyminiszter átgon­dolt és módszeres munkáját, habár nem mindenben értünk egyet azokkal az eszkö­zökkel, amelyeket a miniszter igénybe vesz- Ezek az eszközök azt a benyomást keltik bennünk, mintha egyoldalúak volnának. A mi kívánságunk is az, hogy a termelést meg­könnyítsük. Oroszország de jure elismerését nem lehet mellőzni és a po’gári pártok részé­ről kétszínű játék az, hogyha arra töreked­nek, hogy Németország közvetítésével Orosz­országba csempésszék be áruikat, de viszont nincs annyi bátorságuk, hogy pártjaikat rá- kényszeritsék az Oroszországgal létesítendő normális viszony megteremtésére. A repará- ciós adósságok kérdését egy nemzetközi fó­rumon kellene államunkra nézve kedvezően elintézri, mert a mi népünknek, amely sza­badságáért annyi áldozatot hozott, nem sza­bad még további váltságdíjat fizetni. Kedve­zőtlen képet nyújtanak az állami vállalatok. A hozadékuk nem áll aráryban a beruházott tőkékkel. A magas remunerációkat nem le­het tovább tűrni s igen szigorúan meg kell azokat adóztatni. Végül pártja nevében kijelenti: Az állam alapján állunk s hélszer sza­vaztuk meg a költségvetést. A jelenlegi költségvetésnek legtöbb tétele nincs tekintettel sem az államnak, sem a munkásoknak érdekeire s épp ezért nem szavazhatjuk ezt meg és nem is i fogjuk megszavazni. Remes cseh szociáldemokrata Englis leg­utóbbi kijelentéseivel polemizál és hangoz­tatja, hogy a költségvetésben foglalt számok nem nyújtanak teljes képet, mivel egy< nagy tételek hiányzanak belőle. Englis pénzügyminiszter Patzelt és Re­mes beszédeire válaszolva kijelenti, hogy az egyenesadók az összes adóknak csupán tö­redékét képezik. Az adóreform éppen a leg­na kötelesség ellene! — felelte feltüzelődve Répa Mózes. — Mónikám, hogy akarsz te a mesterek ellen tenni? — kérdezte Som fa y Déneske, akit a többiek Kásának hívtak, mert ezt az ételt nagyon szerette s a hangja is olyan volt, mintha mindig kása volna a szájában. — Hogy-e?t — pattant fel Barabás s vele a többiek. — Akárhogy! A mi meste­reink kötelessége, hogy a talpukra álljanak, mert ez közös érdek és tisztesség kérdése. Ki kell deríteni, hogy igaz-e a hir s ha meg­erősödik, elő kell állni vele! — Még jobb volna, ha a magyar céh- gyülés is ugyanilyen határozatot hozna! — mondotta Somíay Dénes. — Mindenki nyissa ki a fülét, de most még ne beszéljetek senkinek semmit erről a dologról. Ha újabbat hallotok róla, siessetek hozzám vele! — fejezte be a beszélgetést ha­tározottan Gábor. Indulniok kellett hazafelé, mert Bodor uram már beküldte hozzájuk a feleségét a szokásos üzenettel: — Fejezzétek be és menjetek haza. Más­korra is hagyjatok a jóból 1 Tizenegy óra volt, ettől tovább Bodor uram sem merte kockázhatni a mesterekkel szemben az esetleges felelőse,égrevonás kö­vetkezményeit. Volt a céhszabályoknak egy pontja, amely szerint a céhek vezetőinek kötelességük „a legények dorbézolását elő­segít ők ellen is eljárni". Rövid napok múlva újabb, még pedig komoly erősítést kapott a hir, amelyet Répa Mózes ezen az eslén az ötvöslegények veze­tői elölt előadott. Egyik szász mesternél dol­gozó legény súgd ölő zó beszélgetés folyamán gazdája házánál állítólag maga is hallotta, hogy a vándorló magyar ötvöslegények a szász mestereknél ezentúl csak kéthetes munkát fognak találni s a két hót eltelte : után különböző ürügyekkel elküldik majd őket.. Ez a legény sietett a hírrel Téglás Gáborhoz. Végül egy nap magának Léta Pál céh­mesternek panaszkodott egy eperjesi szár­mazású, Vigh Benedek nevű legény, hogy több erdélyi városban történt ez meg vele: két heti becsületes munka után minden ala­pos ok nélkül, átlátszó kifogásokkal kü’dték tovább, pedig ő néhány hónapot szándéko­zott ezeken a helyeken tölteni. Most, tapasz­talataira való hivatkozással, azt kérte Ke- reszlury uramtól, a bejáró mestertől, hogy Kolozsvárt csak magyar mesternél helyezze el őt, mert nem akar meg nem érdemelt megszégyenítést venni magára, ha valame­lyik szász mester itt is elküldené. Keresztury uram hasztalan nyugtatta őt, hogy ez vele itt meg nem esketik, a legény makacsan kitar­tott kérése mellett. Keresztury uram erre kü lönös óhajtásával a céhmesterhez vitte a le­gényt. Megállapítást nyert, hogy ennek a le­génynek minden Írása a legnagyobb rend­ben volt, ő maga pedig, mivel a céhmester néhány napig munkán tartotta magánál, a legtökéletesebb jártasságot, ügyességet és művészi gyakorlottságot tanúsította az ötvös- mesterségben. Léta Pál ekkor ezt a legényt egy Webz Jeremiás nevű szász mesterhez küldötte, aki Tel is vette őt. Alig volt azonban nála tiz napig, arra való hivatkozással, hogy munkája az'utóbbi időben Igen megcsappant, váratla­nul elbocsátotta.. A legény ekkor képéből ki­kelve jött jelenteni a rajta eseti újabb sér el­1926 október 27, szerda. alsóbb néprétegek gazdasági helyzetére van tekintettel Közber Szvoboda cseh szociáldemokrata Englissel polemizáL Englis tovább beszélve kijelenti, hogy az adók fokozott behajtásánál és a csőkké au adótételek mellett be lehet hajtani azt, ami­re szükség van. Természetesen az, aki az adókat elsik­kasztja, mindazok számára, akik nem sikkasztanak, az adószázalékot fölemeli. Meghatározott tarifáink vannak azonban an­nak érdekében, hogy egy meghatározott ösz- szeget érhessünk el és ezeket a tarifákat a becsületes emberek teljesen megfizelhetiik. Ha az adótételeket csökkenteni akarjuk, ak­kor az adót energikusan be is keli hajta­nunk. Azokra a híresztelésekre, hogy a cseh­szlovák korona esni fog, a miniszter fe­lelősségének teljes tudatában kijelenti, hogy ezek teljesen légből kapottak. Tartalékunk sohasem volt olyan kiváló, mint most. Megállapítja, hogy jelenleg viszonyla­gosan kis behozatalunk van, mert ez idén nem vettünk külföldi kölcsönöket. Utána Hackenberg német szociáldemok­rata szólalt fel. Beszéde végén a következő­ket mondotta: Nagyon örvendetes lenne, ha a pénzügyminiszter az adósságok állományát megállapítaná. Hiányzanak a reparációs adós­ságok. A pénzügyminiszter rámutatott az is­kolaügyre fordított nagy összegekre és han­goztatta, hogy mennyire szükséges a költség- vetés erejével számolni. Nagyon óhajtanok, hogyha erre más improduktív kiadásoknál is tekintettel lennének. A költségvetés nem fe­lelhet meg nekünk és ezért nem fogadjuk ba­rátságosabban, mint az előzőket. Az ülés egy órakor véget ért A falu és a magyar akadémikusmozgüfem A MAKK országos diáksegélyakciőját különös szeretettel pártolja a magyar falu. Csallóközben, a Mátyusföldön és a Gararn vidékén, de még a magyarság zömétől távolesö Nyílra melletti nyelv­szigeteken is templomi gyűjtéseket rendeznek a magyarságukban meg:ngath.atatlan falusi lelké­szek. Nemcsak az intelligencia, de a gazdaközön­ség, sőt az egyszerit nép is odarakja szívből jövő adományait a nemzeti jövő oltárára. Egyes községek, igy Hidaskürt és Deáki. több mint félezer koronát gyűjtöttek a magyar diák­segélyalap javára és a gyüjtőivekkel ellátott fal­vak letöbbje nem küld kevesebbet 60—100 koro­nás összegnél. A falu népe önfeláldozóan járul hozzá a nyomop magyar diákok sorsának eny­hítéséhez s az akadémikusok tudatában vannak a falu iránti nagy tartozásuknak. A prágai cserkészek még a karácsonyi vaké ció előtt összehívják faluról származó diákbajtár* saitaiit, hogy a falun végzendő magyar buli ármun­kára, a falu ősi kincseinek, egészséges tradíciói nak ápolására programot adjanak nekik. A kará­csonyi kísérlet alapján a nemsokára ténylegesei megalakuló Csehszlovákiai Magyar Akadénvkusok Szövetsége a magyar diáktömegeket a falu bará­taivá teszi, ami a legméltóbb hála lesz a falu ne­mes diáksegélyezéséért. met Léta uramnak. A céhmester csititani igyekezett őt és megígérte neki, hogy a do­log megvizsgálását maga fogja a kezébe venni. A magyar céh titkos ülésében elő is adta azt, hivatkozott a legények izgalmas vi­selkedésére és erélyes, de tapintatos eljárást tanácsolt. Ez a gyűlés két mestert küldött Weiszmüller Zakariás szász atyamesterhez s ezek barátságos hangon tudósították őt a történtekről. A szász atyamester azt a választ adta, hogy az egész csak mendemonda, rossz­akaratú kísérlet arra vonatkozólag, hogy a két céh közötti barátságos viszonyt valami­lyen ártó szándék megzavarja. A tisztes ma­gyar céh jobban teszi, ha nem ád hitelt neki, ha megbízik az ő becsületes szavában s ha fokozottan ügyel a magyar legények jó hír­nevére s a fegyelemre. Újabb m-estergyülés tárgyalta az ügyet, de az események kezdtek elébe vágni a mes­terek lassú eljárásának. A kidobott eperjesi legény felbőszültén hangoztatta a városban az őt ért sérelmet, s egv német tim ári epény- nyel össze is verekedett. A város tömlöcébe zárták, ám ugyanekkor a magyar ötvöslegé­nyek háromtagú küldöttsége kereste fel Léta uramat. Téglás Gábor mondotta el jö­vetelük célját: — Legnagyobb tisztelettel kérjük a ma­gyar ötvöslegények nevében, - hogy kegyes gondozóink, uraink és gazdáink nyugtassák meg a százhatvan kolozsvári magyar ötvös- legényt olyképpen, hogy a sérelmes eljárás okát haladék nélkül kikutatják s a megtorló intézkedéseket azonnal megteszik — mon­dotta Téglás Gábor a hüledező célúméstér­nék. (Folytatjuk.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom