Prágai Magyar Hirlap, 1926. augusztus (5. évfolyam, 172-197 / 1210-1235. szám)

1926-08-31 / 197. (1235.) szám

o±, * VAIt^/C^U^M I UfhAl> / Milyen idő várható? Vasárnap az egész köztársaságban derűs, száraz, de hiivös időjárás uralkodott. A hőmérséklet az ala­csonyabb helyeken 20 tokot tett ki. Héttőn reggel köd szállt le, amely után derült, kissé melegebb idő következett be. — Időprognózis: Jobbára derült, száraz, reggel ködös és hűvös, nappal melegebb, délnyugati széllel. Három asszonyt elgázolt a kolozsvári gyors. Budapesti szerkesztőségünk, jelenii te­lefonon: Vasárnap reggel Gyomrod és Mende községek közelében a Budapestről jövő ko­lozsvári gyorsvonat elgázolta Bosányszky Pál- né, Kalmár Jánosné és Vasa Jánosné mendei lakó-sókat, két másik asszonyt pedig a töltés­ről levágott.a vonat. Az asszonyok a sin,páron keresztülfutó országúton haladtak s egy kö­zeledő tehervonatit figyelitek, de közben ne,m vették észre a gyorsvonatot, amelynek áldo­zataivá lettek. — Egy bácskai nemesi család sarját bűnbe vitte a kártya. Budapesti szerkesztőségünk jelenti telefonon: A budapesti büntetőjárásbiróság ma délelőtti tárgyalásán 7 hónapi börtönre ítélte Vojnich Józsefet, egy előkelő bácskai család sar­ját, sikkasztás és közveszélyes munkakerülés miatt. Vojnich rulettklubot tartott fönn s egyik alkalmazottjától nagyobb összegű kauciót veit fel, amit azután annak elbocsátásakor nem űze­tett vissza. Az alkalmazott feljelentésére Került az ügy a .járásbíróság elé. Az ítélet indokolása kimondja, hogy Vojnichnál súlyosbító körül­ménynek kellett venni azt a körülményt, aogy már évek óta kártyából tartja fen magát és köz- veszélyes munkakerülő. — Fürdőhir. A hamburgi belgyógyászati kli­nika tanárai és hallgatói a tavasszal tanulmány­utat tettek a csehszlovák fürdőkben, meglátogat­va a republika nevezetesebb fürdőhelyeit. E lá­togatás eredményének tudható be, hogy Lorey Sándor dr. a hamburgi klinika egyetemi tanára, megbetegedvén, ischiászának gyógyítása céljából Trencsénteplicet kereste fel gyógykezelés cél­jából. Lorey dr. itt Arányi Zsigmond dr. 1aná- csos gyógykezelése alatt áll és használja a fürdő gyógytényezőit. Kitüntetés Trencsónteplicre és Arányi dr. főorvosra egyaránt, hogy a tudós ta­nár hozzájuk fordult bizalommal, amikor saját bajának gyógyításáról van szó. — Ahol a miniszter állapítja meg az is­kolába járó gyermekek anyanyelvét. Kolozs­várról jelentik: Az erdélyi magyarságot nagy izgalomban tartja a román iskolaügyi minisz­ternek nemrégiben tett kijelentése, amellyel -a magyar szülők legelemibb jogaiba avatko­zik bele. A miniszter ugyanis kijelentette, hegy megigiérie az erdélyi magyarságnak, hogy Angeléscu törvényét szó szerint fogja alkalmazni. Tekintettel azonban arra, hogy igen sok esetben a megtévesztés lehetősége áll fenn annak megállapítására, hogy a zsi­dóknak nincs-e más anyanyelvűk, mint a ma­gyar, ezért ezt a miniszter személyesen, illet­ve a minisztérium hivatalos közegei által fog­ja ezt a megállapítási munkát elvégezni. Mert — hangzott a miniszter kijelentése — nem elegendő 'erre vonatkozólag a szülőknek egy­szerű nyilatkozata. — Az erdélyi szülők tehát nem elég kompetensek annak megállapításá­ra, hogy fiuk milyen anyanyelvű s ennek kö­vetkeztében nem is járathatják gyermekeiket ■abba az iskolába, amelyikbe 'akarják, hanem ehhez a miniszter szakértelme is szükséges. — Pálfy Sándornét szabadon bocsátották. Bu­dapesti szerkesztőségünk jelenti telefonon: A ko­lozsvári prefekturától ma érkezeit meg a buda­pesti rendőrségre a hivatalos értesítés Pálfy Sán­dor budapesti bankár elfogatásiról, egyben a fel­szólítás, hogy magyar résziül indítsák meg a ki­adatási eljárást. A budapesti törvényszék vádtaná­csa ezek után elrendelte a letartóztatásban (évő Pálfyné szabadlábrabelyeaését, — Ünnepélyes zarándoklat Mariacellbe és Maria Taferbe. A nagytapolcsányi rám. kát. plébániai hivatal közli: Szeptember hó 20-án indul Pozsonyból zarándoklat Maria­cellbe, amelyen Bubnics Mihály rozsnyői püs­pök is résztvesz. A zarándoklat szép már­vány emléktáblát fog a mariacelli baziliká­ban elhelyezni. A zarándoklat szeptember 25-ig tart. Vasúti költség: 185 korona. A ha­tárig ki-ki maga fizeti a vasutat. Jelentkezni lei*: t a nagytapolcsányi plébániahivatalnál szeptember 10-ig. A programmot és igazol­ványt az összeg beküldése után posta utján fogjuk megküldeni a jelentkezőknek. A je­lentkezők tudassák nevüket, életkorukat és lakhelyüket. Ü €*,?Ví'pK"n- *§<§ Sí i ~ * j I Süislkiw | teaH-puder SOFSll-szappan Főlerakat a £. S. R. részire: | Vö.T.j Rák gyogyíiár, Braíislava. Borzalmas szerencsétlenség egy kispesti építkezésnél Egy félig kész emeletes épület összeomlott és hét munkást megölt Budapest, augusztus 30. (Budapesti szerkesztőségünk telefon jelenté­se.) Ma délelőtt tiz órakor borzalmas építke­zési szerencsétlenség történt Kispesten, amely­nek számos munkáshalottja és sok sebesüitje van. A Kinizsi-utcában épül már hetek óta a Hungária Jaguar müszövő gyár uj emeletes épülete. Számos munkás dolgozott az építke­zésnél s a munkálatok már annyira haladtak, hogy ma már az emelet falait húzták fel és a hatalmas betonmennyezeten dolgoztak. x\ fa­gerendák és állványok egész erdeje tartotta a téglafalakra épített nagy betontömböt, amely a mennyezetet alkotta. Tíz órakor hatalmas robaj reszkettette meg a levegőt s pillanatok alatt óriási porfelhő borította az épület helyén maradt rom­halmazt. Az épület a túlterhelés következ­tében összeomlott s rettenetes pusztulás képét mutatta. Rövidesen a kiváncsiak megborzadt tö­mege vette körül a szerencsétlenség színhe­lyét s csakhamar az épületen dolgozó munká­sok siránkozó s jajveszéklő hozzátartozói is a romok közelében csoportosultak. Az első pil­lanatokban mindenki megdermedt a szeren­csétlenség borzalmától. Kapkodó eszeveszett futkározás, kiabálás hangzott mindenfelől, amikor a mentők és a tűzoltóság a mentési munkálatokhoz érkeztek. A tűzoltóság megfe­lelő szerelvények hiányában tehetetlenül állott a romok eőtt, mígnem újabb segítség érkezett s most már szakszerűen, rendesen megindult a mentési munka. A rendőrség is kivonult, hogy a kiváncsiak nagy tömege előtt kordont vonj on. A déli órákban a kispesti honvéd dandár parancsnokságától utászkatona segédcsapato­kat kértek a szerencsétlenül járt munkások kiszabadítására s a romok eltakarítására. Emberfeletti munka volt a deszkák, tetőrá­csok, betonblokkok, téglatörmelékek tömkele­géből a szerencsétleneket a napvilágra hozni. Mikor az első holttestet kihúzták és a hulla- kocsin elszállították, néma borzalommal nyitott a tömeg utat a szomorú kocsinak. A kora délutáni órákig hét halottat húzlak ki a romok alól, de a holttestek annyira szét voltak roncsolva, hogy személyazonosságukat eddig teljes pon­tossággal megállapítani még nem lehetett. Egy asszony is volt a halálos áldozatok között, akiről már megállapítást nyert, hogy Gulyás Andrásáéval azonos, aki férjével együtt dol­gozott az épületen. Mikor férje az asszony holttestét meglátta, kétségbeesett kiáltással vetette rá magát s elvesztette eszméletét, úgy hogy őt is a kórházba kellett szállítani. Négy kiskorú gyermek maradt árva Gulyásaknál. Harminc munkás dolgozik szakadatlanul a segitőmunkálatokon s a hét halálos áldoza­ton kívül még tiz könnyebb-sulyosabb sebe­sültet húztak ki eddig a romok alól. Vala­mennyit a kórházba szállították. Délután az utászkatonák is kivonultak, hogy siettessék a mentési munkálatokat, mert úgy tudják, hogy még legalább tiz munkás van a romok alatt. Ezeknek sorsa még bizonyataian. A rendőrség bizottsága is kiszállott a sze­sze rencsétlenség siznhelyére, hogy megejtse a vizsgálatot. Megállapítást nyert máris, hogy az építkezés rendkívül könnyelműen folyt. A téglafalakat a megengedettnél véko­nyabban építették. Az alapfalak 60 centiméter helyett csak 30 centiméternyi vastagságúak voltak s erre a gyönge alaptámaszra fektették rá a hatalmas betonmennyezetet. A felelősség minden való­színűség szerint az építészt terheli, akit a rendőrség ki akarta hallgatni, de nem tudták megtalálni, mert egyesek állítása szerint a szerencsétlenség láttára az első zűrzavaros pillanatokban eltűnt s villamossal eltávozott. Német Albert pallért azonban őrizetbe vették. A szerencsétenség híre a székesfőváros­ban is nagy izgalmat okozott. Lapzártakor kaptuk budapesti szerkesz­tőségünktől a következő telefonjelentést: A rendőrségi helyszíni vizsgálat kétségtelenül megállapította, hogy a szerencsétlenségért a felelősség kizárólag az építkezési vállalkozót, Bálint László építészt s annak főpallérját, Németh Al­bertét terheli. Megállapították azt is, hogy a betonanyag a lehető lensüányabb volt. A szakértők nagy megdöbbenéssel állják kö­rül a vétkes mulasztásnak ezt a hiheheteilen halmazát, amely, kizárólag oka a hét szeren­csétlen ember halálának. Bálint Lajos építészt időközben sikerült megtalálni. Azonnal őrizetbe vették és Né­met főpallérral együtt előzetes letartóztatás­ba helyezték. <Sgy óra a kassai Asztória terraszán az ezerarcú nagy magyar színművésszel Kiss Ferenc vendégjátékainak óriási sikere a kassai színházban — A legnagyobb magyar jellemszinész közönségről, szerepekről és a nőkről Kassa, augusztus 30. Kiss Ferenc, a legnagyobb magyar jellem- színész, a magyar típus legtökéletesebb megraj­zolója, szombaton megkezdette Faragó Ödön színtársulatánál három napos vendégszereplését. A kassai weekend a magyar kultúrának olyan értékét jelenti, amely maradandó lesz a lelkes magyar szinházközönség életébem Négy nagy­szerű szerepét választotta ki Kiss Ferenc kassai bemutatkozásul, a „Süt a nap“ című kedves Zi- lahy-vigjátékban a hazatért vitézt, az örökéletü Falurosszában, amelyet vasárnap délután hoztak színre, Göndör Sándort, az Árvácskában a grófot s hétfőn este Rostand nagyszerű romantikus hő­sét, Cyranot alakította. Kiss Ferencet csak most ismerte meg a szlovenszkói magyarság kassai vendégjátékai alkalmával s ezt az alkalmat a vi­dék magyarsága is felhasználta arra, hogy7 en­nek a magyar őstehetségnek páratlan művésze­tében gyönyörködjék. A művésznek s a közönség­nek ez az első találkozása nemcsak sablónos siker, hanem a kisebbségi magyar kultúra ün­nepe. A közönséget valósággal fanatizálta, meg­babonázta a magyar színjátszás ezer arcú mestere. Kiss Ferenc örömmel állott rendelkezésünk­re, amikor nyilatkozatot kértünk tőle a Kassán szerzelt impresszióiról. — Direktorom nem is tudja, hogy három napra Kassára szöktem. Nagyon jól esett a kö­zönség rajongó lelkesedése. Tiszta szivemből játszottam a kassaiaknak,, akikről már előzőleg annyi sok szépet hallottam. Remélem, hogy ezentúl többször jöhetek Kassára. Sze­retnék legujabb szerepemben, Muzsikus Ferkóban bemutatkozni a kassaiaknak, vagy pedig III. Richardot szeretném el­játszani. — Akik ismernek, tudják rólam, hogy min­den szerepet, különösen a nehéz szerepeket ked­velem s mindegy nekem, hogy klasszikus dráma, színmű, vagy operett a darab, amit játsza­nom kell. — Magyarországon egyes lapok vezércikke­ket írtak rólam, mások viszont közepes színész­nek tituláltak. Szerelem az újságírókat és kriti­kusokat, de bármit is írnak rólam, ón csak egyet tudok biztosan, hogy a közönség szeret, de én is végtelenül szeretem kedves közönségemet. Kassán vagy Budapesten, vagy bárhol is lépek fel. Ez ád kitartást nehéz munkámban. Mert higyjék el, hogy a művésznek is keményen meg kell dol­gozni a sikerért s én egy percre sem bízom el magam a nagy sikerek után sem. Folyton csak dolgozom, uj darabok és tervek hevítenek, hogy még több dicsőséget szerezzek a magyar művészet hírnevének. Az Unió-szinházak nehéz milliókat Ígértek, én mégis a Nemzetihez szerződtem, mert érzem, hogy idevonz hivatásom. — Bevallom, hogy mindenhez értek, de azért a drámát szeretem a legjobban. Cyrano egyike a legkedvesebb szerepeimnek. Az uj németek közül a Farkasok, a Shakespeare darabok közül Othello a kedvenceim. — A „Süt a nap“ Sámson Mihályit azért szeretem, mert ezt az alakot együtt fabrikáltuk meg Zilahy Lajossal. A magyar drámában a Bánk bán tipusu karakterért lelkesedem. — A kassai társulatnál igen jól érzem ma­gam, csupa drága, fiatal nő és annyi kedves és tehetséges szinészkolléga van itt. Nein is tudom megérteni, honnan szedett össze Faragó ennyi szép fiatal nőt, de most már kezdem megérteni a direktor nagy nőbarátságáról elterjedt kedvező híreket. Együtt uzsonnáztunk az Asztória terraszán Kiss Ferivel, aki természetesen az egész kávéház és korzó érdeklődésének központja volt. A kassai korzón ez estén lángban égtek az összes női szivek, különösen amint Kiss Ferenc kísérőinek valóságos udvarával végigsétált a korzón. — Gyönyörű barokkstilti a kassai korzó mondotta, micsoda nagyszerű tátrai levegő van erre! Szívesen eljönnék ide egy hónapra is pi­henni, mert rengeteget dolgoztam az elmúlt hónapokban. Az előadás előtt már jó egy órával bent volt az öltözőjében, hogy átolvassa a darabot. Kiss végtelenül szolid, i-pontos és kötelességtudó mű­vészember. Szimpatikus atléta-termete és Paul Wegeher profilja, amely csak igv ontja az értel­met és szórja a legboszorkányosabb és legtisz­tább turáni művészetet, sokáig emlékezetes marad. Bekény László. A fascista szabályzat revíziója Róma, augusztus 30. A fascista párt ren­deleti lapja közli a legközelebbi nagytanács napirendjét, amelyen a fascista párt statútu­mait revidiáim fogják. A „Tevere“ ehhez hozzáfűzi, hogy eddig a ?párt minden tisztsé­gét fel a kerületi titkári állásig választás utján töltötték be, mig a vezértitkárt és a di­rektóriumot a miniszterelnök nevezte ki. A jövőben az összes tisztségeket kinevezés ut­ján töltik be. — Rablók agyonlőtték Kina legidősebb viká­riusát. Sanghajból jelentik: A belga származású Ruyffelaert szerzetest, aki már 1910 óta töltötte be Suijüanban a vikáriusi méltóságot. Schansi járásban tartott körútja alkalmával rablók tá­madták meg s fegyverlövéssel súlyosan megsebe­sítették. Kíséretét teljesen lemészárolták. A vücá- rius a kórházba való szállítás közben meghalt. — Rádiókocsik a becs—salzburgi vonalon. Bécsből jelentik: A külföldi sajtó képviselőinek ma bemutatták a becs—gráci vonalon a vasutakon újonnan bevezetendő rádiő-felvevőállomások mű­ködését. A kísérletek oly kitűnő eredménnyel jártak, hogy már szeptember hő 1-től kezdve a Bécs—-villach és Bécs—salzburgi vonalon külön rádiókocsik fognak közlekedni. Az utazó közön­ségnek egy schilling óránkénti díjazás mellett jogában áll a rádiót hallgatni. — Eladják az erdélyi Kun-kollégiumot? Kolozsvárról jelentik: Az erdélyi református egyházkerület tanácsa ma délben ülést tar­tott. Határozati javaslatot terjesztettek elő, amelyben felhatalmazzák az igazgatótanácsot azzal, hogy az egyház és az állammal való ta­nácskozásokon a legszélesebb körű cselekvési szabadságot kaphassa, valamint a Kun-kollé­gium eladása esetén a szerződés feltételeit megállapíthassa, azt végérvényesen megköt­hesse és a tulajdonbeliéi)élezési engedélyt megadhassa. A határozati javaslat fölött vita indult meg, amely után azt teljes egészében elfogadták­— Elsiiíyedt egy hnlászhajó hatvan em­berrel. Halifaxból jelentik: Sable Island ki­kötőjében a Saie Knickle halászhajó roncsai­ra bukkantak, amely még augusztus 1.3-án el- sülyedt.* Azt hiszik, hogy a hajó hatvantagu személyzete vizbefult, — Magyar nemesi almanach. Budapestről je­lentik: Palatínus József (Győr, Újkapu-utca 5. sz.), a „Családtörténeti Értesítő" szerzője, most álliíoUa össze „I. Ferenc József és IV, Károly király ma­gyar nemesei" cimü munkáját, amelyben betűrend­ben közli I. Ferenc József 1848-ban történt trónra- lépésétől egész IV. Károly 1918-ban bekövetkezett detronizálásáig előfordult összes magyar nemesi és főnemesi adományozásokat, rangemeleseket és az adományos családoknak napjainkig terjedő hi­teles leszármazását és cimerét. Evégett felkéri a* érdekelt családokat, hogy akik ;évedésből nem kaptak leszármazási táblázatot és prospektus', for­duljanak levélben hozzá leszármazási táblázatért, amelyen adataikat pontosan közölhetik még abban az esetben is, ha nem rendelik meg a kérdéses munkát. Cimerképeket csak abban az esetben kö­zöl, ha az érdekelt család fedezi a címer klissé- költségét. Minden egyéb közlés díjtalan. A munka, amely nem kerül könyvárusi forgalomba, két kö­tetben február után jelenik meg a Kir Egyetemi Nyomda kiállításában. A két kötet ár? 35 pengő. xx Hogyan nevelik takarékosságra a Baí’a-eég alkalmazottait. Bafa Tamás, a Bafa T. & A. cég főnöke, különös gondot fordít arra, hogy alkalma­zottai takarékossághoz szokjanak. Ezért minden osztály vezetőjének az az utasítása van, hegy az alájarendelt alkalmazottaknál a következő három tulajdonság kifejlődésére különös gondot fordítson: 1. Az alkalmazottak tanuljanak meg pénzt keresni. 2. A jövedelmüket okszerűen költsék el. 3. Taka­rékosan éljenek. Külön osztályt is állított fel az üzemben, amelyik minden alkalmazott részére ta­karékkönyvet ad ki. Ebbe mindenki beírja a va­gyonát, költségvetést készít magának, mennyit költ el és mennyit takarít meg jövedelméből. A bevé­telek és kiadások pontos elkönyvelése, meghatáro­zott cél szerinti költekezés eleve iá biztosítják a rendezett anyagi viszonyok közötti életmódot. — Uj sajtótörvény készül Romániában. Buka­restből jelentik: A belügyminiszter körrendelet­ben felhívta az összes polgármestereket, hogy ha­ladéktalanul terjesszék elő az ottani lapokra vo­natkozó következő adatokat: a város területén hány lap jelenik meg s mennyi példányszámban, mennyi az előfizetők száma az egyes lapoknál és milyen engedély alapján .jelennek meg? A belügy­miniszter körrendeletében hangsúlyozza, hogy az ország nyugalmát csak-komoly^sajtóval lehet bizto­sítani s az uj sajtótörvény előkészítése céljából van szükség ezekre az adatokra. UWMSáw UJir:.•»»c»curi i imiim i n■■ mai i i taar mbw ma zuas.-c-mnlaegarm?..-srjses: jt .............” ".........." Sz anatórium CARITAS j Bratíslava, IS/b Sebészed / Nőgyógyászai . oszt. napi SC—100 koronáig, )1. oszt. napi 55— 1 05 koronáig. Szabad orvosválasztás. Külön szülészei osztály (Boíh dr). i, oszt. pausal szülés 8 napra 1600 Í i korona, II. őszi. pausal szülés 1000 korona. Vezető i orvos: FRANKENBERGER dr, egyetemi tanár. Az B i intézel {öorvosa : BQTH JÁNOS dr, egyetemi tanár- I seg,éd operatőr. REZUCHA LAJOS dr. igazgató. , j

Next

/
Oldalképek
Tartalom