Prágai Magyar Hirlap, 1926. július (5. évfolyam, 147-171 / 1185-1209. szám)

1926-07-10 / 153. (1191.) szám

8 MW€Mt/V\Afi'i?AR.-HIRIiAÍ> löütí julius 10, szombat. Milyen idő várható? ÍA. nyári meleg ma is tartott. Prágában a hőmérsék­let 29 fok Celsiust ért el. A köztársaság többi ré­szében zivatarok voltak, amelyek azonban a hő­mérsékletet nem hütötték le. A meteorológiai je­lentés szerint a köztársaságban helyenként felhős, általában azonban derűs, száraz meleg időjárás várható. EffiBBWii t> mnnwagwBWffgaBi^^ Lélekvesztőn Londonból Kalkuttába Trta: Niels Ventdegodt kapitány II. — Az uj olasz követ Prágában. J. E. Precioz Olaszország uj prágai követe, tegnap feleségévé együtt megérkezett Prágába. Az uj követet a pá lyaudvaron Pignati gráf, az eddigi olasz követ ío gadta. — Jászai Mari állapota súlyosra fordult. Buda pesti szerkesztőségünk jelenti telefonon: Jásza Mari már hosszabb idő óta súlyos betegen feleszi! az egyik budapesti szanatóriumban. Az elmúlt he tekben javult egy kissé az állapota, de az elmúl" éjjel újabb visszaesés mutatkozott. Állandóan ma­gas láz gyötri. — Gömbös Gyula megnősült. Budapesti szer­kesztőségünk jelenti telefonon: Gömbös Gyula, a magyar fajvédők vezére, tegnap háziasságot kötött Ungsr Tiborné -Szilágyi Erzsébettel, a MOVE or­szágos ügyvezető alelnöknőjóvel. — Impozáns keretek között ünnepük meg cz- idén Szent István király napját Budapesten. Buda­pesti szerkesztőségünk jelenti telefonon: A főváros tanácsa a főpolgármesteri hivatallal karöltve, óriási előkészületeket tesz az idei Szent István-ünnep megijlésére, amelynek keretében óriási ünnepsé­geket terveznek. A Szent István-hét augusztus 15— Sípig fog tartani és ez idő alatt valamennyi magyar- országi vasút féláru menetdijkedvezményt nyújt a budapesti ünnepségekre utazók számára. Ezenkí­vül a székesfőváros tanácsa megkereste a külügy­minisztériumot, hogy erre az időre féláru, vagy teljesen ingyenes vízumot adjon a külföldi látoga­tók számára s a határon lehessen a vízumokat meg­szerezni. Az ünnepségek keretébe illeszkedik a hatalmas kiállítás, amelyen Magyarország ipari, mezőgazdasági és szellemi termékeit, a magyar föld és a magyar teremtő erő produktumait fogják bemutatni. A Margitszigeten nyílt színpadon elő­adásokat fognak rendezni, a leventeegyesületek pedig diszfelvonulást rendeznek. A főváros ünnep­irendező bizottságát az a cél vezeti, hogy a vidékről Az indulás Amikor elhagytuk a vendégszerető londoni evezőklubot, elsősorban arra gondoltunk, hogy podgyászunkat jól elhelyezzük a csónakban, mert a Viking előreláthatólag hosszú ideig lesz majd otthonunk. Ruháinkat és egyéb használati cikkein­ket tehát alumínium-dobozokba csomagolva tettük a csónakülések alá és barátaink lelkes üdvkiáltá­saitól kisérve útnak indultunk a Temze hullámain. Néhány pillanat múlva már a Putneyhid alatt ha­ladtunk el, amelyről a londoni evezősklub tagjai integettek nekünk búcsút és ugyanakkor meg­láttuk a tiszteletünkre a klubház árbocára felvont angol lobogót is. Azulán egymásután hagytuk el a londoni hidakat, amelyek közül a hatalmas To- wer-hid tűnt el utolsónak a szemeink elől. Végig a Termén A folyón rendkívül nagy volt a hajóforgalom. Vontatóhajók, motorcsónakok és a gőzhajók egész sora közeledett a partmenti dokkok között, köz­ben pedig mindenütt feltűntek a rendőrcsónakok is. Ebben a nagy kavarodásban a Viking csak igen óvatosan haladhatott előre, nehogy a folyó heves árja elkapjon minket, mert ha a vontató- hajók közé kerülünk, a csónak összetört volna. Úgy látszott, hegy mindenki tudja, kik va­gyunk, mert a hajók és csónakok legénysége, sőt az utasok is buzdító kiáltásokkal üüvözöltek min­ket, de felénk integettek a partról a dokkmun­kások is, akik ugyanolyan rokonszenvvel köszön­töttek bennünket, mint akár a parton összeverődött közönség. Közvetlenül Greenvich előtt az „Astrid“ dán gőzös ért utói minket és felvonva lobogóját, szerencsés utat kívánt nekünk. Továbbhaladva es­te félkilenckor tervszerűen futottunk be Grave- send-be, ahol kikötve az ottani evezősklubban kaptunk szállást az éjszakára. Másnap úgy tervez­tük, hogy Herne Bay-be fogunk elérni, ahol is­merősök vártak reánk, de az erős délnyugati szél megakadályozott minket ebben. A szél ugyan nem zavart volna bennünket annyira, mint az eső, amely közben szintén meg­eredt, az erős hullámzás következtében pedig a Viking sok vizet ivott, úgy, hogy állandóan szi­vattyúzni kellett egyikünknek, ami nagyon késlel­tette a haladást. Nemsokára fel kellett adni a re­ményt, hogy Herne Bayt elérjük és minden igye­kezetünk arra irányult, hogy kedvező kikötőhelyet találjunk valahol apály idején, mert a parton ahol ismerőseink barátságos vendégszeretettel fo­gadtak. Este a hemei evezősklub vacsorát adott tiszteletünkre, másnap reggel pedig, mialatt a dagályra vártunk, barátaink magukkal vittek a világhírű canterbury székesegyház megtekin­tésére. Másnap reggel zuhogó esőben és erős siroccő- ban indultunk útnak Herne Bay-ból, két négy­evezős csónak kíséretében. Ez az ut is nedves mulatságnak bizonyult! Margatenál újból megálltunk, mert istenkisértés lett. volna a tornádószerü viharban Margate és Ramsgate között a La Manche-csatornába kime­részkedni. Itt egy szállodatulajdonos gondosko­dott elhelyezésünkről és Margate jámbor lakói bi­zonyára csodálkoztak furcsa karavánunkon, ami­kor csónakunkat és csomagjainkat magunkkal ci­pelve, végigvonultunk a város főutcáján. sport híveinek az idei nyáron nyújtani fog a bu­dapesti Vasas, NSC, 33-as, BEAC, UTE és VÁG csapatainak lehozatalával. Ezeknek a mérkőzések­nek elseje junius 4-én és 5-én nyert lebonyolítást. A budapesti I. o. bajnokságban a vezető egyletek­kel egyenrangú s a bajnokságban a III. helyen végzett Vasas volt ezeken a napokon a LAFC el­lenfele. Gyönyörű napos időjárás kedvezett a mér­kőzéseknek s bár a hirtelen jött meleg az első na­pon kissé befolyásolta a játék tempóját, mégis oly eleven és változatos játékban gyönyörködhetett a sportkedvelő közönség, aminőt ritkán van alkalma, a losonci közönségnek látni. Az első nap eredmé- | nye 7:4, a másodiké pedig 2:0 volt a Vasas javá­ra. Ha a LAFC-nak sűrűbb alkalma volna képes­ségeinek megfelelő erős ellenféllel játszani, oly já­tékerőt képviselne, mely Szlovenszkó legerősebb csapatai között állandósítaná és biztosítaná he­lyét. minél többen ismerjék meg a fővárost és a külföld is szerezzen tudomást a magyar teremtő erő pom­pás alkotásairól. — Csődbe jutott a szegedi színigazgató. Sze­gedről jelentik: Andor Zsigmond szegedi színigaz­gató tegnap kényszeregyezségi eljárás megindítá­sát kérte a szegedi törvényszéken. — A hars! református egyházmegye közgyű­lése Léván. Tudósítónk jelenti: A barsi református egyházmegye most tartotta évi rendes közgyűlését Léván Patay Károly esperes és Kersék János dr. gondnok elnökletével. Kersé'k János dr., mint a Református Irodalmi Társaság elnöke, megnyitó beszédében a nemzeti és valláserkölosi irodalom mellett szállt síkra. Szerinte ma nincs valódi „gyer­mek- és népirodalom", mert a mai irodalom túlsá­gosan infemacionális jellegű. A tetszéssel fogadott beszéd után rátértek a gyűlés tárgysorozatára. Pa­tay Károly esperesnek köszönetét szavaztak a le­épített iskolák ügyében kifejtett fáradozásaiért. Sajnálattal állapították meg a garamvölgyi magyar­ság számbeli erejének hanyatlását az egyke-rend­szer következtében. 19^6-ban 100 százalékkal csök­kent az iskolakötelesek száma a békeévekkel szem­ben. Az egyház az egészség- és kulturális viszonyok emelése érdekében megtette a szükséges lépéseket. A tanügyi bizottság a legélesebb tiltakozását jelen­tette be az iskolák csökkentése ellen. Végül is a közgyűlés egy egyeteipes tanterv kiadását hatá­rozta el. — Társas kirándulás a Dolomitokba. Közép- európa legcsodásabb hegyvilágába, a Dolomitokba kétnapos nagyszerű autóturát rendez a Kanpathen- Verein „Lloyd Reise Clubja". A kisebb, családias körű társaság julius 18-án indul Becsen át a Dolo­mitokba. Majd Középeurópa paradicsomának, az északolaszországi bájos tavaknak átliajózása és a legszebb helyeken való hosszabb tartózkodás után, Dólsvájc gigászi, gleccserfödte masszivjai, a Monté Rosa 4638 m., a Matterhorn 4505 m., tövében, Zer- mattban töltenek el 4 napot. Milánó, Velence meg­tekintése után Becsben ér véget a 16 napos kör­utazás, amely mindennel együtt 2600 koronába ke­rül. Részletes programmal, felvilágositássa! — pos­tai telefonmeghivás utján is, vagy sürgönyi jelent­kezésre — szívesen szolgál: Siankó Gusztáv, Lloyd- direktor, Kassa, Kováos-u. 29. I., az utazás vezetője. — Megerősített halálos Ítélet. Brünuből jelen­tik: Egy esztendővel ezelőtt Ellbogen csehországi város közelében egy női csontvázat találtak, amely­ről a vizsgálat megállapította, hogy Lein Oswa’ld mészáros meggyilkolt feleségének csontváza. A .bűnvádi eljárás során hitvesgyilkossággal vádolták meg Lein Oswaldot, akit az egeri esküdtbiróság ez év áprilisában halálra Ítélt. A vádlott semmiségi panaszát tegnap tárgyalta a brünni legfelsőbb bí­róság s a semmiségi panaszt elutasítva, a halálos i tél etet megerősítette. Dr. NAGY MÁRIA FÜRDÖORVOSNŐ 5467 PIESfANY (Siiraka villa.) •ki jóformán mindenütt elmerültünk volna az iszap­ban. A gondolat, hogy a Temze valamelyik iszapos zátonyán éjszakázzunk, egyáltalán nem volt ke­csegtető számunkra és igy a rossz idő ellenére kettőzött erővel eveztünk tovább, hogy legalább Sheerness-ig, a legközelebbi hajóállomásig ér­jünk el, mielőtt reánk esteledik. Kimerülve és csurom vizesen futottunk be késő este a kikötőbe, ahol eleinte nem tudtunk eligazodni. Szakadt az eső és miután a hosszú ut nagyon megviselt, ki­törő örömmel fogadtuk egy derék kikötőmestemek azt az ajánlatát, hogy éjszakára gondoskodik elhelyezésünkről. Csakhamar ott is ültünk a jó- lelkü tengerész barátságos otthonában egy csésze párolgó tea mellett és kedélyesen elbeszélgettünk házigazdánkkal, akinek felesége közben álázott ruháinkat vette gondjaiba. Viharban a csatorna felé Amikor másnap reggel kipihenve és jóked­vűen bújtunk elő hálózsákjainkból a kikötőmester vendégszerető hajlékában, a vihar még mindig nem ült el. Nem látszott tehát ajánlatosnak neki­vágni a Temze torkolatának, amelyet teljesen el­borított a hullámhegyek fehér taréja. Miután Sheerness kikötőié szigeten épült, amelyet szűk kis csatorna választ el az anyaországtól, mi, tekin­tettel a változatlan helyességgel dühöngő viharra, ezt a rövidebb utat választottuk és a szigetet meg­kerülve szerencsésen el is jutottunk Herne Bay-ig, — Felhőszakadás Szegeden. Szegedről jelentik: Az elmúlt éjszaka nagy felhőszakadás pusztított a iws környékén. Az eső különösen a szőlőkben okozott tetemes bárokat. — Keresztényszocialista mulatság a pozsonyi Ligeti-kávéházban. Pozsonyból jelentik: Az orszá­gos keresztényszocialista párt pozsonyi központjá­ban megalakult ifjúsági kultúrkör julius 17-én a Ligeti-kávéházban nagyszabású nyári mulatságot rendez. A mulatság a szokottnál is fényesebbnek ígérkezik s azon előreláthatólag a vidékről iis sokan fognak részt venni. A rendezőség nagyszabású pro­gramot állított össze. A tánc elején tizenhat pár körmagyart és palotást fog lejteni. A mulatság dél­után 5 órakor, kedvezőtlen időjárás esetén pedig zárt helyiségben este 9 órakor kezdődik. xx Zlin—Berlin—Zlin. A Bafa-oég a napokban 3 Ford-autóját (egyemkimt 20 HP.) indította útnak Berlin felé, hogy a sürgős megrendeléseknek a le­hető leggyorsabban eleget tehessen. M iáidén kocsi 1800 pár cipőt vitt magával. A 800 hm.-e® berlini utat a kocsik 29 óra alatt tették meg minden de­fektus nélkül 6 órás pihenővel. A mi onszágutain- kon az autók óránként 30 km.-es sebességgel ha­ladtak, de Németországban, az elsőrangú utakon a sebesség 50 hm.-re fokozódott óránként. Németor­szágban ugyanis még a mezei utak is alkalmasak autó köziek ed ősre. — A Bafa-cég állandó autóköz­lekedést tart fenn Oderberggel, ahonnét az árut vasúit viszi tovább Németországba. A gyorsárufor- gaiom Zlin—Oderfberg között 3 napot vesz igénybe, mig autóval ez az ut alig tart tovább 5—6 óránál s amellett ez a szállítási mód még 25 százalékkal olcsóbb is. Ez az összehasonlítás fényesen igazolja vasúbaink modernizálásának szükségességét. Átkelés a csatornán Másnap gyönyörű időben, ragyogó napsütés­ben indultunk újból útnak, de a légsulymérő esett és igy, sajnos, számitanunk kellett arra, hogy előreláthatólag nem sok ideig lesz részünk jó időben. Mindamellett elhatároztuk, hogy a napos időt kihasználva, legalább Doverig igyekszünk eljutni, ahonnan könnyen és aránylag rövidebb idő alatt kelhetünk át a csatornán. Útnak indultunk tehát és teljes szélcsendben eveztünk több mint másfél óráig. A láthatáron tornyosuló veszedelmes felhőgoraolyok nem na­gyon aggasztóítak, mert csakhamar eltűntek Dover fehér szirtjei mögött. Minden jól ment, bár Deal környékén a teljes erővel reánk törő dagály miatt vesztegelnünk kellett egy ideig, de, sajnos, korán örültünk, mert alig három kilométernyire Dover kikötőjétől, közvetlenül a forelandi világítótorony előtt hirtelenül utóiért minket egy Dcver felől ér­kező borzalmas vihar. A teljes szélcsendből alig öt perc alatt tört elő a rendkívül erős bóra, amely úgyszólván pillanatok alatt kapott el minket és dobta csónakunkat a hullámhegyek közé. Csak két lehetőség volt szamunkra ebben a veszedelmes helyzetben. Vagy kikötünk a meredek krétasziklák által úgyszólván járhatatlan parton, vagy sikerül eljutnunk a kikötőig, hogy ott talál­junk menedéket. Mi az utóbbi eshetőséget válasz­tottuk és egy órai- elkeseredett küzdelem után, amikor már-már úgy látszott, hogy a hullámok el­borítják a Vikinget, mégis szerencsésen eljutot­tunk Doverbe. A parton embercsődület figyelte a hullámok­kal való küzdelmünket és általános volt a megle­petés, amikor a Viking befutott a kikötőbe. Főleg azon csodálkozott mindenki, hogy a csónak nem merült el, mert a viharban nagyon sok vizet nyelt a becsapó hullámok következtében. Szerencsésen partra szállva, büszke örömmel állapítottuk meg, hogy a Viking kitűnő csónak, amely minden tekin­tetben igazolta bizalmunkat és őszintén örültünk annak, hogy ezzel a kipróbált hajóval indultunk útnak, az újonnan épült tartalékbajó helyett, ame­lyet Londonban hagytunk. Megérkezés Doverbe Doverben szintén barátságos és vendégszerető fogadtatásban részesítettek az ottani evezősklub tagjai, akik a múlt esztendőben tiszteletbeli tagjaik sorába iktattak engem Dániából Angliába tett evezős túrám alkalmából. Eddig mindössze 189 kilométer, azaz 102 ten­geri mérföldnyi utat tettünk meg és egyideig Do­verben vártunk kedvező alkalomra, hogy átkeljünk a La Manche csatornán. Ma ez is bekövetkezett és mi újból útra keltünk, amire pedig ezek a so­rok megjelennek, remélem, szerencsésen Francia- országba jutunk, ahol harmadik társunk, Jorgen- sen hadnagy csatlakozik hozzánk. (Folytatjuk.) <_SlK>RT­Losonci sportlevél Losonc, julius 9. (Saját tudósítónktól.) Az abnormísan esős idő­járás, mint sok helyütt másutt is, Losoncon is erő­sen befolyásolta eddig a sportéletet. A futballis­ták, tenniszezők olykor napokon át meg sem kö­zelíthették a városon messze túl fekvő ligeti pá­lyát s ha egy kis csalóka napsütéses időt fel is használtak s kimentek a sporttelepre, biztosan csűrön vizesen kerültek onnan vissza. Ez azonban nem vette el a lelkesedéssel teli sportoló fiatalság kedvét, úgy, hogy — ha kevésbbé kedvező viszo­nyok között is — programba vett mérkőzéseiket kielégítő eredménnyel bonyolították le. A sport­élet élén a Losonci Athlétikai és Football Club áll, melynek főként, tennisz- és futt ball-szakosztálya fejt ki élénk, sportnevelő életet. Tenniszjátékosai közül különösen a .külföldi versenyeken is jól ismert Herzog Margit válik ki. A LAFC, Bárczyékat és a besztercebányai Slávia sportclub többi neves játékosát meg is hivla klub­közi mérkőzésre, a heteken át tartó esőzés azon­ban a mérkőzés megtartását, lehetelenné tette, ugv hogy a rivalizáló versenyzők találkozása a múlt vasárnapon Besztercebányán történt meg. Ugyanígy esőbe fulladt a losonci turisták min­den érdekesebb tavaszi turisztikai kirándulása, mígnem az elmúlt hármas ünnepen végre egy tát­rai kirándulás sikeréről emlékezhetünk meg. A nyári futballszünet különösen élénk sportot jelent Losoncnak. Megemlékeztünk már arról a nagyszabású programról, melyet a LAFC a futball­)( Érsekújvárt SE—Viktória Zsizskov 3:1 (0:1) Barátságos mérkőzés. Birő: Feuer Gábor. Szerdán délutánra kötötte le az ÉSE a Viktória Zsizskov kombinált csapatát, amelyben négy első csapatbeli játékos szerepelt. A vendégcsapat igy is rendkívül respektábilis játékerőt képviselt. A mérkőzés első perctől végig óriási irammal folyt s igen szép sportot nyújtott. Az ÉSE az első husz perc ideges játéka után igen lelkes, ügyes játékot produkált s a második félidőben olyan fölénybe került, hogy megérdemelte a győzelmet. ÉSE kezd, de hama­rosan a Viktória nyomul fel s veszedelmes táma­dások sorát intézi az ÉSE kapuja ellen, de a védelem, különösen Kessler, rendkívül odaadással rombolja a szépen dolgozó prágai csatárok akcióit. Lassan működésbe kezd az ÉSE halfsora s szép lapdákkal dobta támadásba a csatársort, de külö­nösen a szélsők bizonytalansága folytán a legszebb akciók eredménytelenül maradtak. A 8. percben Goldhammer I. átadásából Vauik meglepetésszc-rü lö­vése meghozza a prágaiak vezető gólját. Gól után rendkívül heves játék folyik s jóllehet az ÉSE-nek több alkalma nyílt a kiegyenlítésre, Lackó, Zsar- nóczay egymásután hibázzák a kínálkozó helyzete­ket. Félidő 1:0. — Szünet után ÉSE rendkívül hevesen támadt s a 6. percben Zsamóczay bomba­lövése hálót ér. Az ujjongó közönség lelkesíti a hazai csapatot, amely rendkívül nagy7 lendülettel támadást-támadásra vezet s a 26. percben Zsarnő- czay-Szigethy pompás összjátékából utóbbi pom­pás lövéssel megszerzi a vezetést. A tempó percről- percre fokozódik, a vendégcsapat elkeseredetten küzd a kiegyenlítésért, de a nagyszerűen működő védelem mindent ment, sőt a 38. percben sikerült a kiszökő Szigethynek beállítani a végeredményt. Az utolsó pillanatig gyilkos tempóban folyt a já­ték, de a szürkületben egyik csapat sem ért el eredményű. — A győztes csapatból Kessler, Hoch- feld II. és Szigethy voltak a legjobbak, igen jól játszottak Méder, Svidrony, Lehoczky és Faludy. A Viktóriából Vanik, Zdarsky, Suchy7, Goldham- mer játszottak klasszis futballt. Feuer Gábor mintaszerűen vezette a mérkőzést. )( Nemzetközi tenniszverseny Léván. Lévai tudósitónk jelenti: A Lévai Sport Egyesület nem­zetközi tenniszversenyei a köztársaság sportkörei­ben élénk figyelemben részesülnek s látogatottsá­guk évről-évre fokozódik. A hatodik nemzetközi tenniszverseny a csehszlovák lawntennisz szövet­ség engedélyével augusztus 13—15-én • fog lezaj­lani. A verseny előkészületei serényen folynak és minden remény meg van arra, hogy a múlt évi versenyek színvonalát ez még túlszárnyalja. A ver­seny feltételeit a jövő héten adják ki. )( Pozsony szombati sportja. Pozsonyi tudósí­tónk jelenti: A keddről elmaradt szinész-ujságiró meccset szombaton délután tartják meg. Az érde­kes mérkőzés előtt a PTE mérkőzik a Ligetivel. A színészek csapatában Bulla Ajó, a bécsi Vienna kitűnő csatára is vendégszerepei, ami az újságírók számára nagy handikapet jelent. E mérkőzésekkel véget ér Pozsonyban a futballszezon, aminek itt van is az ideje. A csapatok ez évben oly annyira túl játszották magukat, hogy alapos pihenőre van szükségük, hogy az őszi bajnoki mérkőzéseket friss kondícióban vehessék fel. Félő azonban, hogy i pihenőt megzavarják a sok ál jótékonysági mécs­esek, amiért a szövetségnek résen kell állania a futball tilalmi idő alatt is. )( A Nyitrai AC vasárnap a pozsonyi Maklca- beával já sza le revans-mérkőzését. Legutóbb a Vlalvkabea győzött, amit azonban most a NyAC jó formáját tekintve, nem igen fog tudni megismé- elni. A nyitraiak minimális győzelmét várjuk. )( Nurmi és Wide kitűnő formában. Nurmi, a inn csodafutő vasárnap az 1500 métert St. Midiéi­ben 3:59.4 idő alatt futotta. — A svéd Wide a 1000 métert 8:23.5 alatt abszolválta. )( Az Angliában szereplő magyar atléták egy ■esze tegnap Bochumban versenyzett. A versenyen l német atléták szép eredményeket értek el. Kör­iig a 100 métert 10.7 alatt futotta. 200 m: Malit z Berlin) 21.9, 2. Hajdú (Budapest) 22 mp. — 400 u.: Peltzer 4S.9, 2. Paulen (holland) 49. — 1500 o.: Krause (Breslau) 4:08.5. — Diszkoszdobás: íoffmeister (Hannover) 44.S6. — 110 m. gátfutás: Yossbach (Berlin) 15 mp. )( Bécs—Brünn—Prága országúti kerékpárver- eny kezdődik meg szombaton éjjel 100 részvevő­éi. A verseny finise vasárnap délután 2 órakor esz Prágában. X á Moravská Slavia befejezte lengyelországi urnáját és utolsó mérkőzésén a varsói Pólómat :2 arányban légy őzt a )( Prágai ezüstserlegmérkőzések. AFK Vrso- ice—SK Liben 8:2 (8:1), — CsAFC—Cechie Kar- n 8:0 (3:0). Mindkét győztes csapat, a serleg fúvó­it ja és jelenleg egyforma pontaránnyal állnak a onkurrencia élén. X A Svédországban vendégszereplő bécsi Ra- id kedden az oerebroi városi 'válogatottat 7:1 rányban legyőzte. X Árne Borg e hónap folyamán visszatér .merikából és részt, vesz a budapesti Európa- B2Öbajnőkságban, ahol Báránynak a legvcszélye- )bb ellenfele lösz. -

Next

/
Oldalképek
Tartalom