Prágai Magyar Hirlap, 1926. július (5. évfolyam, 147-171 / 1185-1209. szám)

1926-07-08 / 151. (1189.) szám

8 1926 julius 8, csütörtök. Részletjegyek augusztus 1-én — Egész 40.— Kd, részlet 13.— Ke. Nyeremény millió korona. Húzást jegyzék díjtalan. . E részletsorsjegyeket ren­delje meg HRABÁNEK és TARSA bankházá­nál, Praha II., Václavské nám. 56. igen járt. Kétségtelen, hogy Feuer Benőnek nem volt jó napja, de feltétlenül nem csinált oly hibá­kat, mely az eredményt befolyásolta volna. Leg­jobb példa rá a PTE rovására megadott tizenegyes, ami pont a tizenhatos vonalon történt hendszből eredt és amely az ellenfelet vezetésbe hozta. )( SK Bratislava—SK Trencsén 6:2 (3:1). Birő: Nocár. Bajnoki mérkőzés, amit Bratislava keixterben nyert meg, jóllehet első csapatjából vajmi kevesen játszottak. A trencséniek nagy lel­kesedésen kívül nem sokat tudtak nyújtani. Tá­volról sem már az az erős csapat, amely évekkel ezelőtt volt. )( Kassa ünnepi sportja. Kassai tudósítónk táviratozza: A hármas ünnepen a Diósgyőri VTK és a prágai Nusle szerepelt Kassán. A diósgyőriek gyönge csapattal érkeztek és vasárnap a Törek­véstől 3:0 (1:0), hétfőn pedig a Sláviálól 2:1 arány­ban szenvedtek vereséget. — Kedden a KAC a prágai Nusléval mérkőzött és azt 5:1 (2:0) arány­ban legyőzte. A mérkőzés felázott pályán folyt le és a prágaiak csalódást keltettek. A KAC régi ki­váló formáját mutatta. Cink birő kifogástalan. )( Ungvári válogatott—Keletmagyarországi vá­logatott 4:3 (3:1). A keleti magyar válogatott, a DVSC Szegeden játszó játékosai nélkül, szombaton Ungvárott mérkőzött az ottani kerület válogatott legénységével. A tartalékos kelelmagyarországi csapat vereséget szenvedett. A keletiek már az első percekben vezetéshez jutnak Fried révén, azonban a fürge Resch e félidőben nemcsak hogy kiegyenlit, hanem két szép góllal a vezetést is megszerzi az ungváriaknak. A második félidőben a keleti csapat Kúra és Arthaber révén kiegyenlít, de a kifulladt fedezetsor visszaesik és nem tudja megakadályozni az ungváriaknak Füzesséry révén elért újabb gólját )( Hakoah Becs—Nagyszombati SK 6:1 (3:1). 'Nagyszombati tudósítónk jelenti: A bécsi Hakoah kombinált csapatában mindössze két elsőosztályu játékos szerepelt: Hess és Gold, ami elegendőnek 'bizonyult, hogy döntő fölénnyel megverje a nagy- szombatiakat. A bécsi csapat, miután megsze­rezte a győzelmet biztositő gólokat, csupán iskola- játék bemutatására törekedett. A játék 14. percé­ben már három góllal vezet, a 20. percben lövi Jelűnek a nagyszombatiak egyetlen gólját. A nagyszombati csapatban csupán Jelűnek lelkes já­téka és Csiszár pompás védései érdemelnek emlí­tést, a bécsiek védelme, mely nem kapott különö­sebb munkát, gyengén szerepelt és játéktudása nem állott összhangban a csatársor fölényes technikájá­val. A gólokat Wortmann I., Hess, Gold és Fuss rúgták. Modronka klubbiró a mérkőzést kitünően vezette. 500 néző. )( Meteor VIII—Nagyszombati Rapid 2:0 (0:0). A prágai bajnokság ötödik helyezettje a Masszarovich nélkül játszó hazai csapattal fair és élvezetes játékban mérkőzött. A meccset a gól- képesebb prágai csatársor nyerte meg. A Rapid főleg az első félidőben egyenrangú ellenfélnek bizonyult, de csatárai a kínálkozó helyzeteket nem tudták kihasználni. A Rapidnél Bunta, Kozma J. és Braun tűntek ki, mig a prágaiaknál Hruby csa- . tár és Barcal kapus brillíroztak. Kettner (Pozsony) biró túlságosan szigorú volt. 1000 néző. )( Meteor VIII. Prága—Nyitrai AC 5:3 (2:3). ; Biró: Koncinsky. 2000 néző. A mérkőzés a szigeti pályán folyt le és a technikailag jobb vendécsapat győzelmével végződött. )( Viktória Zsizskov—Nyitrai AC 2:0 (1:0). Nyitrai tudósítónk táviratozza: A hazai csapat egyenrangú ellenfele volt a komplett felálűtásu kitűnő prágai csapatnak. A közönség a Viktóriától ( többeT remélt. Nyitránál főleg a védelem tűnt ki. A második félidőben a nyitrai csapat csaknem tel­jesen fölényben volt és 4 komért ért el. Ennek < dacára a Viktória egy előretörésből megszerzi a ) második gólt. 1000 néző. )( Szlovenszkói eredmények: Rózsahegyi SC j —-Ruttkai Buda Hviezda 5:3. A rózsahegyi csapat 1 sikeres bemutatkozása. A győzelem a csatársor ér- s derne. — Budapesti Vasas—Losonci AFC 7:4 (4:2) i A Takács híján komplett Vasasok inkább iskola- ] játékot produkáltak. Főleg a csatársor tűnt ki : nagyszerű technikájával és kombinációs stilusá- 1 val. A védelem kissé gyengébb volt, amit a lelkes i losonciak rajtaütéssel négy gól megszerzésére 1 használtak fel. A Vasasoknál kitűnt Szentmiklóssy 1 ©3 Jelűnek. 1 )( Putnoki IÖSE—SK Tornaija 4:3 (1:2). A nem régen megalakult tornaijai sportklub első ' nemzetközi mérkőzése. Az óriási hőségben dere- ’ kásán megálltak a helyüket az egyenlő erŐ 3 ellen- s felek és szép, fair játékot produkáltak. Az ered­ményt a biró hibás Ítélete döntötte el Putnok ja- ! vára, mert egy kézzel beütött labdát gólnak adott < meg. Kitűntek Andók, Orosz II., Walter és Halmi, valamint Tornaijáról Dezső, Bixer, Stern és i Horváth. ] )( Temesvár legyőzte Budapestet. Buda- ' pesti szerkesztőségünk jelenti: Vasárnap dél­után folyt le Temesvár ott az óriási érdeklő- í déssel várt városközti mérkőzés, amelyben , a magyar válogatottnak is beillő budapesti csapat nem várt vereséget szenvedett a lel­kes temesváriaktól. A budapestiek vérsze­gény játékot produkáltak és legfeljebb csak 1 a védelem hasznos játékáról és a fedezetsor : nagy igyekezetéről lehet beszámolni. A csa- ; társor teljesen csődöt mondott. A temesvári csapat, amely főleg a Kinizsi játékosaiból ' rekrutálódott, minden tekintetben elsőklasz- ( szisu játékot produkált. A magyar csapatban * Fisoher a kapuban, Fogl TIT. és Rebró érde­melnek külön dicsérete^ míg a hazaiaknál , magasan kiemelkedett Vogl középhaH all- round játékával. Wetzer kézöpcsatár jól irányította társait, mig a magyar csatársor gólképtelennek bizonyult. A győztes csapat góljait Wetzer beadásából Frech a 16., majd W 'ver a 33. percben rúgja. 2:0 arányban 1 végződik az első félidő. Szünet után a ma­gyar csapat nagy igyekezettel támad, de a csatárok az adott gólhelyzeteket sorra hiház- [ zák. A temesvári védelem is kitünően mű­ködik és a magyar fölény dacára tartani . tuu^a a 2:0 arányú eredményt. — Az izgalmas ■ és szép mérkőzést a szabadkai Mázics biTŐ ■ kitünően vezette. )( Magyarországi vidéki eredmények: MTK Budapest—Kaposvári MÁV és Turul komb. 6:2. — — VÁC Budapest—Pécsi AC 2:1. — Debreceni komb.—III. kér. TVE 7:6 (2:3). — NSC—Szom­bathelyi SE 4:1. — Főv. TK—Makói MTK 3:1. — Debreceni VSC—Szegedi AK 2:2. — Békés­csabai CsAK—Ráko9SzentmiháIyi TK 5:0. )(Bécsi futball. Hakoah—BAC 6:5 (5:1). A Budapestre távozó Scklosser Imre tiszteletére ren­dezett mérkőzés szakadó esőben, ennek dacára 5000 főnyi közönség előtt folyt le. A Hakoahnál az Amerikába elszerződött magyar játékosok is ját­szottak. — Nicholson—Wacker 3:2 (2:2). Barátsá­gos mérkőzés. — WSC—Cricketer 5:1. — BAC— Gersthof 3:3. )( Bécs—Baden 10:1 (5:0). Városközi mérkő­zés Badenben. A bécsi csapat abszolút fölényben volt és csatársorában főleg Juranios, Hausler és Sindelár tűntek ki. A mérkőzésen Kollmann pénz­ügyminiszter is megjelent. )( Bécsi csapatok Jugoszláviában. Belgrád: Simmering Bécs—Jugoszlávia 4:3 (2:2). Szombaton. Simmering—Belgrader SC 3:2 (1:0) vasárnap. Megérdemelt győzelmek. — Zágráb: HASK—Wie­ner AC 4:4 (2:2). Egyenlő erős ellenfelek küz­delme. Vasárnap a WAC az elsőosztályból felke­rült. SC Derbyt tartalékoltan 3:1 arányban legyőz­te. — Egyéb eredmények: Bácska—Szabadkai MTE 8:1. — Szabadkai II. válogatott—Zenlai AC 3:0. Bánáti kerület—Újvidéki kerület 2:2. Nagybecske- reken lejátszva. )( Délnémetország—Nyugatnémetország 7:2. A német „Kampfspiele“ befejező játéka, amely Kölnben 30.000 néző előtt folyt le. A déli csapat, főleg a második félidőben, elsőrangú játékot pro­dukált. A gólokat Dietz, Pöttinger és Schirm fel­váltva rúgták. )( Romániai eredmények: Aradi AC—Oümpia 4:2. — Petrozsényi Camp—Glória CFR 4:1. — Nagyváradi AC—Kolozsvári AC 2:1. — Kolozsvár —Marosvásárhely 3:1. Városközi mérkőzés. )( Magyar vándorok—Toskaniai válogatott 2:0. Florenzben folyt le ez az érdekes mérkőzés, ame­lyet az Olaszországban játszó magyar futballisták fölényesen nyertek. A győztes csapatot 11 arany­éremmel tüntették ki. )( Lengyelország—Észtország 2:0 (1:0). Vasár­nap mérkőzött Varsóban a két ország válogatott csapata. A lengyelek gyors és szép játékkal győz­tek. A gólokat Lubina és Tupalsky lőtték. Vértes Imre (Budapest) jól bíráskodott. )( Lengyelországi eredmények. Cracovia— Bialer SC 5:0. — Visla—Ruch Gross Hajdúkén 1:0. IVawel—Makkabea 3:1. Krakóban lefolyt bajnoki mérkőzések. A Makkabea kiesett az A osztályból. — Thorner SC—Warla Posen 3:2. A poseni baj­nok váratlan veresége. — Varsó—Lodz 3:2. Város­közti mérkőzés. )( A barcelonai Espagnol Amerikában túrázó csapata Északargentina válogatott csapatát 1:0 arányban legyőzte. ÚSZÁS Országos rekord a KAC versenyén A Kassai AC úszószakosztálya vasárnap ven­dégül látta a Debreceni EAC úszóit. A vendégek nem nyújtották azt a kvalitást, amit elvártunk vol­na tőlük. Van közöttük több tehetség, de azok még nem kiforottak. A KAC nagyszerű vendéglá­tásban részesítette a debrecenieket. Maga a ver­seny pompás keretek között, gyorsan zajlott le, melyen a kassai úszók nagyszerű teljesítményeik­kel domináltak. Fia igy haladnak, akkor a fő szezónban nem egy — mint ezúttal, — hanem több országos rekordot javíthatnak. Az eredmé­nyek közül kiemelkedik Messinger György 100. m. hátuszó országos rekordja, de a többiekben is uj kerületi rekordot javítottak. A szépszámú publi­kum előtt megtartott miting eredményei: 100 m.: 1. Balázs (Prágai Hagibor) 1 p. 11.5, 2. Földi (KAC) 1.13 mp. 3. Vórtessy (DEAC) Balázs biztosan győzött. Földi jó idő alatt má­sodik. 100 m. mell. ifjúsági: Gödónyi (DEAC) 1 p. 39.8 mp., 2. Linhard (CSSK) 1 p. 43 mp., 3. Gá­dor (KAC) 1.49. 5 mp. A DEAC, egy győzelme. 100 m. hát: 1. Messinger (KÁC) 1 p. 21.2 mp. Országos rekord. (Régi 1.21.6 mp. Legáth, Prága). Pompás eredmény. 2. Levith (KAC) 1 p. 33.1 mp., 3. Nekuth (CSSK) 1.33.7 mp. 4X33ÍIS m. gyorsstaféta: 1. KAC (Vozáry, Földi, Szabó, Messinger), 2. DEAC (Szeutkirályi, Takács, Bessenyei, Vértes) 1 p. 20.3 mp. Fölény­nyel győzve. 1.00 m. mell senior: 1. Baradács (CSSK) 1.29 mp. Kerületi rekord, 2. Szentkirályi (DEAC) 1.31.1 mp., 3. Levith (KAC). Szép verseny. Szent- királyi jól úszott. 100 m. ifj. gyors: 1. Mrazek (CSSSK) 1.24.1 mp. Kerületi rekord, 2. Schön (CSSK) 1.24.3 mp., 3. Bogáti (KAC). A két első külön versenyt úszott. 200 m. gyors senior: 1. Földi (KAC) 2 p. 51 mp. Kerületi rekord. Szép eredmény. Földi múlt év óta sokat javult. 2. Bessenyei (DEAC) 3 p. 07.1 mp. 3X100 m. vegyesstaféia: 1. KAC (Levith, Messinger, Neményi Béla) 4 p. 12.2 mp. Kerületi rekord. Ha a KAC-ot jobbam megszorítják; szebb időt úszik ki. 2. DEAC (Szentkirályi, Takács,, Bessenyei.) 50 m. leány gyermek mell: 1. Vajda (KAC) 54.1 mp., 2. Roba (KAC) 54.7 mp., 3. Földi Már­ta (KAC) 56 mp. 100 m. gyors hölgyeknek: 1. Messinger Elza (KAC) 1 p. 36.8 mp., kerületi rekord alatt és legyőzte a Szeley, Molnár Sidlauer R.-ból álló ve­gyes stafétát. Messinger Elza kiváló erő. Műugrás: 1. Balázs (Prágai Iíaggibor), 2. Szabó (KAC), 3. Jóst (DEAC). Balázs pompás gyakorlatokat mutatott be, de még nem teljesen fitt. Szabó is szépen végezte gyakorlatait . Jóst is tehetséges erő. Vizipoló: KAC—Debreceni EAC 12:0 (8:0). A KAC nagy erőt képvisel, együttese fölénnyel győzte le a vendég-együttest, mely gyenge játékot mutatott. A KAC-ban Kladek, Földi, Neményi B. váltak ki. A gólokat Kladek, Balassa (4—4), Földi 3, s Molnár 1-et dobtak. Biró: Neményi Jenő. A pompás rendezésért Neményi J.-t, Molnárt, Ba- lassát, Schvarcot, stb.-t illeti dicséret. )( A magyar—osztrák válogatott vizipoló mérkőzést Becsben a magyar csapat 9:1 arányban fölényesen nyerte. A mezőny legjobb tagja Ke­serű II. (FC) volt, aki egymaga hat gólt ütött, ami egyedüláll a centerhalfok történetében. Mel­lette Wenck, Vrabel és Keserű I. csatárok, Barta kapus és a remek Fazekas—Homonay hátvédpár tűnt ki. Az osztrák csapat meg sem közelítette a magyar csapatot és csak a biró pártoskodásának köszönhette, hogy súlyosabb vereséget nem szen­vedett. )( Bárány István Tatabányán ismét 26.2 mp. országos rekord alatt úszta az 50 méteres távot. Bicskey a 100, Sigritz a 200 méteren győzött. )( Gáborffy vereségei szenvedett Webblől. A vöslaui uszodában Webb vasárnap revánsot vett Gáborffyn a Magdeburgban szenvedett vereségé­ért. A versenyen Laufer is résztvett, aki a 100 mé­teres hátuszásban 1:12.8 alatt a legjobb külföldi időt érte el, legyőzvén az osztrák Dvorzsákot. — 100 méteres gyorsuszásban Laufer 1:01.6 alatt ért elsőként a célhoz. 2. Webb 1:2.8, 3. Gáborffy (NSC) 1:04.4. Magyar és Jung helvezetlen. 100 m. női úszás (mell): Bienenfeldné 1:39.4. — 100 m. hölgy szabaduszás: Löwy Fritzi (Hakoah) 1:24. ATLÉTIKA' A Kassai AC versenye Kassa, julius 7. A KAC atlétikai szakosztálya vasárnap rendezte meg szokásos nemzetközi ver­senyét. Az idén ugyan nélkülöztük a pesti starokat az egyidőbe esett angol bajnokságok és az osz­trák—magyar staféta versenyek miatt, de helyettük eljöttek a debreceni atléták, akik a legjobb ma­gyar vidéki erőket teszik ki. A debreceni fiuk tel­jesen beváltották a róluk elterjedt jó hireket, min­den számban, ahol indultak, győztek. Dacára an­nak, hogy kánikulai időjárás volt, mégis több ki­váló eredményt értek el, bebizonyítva nagy kvali­tásukat. A legnagyobb magyar diszkoszvető tehet­ségek egyike, a még múlt évben ifjúsági versenye­ken induló Rockenbauer, a diszkoszvetést olyan szenzációs eredménnyel nyerte, melyet még a köz­társaságban sehol nem értek el. A 43.77 m-es acélszalaggal lemért teljesítmény értékét emeli az, hogy Rockenbauer minden dobása 41—42 m volt. A meglepetés erejével hatot Sztaniszlay veresége a magasugrásban az allround tehetségű Szokolyi- tól, Respektábilis eredmény még Hadházy 3,30 m- es rúdugrása. A versenyen a kerület atlétái gyér számban veitek részt s igy nem voltak azok a népes mezőnyök, mint az előző mitingeken. Az eredmények: 100 m.: 1. Szokolyi (Debreceni GASE) 11.6 mp., 2. Sztincsik (KSC) 12.1 mp. Biztos győzelem. 200 m.: 1. Szokolyi (DGASE) 238 mp., 2. Gresch (ETVE) 24.2 mp. Szép verseny. A 150 m-ig vezető GTescht a kitünően finiselő Szokolyi pom­pás végspurttal behozta s 1 yarddal verte. 800 m.: 1. Nussenzveig (KAC) 2 p. 13.8 mp. 2 Szittyái (KMSE) 2 p. 28.1 mp. Nussenzveig legjobb idei eredménye. 1500 m.: 1. Gyulai (DEAC) 4 p. 18 mp., 2. Nyigoscsik (KAC) 4 p 42.3 mp., 3. Halla (KAC) 4.52 mp. Fölényes győzelem. Nyigososak jól tar­totta magát. ■ 5000 m.: 1. Gyulai (DEAC) 17.2 mp. 2. Halla (KAC) 17.38 mp., 3. Nyigoscsik (KAC). A forró napsütésben bágyadtan futottak, ennek dacára Halla legjobb egyéni eredményét érte el. 1000 m. ifj.: 1. Sterpka (KSC) 2 p. 53.4 mp. 2. Tréza (KAC) 2.54.6 mp., 3. Csőváry (KSC) 3.03 mp. Sterpka szép finishvel győzött. )( Magasugrás: 1. Szokolyi (DGASE) 172 cm. 2. Sztaniszlay (ETVE) 166 X cm. 8. Gógény (DGASE) 161.5 cm. M eglepetés Slaniszlay vere­sége, aki egy héttel előbb a köztársaság bajnok­ságát vitte el Brünnben. Rúdugrás: 1. Hadházy (DEAC) 3.80 cm., 2. Simon (ETVE) 3.00 cm. Szép eredmény, ha te­kintetbe vesszük, hogy Hadházy már több hét óta a lábát erősen fájlalja. Simon Pesten sokat fej­lődött, a következő versenyen már szebb ered­ményt fog elérni. Távolugrás: 1. Gégény (DGASE) 619 cm., 2. Páter (DEAC) 618 cm., 3. Andreas (K. Slávia) 6.05 cm. Utóbbi egyéni rekordja. Sulydobás: 1. Rockenbauer (DGASE) 12.08 cm., 2. Farkas (KAC) 11.35 cm., 3. Sztaniszlay (ETVE) 10.64 cm. Diszkoszvetés: 1. Rockenbauer (DGASE) 43.77 m. Szenzációs eredmény. Acélszalaggal mér­vei Rockenbauer minden dobása 41—42 m. volt. Igazi diszkoszvető tehetség, akihez hasonló kevés fordult meg városunkban. 2. Papp (ETVE) 35.13 crn., 3. Sztaniszlay (ETVE) 34.61 cm. Gerelyvetés: 1. Páter Z. (DEAC) 45.12 cm., 2. Sztaniszlay (ETVE) 35.80 cm. A 12 számból álló versenyt az atlétikai szak­osztály 2 és egy negyed óra alatt, bonyolította le, mely mindennél többet beszól. Az előkészítés kö­rül Kerekes Szilárd fejtett ki nagy tevékenység get, mig a rendezésben Kelemen, Braun, Árva, Csasztek, Wilnrotter, Haverla, Szegő, Fricsovszky, Korály dr., Zsiska, stb. vették ki a részüket. )( A magyar—osztrák atlétikai staféta és csa­patmérkőzés Budapesten a magyar színek győzel­mével végződött. Az 5000 méteres. hármascsapat­versenyt Magyarország 12:9 pontaránnyal nyerle. Egyénileg 1. Bruhnen (Bécs) 15:41.2, 2. Gross (MTK), 3. Sezrb., 4. Papp. — A magyar váloga­tott olimpiai staféta Ausztria csapatát 3:30 ma­gyar rekord alatt előzte meg. Az elért idő nem­zetközi viszonylatban is elsőrangú, miután csak 2.8 pm-el kisebb a világrekordnál . A győztes csapat tagjai: Gerő II., Fluck, Rózsahegyi és Barsi voltak. )( A magyar ifjúsági bajnokságokat vasárnap bonyolították le Budapesten. A bajnokságokon négy bajnoki, egy országos és hét kerületi rekord született, hatalma® prespektiváját nyitva meg a a magyar ifjúság atlétikai fejlődésének. A baj­nokságok élén többnyire a budapesti résztvevők domináltak, de igen jó eredményeket értek el a vidéki versenyzők is. Jobb eredmények: 200 m.:; Németh József (FTC) 23.1. Ifj. rekord — 800 m.: Marton József (MTK) 2:05.4, ifj. bajnoki rekord. 2. Nyíri Ferenc (MCSE) 2:05.8 déli kerületi re­kord. — 3000 m. futás: Szabó Miklós (KAOE) 9:15.6, bajnoki ifj. rekord. 2. Piros István (MCSE) 9:26.4 déli kerületi rekord. — Magasugrás: 1. Wenninger (FTC) 177 cm. — 400 m. síkfutást Niedermann Pál (ESC) 52.7 bajnoki ifj. rekord.— Diszkoszdobás: Mester István (Sátoraljaújhely)' 37.75. Kerületi és ifj. rekord. — Távolugrás: Ober- cián Károly (Postás) 6.27 m. )( Peltzer dr. világrekordja Londonban. Az ez idei angol bajnokságok a meglepetések jegyé­ben folytak le. Az évek óta Londonban kitünően szereplő magyarok most csak helyezésekhez ju- juttak, mig a német atléták elsőrangú eredmé­nyeket értek el. A legnagyobb szenzációt Peltzer dr. 880 yardos világrekordja képezte. A kiváló német futó e rekordjával túlszárnyalta Meredith 1912 óta tartott 800 m. rekordját i®. — Részletes eredmények: 100 yardos síkfutás: 1. Corts (Stutt­gart) 10 mp. 2. London (Délafrika). 3. Körnig (Boroszló). 4. Wege (Lipcse). 5. Schüiler (Cre- f-eld). 6. Büchner (Magdeburg). — 200 yardos síkfutás: 1. Büchner (Achilles Club) 21.9 mp., 2. Büchner (Magdeburg), 3. Andresen (Oslo), 4. Porrit (Ujzéland. — 440 yardos síkfutás: 1. Riu- keJ (Achilles Club) 49.8 mp., 2. Peltzer dr, (Stettin). — 880 yardos síkfutás: 1. Peltzer dr. (Stettin) 1 p. 51.6 mp. Világrekord, 2. Lova (Achilles Club) 1 p. 52.6 mp, 3. Griffiths (Surrey Club. — 1 angol mérföldes síkfutás: 1. Baráton (Pari®) 4 p. 17.4 mp., 2. Böchner (Berlin). —; 120 yardos gátfutás: 1. Gaby (Politechurt Har­riers) 15.1 mp. — 440 yardos gátfutás: 1. Lord Burghley (Achilles Club) 55 mp. — Sulydobás:. 1. Saűsbury-Woods (Achilles Club) 13 m. 59 cm., 2. Darányi (MAC) 13 m. 60 cm. — Diszkoszdobás: 1. Askildt (Oslo) 42 m. 44 cm., 2. Hoffmeister (Hannover) 41 m. 31 cm. — Gerelyvetés: 1. Sun- de (Osló) 61 m. 81 cm., 2. Szepes Béla (MAC) 56 m. 89 cm. — Magasugrás: 1. Van Geyzel (Cey­lon) 185 cm., 2. Pendelburg (Anglia) 183 cm., 3, Orbán Ferenc (SzAK) 180 cm. — Távolugrás: 1. Honner dr. (Ausztrália) 721 cm., 2. Püspöki Ti­bor (MAC) 690 cm. — Rúdugrás: 1. Kelley (Hampshere) 365 cm., 2. Karlovits János (MAC) 350 cm. — Hármasugrás: 1. Higginson (Preston NE) 13 m. 86 cm. )( A brüssszeli bajnokságokon elért jobb eredmények: 100 m.: Brochart 10.8 — 400 m.: Vecken 50.2 — Magasugrás: Henault 1.80 m. — Gerelyvetés: Haumann 51.74 m. Belga rekord. —; 5000 m.: Desgrande 15:45. )( A szegedi AK versenyén Donogán a disz­koszban 42.77 méterrel, a SzAK stafétája pedig a 4X100 méteres távon 46.4 mp. alatt kerületi re­kordot ért el. )( A Badenen keresztüli 3430 méteres stafé­tafutás a bécsi WAC 7:26 alatt nyerte a WAF előtt, amely 7:40.6-et futott. )( Franciaország—Jugoszlávia—Csehszlovákia női atlétikai mérkőzése a csehszlovákok 47 pontos győzelmével végződött. 2. Franciaország, 3. Jugo­szlávia. — A Prága—Briinn—Páris—Laibach női városközti mérkőzésen Páris 42, Briinn 34.75, Lai­bach 17.12, Prága 13.34 pontot, ért el. — A 4X75 méteres stafétában Franciaország 38.8 idővel világ­rekordot futott, mig a laibachi Ivrizs diszkoszban 31.25-el világrekordot ért el. — Hazénában Cseh- szolvákia 10:5, Franciaország 27:0 arányban győzte le Jugoszlávia csapatát. )( Női handballmérközés Pozsonyban. Bécs —Pozsony városközti küzdelem. 4:0 (2:0). Körül­belül 500 néző előtt folyt le e propagandameccs, amelyben a bécsi hölgyek megérdemelten győztek. A két csapat közötti erődifferencia a csatársorban mutatkozott, amely kombináció szempontjából magasan felette állt a pozsonyiakon. A védelmek egyaránt jók voltak. A bécsiek góljait Razovsky, Hartl és Wieder hölgyek dobták. Kitünően ját­szottak a bécsieknél Ravozsky és Gál. a pozso- nyaknál Sabadini. TENNISZ )( A wimbledoni versenyt vasárnap f .űziéle be a női egyes és páros döntőkel. A női rg> csben a spanyol Alvarez heve® harc után váratlan vere­séget szenvedett az angol Goodfrétől, aki 6:2, 4:6, 6:3 score-ral győzött. A Goodfré-házaspár megle­petésszerűen győzött a vegyes párosban is a Kin- sey—Brown kettős ellen. — A férfi párosban nagy harc után Cochet—Brugnon pár győzött 7:5, 6:4, 6:3 arányban az amerikai Kinsey- -Richards kettős ellen. A vigaszdijat, amelynek múlt évi védője Kehrling volt, az angol Gilbert nyerte.

Next

/
Oldalképek
Tartalom