Prágai Magyar Hirlap, 1926. május (5. évfolyam, 100-122 / 1138-1160. szám)

1926-05-04 / 101. (1139.) szám

8 1926 május 4, kedd. I gzaíiatórmoi CARITAS Bratislava, Torna-u. 18/b Sebészet / Nögycjóyészat I. oszt. napi 80—100 koronáig, II. őszi. napi 55— 65 koronáig. Szabad orvosválasztás, Külön szülészeti osztály (Both dr). I. oszt. pacsal szülés 8 napra 1600 korona, II. oszt. patisal szülés 1000 korona. Vezető orvos: FRANKENBERGER dr, egyetemi tanár. Az intézet főorvosa : BOTH JÁNOS dr, egyetemi tanár­segéd operatőr. REZUCHA LAJOS dr, igazgató. L — Végre összeül a nyitrai megyei bi­zottság. Nyitrai tudósítónk jelenti: A vá­lasztási biróság, mint a P. M. H. megirta, a közelmúlt napokban hozta meg döntését a nyitramegyei választásokról, melyben el­utasítja a szlovák néppárt által a választá­sok ellen beadott felebbezést. A választási biróság döntése alapján igy rövidesen ösz- szeül a megyei bizottság és átveszi az ügyek intézését. A bizottságba az egyes pártok ré­széről a választás alkalmával a következők kerültek: A magyar nemzeti párt: Holota János dr. városbiró, képviselő, Érsekújvár, ifj. Havlicsek János kisgazda, Érsekújvár, Gala Lajos kisgazda, Udvard, Szekér Gyula földbirtokos, Párkány. A keresztényszocia- iista párt: Hanák József bérlő, Nagycétény, Klobusicky Károly dr. ügyvéd, n. városbiró, Nyitra, Petrikovics Aladár dr. ügyvéd, Nagytapolcsány, Knika János plébános, Cser- mend. A szlovák néppárt: Szkicsák Oszkár dr. ügyvéd, Nyitra, Podoba János földmives, Osztratice, Rohács Ferenc földmives, Pri- vigye, Okosy Ferenc földmives, Privigye, Hodál István vendéglős, Nagybossány, Jan- da Napóleon dr. plébános, Verebély, Blas- kovics István dr. ügyvéd, Érsekújvár, Rov- nianek Péter vasúti főellenőr, Nyitra, Bielik András dr. kanonok, Nyitra. A zsidó párt: Berényi Sándor dr. orvos, Nyitra. Ezen felül a csehszlov. szocialista párt egy, a republi­kánus párt kilenc, a szociáldemokrata párt 2 és a kommunista párt öt taggal van képvi­selve. Mivel a kormány kinevezett tagokkal is képviselteti magát, rövidesen ki fogja nevezni a nyitrai zsupán a tagokat a kor­mány részére s igy biztosítani fogja a kor­mány többségét — Gyújtogatás bosszúból. Pozsonyból jelenti tudósítónk: Smoliosek János turalukai gazdálkodó csűrét a napokban valaki felgyújtotta a benne volt takarmánnyal együtt. A gazda kára 24.000 korona. A csendőrség kinyomozta, hogy a csűrt a gazdál­kodó vadházastársa: Tűsek Zsuzsanna gyújtotta fel bosszúból. A gazda az utóbbi időben ráunt az asz- szonyra és kiadta útját, mire az bosszúból felgyúj­totta a csűrt. A osendőrség Tusék Zsuzsát letartóz­tatta, de azután szabadlábra helyezte. Az eljárást a pozsonyi államügyészség megindította. — Akik a fogházból rendezik a főtárgyalást. Komáromi tudósítónk jelenti: A komáromszenitpé- teri bestiális gyilkossággal vádolt idősb és ifjabb Dóczé Vilmos a komáromi törvényszék fogházában várják a főtárgyalást. Már nehezen várják, mert a gyilkosság még a tél folyamán történt. A gyanú sú­lya alatt letartóztatták az egész Dóczé-családot, de később az öreg Dóczénét szabadon bocsátották. Amint a következmények igazolták, nem érdemeibe meg a szabadságot. A kamáromszentpéteri osend­őrség ügyelte, hogy a napokban egy munkás állott be hozzá munkába, de nem volt komoly mezei munkás, nem is értett hozzá. A komáromi fogház­ból szabadult és ott az öreg Dóczé rávette, hogy csak menjen ki a feleségéhez Szentpéterre és min­den körülmények között szerezzenek két hamis ta­nút, akik Dóczéék alibijét bizonyítsák a fő tárgya­láson. A rovott múltú ember csaikugyan szerzett is Párkányban két hamis tanút, akik ezer, illetve négyezer koronáért vallottak, mint a parancsolat. 'A csendőrök azonban rajtuk ütöttek és az egész társaságot letartóztatták. A fogházból szabadult jó­madár mindent bevallott, a tanuk szintén. Csak Dó- ezóné tagadott állhatatosan. De most ő is a komá­romi törvényszék fogházában szövögeti férjével együtt a főtárgyalás szálait. Ez a Dóczé-család volt Komáromiszentpéter falu réme, akiknek lelkét so/k nyomhatja, mert ebben a községben tiz év alatt négy kiderítetlen gyilkosság történt. Az utolsó volt Petres István rokkant, akit pincéjükbe csaltak és ott fojtották meg. — Letartóztatták a nagytapolcsányi járásbíróság egyik tisztviselőjét. Nyitrai tu­dósítónk jelenti: Sheer József, 34 éves nagy­tapolcsányi járásbirósági tisztviselő ellen szabálytalanságok miatt vizsgálatot indítot­tak. Kiderült, hogy mintegy 30.000 koronával megkárosította a pértzárt. Letartóztatták. — Aki a kommunista-párt propaganda pénzét lopja el. Munkácsi tudósítónk jelenti: Hapák János, dohánygyári munkást önbetö­rés vádjával terhelten letartóztatták. A fel­tevések szerint a kezeire bízott négyezer korona kommunista propagandapézt eltu­lajdonította, majd feljelentést tett a rend­őrségen, hogy kirabolták. — Letartóztatták sorsjegycsalásért. Nyitrai tudósítónk jelenti: Pribil János cseh származású fiatalember ellen egy cabali gazda csalás cimén feljelentést tett, hogy 400 koronával egy állami építészeti sorsjegy vásárlásakor megkárosította. Tegnap Kita János tornai, Holecz Flórián *és Berencses István garamszentpéteri és több cseh gazda tett feljelentést ellene, mire Pribilt egy nyit- ra'i szájlóban letartóztatták. — Tűz Salgó községben. Nyitrai tudó­sítónk jelenti: A nyitramegyei Salgó község­ben a közelmúltban több tüzeset alkalmával tiz ház leégett. Tegnap újabb tűz ütött ki és Taskár József, Nyeres Mihály és özv. Nye­rés Teréz házát elpusztította- Keresik a gyujtógatókat. , , — Egy hónapig élnék meg a kassai bá­rok. Kassai tudósítónk jelenti telefonon: Mint ismeretes, a kassai rendőrség nemrégi­ben rendeletet adott ki, amelyben a barmu- latóhelyiségek bezárására vonatkozólag in­tézkedik. A bartulajdonosok ma délelőtt fel­keresték a zsupánhelyettest, hogy nála e rájuk nézve sérelmes redelkezés vissza­vonását kieszközöljék. A kormánytanácsos i zsupánhelyettes kijelentette, hogy csak az j „Esprit*1 és a „Moulin Rouge“ barnak kell i likvidálnia, mig a többi bartulajdonosok egy havi halasztást nyernek, amely idő alatt kérvényezniük kell az italmérési engedélyt. I Schr&mmel-hangverseny Kitűnő borok I R „Kreuzel Keller" kertjében (Nekazanka) Olcaó vacsora! Magyar konhya! — Betörőik Dunaszerdahelyen. Pozsonyból je­lend tudósítónk: Lővy Zsigmond dunaszerdahelyi fodrász lakására egy ismeretlen tettes betört és 1600 korona értékben két öltönyt, jegy órát, nyak­láncot és egy 4100 korona készpénzt tartalmazó pénztárcát vitt magával. Ugyanekkor betörtek az albérlőjéhez: Lövinger Lipóthoz is, akitől 3600 ko­rona értékű holmit vittek el. — öngyilkos utászkatona. Komáromi tudósítónk jelenti: Stier Vilibald, a 3. utász- ezred közvitéze szolgálati fegyverével agyon­lőtte magát és szörnyethalt, LŐPORT­Ausztria ismét legyőzte Magyarországot Az osztrák futball kitűnő szereplése — Az UTE, Slavia és Viktória is vereséget szen­vedtek — Nagyarányú sportesemények a világ minden táján Elvégeztetett!... A magyar futball minden reménykedés, minden bizodalom ellenére újra a szőnyegre került. — Az 58. osztrák—magyar mér­kőzés az utóbbi években sorozatos sikereket arató osztrákok nem várt újabb fölényes győzelmével végződött. — Az uj éra, a rsaidivált szövetségi kapitány, a fiatal erők sem voltak képesek örö­möt szerezni az örömtől már régóta megfosztott, de arra mégis bizakodóan sóvárgo kitartó, lelkes magyar sport közönségnek. A nem várt újabb sú­lyos kudarc, — melynek okát e helyütt kutatnunk nem feladatunk, — szomorú auszpiciumokkal kecsegtet az egy hónap múlva eldöntésre kerülő csehszlovák—magyar revans mérkőzést illetőleg. Egy hónap emberi számítás szerint rövid idő, azonban még mindig elég arra, hogy a tegnapi nap tanulságaiból levont tapasztalatokkal az el­pazarolt erőket más taktikával uj harcra kon­centrálhassák a magyar futball tenni akaró és arra hivatott vezetői. Az osztrák—magyar meccs ku­darca is csak —- mind minden ut — Rómába ve­zet; keserves és fájdalmas figyelmeztetésként a magyar futball létét vagy nem létét eldönteni kiválasztott vezéreknek szól, bizonyítván azt, hogy immár nem lehet a félúton megállni, hanem újra kell építeni a magyar futball szervezeté', amelyet az idők vasfoga, a benne dúló kártékony baktériumok immár alapjában fogiák ki. Az osztrák futball, ha még nem is teljes mértékben, de már is a javulás utján van és újabb diadalát értékes troffea gyanánt könyvelhéti Május elsején és másodikén különben ideális időjárás mellett a világ minden részében nagy­szerű és változatos sportesemények f olytak le, melyekről részletes tudósításban az alábbiakban szólunk: )( Sparta—UTE 8:1 (1:1). A betegeskedő Fogtok és a válogatott Búza nélkül is az újpestiek egyenrangú ellenfelei voltak a Spartának és csak a bíró révén szenvedték fenti meg nem érdemelt gólarányu vereségüket. A vezető gólt a 7. percben Schaller gyönyörű volley lövéssel szerzi meg. Az UTE állandó fölényben van a 25 percig, amikor Miclyk kiegyenlit. A második félidőben változatos mezőny játék folyik és a 15 percben Dworacsek megszerzi a Sparta második gólját. A 25 percben egy teljesen jogosulatlan 11-esből Hoyer a har­madik gólt lövi. Az újpestiek a vereség ellenére is teljesen kielégítettek és megnyerték a közön­ség tetszését. Legjobb emberük Schaller és az if­júsági kapus volt. Mellettük a mezőnyből a most átigazolt Borsányi emelkedett ki. A Sparta gyönge játékot produkált, egyedül a halfsorban Kolenaty állott feladata magaslatán. A csatársor hihetet­lenül széteső és gőlképtelen formában volt. Ste- panovsky birő erősen hazadolgozott, 5000 néző. )( Sparta—Simmeringer FC Bécs 5:0 (1:0). A bécsi csapat két hét óta hatalmasat hanyatlott. A meccs nívón álul mozgott és rendkívül durva keretekben folyt. A gólokat Dworacsek, Polacsek (2—2) és Miclyk rúgták. )( DFC—Rapid Wien 2:2 (1:1). Egyenrangú ellenfelek küzdelme. A DFC mindkét gólját a ki­tűnő formában lévő Bobor rúgta. Mig a Rapid Mahrer öngólja és Wondrák lövése révén egyen­lített ki. )( Rapid—Slavia 1:0 (1:0). A májusi ünnepek legnagyobb meglepetése, egyúttal legszebb játéka is. A bécsiek lelkes játékkal késztették meg­adásra a Slaviát, amely mélyen formáján alul szerepelt Az egyetlen gólt Wessely lőtte. )( Egyéb prágai eredmények. Slavia—Nu- selsky 5:2 (2:0). Ligamérkőzés. — DFC—Nu- selsky 2:1 (1:1). Barátságos mérkőzés. — Vrso- vice—Liben 5:4. )( Belföldi futball. Brünn: UTE Budapest— Moravská Slavia, Zsidenice komb. 3:2 (2:1). A tegnapi meccstől fáradt budapestiek biztosan győznek az erős kombinált felett. — Zsidenice— CsAFC 9:5 (5:2). A prágai csapat katasztrofális veresége. — Slavoy Zsizskov—Viktória Pilzen 1:1 (0:1). — Moravská Slavia—Prostejov 3:3. — Pardubitz—Union Zsizskov 4:3 (1:1). — Rapid Prága—Pardubitz 5:2 (2:1). — SK Kladno—SK Pilzen 3:1 és 4:2. — Teplitzer FK—Union Zsizs­kov 2:0. — DFK Aussig—Viktória Vinohrady 2:1. Ausztria—Magyarország 3:0 (2:0) Budapesti szerkesztőségünk jelenti telefonon: 40.000 néző előtt folyt le az 58. osztrák—magyar mérkőzés, amelyből a lelkesen játszó, de a tréning és Összeszokottság hiányát erősen érző magyar csapat nem várt nagy gólarányu vereséggel ke­rült ki. — Mindkét csapat eredeti felállításban szerepelt. — A magyarod erős szél ellen kezdenek és azonnal támadásba mennek át, de a fedezetsor láthatólag gyöngén támogatja a csatárok akcióját. Az első gól a 7. percben esik a védelem hibájából és Eckl lövéséből. — A gól után a magyarok fel­nyomulnak, de Kovácsi biztos helyzetből kétszer egymásután ront. Hasonlóképen mellé lő Kohu*, aki Takács mellett a csatárlánc legjobb tagjának bizonyult. Az osztrákok pompás összjátékot pro­dukálnak és minden lefutásuk veszélyes. Papp a védelemben sokat hibázik, Kovácsi pedig teljesen csődöt mondott. — A közönség idegessége átragad a játékosokra. A 37 percben Kovácsi megsérül, helyette Stoffián (BEAC) áll be. Első akciói si­keresek, de lassúságán megakad minden további akció. A 42 percben Takács gyönyörű egyéni ak­ciót vezet, de közvetlen kapu előtt a nagyszerű osztrák védelem szereli. A 43 percben Hahnel Dudás mellett elhúz és a második gólt lövi. — A második félidőben eláll a szél és magyar támadá­sokkal indul meg a meccs, de a magyar csatársor a kapu előtt tehetetlen. A 10 percben korner Ausztria ellen. A lapda Cuttihoz kerüL aki át­futja az egész pályát és a meglepett Zsák ^apu­jába helyezi a harmadik gólt. — Ezután öt percig a régi időkre emlékeztető tüzes magyar fölény, amely azonban meddő marad. Stoffián és Kohut bombáit Aigner kitünően védi. A 30. percben Ta­kács kapufát lő. Mindkét csapat finisei; de a. ma­gyaroknak a közönség biztatása sem használ már. Ausztria megérdemelten, de sok szerencsével győzött. A magyar csapatban az uj játékosok tel­jesen csődöt mondtak. A védelemben Zsák szo­kottnál gyöngébb, a halfsor pedig kevésbé ellent- tállóbb volt. A csapat legjobb tagjai Takács és Kohut voltak. Az osztrákoknál precíz munkát vég­zett a közvetlen védelem és a csatársorban Cutti. Herites prágai biró jól látta el tisztjét és közme­gelégedésre vezette a heves, de fair meccset. — Budapest—Krakkó 4:3 (3:1). — Szombaton délu­tán. Mindkét csapat gyönge játékot produkált. Az első gólt a lengyelek szerzik meg. A 13. percben Rémay II., majd után Stoffián kornerből góloz- nak. A félidő végén Stoffián a harmadik gólt szerzi meg. — A második félidőben a magyar csapat ellanyhul és a lengyelek előtérbe nyomul­nak. Kaluza center kijátsza a lazsáló védelmet és a 30. percben gólt lő. Nemsokára rá a lengyelem 11-esből egyenlítenek is. Lomha mezőnyjáték után magyar csapat finisei és Rémay II. meg­szerzi a győztes gólt. Morár biró sokat tévedett. Pozsonyi eredmények Ligeti—Dunaváros 4:1 (3:1). Bajnoki mér­kőzés. Biró: Lányi. Ligeti biztos favoritként in­dult e küzdelembe és. mindvégig uralta a helyze­tet. Donaustadt lelkesen játszott, de csatársora kapu előtt csődöt mondott. A győztes csapatban mind rendesen a csatársor, különösen a belső trió, volt elemében. A Mayer II.—Csambal— Mayer III. trió hétről hétre javuló formát muta\ úgy hogy remélhető, hogy Ligeti a közel jövőben újra félelmetes belső csatárokkal fog rendel­kezni. Dunavárosnál a védelem volt a csapat leg­jobb része. A Minarik—Ruzsicska hátvédpár te­kintélyes erőt reprezentál és jó munkát végzett. A halfok rakolójátékosok, akik n:>gy munkabí­rásról tanúskodnak, de labdaledadásuk igen gyenge. A csatársorban Rulitz centercsatár igen tehetséges játékos. Mellette Teszár balösszekötőt kell megemlíteni, aki gólképes csatárnak ígérke­zik. Az első gólt Mayer II. gyönyörű 20 méteres szabadrúgásból rúgta. Ligeti továbbra is frontban maradt. A 18.-ik percben Molnár balszélső meg­szökik, a szabadon álló Mayer IIL-hoz paszol, aki 8 méter távolságról védhetetlen gólt rúg (2:0), majd 5 perccel rá ugyancsak ő Molnár leadásából háromra szaporítja a gólok számát. Dunaváros most többször jut frontba. A 25.-ik percben Teszár kitör és közvetlen közelről védhetetlen lövéssel megszerzi csapatának egyetlen gólját. Szünetig meg rém változik a helyzet, hol Ligeti hol Dmia- város van előnyben. Helycsere után Dunaváros Proksc'i jobbösszekötő nélkül áll fel és eleinte védekezésre szorítkozik. A ligetiek most már bizonyos kényelemmel játszanak, látszólag ere­jükkel takarékoskodnak a másnapi Beac elleni találkozásra. Változatos. játék után a 30.-ik perc­ben Ziegler centerhalf 25 méterről váratlan lö­véssel megszerzi a nap legszebb, és utolsó gólját. a A hátralévő idő a ligetiek fölénye jegyében folyt le. — SK Bratislava—BEAC Budapest 3:1 (3:0) Biró: Feuer Benő. Amennyire jó és szép játékot produkált a' BEAC tavaly Pozsonyban, annyira nem tudtak tetszeni ezidén. Az egész csapat fá­radtnak és lassúnak bizonyult s csupán a szélsők gyors lerohanásaikkal emlékeztettek a tavalyi BEAC-ra. Ezzel szemben Bratislava reorganizált csapatban állt fel. Gyorsabb és határozatabb volt ellenfelénél és megérdemelten győzött. A pestiek Pesovnik és Stoffián helyett tartalékkal álltak ki, illetve a centercsatár helyén Opata az MTK-bó’. mint vendég és erősítés szerepelt. Sajnos a nagy stár inkább vendég, mint erősítés \olt, amennyi, ben játéka sehogysem tudott kielégíteni. Az egye­temisták következő felállításban álltaik fel: Stocker—Kotraschek, Boor—Gábry, Sághy, Soly- mossy—Borbély, Kertész, Opata, Szántó, Mar- czinkó. — Stocker a kapuban igen gyengén ját­szott, úgy, hogy a második félidőben Gál tartalék­kapus állt be helyette. A csere sikerültnek bi­zonyult, mivel Gál remekül védett. Jóformán neki köszönhető, _hogy BEAC súlyosabb vereségtől ele­sett. A kapott gólok Stocker lelkét terhelik, a- mennyiben könnyű labdák voltak, amelyeket minden valamire való kapus fogott volna. A hát­védek ugyan jó rugóknak, de annál könyelmübb játékosoknak bizonyultak. Kapu előtt felesleges paszolásokba bocsátkoztak és a kapott gólokban bizony ők is részesek. A halfsorban Sághy center­csatár magaslott ki, aki kitünően játszott. A csa­társorban a szélsők és helyenként Kertész tet­szettek. A pozsonyi csehek megváltozott felállítás­ban vették fel a küzdelmet. Cabelka kihagyása jónak bizonyult és Bock beáljitása áttörőképesse­get adott a belső triónak. A csatársor igy nagy­jában megfelelt, ámbár a baloldal, illetve Kará csony és Pohorszky játéka kimondottan rossz vott. A halfsorban Papp kitünően játszott és óriási munkát fejtett ki. Jő partnereket talált Kaulich és Szuchyban. A védelem kifogástalanul műkö­dött, különösen Culik, mint rendesen, a nap hőse volt. Holly a kapuban dicséretesen védett, többek között egy tizenegyest is. Maga a játék mindvégig nyílt volt. Mindkét csapat egvíormán eleget tá­madott. A gólokat Kosta és Bock (2), a pestiekét Boor 11-esből rúgta. — BEAC Budapest—Ligeti 6:1 (6:0). Biró: Knespl. Vasárnap: Knespl cseh biró bíráskodása mellett e mérkőzés annyira el­durvult, hogy a játékot tiz perccel korábban fe­jezték be. A játékosok közül Mayer II. volt a nap hőse, de csak durva játék tekintetében. Szinte re­kordot állított fel e téren. Maga a játék nem volt szép. A egyetemi csapat e találkozásban sem tu­dott tetszeni, s a nagy győzelmet csupán nagy sze­rencséjének és a Ligeti rendkívül rossz játékának köszönheti. A játék mindvégig nyílt volt. BEAC már az első percben Kertész váratlan beadásából gólt rúg. A 8.-ik percben Opata tiszta helyzetből a hálóba küldi a labdát. Rövidesen rá Szántó egy­másután egy-egy fejesgólt ér el (4:0), majd Opata egymásután két további gólt rúg. Szünet után Ligeti magához tér, erős tempóba fog, ami ered­ményhez is vezet, amennyiben a lO.-ik percben Csambal rúgja a ligetiek egyetlen gólját. A pozsonyi csapat most teljes erővel dolgozik, ami azonban további gólok helyett a durvaságok soro­zatát hozza. Ezek mindkét fél részéről esnek, de a biró mindent elnéz. A 35.-rk percben Mayer II. gyomron rúgja Szántót olyannyira, hogy az elájul. A biró Mayert végre kiállítja, de a durvaságok már a többi játékosokra is átragadtak, úgy hogy a meccset 10 perccel korábban befejezik. — PTE —Komáromi FC 5:1 (2:1). Biró: Grünberg. Baj­noki mérkőzés. A tornászok technika és taktikai­lag mindvégig fölényben voltak. Komárom az első félidőben nagy lelkesedéssel játszott, de helycsere után feladták a további küzdelmet és csupán vé­dekezésre szorítkoztak. — Bécsi zsidó válog.—> Makkabea 3:2 (3:1). Biró: Brüll E. Egyforma erők küzdelme, amelyben a bécsiek az első, a pozsonyi­ak a második félidőben voltak a jobbak. A bécsi csapatban Fuss, a pozsonyiban Weiss Ármin ős Löwinger IV. tudtak tetszeni. — Rapid—MTK 1:0 (1:0). Biró: Brüll Gyula dr. (Bajnoki mérkőzés.) MTK váratlan erős ellenfélnek bizonyult. A mér­kőzés sajnálatos baleset zavarta meg, amennyiben Pollák II. az MTK csatára oly szerencsétlenül üt­között össze a Rapid kapusával, hogy az lábát törte. Erre MTK elállt a további játéktól és a mér­kőzés befejezést nyert. )( A budapesti Vasas Kassán. Kassai tudósí­tónk jelenti: A kettős ünnepen a budapesti baj­nokság harmadik helyezettje szerepelt Kassán és a vendégcsapat játéka iránt mindkét napon óriási érdeklődés nyilvánult meg. A közönség az első napon nem is csalatkozott várakozásában. A Ta­kács és Szentmiklóssy válogatottak nélkül kiálló Vasas nagyszerű iskolajátékot produkált és tech­nikájával, gyorsaságával valósággal lelépte Kas­sának jelenleg legjobb magyar együttesét, a KAC- ot. A második napon azonban még inkább tarta­lékolva állott el és az előző nap fáradalmaival lábában meglepetésszerü vereséget szenvedett a Kassai Slaviától, amely technikás és lelkes játé­kával megérdemelt, reális győzelmet aratott. — A szombati meccsen az első percektől eltekintve, mindvégig a Vasas uralta a mezőnyt. A mérkőzés meglepetéssel kezdődött. A KAC csatársorának baloldala felfejlődik, a lapda Kenedichhez kerül és ez az egyetlen nagystílű kassai csatárjátékos leszaladja a védelmet és a kifutó Nyerges mellett gyönyörűen helyezett gólt lő. — A Vasas hatal­mas offenzivával felel és bár Újházy kapus sokai ment, látható, hogy a csatárok által nem támoga­tott fedezetsor nem bírja az öldöklő iramot. A Vasas a 15. percben a kiegyenlítő, a 22.-ben a vezető gólt éri el Grünfeld és Jelliiek révén. Egy 11-est nem érvényesítenek. A második félidőben iskola játék és a pesti csatárok nagy tetszéssel kisért akcióit további három gól követi. Az ötödik gólt a kapunak háttal álló Jelűnek kapásból küldi be. — A meccs igy 5:1 (2:1) arányban végződött. . Toporcsák biró idegesen látta el lisz*jét. --- Vasár- ■ napon a Vasas teljesen letört gyönge játékot mu­tatott. Ezzel |zemben a Slavia összjátéka, agilitása..

Next

/
Oldalképek
Tartalom