Prágai Magyar Hirlap, 1926. április (5. évfolyam, 76-99 / 1114-1137. szám)

1926-04-01 / 76. (1114.) szám

6 'tn^GM-iVVACJVAR-HIRTiAt' IMV Spfrffre T, ©SffWIt&X. — A prágai Központi Iroda uj cime- A szlovenszkói és ruszinszkói ellenzéki pártok Központi Irodája április hó l*én uj helyi­ségbe költözött. Az iroda uj cime* Prága, II., Poric 14/a. mez. Telefonszáma: 8-216-IV. — Lovászy Márton hazatér. Budapesti szerkesztőségünk jelenti telefonon: Lovászy Márton, aki a kommunizmus bukása után Bécsbe emigrált s ott vezető szerepet ját­szott az emigráció szervezésében, az Est ér­tesülése szerint legközelebb elhagyja az emi­grációt s visszatér Magyarországba. Valószi- nüleg Budapesten fog ismét letelepedni. — Skarván Albert dr. meghalt. Liptó­szentmiklósról jelentik: Skarván Albert dr. járási orvos, Tolsztoj eszméjének nagy pro- pagátoia, tegnap 57 éves korában Liptóuj- várott meghalt. Késmárkon végezte gimná­ziumi tanulmányait, majd a prágai egyete­men nyerte el orvosi oklevelét és fiatal kora óta a szlovák nemzeti eszméért dolgozott. Sokáig Locarnóban tartózkodott, ahol az iro­dalommal foglalkozott. — A magyar vasutak tarifaszabályozása. Budapesti szerkesztőségünk jelenti telefo­non: A magyaT államvasutak igazgatóságán ma délelőtt az összes érdekeltek bevonásá­val tárgyalásokat kezdtek a júliusban életbe­lépő uj vasúti díjszabás megállapítására vo­natkozólag. A tervezet szerint a személy­dijakat átlag 15%-kai emelik, mag az áru­tarifát csökkentik, de csak 100 km-nél ki­sebb távolságban. A gyorsvonat diját meg­drágítják. A személydijem elésből 135 mil­liárd korona többletet várnak. — Süketnéma gyermekek felvétele a jol8vai állami süketnéma intézetben. A jols- vai süketnéma intézet közli: Az 1926—27. iskolaévre az első osztályba felveszünk szlo­venszkói illetőségű 6—10 éves süket, más­különben éptestü gyermekeket. Az intézet tananyaga elsősorban a beszédértelem gya­korlata. A leányok kézimunkát, a fiuk ipari munkát is tanulnak. A kötelező tananyagot elvégzett tanulók látogathatják a továbbkép­ző iskolát (cipész- és nőiszabómühelyt), melynek bizonyítványa alapján önálló ipar­űzésre nyernek jogosultságot. A tanítás díj­talan. Vagyonosabb szülők ellátásért havi 120 koronát fizetnek. Szegényeknek részben vagy egészen is elengedik ezt a dijat. A gyer­mekek felvétele iránti bélyegmentes kérvé­nyek az igazgatóság címére küldendők (Cs. Státni Ustav pro vzdelanie hlüohonemyoh v Jelsave, Z. XIX) a következő okmányokkal felszerelve: 1. a gyermek keresztlevele, 2. illetőségi bizonyítvány, 3. orvosi bizonyít­vány, 4. hatósági bizonylat a szülők vagyoni állapotáról, 5. a szülők nyilatkozata, hogy mennyit fizethetnek gyermekükért havonta. — Debreceniek száz millió dolláros ame­rikai öröksége. Deberecenből jelentik: Debrecen város lakosságának körében nagy izgalmat keltett az a hir, hogy egy Amerikába szakadt magyar ember után maradt 100 millió dolláros vagyon örö­köseit keresik. A csaknem hót billió magyar papirkoronának megfelelő óriási vagyont a hírek szerint egy Amerikába kivándorolt de­breceni származású 48-as őrnagy hagyta vol­na. Dobozy Istvánnak hívják a szabadság- harc hősét, aki Világos után feleségével, szü­letett Szentpétery Máriával, együtt kiszökött az országból és néhány év múlva átvitorlá­zott Amerikába. Földet bérelt, amely oly jól jövedelmezett, hogy néhány esztendő múlva a Cordilleriák vidékén nagy rézbányát vásá­rolt. Alig pár esztendő alatt Dobozy rézbá­nyái körül nagy ipartelep létesült. A száz millió, dolláros vagyon tulajdonjoga Dobozy őrnagy magyarországi rokonait illeti. A haj- dumegyei főispáni hivatal megállapította, hogy Dobozynak rokonai Debrecenben, Kar­cagon, Gyomán és Egerben élnek. Szentpé­tery Károly Karcagon községi szolga, Szent­pétery János Egerben fodrász, Hegedülné, szül. Szentpétery Mária Békésgyomán él. Deb­recenben pedig az őrnagynak Szentpétery Sándor nevű kárpitos rokona lakik. GUMMT TÖMLŐK SZELEPEK LEMEZEK SZŐNYEGEK MINPEN IPARÁG BÉSZÉRfi cu.mGr/tm.GfilPMtiGOK.KürrtszmK PINCÉSZETEK. SÖKÓvARRH STB. ÜZEMEINEK. KZONNAi RfíKTfíRR ÓL. ­„OSTRRV/A* Percsh e dér mi-társ as 6g S.CSEH és fsa. MÓR. OSTRAVA. Ma este találkozunk • BA-TA-KLAN-ban Václavské náméitl, Hotel Adri* Ott játszik a hires Mózsi Károly cigányprímás Kitűnő magyar fajborok, EUőrangu kiazolgáUa. Mérsékelt árak Reichard Bála bármeeter — öngyilkos budapesti urilány. Buda­pesti szerkesztőségünk jelenti telefonon: Boross Margit 26 éves urilány ma délelőtt, anyja halálának évfordulóján, mellbedőtte magát. Azonnal meghalt. Az öngyilkos nem­régiben ujságpaviliont bérelt az egyik buda­pesti pályaudvaron nővérével, Sellő Istvén- néval s a kis .revolvert, amellyel tettét elkö­vette, ma hagyta nála egy ismeretlen utazó megőrzés céljából. A szerencsétlen leány édesanyja halála óta buskomor volt s tettét vai^szinüleg nagy bánatában követte el. — Ax Ung árad. Ungvári tudósítónk je­lenti: A többnapos esőzés megdagasztotta az Uugot. A folyó az alacsonyabb partrészeken több helyen kiöntött. — Olcsóbb lesz a magyar posta. Buda­pesti szerkesztőségünk jelenti telefonon: Április elsejével leszállítják a postai díj­szabást. Nemosak a íevélbélyegillefék, ha­nem a telefon- és sürgönyül jak is olcsóbbak lesznek. — Győzött a rövid szoknya. Athénból jelentik: Egy rendőrségi hirdetmény szerint visszavonták Görögországban a rövidszok­nya viseletének tilalmát Minthogy a görög nők lépten-nyomon ki játszották a tilalmat, kénytelen volt még Pangelosz diktátor is a divattal lépést tartani és megengedni, hogy a nők bokán felüli szoknyát viselhessenek. —- A Mi Lapunk diák- és cserkészujság, Szlovenszkó egyetlen magyar nyelvű ifjúsági lapjának legújabb — húsvéti — száma már megjelent. Tartalmából a következőket emel­jük ki: Lajos bácsi: II. Rákóczi Ferenc; Ti- cby K.: Az imapásztorok; A „Kiskárpátok“ cserkészcsapat nőtakincséből; Farkas Zoltán: Az ablakbetárés; Biró Lucián: Levél a barát­ságról; Czuppon Elek: Mire való a méhek fu- lánkja és mérge; Tamár Lajos, Siposs Győző, Juhász Béla és Szalatnay Rezső versei; P. Juhász Ilona Chalukpa versfordítása, Mátrai Quidó regénye, Fakadó rügyek és az egyéb szokásos rovatok. A szépen illusztrált s egyre fejlődő diáklapot ajánljuk a magyar tanuló ifjúságnak, Előfizetési ára egész évre 20 koro­na, megrendelhető Scherer Lajos tanár fő- szerkesztőnél, Lucenec, Madách-utca 11. xx Magyar otthon Prágában. Az itt időző magyarok már régóta hiányát érzik egy he­lyiségnek, ahol egymás között kellemesen jó magyar bor és zigányzene mellett elszőra- kozhatna. Ezen a hiányon segített most a Ba- Ta-Klan uj igazgatósága, amikor az eddig is előnyösen ismert vállalatot átvette és azt főleg a magyar közönségre való tekintettel újból berendezte. Elsőrangú cigányzene mellett ma­gyar személyzetről is gondoskodtak az uj tu­lajdonosok, hegy földieik számára helyiségü­ket mentői otthonosabbá és kellemesebbé tegyék. ! Lanrin-Klement gyártmánya legújabb 105 A. modell, 20 HP, 4 személyes automo­bil, kombinálható karosszériával, ballongnmi, luxuskivitel, abszolút kifogástalan, príma karban, garantált repedés-, forrasztás- és törésmentes. Bővebbet: Express-Autogar&ge, Kosiee, Vörösmarty-tér 7. — Keppieh dr. Cottage-Szanatériuma, Bratisla- va, Védcölöp-ut 47. (a Kecske-kapunál), sebészeti betegek részére. Telefon 14—76. Ne vegyen rádiót, alkatrészeket, minden egyéb hozátartozót, mielőtt nem érdeklődött az „Ampére“-nél, Bratislava, Grössling-utca 16. Telefon 20—11. Kérjen ajánlatot. — Szanatórium „Caritas“, Bratislava, Torna-utca (Telocvicná ul.) 18b. Szülészet, nőgyógyászati-sebészeti műtétek, női bajok speciális gyógykezelése, diatherma, kvarc- fénykezelés, Wassermann-állomás, Sachs Ge- orgi, Melnickereakciókkal, hisztológia, bak­teriológia, vizelet-, vőrsejtvizsgálatok. Szülé­si pausál 8 napra II. osztályon, normális szü­lés esetén, orvosi ellenőrzéssel 1000 korona. Telefon: 28-95. — Lábfájdalmab, lábelgörbUlések (O- és X­lábak, veleszületett csipőfieamodás, dongaláb, lúd­talp stb.), rheumás megbetegedések, bénulás utáni zsugorodások eredményes kezelésben részesülnek. Weil Miklós dr. Testegyenészeti intézetében, Bra- tislava-Pozsony, Védcölöp-nt 51. sz. — Gyógytorna rossz testtartás, hátgerincelferdülések ellen. — Rendelés: hétköznap 10—12-ig, délután 3—5-ig, va­sárnap és ünnepnap délelőtt előzetes bejelentés esetén. Telefon: 25—96. 3545 A cseh nyelv tanulásához legjobb a Brabek 1100 szó módszere. Kapható mindeu könyvkereskedésben. s Biű9 JSport- l X A Slavia Budapesten. A Magyar Labda­rugó Szövetség jubileumi mecosei, amelyek va­sárnap az MTK—UTE kupamérkőzéssel kezdőd­tek meg, csütörtökön folytatódnak. A körmérkőzé­sekbe ekkor már bekapcsolódik a prágai Slavia is, amely először az FTC-vel mérkőzik meg. A Slavia a csehszlovák-magyar sportérintkezés uj- rafelvétele óta másodszor vendégszerepel Buda­pesten. Tavaly az FTC-vel játszotta le rervans meccsét, amelyet 1:0 arányban elvesztett. Vasár­nap a cseh bajnokcsapat az MTK-val, hétfőn pe­dig az UTE-iél játszik. A budapesti mérkőzések nagy feladat elé állítják a prágai vezető csapatot, amely most láthatólag nincs a legjobb formában. X A magyarországi kardesapat bajnokság döntőmérkőzését a MAC és Tisza VC között má­jus 2-án tartják meg. Az országos kőrcsapatbaj- nokságokat április 7-én kezdik meg. X A DFC elindult húsvéti svájci turnéjára. A német csapat pénteken már a Sport Lausanne ellen játszik. A prágai német együttes, Bobor hí­ján, aki beteget jelentett, kompletten utazott el. X A csehszlovákiai bírák szövetsége a napok­ban tartotta meg évi rendes közgyűlését, amelyen megpecsételték a békét a német bírókkal. A CsAF —MLSz részéről Brüll Emii dr. és Feuer Gábor vetek részt a közgyűlésen. A közgyűlés a magyar birók javaslatait mind elfogadta és megengedte, hogy a MLSz-kolIégium szükség esetén önállóan tárgyalhat a magyarországi és bécsi birótestület- tel. A szövetség elnöke: Herites, I. alelnöke: német jelölt, II. aleLnök: Brüll EmÜ dr. (MLSz), titkár Cejnár lettek. A végrehajtó bizottságba be­választották Feuer Gábort is. X Devos és Etienne meccse. Brüsszelből je­lentik: A Cirque Royalban 1913 óta az első box- miting folyik le ma Brüsszelben az Európa-bajnok Devos és a fiatal Etienne között X Prága—Bées szövetségközti mérkőzés lesz április 25-én. A meccs jövedelme a játékosok unióját illeti. X Az angol kupa döntőjét a Manchester City és a Bolton Wanderers közölt április 24-én tart­ják meg Wembley bán. X Az angol fenniszbajnokságokat most fejez­ték be. Férfi bajnok Turnbull lett, aki 7:9, 0:6, 6:3, 6:1, 7:5 arányban győzte le Austint. A férfi párost a Rees— Hernaes kettős, mig a női baj- nokságo Mrs. Beamish nyerte. X Kotseluh József, aki hosszú ideig Stock­holmban működött, a Wiener Parklubnál vállalt tennisztréueri állást. X Románia—Bulgária válogatott futball­meccse április 25-én folyik le Bukarestben. Mint­hogy a Kinizsi ebben az időben egyiptomi turnén lesz, a román csapat felállítása meglehetős ne­hézségekbe fog ütközni. X Hoff 4.16 métert ugrott a — Varietében. St. Luisból jelentik: Hoff Károly tegnap a rú­dugrásban 4.16 méterrel újabb rekordot állított fel. Minthogy azonban uz ugrás a Varieté-Színház­ban történt, vüágrekordnak nem hitelesíthető. X Ritola uj rekordja. A finn Ritola Ameriká­ban a 3000 yardos futást 7:44.2 alatt abszolválta, mely idővel 1.4-el döntötte meg Nurmi e távon fennálló rekordját. )( Zólyomi TC—Rimaszombati Munkás E. 3:1 (1:1). 600 néző. Bíró: Mándy. A RME sze­zonnyitó mérkőzésére nagy közönség gyűlt egybe, bár a pálya az egynapos esőtől basznavahetet- lenné ázott • a kevés tréninggel rendelkező csa­patok csak nehezen voltak képesek megbirkózni a mély talajjal. Az irreális mérkőzés első félideje Zólyom fölényével telik le, csak az utólső percek­ben sikerül a RME-nek tizenegyesből kiegyenlíte­nie. A sárosabb kaputérrel rendelkező RME a második félidőben teljesen letörik és a félidő vége felé Zólyom állóképesebb együttese minden erejével a rimaszombati kapura veti magát. Sie- bert kapus bravúros védései dacára is két gól esik a hálóba. Kornerarány 5:5. A rimaszombati csapat a rossz talajon is méltó ellenfélként küz­dött, amíg erővel bírta. )( Papp legyőzte Szálait Újpest bajnokságá­ban. Budapestről jelentik: Tegnap este befejezték az újpesti birkózóbajnokságokat. A verseny meg­lepetése, hogy a Papp—Szalai mérkőzés Szalai öntussával a fiatal MAO birkózó győzelmével végződött. A bajnokok: Légsuly: Németh MÁV. Pehelysúly: Kiinger UTE. Könnyüsuly: Molnár Törekvés. Kisközépsuly: Györgyei UTE. Nagy- középsuly: Papp MAC. Nehézsúly: Badó FTC. )( Az első fedettpálya futball mérkőzés iv* lámpa világítás mellett Dortmundban folyt le a berlini Hertha és a Dortmundi SC között. A ber­liniek 4:2 arányban győztek. X rA birodalmi német Futball Szövetség a csehszlovák német futballt is boykot alá helyezte. A Német Szövetség a DFC amatőrjeinek husvétra lekötött mérkőzéseit nem engedélyezte, miután a csapat amatőr voltát kétségbe vonta. Ezzel szem­ben az Union Zsizskov berlini és stuttgarti tur­néját jóváhagyta. A prágai német lapok most éles támasásban részesítik emiatt a Német Szövet­séget. )( A budapesti BEAC a múlt őszről meg­semmisített mérkőzést a Törekvéssel holnap a Sla­via—FTC meccs előtt játsza le. >SzinHÁzzEnE A szlovenszkói magyar színtársulat műsora Kassán. Szombat: KÍSÉRTÉS, Megnyitó előadás. Vasárnap délután: ÉVA; este: RÉGI Jó VILÁG. (Viola M. fellépi.) Hétfő délután: DOLLY; este: MARICA GRÓFNŐ. w Kedd és Szerda: KIS HUNCUT. (Operett új­donság). Csütörtök: SVIHÁKOK. Péntek: ESŐ. Szombat délután: MARIKA. POZSONYBAN: Kedd: VASGYAROS. Szerda: NAGYTAKARÍTÁS. .JSXKK^s . Befejezték a semmeringi sakkversenyt Alejehin—Spielmann döntő játszmája remis —• Spielmann első, Aljechin második, Vidmár harmadik A több, mint háromhetes semmeringi sakkverseny befejezést nyert Az utolsó for­duló nagy szenzációja az Aljechin—Spiel­mann játszma volt. Aljechin szokása szerint vezércsellel nyitott és kezdetben némi előnyt ért eL Spielmann, aik láthatólag csak remis­re törekedett, nyugodtan játszott, viszont Al­jechin győzniakarásában merészen támadott Aljechin elnézése folytán azonban Spielmann egy bástyaáldozattal egy futót és több gyalo­gost nyert, úgyhogy a végjátékban fölénybe került Ennek dacára remist ajánlott fel Al- jechinnek, aki azt elfogadta s igv a bécsiek óriási örömére az első dij nyertese Spielmann lett Janovsky 15 lépésben legyőzte Michelt Niemzovitsch Vajda dr.-t, Kmoch Treybal dr.-t, Vidmár Davidsont, Rubinstein Grünfel- det A Gilg—Tartakower játszma hosszú küz­delem után Tartakower győzelmét eredmé­nyezte. A Tarrasch—Yates partié remissel végződött rA verseny végeredménye tehát: 1. Spiel­mann 13 egységgel (3500 schilling), 2. Al­jechin 12.5 (2500 schilling), 3. Vidmár 12 (2000 schilling), 4—5. Tartakower és Niemzo­vitsch 11.5 (1350—1350 schilling), 6—7. Tar­rasch dr. és Rubinstein dr. 10 (900—900 schil­ling), 8. Réti 9.5 (600 schilling), 9. Grünfeld 9 (400 schilling). Dijat nem nyertek Janovsky 8.5, Treybal dr. 8. Vajda dr. 7.5, Yates 7, Gilg és Kmoch 6, Davidson 5.5, Michel 4.5 és Ro- selli 1 pont Spielmann győzelme a meglehetős erős konkurrencia mellett meglepetés. Az osztrák mester 1922-ben Pöstyénben osztozkodott Al- jechinnel a második és a harmadik díjon, ugyanazon évben Teplitzben megnyerte Réti­vel együtt az első dijat Ez az első eset azon­ban, hogy a 42 éves mester nemzetközi ver­senyen egyedül nyerte az első dijat Aljechin második helye reálisnak mondható, sőt az orosz nagymester teljesítménye csodálatra­méltó volt Bár a versenyen rosszul startolt később előretört és csaknem az első helyig ju­tott el. A harmadik helyezett Vidmár is kez­detben indiszpoziciőval játszott Niemzovitsch és Tartakower ellenben a finisnél törtek le. Jól tartotta magát Tarrasch, mig Rubinstein a verseny második felében visszaesett Réti és Grünfeld a szokottnál gyengébben szere­peltek. A nem helyezettek közül elismerést érdemel a magyar Vajda és a verseny újon­ca, a mahrisch-ostraui Gilg, aki Aljchin fe­letti váratlan győzelmével vonta magára a sakk­világ figyelmét A sakkverseny részletes mél­tatására visszatérünk. SEMMERING GRAND HOTEL PANHANS A kontinens legnagyobb és legmodernebb szál­lodája a tenger színe felett 1040 m. magas­ságban — 450 szoba 600 aggyal és külön lakosztályok, valamint 200 privát fürdőszoba — Minden szobában meleg-hideg viz és telefon — 3 lift — Villamos fényjelzés — Olajjal biz­tosított hygienia, valamint minden elképzelhető modem kényelem — Elsőrangú diatikns gyógy­intézet a legmodernebb berendezéssel — Saját tennisz és jégpálya, ródli-, ski- és 2 km. hosz- szú bobpálya, ezenkívül kitűnő alkalom minden más nyári és téli sport üzésére is — Sürgöny­eim: PANHANS SEMMERING. 5256

Next

/
Oldalképek
Tartalom