Prágai Magyar Hirlap, 1926. március (5. évfolyam, 50-75 / 1088-1113. szám)

1926-03-06 / 54. (1092.) szám

Előfizetési ár: évente 300, félévre 150, negyedévre 76, havonta 26 Ke ; külföldre: évente 400, félévre 200, negyedévre 100, havonta 34 Ké. Egyes szám ára 1*20 Ki Független politikai napilap Felelős főszerkesztő: Dzurányi László Felelős szerkesztő: Gál István Szerkesztőség: Prága II., Panská ulice 12, II. emelet Telefon: 30311 — Kiadó- hivatal: Prága II., Panská ul 12/III. —Te­lefon: 30311. — Sürgönyeim: Hírlap, Praha A kassai monsírepör tanulságai Kassán egy hat hétig tartó raonstrepör’ tárgyalása ért véget, amelynek részleteit tel­jes pontossággal eredeti tudósításunk mondja el. A tárgyilagosan megirt tudósítás igazán nem szorul kommentárra, annak átolvasása után. mindenki megalkothatja objektív véle­ményét. Tényként derült ki, hogy Szloven- szkón protekciós emberek kedvéért egy ha­talmas szövetkezetét hoztak létre, amely százhúsz millió koronát forgatott, a vezetősé­get nem a szakértelem alapján állították ösz- sze, hanem a politikai szempontokat vették tekintetbe. Mindezért a kárért, amit ennek a szövetkezetnek és számtalan ilyen állami-; lag agyonszubvencionáit intézménynek mükö- j dése okozott, a teljes felelősség az első koali-! ciót terheli, amely szisztematikus munkával | tette tönkre Szlovenszkónak és Ruszinszkó- nak már kifejlett ipari és gazdasági életét, hogy uj. kellőleg meg nem alapozott protek­ciós intézményekkel helyettesítse azokat. Számtalanszor elmondottuk már vélemé­nyünket a kormány szubvenció-politikájáról. A kassai tárgyaláson is kiderült, hogy a kor­mány minden lelkiismeretfurdalás nélkül, a kellő ellenőrzés és felülvizsgálás teljes elha­nyagolásával, a roskadozó kassai vasúti szö­vetkezetnek két millió korona szubvenciót se­gélyezett és csak akkor, amidőn már minden kötél szakadt, indította meg a hivatali vizsgá­latot. Hallottunk részleteket, hogy7 miniszte­rek, referensek utcán, kávéházban feketekávé mellett hallgattak meg fontos előterjesztése­ket és adtak ki rendelkezéseket, mintha nem is közvagyonról, hanem Csáky-szalmájárói intézkednének. Azt gondolták, hogy ezekkel a szubvenciókkal talán sikerülni fog a gyöke­reiben rothadt szervezetet megmentni és fél­tek az összeomlás következményeitől, mert mint az egyik miniszteri biztos Kassán ki is fe­jezte, a szövetkezet összeomlása nagyon megrendíthetné Szlovenszkón az állami gaz­dálkodás hitelét. Hodzsa ultimátuma megakadályozza a parlament munkáját A szilárd vámok miatt újból kiélésedet! a koalíció válsága - Svehlán ismét erőt vett a kormányozható betegség Bechynére bizzák Hodzsa leszerelését Prága, március 5. Parlamenti tudósitónk jelenti: Parlamenti körökben nagy feltűnést keltett a képyise- íöház újabb elnapolása. A parlament kényszer szünetelésének az az oka, hogy az agrárpárt parlamenti klubja hadat üzent a szociáldemokratáknak s kijelentette, hogy mindaddig nem engedi a kereskedelmi szerződések letárgyalását a nemzetgyűlésen, amig a szilárd gabonavámokat törvénnyel be nem vezetik. A régi nemzetgyűlés feloszlatása előtt ugyancsak a gabonavámok miatt tűztek össze ac agráriusok a szociáldemokratákkal. Akkor azonban a szociális biztosítás megvalósítása érdekében megengedték a szocialisták a gabonavámok bevezetését. A végleges szilárd ga­bonavámok bevezetésének kérdését a választások eredményeitől tette függővé a szociál­demokrata párt. Ezzel kapcsolatban arról is értesülünk, hogy Svehla betegsége nem komoly, hanem tisztán politikai manőver­Rövidesen ugyanis Olaszországba akar menni üdülni s utazásával ki akarja ke­rülni az összeütközést saját pártjával. Svehla maga ugyanis a szilárd vámok azon­nali bevezetése ellen van, viszont Podzsa legutóbbi beszédével valósásjos palotaforradalmat idézett elő ; agrár­pártban s ragaszkodik a szilárd vámokhoz. Svehla tehát ugyanahhoz a módszerhez folya­modik, mint másfél évvel ezelőtt, amikor az ünnepek rendezése elől elutazott s helyette­se, Stribrny puccsszerűen és a néppárt kijátszásával törvényerőre emeltette a javaslatot. Most a szélső és radikális szociáldemokrata Bechyne a miniszterelnök helyettese s igy Svehla ő rá bízza, hogy fölvegye a harcot IIodz*ávaI. Ha majd Bechyne leszerelte Hodzsát, akkor Svehla ismét makkegészségesen tér vissza délvidéki üdüléséről. A koalícióban tehát folytonosan 'megismétlődnek a múlt harcai, most csak az a kü­lönbség, hogy Svehla saját pártját akarja éppen a legválságosabb pillanatban cserben­hagyni. A parlament ezek után a legnagyobb valószínűség szerint ismét tétlenségre lesz kárhoztatva a koalícióban dúló, végnélküli pártharcok miatt. Dúca engedékenyebb magyar politikát hirdet Bukarest, március 5. A szenátus tegnapi ülésén Biancu szenátor bejelentette, hogy a magyarorszá* gi középiskolai tanáregyesület úgynevezett nem­zeti katekizmust nyomatott, amellyel elárasztotta egész Erdélyt. A katekizmus az erdélyi magyar­ságot irrendenta mozgalmakra szólitja fel. Dúca külügyminiszter azonnal válaszolt Bi­ancu fölszÓlalására. Kijelenti, hogy ez nem izolált eset, csak egy láncszeme annak az irredenta rend-, szernek, amelynek központja Magyarország. Az ilyen manifeszlációt megvetéssel, de türelemmel kell szemlélni. Belpolitikai té­ren kell odahatni, hogy az ilyen cseleke­deteknek elejét vegyük. Ebből a célból a legszélesebb türelmi politikát kell foly­tatni a kisebbségekkel szemben, mert ezek az emberek, akik ma román állampolgá­rok, egyenjoguaknak kell hogy érezzék magukat Románia többi állampolgáraival. (Hosszasan tartó taps). Az ellenzék eljárását inkon­zekvensnek tartja, mert a parlamentben állandóan hangoztatják a kisebbségek elnyomását, a népgyü- léseken pedig azzal akarnak hatni, hogy támadják a kormányt, mert lepaktált a kisebbségekkel. Az ilyen eljárás nem alkalmas a lelkek egyesülésé­nek megkísérlésére. A szenátusban ezután törvényjavaslatot nyuj- toottak be, amelynek értelmében az erdélyi unitá­rius püspököt kizárják a szenátusi tagok porából. A törvényjavaslat ellen Sánrioj János és a magyar párt képviselője tiltakozott. öt középeurópai hatalom uj regionális szerződése Nincsics és Mussolini tervei a német-osztrák egyesülés meggátlá- sára — A párisi előkészítő konferencia — Utaznak a genfi delegációk Páris, március 5. Briand miniszterelnök tegnap számos igen fontos tanácskozáson vett részt s e tanácskozásokat hivatalos körök úgy tekintik, mint a genfi népszövetségi ülés­szak előkészítő konferenciáját. Hoesch német nagykövet már a reggeli órákban megláto­gatta a francia miniszterelnököt, majd utána Nincsics tárgyalt két érig Brianddal. Délután a spanyol nagykövet jelent meg a külügymi­nisztériumban, akivel a francia kormányfő a spanyol népszövetségi tanácstagságról tár­gyalt. Quinones de León spanyol nagykövet tá­vozása után Foch marsai jelent meg Briandnál, aki magával hozta a nagykö­vetek konferenciájának délelőtt hozott határozatát és kijelentette, hogy ámbár Németország nem teljesítette még utolsó pontig lefegyverzési kötelezettségeit, a nagykövetek konferenciája katonai szem­pontból nem ellenzi a birodalom népszö­vetségi felvételét. Nincsics a délután folyamán Berthelottal. a francia külügyi hivatal főtitkárával tár­gyalt Jugoszlávia, Olaszország, Csehszlo­vákia, Lengyelország és Románia esetle­ges szoros megegyezéséről. Beavatott kö­rök szerint ez a tervezett szövetség Kö­zépeurópa status quojának megőrzése céljából keletkezik, azaz elsősorban Ausztriának Németországhoz való csatla­kozása ellen irányul. A párisi sajtó szerint Franciaország igen szívesen veszi az ilyesféle regionális bizton­sági szerződéseket, de önmaga szorosabb kö­telezettséget nem vállal. A regionális paktu­mok mgekötése azért aktuális, mert Nvugat- európában valószínűnek veszik, hogy Német­ország első tanácstagsági ténykedése Ausztria csatlakozásának kérése lesz, amihez határo­zottan joga van a birodalomnak. Ma délelőtt Skryznski lengyel miniszter- elnök és külügyminiszter tárgyal Briand­dal, ugyancsak a népszövetségi tanácstag­ságról. Benes dr. valószínűleg ma érke­zik Párisba. Holnap jön meg Vander- velde és Chamberlain. Mindezek az ál­lamférfiak egymás között és Brianddal tárgyalni fognak az aktuális problémákról. Vasárnap a német delegáció tart előzetes értekezletet Brianddal és Cbambérlalnnal, úgy hogy hétfőn mindent előkészítve kezd­hetnek hivatalos tárgyalásba az európai ál­lamférfiak. Oslo, március 5. Norvégiát a népszövet­ségi ülésszakon Nansen fogja képviselni. Má­sodik delegált Lángé főtitkár lesz. Madrid, március 5. A spanyol népszövet­ségi delegáció holnap reggel indul Genfbe­Ostromállapot Karlsbad külvárosaiban Karlsbad, március 5. A karlsbadi rendőrfel- iigyelőség Karlsbad külvárosaiban, Neu-Fischern és Alt-Fisohernben, kihirdette az ostromállapotot. (A hir megerősítésre szorul, mert az ostromállapot ki­hirdetésére nincs ok, a külvárosokban ugyanis tel­jes csend uralkodik. — A szerk.) Károly volt román trónörökös botrányos párisi pőre Páris, március 5. Károly herceg, volt román trónörökös, aki Lupescu asszony kíséretében kö­rülbelül nyolc nap óta a francia fővárosban tartóz­kodik, kénytelen lesz a közeljövőben megjelenni a párisi bíróság előtt. Lambrino asszony, volt fele­sége, ugyanis 10 millió frank kártérítés miatt be­panaszolta őt. Lambrino asszony azon az álláspon­ton van, hogy férjétől való elválása csak formai ügy volt, amelyet az államraison tett szükségessé. Károlynak annakidején okvetlenül magához i-llő feleséget kellett kapnia s igy lett Ilona görög her­cegnő a neje. Károly lemondása után azonban a görög her­cegnővel kötött formális házasság érvényét vesztette. Mivel a herceg ekkor nem tért vissza Lambrino asszonyhoz, az első feleségnek joga van kártérítésre. Igényeinek igazolására és annak bizonyítására, hogy a herceg állandóan őt, tekintette törvényes feleségének, Lambrino asszony több levelet muta­tott föl, köztük egyet, amely 1919 augusztus 1-én kelt s a következő tartalmú: „Kedves Zizim! El kell utaznom, hogy átvegyem a fronton ezredem parancsnokságát. Nem tudom, mi történhet velem. Azt akarom azonban, hogy ez a levél részemről annak tanujele legyen^ hogy atyja vagyok Mircea- nak és hogy dacára házasságunk megsemmisítésé­nek, én mindig egyedüli feleségemnek tartalak. Csókollak: Károly, román hercegé* szintén demagógok intézik és a gazdasági életnek hajszálcsövekre berendezett gépeze­tét durva demagóg kezek irányítják. Ennél a demokráciánál mi többre becsüljük az angol konzervativizmust, amelynek jelszava „the right. n au on the rigbt piacé**, a megfelelő embert a megfelelő helyre. Szlovenszkón azonban pártemberek, miniszteri unokaöcs- csök kerülnek az összes fontos pozíciókba és Szlovenszkó népe ennek a gazdálkodásnak szörnyű következményeit nyögi. Kassán felmentették a pauanja-pör vád­lottjait, de ez a fölmentő ítélet elmarasztalta a kormány gazdasági politikáját. Skrzynski március 20*án Prágába jön Var3Ó, március 5. Skrzyns-ki lengyel miniszter- elnök prágai utazását már hét hónap óta egyre ha­logatják. Beavatott körök szerint ez az utazás most végre megtörténik, minden valószínűség szerint március 20-án. A lengyel áílamférfiu prágai láto­gatásával egyidejűleg a prágai parlament ratifi­kálni fogja a lengyel—csehszlovák kereskedelmi szerződést. Eddig a prágai parlament ezt a ratifi­kálást megtagadta, most azonban a tárgyalások annyira előrehaladtak, hogy március 10-én befeje­ződnek s azután nem lesz ok többé a ratifikálás el­halasztására. Nos, a lavinát nem lehetett megállítani, az összeomlás bekövetkezett és kiderült, hogy ennél az egy vállalkozásnál csupán hét millió károsodás érte az államvasutakat. Tizenhá­rom vádlottat ültettek a bíróság elé, de a bí­róság felmentette őket, mert a szakértelem hiányát nem találta bűnös cselekedetnek. Va­lóban nem is azok a főbünösök, akik minden előképzettség nélkül vállalkoztak egy ilyen hatalmas közgazdasági apparátus irányításá­ra, hanem bűnös az a kormányrendszer, a mely vétkes könnyelműséggel adott létalapot egy ilyen vállalkozásnak, amely már önmagá­ban hordta a bukás csiráját. Olvassuk, hogy a vasutasszervezetek poli­tikai szempontok mérlegelésével állították össze a funkcionáriusokat és szájas politikai pártvezéreket ültettek az ellenőri tisztségek­be. Solon kötelességévé tette az athéni polgá­roknak, hogy politizáljanak. Az athéni de­mokráciában azonban a politikának más ér­telmezése volt, mint a mi demokráciánkban. A politikának ott egy törvénye volt: a leg­felsőbb törvény: a köztársaság üdve, nálunk azonban minden politikai tevékenységet a személyes aspirációk fütenek. Az egyik párt kisajátítja magának a vasutat, a másik a pos­tát nézi fejős tehénnek, a harmadik a mun- kásbiztositónál helyezi el kivénhedt csatalo­vait. A politika ilyen felfogása megölője Szlovenszkón minden egészséges fejlődésnek. A városi képviselőtestületekbe nem a szak­értők kerülnek, hanem a politikai agitátorok, akik munka helyett Kleonszerü szájaskodás- sal fecsérlik a drága időt és sodorják vesze­delembe a városi gazdálkodást A jogügyi bi­zottságokba demagógok kerülnek, akik a joghoz nem értenek, a városok kulturiigyeit

Next

/
Oldalképek
Tartalom