Prágai Magyar Hirlap, 1926. március (5. évfolyam, 50-75 / 1088-1113. szám)

1926-03-04 / 52. (1090.) szám

'Tvt^GAiMAtvVa-o-HTRT^'n 1926, március 4. Csütörtök. — Hirtelen hálái. Nyitrai tudósítónk jelenti: A csapatkórház melletti országúton tegnap délután hirtelen rosszul lett Bumbaía Pál 54 éves koldus. Beszállították a kórházba. Mikor az ágyba fektet­ték, meghalt. Holttestét fel fogják boncolni. — A komáromi zsidó egyházi énekkar hangversenye. Komáromi tudósítónk jelenti: A zsidó egyházi énekkar vasárnap nagysza­bású hangverseny keretében mutatkozott be a közönségnek. Guttmann Béla prológusa után a kar Krausz Márton vezetésével Zöldi Bordalát és Mozart Viharát adta elő nagy fe­gyelmezettseggel. Scheiner Andor hatásos szavalata, Zuck Jenő kurucnótái, Freistadtl László stílusos zongorajátéka megérdemelt tapsokat arattak. Majd ismét a kar lépett fel s Révfy-Molnár népdalegyvelegét és Lányi- Gárdonyi dalait énekelte viharos tapsok mellett. A sikerült hangversenyt a Népfölke- lők humoros kantátája fejezte be. Az egyes számokat Guttmann Béla konferánsza vezet­te be. Korai Juci magyar dalaival és táncá­val hatalmas sikert aratott. xx A szlovák nyelv tanulásához legjobb a Mihál 1100 sző módszere. Kapható minden könyvkereskedésben. 6103 — Ifjúsági ünnepély a pozsonyi cserkészház javára. Tudósitőnk jelenti: A pozsonyi Kiskárpátok cserkészcsapat parancsnoka, Hornyák Odilo, már­cius 7-én délelőtt 11 órakor avatja 15 uj cserkészét a Vigadó nagytermében. Az ünnepélyes fogadalom­tételt nagyszabású ifjúsági matiné követi, amely­nek tiszta jövedelmét a csapat a tervbevett pozso­nyi cserkészház javára fordítja. Az ünnepélyre ki­vonulnak a pozsonyi cseh, német és zsidó cserké­szek is. A cserkészünnepély iránt vidéken is nagy az érdeklődés. A matinén ölvedi László is szerepel. Jegyek előre kaphatók a Cserkészotthonban (Szép- lak-utca 14. I. em.) 20, 10 és 5 koronás árban. — Újabb óriási pénzhamisítás. Párisból jelen­tik: A New York Héráid buenosairesi tudósítása szerint Mendoza tartományban az argentiniai ható­ságok óriási arányú pénzhamisítást fedeztek fel. A banda eddig 1,800.000 dollárt hamisított és helye­zett el az amerikai piacon. — Mütrágyázási kísérletek. A magyar nemzeti párt ipolysági járási mezőgazdasági szakosztálya Ipolypásztó, Középtur, Palást és Ipolyszakállos községekben mütrágyázási kísérleteket végez a mezőgazdasági szaktan- folyam elméleti részének bizonyítására. A kísérletek 100 négyszögöles területeken szu­perfoszfát, mésznitrogén és szuperfoszfát- mésznátrogénnel történnek. Ugyanazon he­lyeken az esti órákban ismeretterjesztő elő­adásokat tartanak. A talajmüvelés és szarvasmarhatenyésztés ismertetését Ná- nássy Gyula gazdasági felügyelő, a ló- tenyésztést pedig Hegedűs Balázs osztály- titkár adja elő. — Kártyapartiban elvesztette az orrát. Léváról jelenti tudósítónk: Nem mindennapi kártyacsata zajlott le az egyik lévai korcs­mában. A partnerek, mikor a társaság egyik tagja erősen nyert, hajbakaptak. A vitából verekedés lett s olyik már nemcsak a kezét használta ekkor, hanem a száját is: harapott. Gáspár Géza napszámos leharapta Zsiros Zsigmond szállóportás orrát. De erre már Zsiros is visszaharapott és megharapta el­lenfelének az egyik ujját. Zsiros Zsigmond orrát a kórházban az orvos nyolc öltéssel varrta fel. A különös kártyacsata folytatása a rendőrségen lesz, mert tiltott hazárdjáték mellett „szórakoztak". .Művészet-irodalom . M' > 1 1 ' ■— .... * Ba ranyai Zoltán kisebbségi kézikönyve A berlini Voggenraiter könyvkiadó cég magyar osztálya ismét értékes szolgálatot tett a kisebbségi sorsban élő magyarságnak azzal, hogy kiadta Ba­ranyai Zoltán dr.-nak a kisebbségi jogok védelmé­ről szóló könyvének második kiadását. „A kisebbségi jogok védelmének kézikönyve" Wlassics Gyula báró, az európai tekintélyű magyar jogtudós bevezetésével indul, amely már azt a fejlődést is összefoglalja, amely a kisebbségi jog­ban 1922. óta úgy elméleti, mint gyakorlati téren bekövetkezett. Miként az első, úgy a második ki­adásában is megtaláljuk a saint-germaini és párisi kisebbségi, valamint a saint-germaini békeszerző­dés kisebbségvédelmi rendelkezéseinek francia és magyar szövegét, amelyeket a szerző most a tria­noni békeszerződések 54—64. cikkeinek szövegével egészít ki. Igen hasznos munkát végzett Baranyai Zoltán azzal is, hogy a magyar törvényhozásnak és a kormánynak a magyarországi kisebbségek vé­delmére vonatkozó intézkedéseit külön fejezetben foglalta össze. A Tittoni-jeleníést és a népszövetség tanácsának 1921. junius 21-én hozott határozatát már az első kiadás is közölte, újak a második ki­adásnak azok a fejezetei, melyekben a szerző a népszövetség 1920. október 25., 1922. szeptember 21., 1923. szeptember 5., 1923. szeptember 26. és 1925. junius 10-iki határozatai alapján összefog­lalja a ma érvényben levő kisebbségi eljárást. Da­ni lovics Pál dr., magyar külügyminiszteri osz­tálytanácsos „A kisebbségi jogokat védő szerződé sok magyarázata” cimü tanulmányához egy újabb fejezetet csatolt, amelyben a hágai nemzetközi bí­róság szervezetéi és jelentőségét ismerteti. Baranyai Zoltánnak „A kisebbségi jogok védelmének törté­nete s a kérdés újabb fejleményei” cimü tanulmá­nya az uj kiadásban számos eddig ismeretlen adatot közöl a kisebbségi kérdés háború előtti legújabb történetéből. A könyv végén az utódállamokban élő magyar kisebbségek panaszainak kimerítő ösz- szefoglalását, valamint a kisebbségi kérdésre vonat­kozó tudományos irodalom igen bő bibliográfiáját találjuk; e fejezetben a szerző minden 1925. végéig megjelent petícióról, illetőleg nevezetesebb könyv­ről és értekezésről alapos tájékoztatást nyújt az olva­sónak. Mindezekből láthatjuk, hogy Baranyai Zoltán dr. kézikönyve nélkülözhetetlen mindenki számára, aki a kisebbségi kérdéssel elméleti vagy gyakorlati szempontból foglalkozik. A szloven- szkói és ruszinszkói magyar közönség jól tenné, ha könyvtára számára megszerezné ezt az eléggé nem ajánlható müvet, amellyel a hangyaszorgalmú szerző úttörő munkát végzett a magyarnyeli* kisebbségi irodalom további fejlődése érdekében. * (A kis kassai Kom Baby tdneturnéja Szlo- venszkón). Most fejezte be Korn Baby a kassai kilenc­éves kis tánemüvésznő, a szudeta-német városok­ban meglepő sikert aratott turnéját és újból be­mutatkozik Szlovenszkó valamennyi városában. A német színházi kritikák nagy elismeréssel fogad­ták a csodagyermeket. Az Aussiger Zeitung többek között a következőket irta róla: „Korn Baby a ki­lenc éves, elbájoló kis tánemüvésznő nemcsak tánc­technikai csoda, hanem valóságos „született tán­cosnő. Ezt a táncbeli zeneiséget nem lehet elta­nulni”. Egy filmvállalat filmlibrettót Íratott a kis táncosnő részére s ez a szerepe Jackie Coogan-szerü temparamentumát fogja érvényre juttatni. * (Giverk Ödön kiállítása.) Március hóban nyí­lik meg Besztercebányán a „Szlovenszkői Képzőmű­vészek Egyesülete” rendezésével a kereskedelmi egyesület belső termeiben. A fiatal művész, ki a szlovenszkói piktura egyik reprezentánsa, váloga­tott anyaggal mutatkozik be a besztercebányai kö­zönségnek. A gondosan összeállított kollekció — eltekintve néhány darabtól, mely Pozsonyban is sikerrel szerepelt — csaknem legújabb müveiből rekrutálódüí. Az egész — mintegy fejlődési doku­mentuma — kerek, összefüggő és szerves folyo­mánya egy erős munkában és tapasztalásban eltöl­tött esztendőnek. Gwerk Ödön azon kevesek közé tartozik, kiket az élet hétköznapi követelései nem törhetnek le, és nem teríthetnek ki kijelölt pályá­járól. Intenzív, céltudatos törtetése, elasztikus be­fogadóképesség© ellenállhatatlan erővel ragadják keresztül a minden forrásban levő értéket fenyegető ezer veszélyen. Gwerk Ödön nem alkuszik sem jó­ban, sem rosszban; ízig csurgatott pikturája egy drámai evolúció súlyos igazságtétele. Mély szántásu értékek, sötét, komoly, drága igazságok fénylenek előadásából. Besztercebánya mübarátai örömmel üdvözlik jeles vendégüket. F. Gy. J>zinH&z«ZEr>R (*) Dancz István bemutatkozása Rimaszom­batban. Tudósitónk jelenti: A Rimaszombatban vendégszereplő Faragó-társulat uj énekes bonvivant- ja, Dancz István, a Postás Katica háromfelvonásos Zerkowitz-operettben mutatkozot be a rimaszom­bati közönségnek. Énekszámai általános tetszést kel­tettek s bár játékán meglátszott a hosszabb távoliét a színpadtól, kitűnő hanganyaga szép jövőre pre­desztinálja. A rokonszenves megjelenésű, nagy ze­nei intelligenciájú fiatal baritonistát Faragó igaz­gató máris leszerződtette. Faragó Ödön színtársulatának műsora Rimaszombatban: Csütörtök: CSÖPPSÉG, vígjáték Péntek: MIENK AZ ÉJSZAKA, szinmü-bemutatő Szombat: NAGY NÖ, operett-újdonság, Viola Mar­gittal Vasárnap délután: ORLOW, mérsékelt helyárak­kal Vasárnap este: NAGY NŐ, búcsú-előadás Rozsnyón: Március 9, kedd: NÓTA VÉGE, Megnyitó-előadás, Viola Margittal. A Délszlávenszlcói színtársulat műsora Komáromban: Csütörtök: MARICA GRÓFNŐ (Mérsékelt helyárak­kal). Péntek: ORLOV (Bemutató előadás). Szombat délután: A DOLOVAI NÁBOB LE ANYA (ifjúsági előadás). Szombat este: Dr. SZABÓ JUCI (bemutató előadás). Vasárnap délután: RÉGI Jó VILÁG (ope­rett). Vasárnap este: ORLOV (operett). Hétfő: ÚRIEMBEREK (színmű)., Kedd: ORLOV (operett). | «|° Sérvben szenvedők + 2 Egyetlen biztos védelmet nyújt a lágyék, g here, comb és köldöksérvnél a ml tökélete* 2 sitett rugónélkiill sérvkötönk, mely éljel is $ hordható. Mindenféle bandázs operáció g után, lógó has, gyomor- és anyaméhsülye- v? désné!. Szabadalmazott lúdtalpbetét. Fla- nell has-, hát- és mellmelegitő | .Merkölszerltáz Graüslava, Dima-n. 51. 2 Árjegyzék ftigyen ff A vidéki felek még aznap elintéztelek A siker alapfeltétele munkakedv, rend, az iratoknak kényelmes, tiszta és biztos keze­lése, védelem az indiszkréció ellen, szellemi tevékenységének tehermentesítése, helyi munkakoncentráció. Mindezt nyújtja a „JERRYw-redönypuIt Külön irodahelyiség, regi sztráló hivatalnok, takarítónő, aktafiók nélkülozhetővé válik a redőnyös pult révén, mert minden csigán fut. Minden kéznél van, könnyen hozzáférhető, egy fogással egyszerre nyitható és zárható minden: a pult, az asztal és a fiókok. „JERRY“ BUREAU TELEP-C0., BRATISLAVA, DEÁK-UTCA 7 PRÁGA, II, Vladlsl vova 13. Telefon 112a. üRESDEN, Annenstr. 8. jSpout- . JS' ................ SSHBBBBBB—^ A b udapesti és kassai boxsport • •• ** • jovoje — Saját tudósítónktól —• Kassa, március 3. A KAC nagyszabású nemzetközi borversenye alkalmából beszélgetést folytattunk a jeles buda­pesti gárda vezetőjével, Kállay-val, a TTC elnökkel. A közeli jövőben milyen jelentősebb box- verseny lesz Budapesten? — A Spárta nemzetközi borversenyé, melyre a Wiener Sportclub és a nagyhírű müncheni Ján küldi el legjobbjait — hangzik a szinpatikus és egy jeles nehézsúlyú boxolót settető Kállay vála­sza. Kit tart a megjelent pesti boxolók közül a legkiválóbbnak? — Kétségtelenül Balázst (Terézvárosi TC), aki vasárnap délelőtt oly szenzációs formában és fö­lénnyel győzte le a kitűnő prágai bajnokot, Ondrá- kot. Milyen a pesti boxsport jelenlegi nívója? — Most azt a bizonyos átmeneti időszakot éli, mikor a régi, erős és hosszú lendületből, ületőleg ütésekből áttér a modern box rövid ütéseire s ezt egy Olaszországból Pestre került tréner metódusa szerint sajátítják el. Budapesten most épült egy 120 milliós befektetéssel berendezett boxring s az állandó válogatott keretek fenntartása mellett van módunkban a legjobbak kiküldetéséről gondos­kodni. jtfí a véleménye a kassai boxsport jelen­legi állásáról? — Tagadhatatlanul kezdetleges stádiumban van; de van jő néhány tehetséges versenyzőjük — minő például Oláh, kivel szemben a pesti Kor­pás 3 eldöntetlen rund után csak a 4-ben tudott pontozással győzelmet kicsikarni. Oláh igen ke­mény gyerek, csak a teinpóbirása még nem elégsé­ges. — Mindenesetre igen szép fejlődés várható rövid idő alatt s érdemes volna a KAC-nak például Oláhot, Györgyöt néhány hétre Pestre küldeni a Kiss-féle iskolába, vagy Kassára hozatni le egy trénert. Közönségük is nagy, lelkes; Kassa sport iránti érdeklődése imponáló! (v. e.) X A sl. móritzi tenniszverseny férfi.egyes baj­nokságát a dán Pettersen nyerte, aki Rabét 6:1, 6:3, 7:5 arányban legyőzte. A német játékos fáradt benyomást keltett. )( A pozsonyi MTIi jubiláns közgyűlése díszes keretek között folyt le. Lusztig főtitkár tartalmas évi jelentése után megejtették a tisztujtást, amely a következő eredménnyel végződött. Újból elnök lett Kadosa Pál, alelnökök: Bauer Sándor dr., Mattéi Ernő, főtitkár: Lusztig Lajos, főpénztáros: Mayer Gyula, jegyzők: Buchvalder Miksa, Lányi Géza, ellenőrök: Feuer Gyula, Lusztig Ferenc, háznagy: Here Milán, pályafelügyelő: Scbwitzer Károly, szertáros: Schwitzer Lipót, ügyész: Bauer Alfréd dr. Orvosok: Koricsán Egon dr., Mayer! Frigyes dr., Lendvay Oszkár dr. Választmány: Jankó Zoltán, Billott Nándor, Blumgrund Béla és Náthán, Doppler Egon, Feuer Benő, Frank Zsig­mond, Lusztig Adolf, Pollák Lajos, Schrnelcz Géza, Klein Pál, Várady József, Fleischhacker Gábor, Molnár Tibor, Krausz Jenő dr., Rospnfeld Lajos, Here Milánná, László Bözsi, Strebinger Lici, Stein Piroska. Este bankett volt a Carltonban az egyesü­let 15 esztendős fennállása alkalmából. Ugyancsak vasárnap tartott tisztújító közgyűlését a Pozsonyi AÖ is. Brüll Gyula alelnök és Sehurmann titkár beszámolója után a tisztikart igy alakították meg: elnök: Moravitz Zoltán dr., ügyv. alelnök: Schwartz- kopf Sándor, alelnök: Brüll Gyula dr„ főtitkár Schumann Imre, jegezö: Kunos Rezső, pénztáros:, Farkas Lajos, labdarugóinlézö: Stejskal János. )( Nemzetiségi játékos átigazolások. A CsAFI fegyelmi bizottsága tegnap tartott ülésén több nem­zetiségi átigazolásban hozott határozatot így Kö­veset, a kassai Törekvés ifjúsági játékosát 6aját kérelmére kiadta a kassai Slavia részére. Köves® kérését azzal indokolta, hogy szlovák kereskedelmi­be jár s igy szlovák nemzetiségűnek tekintendő. —* Czeisler Győző átigazolását a Sláviából az MLSa Tészére engedélyezték. — Ugyancsak kiadta a fegyelmi bizottság Paucsá János volt kassai Slavia játékost is az ungvári kerületnek. Paucsó közjegy­zőileg bizonyította magyar nemzetiségi voltát. —> A fegyelmi bizottság elvi döntést is hozott a nem­zetiségi átigazolásokra nézve. Kimondották, hogy a nemzetiségi változásokról katasztert állítanak feli hogy a játékosok nemzetiségüket csakis indokolt esetben változtathassák meg. Azok a játékosok, akik többször kérik ily átigazolásukat, örökre eltiltatnak a játéktól. A nemzetiségi átigazolások* mint eddig is, 6 hónapi tilalmi idő alá esnek. )( Az NSC Prágában és Pozsonyban. A bu« dapesti I. osztály bajnokság felfelé törekvő egyesü­lete az NSC március 25-én Prágában vendégszerepei a DFC ellen. A Nemzeti SC 27. és 28-án Pozsonyban is játszani fog. X A Fogl testvérek a Spartában? Budapestről jelentik: A vasárnapi UTE—33 FC meccsen élénk feltűnést keltett a két Fogl hiánya. Elmaradásukat többféleképen kommentálták, de legszenzációsabban hatott az a hitetetlennek hangzó hir, hogy a 2 kitünó hátvéd kivándorolni készül és a prágai Spartába gravitál. )( Hubbard uj sprintrekordja. Newyorkból je­lentik: Hubbard, a távolugrás néger világrekordere a 65 yardos futásban 6.8 mp.-re javította e furcsa táv 7 mp.-es fedettpálya rekordját. )( Kehrling harmadik győzelme Montecarlóban. A montecarlói tenniszversenyen, mint ismeretes, a magyar bajnok megnyerte a férfi egyes és a férfi páros bajnokságot. Tegnap fejezték be a vegyes páros számot, amelynek döntőjében szintén Kehr­ling győzött a starttilalom ellenére is szereplő Nep- pachnéval. A Kehrling pár 5:7, 6:0, 6:4 arányban győzte le a Morpurgo—Vlasto kettőst. )( A Prága—Bécs meccse, amelyet tudvalevőleg a csehszlovák—osztrák válogatottal egyidejűleg már­cius 14-én tartják meg Prágában, a következő csapa­tot kombinálta a szövetségi kapitány: Planicska, Hoyer, Seifert, Plodr (valamennyi Slavia), Carvan, König (Viktória), Simunek (Slavia), Kristal, Meduna (Viktória), Silny (Sla.via), Mares (Viktória). — Tartalékok: Ilocke (Nuselsky), Steiner, Polacsek (Sparta). A mérkőzést Ivancsics Mihály (Budapest) vezeti. )( Magyar birkózó győzelme Pdrisban. Párisból jelentik: Dőmény 3 perc alatt saltoval dobta Ed­mond Dame francia nehézsúlyú bajnokot. )( Magyar Galamblövők győztek Monte-Car- lóban. Monte-Carlóban, ahol a most folyó nemzet­közi versenyeken az egész világ legkiválóbb galamb­lövői mérik össze erejüket, szép győzelmet arattak a magyar galamblövők. Draskovich Iván grófnak sikerült körülbelül száz versenyzővel szemben 12 hibátlan lövéssel megnyernie a 25.000 frankkal és egy művészi serleggel díjazott Prix du Ciuqunu- tenaire-t, amely a Grand Prix után a miting legna­gyobb dija. Biedermann Imre báró ugyanebben a a verseny szám bán 11 találattal harmadik lett, mig báró Bohus László egy doublé poulban aratott győ­zelmet, v 6

Next

/
Oldalképek
Tartalom