Prágai Magyar Hirlap, 1926. február (5. évfolyam, 26-49 / 1064-1087. szám)

1926-02-02 / 26. (1064.) szám

jJP**v Mai számunk 10 oldal gmff^íffjx % V. évf. 26. (1064) szám ■ Kedd ■ 1926 február 2 LMöfaMM apMMataBaaMMa»»dam«űmaKasmwwBqMswaaMmwr«^wsi» :>■■■■■■■—■■>!■■■■■■■■■——a———■—————————1——"***—mmmm—^——a———— Előfizetési ár: évente 300, félévre 150, negyedévre 76, havonta 26 Ke ; külföldre: évente 400, félévre 200, negyedévre 100, havonta 34 Ké. Egyes szám ára 1'20 Ke Független politikai napilap Felelős főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Dzurányi László Gál István Szerkesztőség: Prága II., Panská ulice 12, II. emelet. Telefon: 30311 — Kiadó- hivatal: Prága II., Panská ul \2J\\\. —Te­lefon: 30311.— Sürgönyeim: Hírlap, Praha Birodalmi boykott Olaszország ellen Bécs, február 1. A Korrespondenz Herzog je­lentése szerint 160 bécsi egyesület elhatározta, hogy csatlakozik az Olaszország elleni bojkotthoz, amelyet Bajorországban mondottak ki. Az egyesü­letek felszólították az üzletembereket, hogy Olasz­országból ne szerezzenek be árut. Azokat az egye­sületi tagokat, akik szabadságukat külföldön akar­ják tölteni, kötelezték, hogy Olaszországba nem látogatnak el. A kölniek örömünnepe Köln, feoruár 1. A mára virradó éjszaka, pont 12 órakor, a kölni zóna megszállása formálisan is megszűnt. A történelmi nevezetességű pillanat ün­neplésére eredetileg azt tervezték, hogy a lakosság éjfélkor az ősi dóm előtt összegyűl, majd a dóm nagy harangjának hangjai mellett fáklyásmenetben végigjárja a város utcáit. Ugyanekkor örömtüzeket gyújtottak volna. Ezt a programot bizonyos mérték­ben korlátozták, mert a tulajdonképpeni fölszaba­dító ünnepségeket február közepe táján akarják megtartani, amikor Hindenburg elnök is lejön a felszabadított városba. A fáklyásmenet és a nagy szövetségek fölvonulása tehát elmaradt, de még igy is gyönyörű ünnepségekre került a sor. A dóm­téren villanyoskörtékből koszorúkat fontak az épü­letekre, a dómról hosszú zászlók lógtak le s a fő­bejárat előtt lévő szónoki emelvényről Adenauer dr. főpolgármester éjfél után néhány perccel nagy beszédet mondott, ame’yben ünnepelte a hétéví megszállás utáni felszabadulást. Utána Braun po­rosz miniszterelnök mondott beszédet, aki ugyan­csak a történelmi nevezetességű nap jelentőségét méltatta. Kölnnek ma körülbelül 800.000 lakosa van s hogy ez a hatalmas ipari centrum a hozzávaló nagy területtel együtt felszabadul s újra beil­leszkedik a német állam testébe, igen nagy jelentőségű, elsősorban a birodalom gazdasági élete szempontjából. A beszédek után az óriási tömeg elénekelte a Deutschland, Deutschland über Alles cimü dal há­rom versszakát. A tegnap felszabadult terület többi helyén hasonló ünnepségek voltak, mint Kölnben. Az uj japán miniszterelnök Tokio, február 1. Vakazuki belügyim^ .szí rt végérvényesen miniszterelnöknek nevezték ki. Ugyancsak ő intézi a belügyi tárcával járó mun­kákat is Druz küldöttség a népszövetség előtt Jeruzsálem, február 1. A lázadók hadbírósága Ramadam druz vezért letette állásáról. Ramadam ezek után megadta magát a franciáknak. Arab kö­rökben az a meggyőződés uralkodik, hogy Jouvonel a közeli napokban békét köt a lázadókkal s min­dent megad nekik, kivéve az elfogottak szabad el­vonulását. A felkelők elhatározták, hogy Latfalla vezetése alatt négytagú küldöttséget menesztenek Genfbe, hogy a népszövetség előtt tiltakozzanak a francia elnyomás és a sziriai francia mandátum ellen. Kommunista letartóztatások Budapesten Budapest, február 1. A rendőrség letartóztatta Juhász Jenő, Lay László, Papp István és Keresztes Pál nevű munkásokat, akik kommunista propagan­dairatokat terjesztettek. A nyomozás megállapí­totta, hogy a kérdéses iratokat egy Moszkvában élő Rehics nevű kommunista, a budapesti v ági­párt tagja, ' ózta Becsbe, onnét pedig Juhász Buda­pestre. A letartóztatottak mind a Vág) pártnak tagjai. Lloyd George orosz tanulmányúja London, február 1. Lloyd George, az angol li­berális párt vezére és volt miniszterelnök, meghí­vást kapott Szovjetoroszországtől, hogy látogassa meg a szovjetet. Lloyd George a meghívást elfo­gadta cs a tavasz végén, vagy a nyár elején egy hó­napra Moszkvába szándékozik utazni. A gazdasági és politikai viszonyokat fogja ott tanulmányozni. A koalíciós sajtó is beismeri a válságot! A Lldové Novlny a szociáldemokraták romboló munkáján kesereg — Bizottságot küldtek ki az elnöki kérdés elin­tézésére Prága, február 1. Koalíciós körökben kellemetlen meg­lepetést keliett a szlovák néppárt eljárása. Hlinkáék tették lehetővé, hogy az ellenzék a házösszehivási indítványt megfelelő aláírá­sokkal a házelnökségnek benyújthatta. A koalíció természetesen nem akar ele­get tenni az ellenzék követelésének s nem akarja megengedni, hogy a ház elnöksége az ellenzék indítványára há­rom napon belül összehívja a parla­mentet. A koalíció ugyanis a házszabályok erre vo­natkozó paragrafusát olyképpen tekeri ki, hpgy a házszabályok szerint a házelnökség, ha a képviselők két ötödé a ház összehívását kívánja, köteles ugyan a parlamentet három napon belül összehívni, csakhogy az erre vo­natkozó paragrafus nem állapítja meg, hogy az ülésnek három napon belül meg keli lennie. így tehát egészen bizonyos, hogy a házat február 16-ika előtt nem hívják össze. A koalíciós sajtó a koalíció válságáról A választások óta hirdetjük, hogy a koa­líció munkaképtelen és sokkal nagyobb vál­ságban él, mint a régi. A félhivatalos lapok demagógiának bélyegezték állításunkat, de napról-napra kénytelenek beszámolni a koa­líció idült kríziséről. így legutóbb Stasek cfeh néppárti képviselő vezércikket irt a Li- dové Novinyben, amelyben a következőket állapit ja meg: Nem is kell a kommunista vagy más ellenzéki lapokat olvasni, hogy az ember rájöjjön arra, hogy a koalíció ismét fekete napokat él át. ! Általában a választások és a parlament ösz- szehivása óta olyan a helyzet, mintha a koa­líció nem tudna zöldágra vergődni. Nincs határozott programja, munkakép­telen és állandóan előnyt ad az ellen­zéki pártoknak, elsősorban a kommu­nistáknak. Ezek a választások óta tény­leg bravúrosan ostorozzák a koalíciót, ! amiért a kormányszocialisták egészen sze­rencsétleneknek érzik magukat és olyan lé­pésekre tévedtek, amelyek egyáltalán nem 1 egyeztethetők össze a lojalitással és a fele­lősséggel. Láttuk ezt már a parlament első ülésén is és az eddigi jelekből arra követ­keztetünk, hogy a jövőben sem lesz jobb a helyzet. Nem tetszik nekünk az sem, hogy a par­lament ilyen hosszú szünet után csak február 16-án ül össze s akkor is az ellenzék nyomására. i Hiszen vannak kidolgozott törvéuyjavasla- í tok, amelyek a parlamentben elfogadásukra !várnak. Két hónap óta egyáltalában semmit sem végzett a koalíció. ; Állandóan azt várják, hogy a tisztviselő- | javaslat elkészüljön, sőt sürgetik is azt. Sta- : sek képviselő azonban hibáztatja ennek a | fontos javaslatnak a gyorstalpaló elintézését, mert már a régi parlamenti gyakorlat is ! megmutatta, hogy mire vezet az ilyen gyors- j talpaló munka. Végül annak a szükségessé- i gét hangsúlyozza, hogy a koalíció a passzivi­tásból lépjen ki és találjon már utat-módot arra, hogy a köztársaságot céltudatosan ki­dolgozott programmal vezesse. Megoldás előtt a szenátus elnöki székének kérdése A koalíció bizottságai szombaton a késő esti órákig tanácskoztak. A tiszt viselő javas­latban nem tudtak előrehaladni, mivel a 270 paragrafusos törvényjavaslathoz eddig már 150 módosító javaslatot nyújtottak be. A szo­ciáldemokraták a cukoradó felemelése ellen foglalnak állást s javasolják, hogy a dohány- nemüeket drágítsák meg, valamint a mara­dékbirtokokra vessenek ki adót. Ez ellen természetesen állást foglaltak a többi pártok. A huszonnégyes bizottság foglalkozott a szenátus elnökségének a válságával s végül, minthogy a pártok egymás között nem tudnak megegyezni, hattagú bizott­ságot választottak, amelynek lídr­zal agrárius képviselő, Brahec nemzeti demokrata szenátor, Horák iparospárti képviselő, Srámek miniszter, Klouda nemzeti szocialista szenátor és Meissner szociáldemokrata képviselő. Ennek a hatos bizottságnak a feladata a parla­ment összehívásáig a házelnöki kérdést véglegesen rendezni. A koalíciós bizottságok még a parlamenti, törvényes bizottságokról is tárgyaltak s el­határozták, hogy négy 31 tagú bizottságot választanak meg s a többi bizottságot 19 tag­ból állitják össze. A választásokat a parla­ment legközelebbi ülésén ejtik meg. A szo­cializáló bizottságot beszüntetik és annak agendáit a szociálpolitikai bizottság hatás­körébe utalják. A nemzeti szocialisták ama javaslatát, hogy állami tisztviselő-bizottságot alakítsanak, a koalíció többsége elvetette. A koalíciós pártok legújabb gondja az elnökválasztás A Slovák a koalíció válságával kapcso­latban foglalkozik a jövő évi köztársasági elnökválasztás kérdésével is. Többek között azt Írja, hogy a koalíciós pártok az elnök- választáshoz nem rendelkeznek kellő számú szavazattal s mivel Masaryk köztársasági el­nök újabb megválasztásánál nem számíthat­nak a szlovák néppárt szavazataira, a koalí­ció most akciót indított abban az irányban, hogy erre a célra a német'szociáldemokratá­kat megnyerje. Benyújtották a házösszehivási indítványt Prága, február i. A német szociáldemo- | krata párt parlamenti klubja hivatalosan közli:'A klub a mai nap folyamán benyújtot­ta a nemzetgyűlés két házelnökségének ház­összehivási indítványát, amelyet a német szociáldemokrata párton kívül a többi ellen­zéki párt is aláirt. Az indítványozók követe-j lik, hogy a parlamentet még február 16-ika előtt hívják össze. Elvi döntést kérnek a ház- j elnökségektől a házszabályok vitás 40. sza- j kaszára vonatkozólag, hogy ennek alapján a ; házelnökség a parlamentet három napon be­lül csak összehívni köteles-e, vagy pedig a parlament ülését is meg kell tartani három ! ! napon belül? Politikai körökben nagy érdek­lődéssel várják a ház elnökségének döntését.; Tanulságok Irta Péter Mihály ügy látszik a frankhamisítás piszkos hullámai kezdenek lecsendesedni s az egész ügy abban a stádiumban van, hogy higgadt bírálatot lehet felette mondani s ta­nulságokat lehet belőle levonni. Először a tett elkövetői tűnnek a sze­münkbe. Bűnösök ők, akármely érdek ve­zette tetteiket, akár anyagi haszonért, akár politikai ábrándokért cselekedték azt a go­noszságot, mert a pénzhamisítás ezrek meg­károsításával jár, másokat pedig megcsalni, megkárosítani mindig bűn marad. De ha ezt a bűnt a mérlegre teszem, nem habozom odaállítani velük egy sorba azokat, akik az egyesek eme bűnéből politi­kai tőkét akartak volna csinálni. Egyeseknek a pénzhamisítással kapcsolatban elkövetett tettük is nagy bűn, de millióknak tönkre- tenni-akarása, millió ártatlannak, ez aztán a szörnyű nagy bűn. Ez a frankaffér olyan volt, mint egy igazi dráma szinrehozatala egy óriási nagy színpadon. Az igazi bűnösök mellett ott sze­repeltek benne a hasonszőrű bűnösök, a kártya-, a méregkeverők, az intrikusok hadai. Ezekhez tartozott majdnem az egész cseh sajtó, kivétel nélkül. Tele torokkal harsogtak és unisono elkövettek mindent, hogy egyesek vétkét rásüssék, mint egy sztigmát, az egész nemzetre. Eszeveszett- ségükben nem látták, hogy ha fennállhatna az a tétel, hogy egyes emberek vétkéért egy egész nemzetnek kellene lakolnia, ak­kor nincs nemzet a világtörténetben, mely magát tisztának mondhatná. Hazaárulás, rablás, gyilkosság, pénzhamisítás, más effé­le bűnök, hol nem fordultak már elő a tör­ténelem folyamán? Az egyes emberek sik­kasztásai, panamái után, bármily sűrűn for­dultak is azok elő, ki mert volna az egész cseh nemzet felett józan ésszel Ítéletet mon­dani ? Mikor aztán a cseh sajtó némileg eszére tért s elállóit a magyar nemzet felett lesújtó itéletmondástól: szerették volna legalább a kormányt belevonni, bekeríteni a bűn háló­jába. Mikor végül ez sem sikerült: a frank­hamisítást kezdték tehát összekapcsolni hol­mi szokolok és dinárok egykori hamisításá­val. Az erkölcsi bélyeget most már elejtet­ték a kezükből és az anyagi érdeket tolták előtérbe. Azt vitatták, hogy a nemzetközi jogban most egy uj tétel lépett érvénybe, az, hogy azon anyagi károsodásokért, melyeket egyesek elkövetnek, az ország kormánya anyagilag felelős. A cseh sajtót itt meg ép­pen a fülénél fogva lehetett volna megfogni és megkérdezni tőle, hogy a rablásokért és betörésekért, melyek hét év óta napirenden vannak és milliókig károsították meg a la­kosokat, hajlandó-e a kormány anyagi fele­lősségét megállapítani? így zengett a nagy orkeszter heteken át és ezzel a cseh politika minden tartózko­dás nélkül megmutatta igazi arculatát. Amit a békésebb napok alatt csak takargat, azt mind felszínre hozta. A cél mind szembe­tűnőbben világossá vált. A cseh politika csak vár a kedvező alkalomra, csak ürügyet keres, hogy lecsapjon a szenvedő Magyaror­szágra. Végső célja nem kevesebb: elnyelni még azt is, ami megmaradt, vagy legalább is, a trianoni béke szentesítése dacára, a határokat mind beljebb és beljebb tolni, hogy azután a mind életképtelenebb ország- utoljára is végképpen elbukjon. Trianon még kicsi falatnak bizonyult. Az emésztés ugyan szörnyű zavarokkal jár. Német, magyar, szlovák, mind nyugtalan-

Next

/
Oldalképek
Tartalom