Prágai Magyar Hirlap, 1926. január (5. évfolyam, 1-25 / 1039-1063. szám)

1926-01-23 / 18. (1056.) szám

4 ^P^<MJV\AGítoR-HrRLAS 1926 január 23. Szombat iKuaAanrw min Ksmmsí!. ’awwrrswsfflasw *.&>■-■■■■" Epizódok Biaha Lujza életéből A gólya fészkes tanya, Eötvös Károly és Blaháné. Dienes Márton, aki lapszerkesztő és képviselő volt, amikor bűnt követett el, amiért ki kellett szöknie Amerikába. Kinnt levezekelte minden bű­nét: csöndes, szomorú ember lett, puritán életet élt, a háború kitörésekor hazája sorsán aggódott, melankolikus lett, utolsó szava is az volt, hogy... szegény hazám... és utolsó kérése az, hogy hozas­sanak ki. egy pár marék hazai földet, azt tegyék a sirja fölé. Ma is abból zöldéi a nefelejts teteme fölött, a brooklyni temetőben. Folyton azon sirdogált kinnt szegény, hogy még egyszer, akárcsak egy napra, haza jöhetne. Barátai tréfásan unszolták, hogy mi az a három, amire itthon leginkább vágyik? Napokig töprengett ezen a szamárságon s csak azután jelentette ki: — Gólyafészkes tanyái látni még egyszer a. szentesi' határban; Eötvös Károlyt hallgatni még egy éjszaka az Abbazla-kávéházban és visszaujhodni — még egyszer, csak még egyetlen egyszer — a Blahá- né játékában, énekében. Blaháné rimaszombati képviselősége Hogy Blaháné mennyire igazán nagy és igazán magyar primadonna, aki Rákosi Jenő szerint, többet tett Budapest megmagyarositása érdekében (egész tömegeket hódított meg a magyar dalnak, magyar szónak, magyar művészetnek), mint egy tucat ható­ság — arra jellemző példa a batyiiak — rimaszom­batiak — esete. A bátyák egyszer küldöt.tségszerüen nézték végig a Vöröshajut, amiben városuk nagy szülötte, Blaháné, játszott Előadás után az egyik iparos lelkendezve ro­hant Blahánéhoz: j — Ez az igazi, látja, ez az igazi. Magát komé­diámé létére akár képviselőnek is megválasztanánk Bátyiban. Ez pedig, tudja, nagy szó! Aki letegezte Blahánét 1908 január 10-én ünnepelte a magyar közönség Blaháné ötvenéves művészi jubileumát; a kis Lujza ugyanis nyolcéves korában lépett először színpadra. Amikor fránya újságírók kiásták ezt a dátumot, a Nagyasszony eleinte szabadkozott, de később mégis csak bevallotta: — Nem tudom, hogy' sütötték ki, de hát ha már lelepleztek: bevallom, mi tagadás benne, biz én már ötven éve komédiásné vagyok. Senkinek sem szóltam róla, mert nem akarok én csillogni- viilogni. Mégis nagyon boldog volt, amikor a NépSzinház- Vigopéra díszelőadásán olyan ünnepségben részesí­tette a közönsége, amelyik elhúzódott a grófnőktől a varrólányokig és a vidéki csizmadiákig, amilyen­ben alig is volt része valakinek. A Népszínház-Vigopera nevében Máder igaz­gató és az akkor még fiatal Pásmán Ferenc üd­vözölték. Különösen Pázmán tett ki nagyon magá­ért. Stentori hangon szavalta: — Te vagy a nemzet csalogánya... Te vagy nemzetünk egének soha ki nem alvó fáklyája... Te vagy a mi büszkeségünk. A beszédek végén meg is kérdezte Blaháné Pázmánt: Mondja, kedves, maga, aki fiatal és mindig jókedvű ember, miért mondott olyan szörnyű ko­moly beszédet? Pázmán zavarba jött és némi gondolkodás után igy felelt: — Csak azért méltóságos asszonyom, hogy el­mondhassam majd az unokáimnak: lássátok, raj­kók, milyen nagy ember volt a ti nagy apátok, 6 Blahánét is letegezte. Amiben egyetértett Blahinévál Féld papa Azon a gyönyörűséges estén egymás után járul­tak eléje Mókus József a főváros, Újházi, Jászai, Csillag Teréz a Nemzeti, Herczeg Ferenc az Újság­írók Egyesülete, Csiky az Otthon, Várady Sándor az Opera megbízásából, a kaszinók képviselői: Máder, Pázmán; majd a többi színházak képviselői: Lázár ődöfi? Márkus László, Szilágyi Vilmos és Féld Zsig- mond. Blaháné egész testében remegve, könnyezve kö­szönte meg az ő utolérhetetlen bájosságával a sok szer etetet emigyen: — Úgy érzem magam, mintha tündérkertben volnék valami szépet, nagyon szépet álmodnék ... Ne ébresszenek fel, mert ha felébredek, beborul az ég, megeredhet az eső —- sírva fakadok! Féld apó, amikor Blaháné mondokájával oda­ért, hogy megered az eső, hangosan, lelkesen kez­dett helyeselni. — Az eső, Igaza van Blahánénak: a fene egye meg azt az esőt. Az ünnepély után kissé haragosan förmedtek a tisztelgők Féld papára: — Mórt helyeselt olyan hangosan az esőnél? Mi baja van magának az esővel? — Hogy mi bajom nekem az esővel? Avval a disznó esővel?! Hát tudják maguk, hogy miért nem jó üzlet a nyári színház? — Miért? — Az eső miatt! — Az eső miatt? — Igen. Mert/ha esik, akkor azért nem jön­nek az emberek a nyári színházba; ha pedig nem esik, akkor pedig a ligetbe mennek és nem szín­házba. Ezért jövök én dühbe, ha ezt a szót hallom, hogy — eső.' Aki nem ismeri el Blahánét Blaháné népszerűsége delelőjén állott, amikor sok évtized után felkerült látogatóba Pestre egy öreg, rozoga, rozsdáshangu ripacs. Noszogatták, hogy nézze meg Blahánét, akit még Győrből, Deb­recenből ismert.: — Nézze meg a fránya —- dohogott a vén Dicsőffy Lóránt —, nekem nem imponál. Meg hát az ördög tud ezen eligazodni: az apját Reindlnek hivták. Várai volt annak a színházi neve; őt meg Kötési Lujzának ismertem, az urát Zsoldosnak hív­ják, mi jogon nevezi hát magát Blahánénak? HAAAAAAAAAA*AAAAAAAAAAAAAAAAAáAA $or$Mcket mindenki csak Íia£pieri!i és Tsa üanRMzáöan vesz. DraHsiava, Radnlínó ul. Telefon 1030 én 239';. itffffvtiiM j ív oittiiiiiy y.fim.f A kassai Srobár-utcát Lenin utcára akarták átkeresztelni a kommunisták Reformok az iskolában Az iskolaügyi minisztérium hivatalos közlönyének legutóbbi számából a következő — közérdekű — rendeleteket ismertetjük. Változások a kassai képviselőtestületben — Értékesítik a város fáját — A szovjet elismerése körül Kassa, január 22. (Saját tudósításunk.) Kassa város kép­viselőtestülete tegnap délután tartotta meg ez évi első rendes közgyűlését Novák'Pál dr. polgármester elnöklése mellett. Minthogy Bobula Péter szlovák néppárti képviselőtestületi tagot pártja a megyei kép­viseletbe helyezte ót, helyébe Sztankovits Já­nos került. A nemzeti szocialista Csernok Mátyás időközben pártjából az iparos és ke­reskedő pártba lépett át, amely őt a nem­zetgyűlési választásokon az első helyen je­lölte, ezért a cseh nemzeti szocialista párt megvonta tőle mandátumát. Csernok helyét az eredeti lista szerint Silcorszky Miklósnak kellett volna elfoglalnia, de ez különböző üzelmek miatt a kassai ügyészség foglya. Si- korszky helyett Bellát a cseh nemzeti szocia­listák részéről most Sikora tanító került a városi képviselőtestületbe. Ennek tudomásulvétele . után Franciscy Lajos erdőtanácsos terjesztette elő referátu­mát Kassa városa tíz évi vágásterület érté­kesítésére beérkezett ajánlatokról. Körülbe­lül 8—10 milliós üzletről van szó. A legked­vezőbb ajánlatot Blum kassai cég tette, de emellett figyelembe vették Reismann mun­kácsi fakereskedő cég árajánlatát is azzal a határozattal, hogy az ügvet Bárdos, Krupka, Weiser és Furmenszky képviselőtestületi ta­gokból álló bizottsághoz utalják át, amely az ügyet felülvizsgálva a városi tanácsnak tesz jelentést s igv a faeladási ügy a tanács javas­lata szerint a szerződéstervezettel együtt újabb képviselőtestületi ülés elé kerül. A tanácsnak a város és Kavecsány köz­ség közti határkiigazitásra vonatkozó javasla­tát elfogadták és az őrmesterek lakásegye-/ sületének kérésére a város telkeiből a Nyár­utcában egy parcellát az egyesület rendelke­zésére bocsátottak. Majd több személyi és községi ügyet intéztek el s végül a kommu­nisták indítványát tárgyalták. Goldharnmer Géza kommunista képvise­lőtestületi tag két indítványt terjesztett elő. Az egyikben kéri a képviselőtestületet, hogy felirattal forduljon a kormányhoz Szovjet- oroszország elismerése érdekében, másik in­dítványával pedig azt javasolja, hogy a vá­ros a Srobár-utca nevét Lenin-utcára változ­tassa át. Az indítványok elhangzása után ér­dekes vita fejlődött ki, amelyben »részt vettek Pollák Gyula dr. keresztényszocialista, Far­kas Zoltán dr. szociáldemokrata, Rubes An­tal szlovák néppárti és Forgáncsné kommu­nista képviselőtestületi tagok. A képviselőtes­tület túlnyomó többséggel a kommunisták szavazataival szemben mindkét indítványt el­vetette. Volt egy harmadik kommunista indít­vány is, amelyet Márton István terjesztett e a fogházban sínylődő Löwy Hermán kommu­nista ifjúmunkás érdekében, aki betegen fekszik a fogházban és sem orvosi kezelés­ben, sem pedig kellő gondozásban nem ré­szesül. Az indítványhoz Pajor Miklós keresz- tényszogialista szólt hozzá, aki kifejtette, hogy az ügy elintézése nem tartozik a kép­viselőtestület hatáskörébe. A képviselőtes­tület többsége Pajor álláspontját magáévá tette s ezzel a közgyűlés véget is ért. & magyar nyugdíjasok jajszava Segélyt kérnek a kétes állampolgárság miat t elmozdítottak részére — A lévai nyug­díjasok gyűlése Léva, január 22. i A szlovenszkői polgári nyugdíjasok lé­vai egyesülete most tartotta évi rendes köz­gyűléséi A tisztikar és választmány újból való megválasztása után rögtön a napirend leg­fontosabb tárgyára, a nyugdíjasok kétségbe­ejtő anyagi helyzetének megbeszélésére tértek át. A csehszlovák köztársaságban 1918 éta nem kevesebb mint húsz tör­vényt alkottak a nyugdíjasok ügyeinek rendezésére. A nyugdíjjogosultuk túl­nyomó része azonban még ma sem élvezi ezen törvények hatását, mert azokat nem az egyenlő elbánás elve alapján hajtják végre, hanem az egyénenkénti elbírálásnál a pro­tekció érvényesült és az elfogult sovinizmus a legsúlyosabb igazságtalanságokat okozza. A különböző nyugdíjtörvények rendel­kezései és ide-oda való utalásai között a végrehajtó közegek sem tudnak eligazodni, vagy néha szívesen elmellőzik némely jogo­sulttal szemben a törvény kedvezőbb ren­delkezéseit, különösen hogyha magyar vagy szlovák az illető nyugdíjas. Ennek a visszás helyzetnek tulajdonít­ható, hogy manapság számos kategóriába sorozhatok a szerencsétlen nyugdíjasok. Az első csoportba a magyar kormány által még 1918 előtt nyugdíjazottak tartoznak. Ezeknek legnagyobb része még ma is 30—40 vagy jobb esetben 300—600 ko­rona havi nyugdíjban részesül, vagyis éppen annyit kap ma is, mint ahány arany koronát kapott a magyar kormánytól. A második csoportot azok alkotják, aki­ket a csehszlovák kormány szolgálatba át­vett és azután helyezett nyugdíjba a cseh­szlovák nyugdíjtörvényekben megállapított illetményekkel. Ezek már 18.000—24.000 ko­rona nyugdíjellátásban részesülnek évente. Sajnos, hogy az ilyenek a nyugdíjasoknak csak igen lás hányadát teszik. A harmadik csoportba sorozhatok azok a nyugdíjasok, akik az államfordulatkor szolgálati helyükön továbbra is megmarad­tak a csehszlovák állam szolgálatában, de bizonyos idő múlva az 1920. évi 269. számú csehszlovák törvény 6. szakasza alapján ál­lásukból elbocsátották és kegyelemből az 1912. évi 65. magyar nyugdíjtörvény szerint járó illetményekkel nyugdíjazták őket. Ezeknek évi nyugdijjáran dóságát annyi csehszlovák papirkoronában állapították meg, mint ahány aranykoronára a háború előtt igényük lett volna. .Vagyis évi 1500 — 4800 koronáig terjedő összegben része­sülnek. A negyedik csoportba azokat sorozhat­juk, akik 1918 október 28 után szolgálatukat önakaratukon kivü! elhagyták, vagy akiket a szolgálattól eltiltottak, vagy pedig akiket a közigazgatási bíróságnak közismert jog­fosztó döntése alapján illetőségüktől meg­fosztottak és állásukat minden nyugdíj nél­kül vesztették el. Ezek mindezideíg sem fizetésben, sem pedig nyugdíjellátásban nem részesülnek. Ezek a szerencsétlen magyar tisztvise­lők igazi mártírjai a világháborúnak és az államfordulatnak. Hogy ezeket a szerencsétleneket az elpusz­tulástól meg lehessen menteni, a közgyűlés határozatikig kimondotta, hogy a nyugdíja­sok helyzetének javitása érdekében a kor­mányhoz felterjesztést intéznek, továbbá felkérik a nemzetgyűlési képviselőket arra, hogy a 394-922, a 287-924 és a 310-924 szá­mú törvények alapján minden nyugdíjjogo­sult csehszlovák állampolgárt megillető nyugdijilletmények sürgős kiutalványozása érdekében járjanak közbe, esetleg további interpellációkat terjesszenek a parlament elébe. Mindazon tisztviselők számára pedig, akik állampolgárságuk rendezetlensége vagy más oknál fogva semmilyen ellá­tásban nem részesülnek, addig is, mig ügyük végleges elintézést nem nyer, megfelelő segélyt utaljanak ki. A közgyűlés megvitatta még a 187-925. sz. törvény azon rendelkezését, hogy az összes közigazgatási fórumokon elutasított magán­jogi követelések az államkincstárral szem­ben végső fokon polgári bíróság utján is érvényesíthetők. Ez azonban a nyugdíjaso­kat illetőleg nehezen vihető ki. Először is, mert a követelésekre vonat­kozó beadványokat a közigazgatási hatósá­gok hosszú évek során elintézetlenül hever- tetik, másrészt pedig a tarifa szeriuti bé­lyegilletékeket és perköltséget a mindenü­ket felélt és elszegényedett tisztviselők és alkalmazottak képtelenek megfizetni. Ezen a szomorú helyzeten sürgősen változtatni kell. — A kouiárom—pozsonyi állami közút építése. Komáromi tudósítónk jelenti: A komárom—pozso­nyi állami közút komáromi szakaszát a tavaszon átépítik Erre a célra a városiéi a megyei építési hivatal ingyen fuvarokat kért. Ezt aligha teljesítik a komáromi gazdák, mert a 113% megyei pétadó fizetése mellett ehhez nincsen kedvük. A műegyetemi vizsgák határ­időinek uj szabályozása Az iskolaügyi minisztérium figyelembe- véve a tényleges szüségietet s a műegyetem­nek ismételten megnyilvánult óhaját, a kul- tur-, mezőgazdasági-, erdészeti-, kohó- és bányamérnöki szakon a vizsgarendet a követ­kezőképen módosította: Az első államvizsga letételére három rendes határidő van, még­pedig junius, október és tlecember hónapok­ban; rendkívüli határidők: a téli szemeszter utolsó hete és február hó. A rendkívüli ha­táridőkben csak azok a hallgatók vizsgáz­hatnak, akik a megelőző rendes határidőben tett vizsgájukon nem felelnek meg. Kivéte­lesen oly hallgatók is vizsgázhatnak a rend­kívüli határidőben, akik igazolják azt, hogy önhibájukon kívül nem jelentkezhettek a rendes időben a vizsga letételére. Ha az aka­dály betegség volt, úgy azt hatósági orvosi bizonyítvánnyal kell igazolni, azonban az ilyen bizonyítvány sem ad feltétlen jogot a hallgatónak arra, hogy a vizsgát a rendkí­vüli határidőben letehesse. Az első állam­vizsgának rendkívüli határidőben való lete­vése iránti kérvényről a tanári kar határoz. Az olyan hallgató, aki a decemberi, vagy februári rendes határidőben a vizsga letevé­sét megkísérelte, azonban sikertelenül, javító­vizsgára legkorábban a júniusi határidőben jelentkezhetik. A vizsgák határidőit a vizsgálóbizottság állapítja meg jogérvényesen s annak határo­zata ellen felebbezésnek helye nincs. Állami hivatalok funkcionáriu­sainak olcsó vasúti jegye A vasutügyi minisztérium takaiékossági okokból folyó év január hó elsejétől kezdve teljesen beszüntette az állami hivatalok funkcionáriusainak kezdeményes jegyeit, .á tanfelügyelők a jövőben tehát a vidéki isko­lák látogatásánál nem részesülhetnek semmi­féle külön menetdijkedvezményben. Reáliskolák gimnáziumi külön­bözeti érettségi vizsgája Miután a különbözeti érettségi vizsgának rendkívüli vizsgálat jellege van, eme vizs­gákról a rendkívüli vizsgákért előirt ötven korona dijat kell beszedni a jelentkezőtől Mozgófényképszinházak előadói Az iskolaügyi minisztériumnak egy ré­gebbi rendelkezése szerint a járási (városi) kulturbizottságok előadói kötelesek voltak négyhetenkint beterjeszteni a hatáskörükbe tartozó mozgóképszínházakban előadott dara­bok címjegyzékeit A jövőben ezek a jelen­tések félévenkint terjesztendők be s különö­sen figyelmet kell fordítani annak kidombo- ritására, hogy a filmeknek népnevelő hatása volt-e s miben nyilvánul meg az, továbbá van-e megfelelő számú, az ifjúság számára is alkalmas film. Tudnivalók a női hivatásokra előkészítő szakiskolákról Az állami nyomda kiadásában most je­lent meg egy kis füzet, amely részletesen is­merteti a női gazdasági- és háztartási isko­lák alapítására, fentartására, igazgatá­sára tantervezetére való tudnivalókat, vala­mint azt, hogy milyen női háztartási szakis­kola elvégzése milyen ipar íizésére jogosít Sportférf laki Tornászás, Futballmeccs, Sífutás, Tenniszjáték, Úszás, Evezés, Birkózás, Füles játék, Ródlizás, Korcsolyázás után és bármely más sportnál, va­lamint turisztikánál a legjobb ered­ménnyel használhatják a világhírű MENTHOL-SOSBORSZESZT Utasítsanak tehát a legerélyesebben vissza mindenféle csekélyértékü után­zást, amelyek nem minőségük és jó­tékony hatásuk, de feltűnő reklám­jaik révén akarnak érvényesülni. Kérjék tehát kizárólag a valódi Alpát Mindenütt kapható!

Next

/
Oldalképek
Tartalom