Prágai Magyar Hirlap, 1925. október (4. évfolyam, 221-246 / 964-989. szám)

1925-10-20 / 237. (980.) szám

\ Kedd, okfóbe? 20. Esős vasárnap Prága, október 19. A tegnapi esős nap elmosta a sportesemé­nyek nagy részét, úgy hogy ezúttal sportrova- ttunkban csak egy kényszerszünetet élvező szür­ke vasárnapról számolhatunk be- Egyedüli szenzáció az MTK veresége a Vasastól és Bécs legyözetése Temesvárott volt. SparHa—Slavia 2:2 (1:2) Az egész nap szakadó eső dacára megtartot­ták a futballderbyt — barátságos mérkőzés ke­retében. A vizipótónak beillő mérkőzést mintegy 8000 klubfanatikus nézte végig, bár az sport­szempontból nem sokat nyújtott. Meglepetés- szerű volt, hogy a tartalékolt Slavia többet nyújtott, mig a Spartában Hochmanm, Pern-er és Kolenatyn kívül senkit ki nem em élhetünk. Schaiffernek nem Ízlett a sár, Kadán pedig már veszedelmesen észlelhető az öregedés. A Slaviá- ban Planicka, Seriért és Hlinák, a csatársorban Sílny tűnt ki- A Slavia góljait Soltys, a Spartáéit Stimmiek és Scihaííer beadásából Dvoráőek lőtte. Krist prostejovi bíró nem felelt meg nagy fel­adatának. A Viktória Zsizskov Krakóban. A Viktória szombaton 5:1 arányban szenvedett vereséget a Cracoviától, amelyen azonban vasárnap 3:1 (0:0) gólaránmyal vett revánsot. Az első mérkőzésen 5 tizenegyes esett a Viktória ellen, melyből 3 lett gól. Belföldi eredmények- DFC Prága — DEC Aussig 7:0 (3:0) vasárnap és 4:1 (2:0) szomba­ton. — Teplitzer FK — Nuselsky SK 3:3 (1:1). — DFC amatőr Prága — DSK Budweis 10:1 (4:1). — DSV Troppau — Slovan Máhriscb­Ostrau 1:1. — Slavia II — SK Budéjovice 10:0 (3:0). — Pilzen: Olimpia—Viktória 3:1 (3:0). Prágai eredmények. CsAFC—Vrsovice 2:1 (0:1). Kupaközépdöntő. — Slavoj VIII — Meteor VIII 3:0. — Olimpia VII — Csechie Kariin 4:1­Cechoslovan Kosire (Prága)—SK Bra- tislava 4:3 (0:0). Biiró: Formaitok (Briiirn). A jóképességü prágai csapat a Slavia és DFC legyőzőié nem mutatott olyan játékot, amely a kitűnő eredményeket igazolná. A SK Bratisiava teljesen egyenrangú ellenfele volt a prágaiaknak, noha messze van szokott jó formájától. A vendégcsapat sokkal egysé­gesebb képet mutatott, ezzel szemben a Bra­tisiava ritka önfeláldozással küzdötte végig a mérkőzést. A játék mindvégig nyilt volt, mindkét fél egyformán támadott s csak a gó3r helyzetek szerencsésebb és ügyesebb kihasz­nálása döntötte el a prágaiak javára a mécs­esét. A SK Bratislava-nál erősen érezhető a centerhaltf hiánya. Dócskái néhány percnyi játék után kidőlt. A prágaiaknál Toricka és Jelinek, a Bratislavánál Culik és Rehák tűnt ki. A bíró nagyon gyenge. Criketter (Bécs)—Makkabea SK 5:° (1:0). Biró: Weinberger. A hosszú pihenő erősen kikezdte a Makkabea csapatát s így magyarázható csak az a nagy gólarányu ve­reség, amelyet rendes körülmények között alig tudott volna a bécsi csapat elérni. Az el­ső félidőben aránylag jól tartotta magát a pozsonyi csapat, sőt nagyon sokszor támad is. A második félidőben már inkább védeke­ző szerepe van a Makkabeának s a bécsi csapat ekkor igen tetszetős játékot mutatott. Jellemző, hogy az öt gól közül három öngól volt. . Kerületi döntőmérkőzés: Ligeti—Rapid 3:1 (2:0). Biró: Szokol Árpád. Végig élveze­tes játék, amelyet a Ligeti jobb csatárjátéka révén nyert meg. A játék némi Ligeti-fölény jegyében folyt le. Ligeti ezzel megnyerte a pozsonyi kerület bajnokságát. A győztes csa­patban, mint már említettük, a csatársor volt a csapat lelke, ahol különösen Mayer II. és Rieger játéka tetszett, de a többiek is kielé­gítettek. A halfsor, védelem és kapus átlag- munkát nyújtottak. Ellenkezőleg állt ez a Rapidnál. Itt a csatársor volt a leggyengébb. Jobb volt a halfsor és kapus. A védelemsor taktikai hibát csinált. A góllövök Ligeti ré­széről Csambal, Mayer II. és Rieger voltak, mig Rapid egyetlen gólját Kocska lőtte. Szo­kol jól bíráskodott. — Cérnagyár—MTK 4:3 (3:1). Bíró: Feuer Gábor. Egyforma erők küzdelme, amelyben a gyári csapat góiké- pesebbnek bizonyult. Cérnagyár ezzel a po­zsonyi bajnokság harmadik helyezettje lett. Feuer Gábor jól bíráskodott. Külföldi futball. Németország: IFC Nürnberg — SV Fürth 5:1 (!); Wacker—Bayern München 3:3; Spie'ív. Drezda — Quts Muts 2:0; Berlin: Vorwürts—Tennis Borussia 2:0; Hertha—Ale- mania 6:1- — Varsó: Varsó—Posen 1:0 (1:0); Kattowitz: Középnémetszövetség—Lengyel Fel­sőszilézia 3:0. — Zágráb: WAC Bécs — Grad- jánsky 5:1; HASK—Croatia 4:0. — Szófia: Lev- sky SK — Beogradsky SK 1:0 (0:0)- — Temes­vár: Temesvár vál. — Bécs komb. 6:2 .(3:1)- A nap legnagyobb meglepetése — Barcelona: Sans Barcelona—Európa 5:4; Espagnol—Martincz 8:2- — Stockholm: Kamraieriia -AJK 2:0; Gais Göteborg—Nornköping 5:1; Landskrona—ör­gryte Göteborg 6:2. — Norvégia: Brann Bergen —Startsborg 5:1. Bajnoki döntőmérkőzés. — Páris: CA-SG — CIiubFrancais 2:1; Red. Star — M. Suisse 5:3; CA Paris—Olimpia 4:2­Bécsi futball. Vienna—Hertha 4:1 (4:0). A Viennában nagyszerű játékot produkált Uri-dil. — Amateur—Slovan 4:0- A Slovan leszorult az első helyről. — Wacker—Admira 2:0. Barátságos mérkőzés: Hakoah—Simmering 7:4. — A többi mérkőzések elmaradtak. Lengíen Suzanne szombaton háromezer néző előtt fölényesen legyőzte ' a köztársaság bajnok­nőjét, Sindelafnét, aki egyetlen gémet nem volt képes, elérni. Kozelulh János és Burianek meg­lepetésszerűen legyőzték a Közeliiül Károly és Salm gróf párost 3:6 6:4 6:2 score-ral. A Leng- !en>—.Salm kettős játszva verte a Zahn—Kozeluh János párt. — A vasárnapi attrakciók az eső miatt elmaradtak. Pozsonyi sporthírek. Müíler, a pozsonyi Ligeti kiváló centercsatára, aki három hónappal ezelőtt Olaszországba az FC Milánóhoz szerző­dött, eredményes szereplései ellenére is honvá­gyat érez és régi egyesületéhez Írott levelében e hóvé<gi hazajöveteléről tesz említést. A Ligeti szívesen fogadná vissza megtért játékosát. — Kanyaurek Lrpót, a budapesti BTC, majd a po­zsonyi PTE kőzépfedezete, néhány hónappal ez­előtt Olaszországba vándorolt- Egyesülete azon­ban csak most kérte átigazolását. A pozsonyi MLSz kiadja Kanyaureket, miután eltávozása ki­utasítás folytán történt. A magyar-osztrák boxviadal a magyarok 8:6 arányú győzelmével végződött. Atlétikai verseny Lausanne-ban- Kiemelkedő eredmények: 100 m Cerbonney Páris 10 8, 2. Cator Páris 11; 200 m Cerbonney 22.4, 2. Im- bach Svájc; 800 m Martin Svájc 1:5.8.02, 2- Bará­ton Páris; 4szer 100 m staféta Lausanne Sports 45-8; svéd staféta: Páris 2:08; távolugrás: Cator Generala Paris 7.60 méter (!). A német gyaloglóbajnokságoí 50 kmen az erfurti Haehnel nyerte 4 ó 52:59.4 alatt A Berli­nen áti stafétát a Rendőr SC nyerte. JífljiyatíemnrMinp asleS. ént es Zazgs&t egv űét*i''VfR&<S9 csx& sfiaff®3%, trvzi& me$ gqgdf&éZ'eüiifá es.rr€»í, fk<s>££& «í (Frák&mn J£iw­íajp a na£a2£'£jft3'£3é!g sst&í&étíyéca 7 ^{öZfjflZDJI0G Miért esik a búza világszerte ? Minden búzatermő ország exportálni tud. Prága, október 19. A búzaárak esése a nemzetközi piacon, amelyre Newyorkban már régebben számí­tottak, e héten végre bekövetkezett. Az északamerikai és európai termés szokatlanul las-su be éré se egy átmeneti hosszt váltott ki szeptemberben. Amerikában, ahol szeretnek a statisztikákkal zsonglirozni, óhaj­tották kimutani, hogy a tengerentúli búza árának az idén az európai ár felett kell ki­alakulnia, ami azzal járt volna együtt, hogy Chicago helyi piaccá lett volna és megszűnt volna szerepe a világ buzaárbitrázsának irányításában. Ma már nyilvánvaló, hogy dacára a kétségtelenül rossz termésnek az Egyesült Államokban, amely a multévi 873 millió busihel helyett 700 bushel körüli lesz, még mindig maradt az Uniónak vagy 50 millió bushelnyi exportfeleslege. Ezt azt hozzá magával, hogy az amerikai búzaárnak mégis csak’iga- zodnia kell a nemzetközi terményárak­hoz, hogy ez a lecsökkent exportfeíesleg a kül­földön pliaszirozható legyen. így az a 20 20 centes differencia, amely még fennáll a kanadai és Unió-beli búzaár közt, el kell hogy tűnjék. Viszont Kanada termését 392 millió busheíre becsülik a multévi 262 millióval szemben. Oroszország tavaly még buzát im­portált. Ez évben 300—400 millió púd export- felesleggel számol. Az orosz kormány annyira tant a búzaár esésétől, hogy a londoni piacon nagyobb fix eladást esz­közölt határidőre, • azzal a klauzulával, hogy az árat a Liver­pool piac évi átlag árfolyamában fogják fixirozni. Románia évek óta nem számított a búza exportőrök közt. Ez évben 200.000 torna exportfeleslege lesz. Ugyanez áll Lengyel- országra és. Közép-Európára. Francia rész­ről e héten egy ankét állapította meg, hogy ez évben Franciaország teljes szükségletét képes fedezni a belföldi termésből és a gyar­matokból s ha importál tengerentúl búzáit, úgy csak kiváló minőségű fajbuzát fog be­hozni. gyöngébb tisztjei feljavítására. A ke­reskedelmi mérlegben az Franciaországnak 1 _2 milliárd papirfrank megtakarítást jelent. A rozs, tenged is gyengül. Az utolsó jegyzékek a párisi árutőzs­dén: Októberi búza 125 frs. (100 kg-ként). Rozs októberre 92 frs. Zab 89—89.50, lenolaj 470 frs., repceolaj 510 frs. Amerikai jelentésekre a gyapotpiac nagyon ellanyhult, mert a termés nagyobb lesz, mint amilyenre számítottak; Havre-ban októberi szállításra amerikai gyapot 594 frs. (50 kg-ként). A tengerentúli terménypiacokon az irányzat újra ellanyhult. Érdekes jelensége a csikágói terménytőzsdének, hogy a májusi búza olcsóbb, a decemberi búzánál. A követ­kező árakat jegyezték: (Centekben,, bushelen­ként.) Newyork: búza őszi vörös 161.50, őszi kemény 161.75, tengeri 93.12. — Chicago: búza decemberre 142.75, rozs decemberre 80.37, májusra 85,25, tengeri decemberre 75.12, májusra 79.25, zab decemberre 39.50, májusra 43.87. — Tovább csökkent a bankjegyforga­lom. A Bankhivatal október 15-iki jelentése szerint a pénzpiac helyzete kedvező. Bár a kampány már teljes folyamatban van, a bank zsirószámlája 78 millióval 714 millióra emelkedett; a devizakészlet pedig 6 millióval 719 millióra gyarapodott. Az aranykészlet 1,030.000 koronára rúg. A bankkal szemben támasztott hiteligények aránylag csekélyek voltak. A váltótárca ugyan 2 millióval 566 millióra növekedett, a rövidlejáratu bonok rovata azonban 29, a lombárd 0.75 millióval csökkent. A bankjegyforgalom 212 milkóva! csökkent és 7414 milliót tett ki. Az állami bankjegyadósság maradványa 16 millióval 5224 miiróra kisebbedet!. Az egyéb aktívák rovata 448 milliót, az egyéb passzívák 322 milliót tettek ki. Vagyoadóra újabb 16 mil­liót fizettek be s igy a végösszeg 4913 mil­lióra emelkedett. A bankjegytartalék 1570 milliót tett ki. — Országutak javítása Szlovenszkón. A Gazdasági Tudósító Írja; Az átalakulás óta Szlovenszkón az országutak javítása és újjáépítése terén serény munka folyik. A jövő évben Pozsony nagymegye déli részében az országutat Biskupicétől Céléig három ki­lométeren és Pozsonytól Komáromig ujra- hengerelik. A Vizkelet és Bez közti országút építésével tovább haladnak és befejezik a Modra-pozsonyi országút javítását is. Po­zsony megyében majdnem az összes ország­utakat kijavítják és uj utakat építenek. — A pozsonyi dohánygyár — amint a Szlovenszkói Gazd. Tud. írja — az utolsó hó­napban 508 munkást, még pedig 111 férfit és 397 nőt foglalkoztatott. A gyárban 12 szi- varkakészitőgép müköd;k, melyek hetenként 1 millió kétszázezer szivarkát állítanak elő. Közönséges pipadohányból hetenként 560.000 csomagot állítanak elő, A dohánygyárat most modernül óhajtják átalakítani és a munkások, hivatalnokok számára külömbözö szociális intézményéket létesítenek. — Az Általános Nyugdíjintézet igazga­tótanácsa — amint a Szlovenszkói Gazdasá­gi Tudósi tó jelenti — október 12-én Prágá­ban tartja rendes ülését az intézet székházé­ban. — A volt monarchia alapítványainak felosztása az utódállamok között. Legutóbb részletesen ismertettük a november 3-án kezdődő prágai pénzügyi konferenciának tár­gyait, amelyek tudvalevőleg a volt monar­chia háboruelőtti adósságainak az utódálla­mok közti felosztását célozzák. Ezeknek a tárgyalásoknak előjátékul tekinthetők azok a megbeszélések, amelyek most Bécsben foly­nak és amelyek azt célozzák, hogy a volt monarchia alapítványainak és alapjainak az utódállamok közötti felosztására a megfelelő direktívákat megadják. Az alapítványok és az alapok birtokában igen sok háboruelőtti államadóssági kötvény van és igy ezek fel­osztása megváltoztatná az egyes államok te­rületén összeirt államadóssági címletek mennyiségét, az úgynevezett nemzeti blok­kot. Éppen ezért a bécsi tárgyalások eredmé­nyes befejezése a prágai konferenciára is befolyással volna. — Uj zálogházak Szlovenszkón A Gaz­dasági Tudnsitó jelenti: Gazdasági pangá­sunknak szón oiu fokmérője, hogy az egye* városokban ujbo' zálogházak alaku’nak. Így legutóbb Töfvsterebesen és Gálszécsen nyíl­tak uj zálogházak, amelyek beléptek a po­zsonyi szövetség tagjai sorába. — A Kassai Kereskedelmi és iparkamara közlések (Az összes tudósítások minden kötele­zettség nélkül közöltetnek. Kérdezősködéseknél a zárójelben lévő szám adandó meg. Felvilágo­sítás a Kassai Kereskedelmi és Iparkamaránál nyerhető) Pályázatot hirdet: A nemzetvédelmi minisztérium, puhafából készített ládák szállítá­sára, határidő november 2. (235-U); az ungvári köz munka ügyi referátum, az ungvári törvényszék és fogházépület építési és különféle munkálataira (235-U), határidő november 2.; . u uagyniihályi katonai élelmezési raktár, 2.500 q rozs őrlésére, határidő november 5. (13571.) — Egy budapesti lapszerkesztő zálog­házat nyit. Budapestről jelentik: A székes­főváros őszi első közgyűlésének tanácsa elő­terjesztései között szerepelt 'Babarczy István, Béla Henrik volt országgyűlési kép­viselő, lapszerkesztő és P a u k c h Willibald nyugalmazott vezérkari alezredes kézizálog- üzlet óvadékának megállapítása is. A tanács mind a három kérelmezőtől 600 millió korona óvadék letételét követelte és a zálogüzletért szedhető dij legmagasabb összegét a köl­csönösszeg százalékában kifejezve 15 per­centben állapította meg. Az engedélyeket mindhárom kérelmező meg is kapta. — A Pénzintézeti Központ idei harmadik jelentése. Budapesti szerkesztőségünk jelenti: Most jelent meg a Pénzintézeti Központ idei harmadik jelentése, amelyből a mi olvasóin­kat érdeklő szemelvényeket sorozatosan közlöni fogjuk. Már az első ilyen jelentés kiadásával alkalmunk volt megállapítani, hogy a Pénzintézeti Központ időszaki jelen­tése gondos adatgyűjtés — és szakszerű szerkesztésük révén hü tükrét adják Ma­gyarország gazdasági életének. Ez annyival inkább fontos, mivel a külföld is ezekből a jelentésekből egészíti ki azt a képet, melyet a népszövetségi főbiztos által szerkesztett tájékoztatóból szerez gadasági viszonyaink­ról. A Pénzintézeti Központ angol-, német- és francia nyelven is adja ki jelentéseit, ame­lyeknél tökéletesebbeket sehol sem készitnek. A most kiadott harmadik jelentést színes gra­fikonok tarkítják és a statisztikai adatoknak is megfelelő helyet biztosítottak benne. A Pénzintézeti Központ érdekes és nagysza­bású jelentéséből elsősorban a „Mezőgaz­daság" cimü fejezetet közöljük és még né­hány szemelvényt válogatunk ki a közel 60 oldalas értékes munkából. — Rövid külföldi közgazdasági hírek. A német jegybank aranyfedezete október elején 64 százalék volt, pontosan annyi, mint az Osztrák Nemzeti Banké. Bulgáriában a gabonaárak csökkentésével most a kiviteli vámokat is leszállítják. A megállapított uj gabonaárak, valamint az uj kiviteli vámtéte­lek november elsején lépnek életbe. Jugo­szláviában a külkereskedelmi mérleg passzí­vuma 97 millió dinár volt, mert 4603 millió értékű behozattál szemben 4506 milliós kivi­tel állott fenn. Az importáló államok között első helyen Olaszország, másodikon Cseh­szlovákia, harmadikon pedig Ausztria állott. A kivitelben hasonlóképpen Olaszország állt első helyen, utána következik Ausztria, majd Románia. A bukarest-prágai telefonvonal építése elmarad, mert a román posta nem rendelkezik elegendő fedezettel annak kiépí­tésére. \M£ZÖG/imAfM§ A délszlovenszkói Gazdasági Egyesület kiállítása Ersekiif váróit A déiszlovenszkói Gazdasági Egyesület október 18-án ünnepélyes keretek között nyitotta meg Érsekújvárok négy napra szó­ló gazdag mezőgazdasági kiállítását- Hatal­mas körzet küldötte a kiállításra mintaanya­got, úgy hogy a kiállítás valóban igazi fok­mérője a Duna fölötti lankás vidék fejlett mezőgazdasági kultúrájának. A kiállítás lét­rehozása körül különösen Feszty Béla, a dé'l- szlovenszkói Gazdasági Egyesület ügyveze­tő elnöke, Sándor István járási főnök, a Gazd. Egy. elnöke és Breszlovszky titkár buzgólkodnak. A vasárnapi ünnepélyes meg­nyitáson széles körzetből gyűltek össze az érdeklődök, akik nagy élvezettel szemlélték a kiállítás pazar anyagát. A megjelenteket Sándor István járási főnök üdvözölte. Utána Buchta Viktor országos gyümö'lcsészeti fel­ügyelő tolmácsolta a kormány üdvözletét. Rámutatott arra a speciális helyzetre, ame­lyet Délszlovenjszkó a, köztársaág gazda­sági helyzetében betölt- Mint Kr;m félszige­te Oroszországnak gyümölcstermő édene, úgy Délszlovenszkó adja a legnemesebb gyü­mölcsfaj ttákait, melyeknek mintakollekcióját foglalja egybe ez a kiállítás. Feszty Béla el­nök beszédében különösen a dohányterme­lés fontosságát emelte ki, melynek támogatása kormány elsőrendű feladata kell, hogy le­gyen, mert ez nemcsak lokáTs. hanem álta­lános érdek is- Ezzel a kormány a délszlo- venszkói adóalanyok megerősödését idézheti elő. A kiállításon 47 birtokos vonult fel min­takollekcióval. A bíráló bizottságnak nehéz feladata volt a dijak s kitüntetések odaítélé­sében. A kitüntetettek névsora: Feszty Béla (díszoklevél), Komjáthy Gusztáv intéző (ezüst), Nagy János (bronz), Pofi a esek Amd-

Next

/
Oldalképek
Tartalom