Prágai Magyar Hirlap, 1925. szeptember (4. évfolyam, 196-220 / 939-963. szám)

1925-09-01 / 196. (939.) szám

j§ tfxfovensz&ói és íftusxinsxfoót fxövetfiexett üttenxé&i Sártoíi potiti&ai J&s&mimsztvatiw főszer fcesztő: ®ZMVíkn'2$i £ehszíó Seielős szer Szesztő r Í9ÚÍ Jfstvőm Egész Szíriában fbllángolt a forraűalom A druzok elfoglalták Zueidát — Nagy francia veszteségek — Pánizlám fölkeléstől félnek az angolok Elaöhválasztás után minden alkotmányos testületben, ahol tiszteletben tartják a tiszta célokért való munka elmaradha­tatlan fegyelmét, elül a harci zaj, az ellenfél meg­hajtja zászlaját és fölsorakozik az uj vezér mellé — a közös kötelességteljesités utján.- A pártosko­dásnak vége, miután a döntésre hivatott, alkot­mányos többség meghozta Ítéletét. így volt ez a régi magyar közéletben — a legádázabb harcok után is. De nincs igy — sajnos — a szlovenszkói keresztényszocialista ] .rtban. Hiába választot­ták meg több mint háromötöd többséggel az uj el­nököt, aki egyik dísze és legértékesebb vezér­alakja a szlovenszkói magyarságnak, a megbon­tott sorokba nem tért vissza a rend, az egység, sőt a párt Lellei-frakciója megátalkodottan foly­tatja a destruálás munkáját. Lapjuk legutóbbi szá­ma újból tele van aknákkal és büzbombavetések- kel. Minden, az alkotmányosság tiszteletében föl- nevelkedett ember megdöbbenéssel és fölháboro- dással látja ezt a politikai nihilizmust. Mert mi egyébnek nevezhetnők azt, amikor egy kisebb­ségben maradt pártcsoport nem respektálja a tör­vényes többség kétségtelen akaratát, hanem a negáció álláspontjára helyezkedik és terrorfenye- getésekked lép föl törvényesen megválasztott el­nökével szemben. A szlovenszkói magyarság nem hajlandó tűrni ezt a létérdekeit fenyegető, bűnös anarchiát. A szlovenszkói magyarság dolgozni akar, becsülettel és nemzete jövője iránt mélyen átérzett felelősséggel. Akik pedig ezt a munkát akadályozzák és hiúság vagy üzletek örök vásár­jává akarják zülleszteni szent ügyünket s akik sorainkban a fegyelmezett munka áldozatai he­lyett az önérdek profitjait keresik és^-sak bom­lasztani, mérgezni és öldökölni akarnak a magyar sors Ábeljei között, azok takarodjanak! Mert mi nem akarunk az ő hamis és füstjében alacsony bálványok felé gomolygó áldozati oltárukon el­pusztulni • ­300 boronát, s a szép ígéreteken fölül a modern harcászatban sikerrel alkalmazott teherautót kaptak rendelke­zésre Hodzsa rohamzászlóaljának tagjai, akiknek az volt a parancsuk, hogy szétrobbantsák a szlo­vák néppárt tőketerebesi gyűlését. Az offenziva terve azonban — nem először — kudarcot vallott és a koalíciós alvezérek cinizmusával kiprovokált népharag súlyosan verte vissza a zsoldosok tá­madását. Kivert szemek, tört lábak maradtak a tőketerebesi csatatéren és ezekért a kannibál! szörnyűségekért csak az agráriusokat terhelheti a felelősség, akik ezt a harcmodort a nép ősi ösztö­neinek fölkorbácsolásával meghonosították. „Ne rontsátok az én népemet'* — irta még az 1920-as választások idején Jánoska püspök. Az intő szó nem használt. A szélsőséges politikai agitáció és a lélekvásár egyre dúl s még a tőketerebesihez hasonló események sem állítanak tilalomfát a nagy néprontás elébe. Meddig fog ez tartani? Addig, amíg a sárosi és zempléni koalíciós vég­várak összeomlása után egészen ki nem csúszik Hodzsáék alól a talaj. Mert nincs már messze az idő, amikor a szlovák nép egyeteme fogja kimon­dani a halálos ítéletet a centralizmus vezérei fö­lött, akiknek cinikus és bűnös politikája a gazda­sági és kulturális rontásokon felül szinte jóvá­tehetetlen erkölcsi károkat okozott a nemzetnek. Államellenes rezsim van a vasúti minisztériumban. Ezt nem mi mond­juk, ezt mi nem is mérnök leírni, ezt mi csak sze­rényen idézzük a legcsehszlovákabb, sőt legcse- hebb párt, a nemzeti demokrata párt lapjából, a Národni Lilstyből. Kramaréknak már államelle- nesség az, ha a nemzeti szocialista miniszter a saját párthiveit fészkelteti be a vasúti miniszté­rium meleg helyeire. Államellenesség, ha az egyik cseh párt a másik cseh párt rovására ter­jeszkedik és terpeszkedik a hatalomban. Ez már olyan sérelem, amely veszélyezteti az államérde­ket. A nemzeti demokraták azonban nagyon fino­man disztingválnak. Az például már nem állam­ellenes dolog, ha Hl inka-párti szlovákokat csap­nak el, hogy a helyükbe Kramaíék fiókáit helyez­zék el. Az pedig,, hogy sacra magyaronokat eb- rudaljanak ki, már egyenes érdem. Vannak ügy­buzgó államalkotók, akik dirckt államérdeknek hiszik. A mai sziriai hírek döntőjelentoségü ese­ményekről számolnak be- Sziria fővárosának eleste után a Libanon túli belső vidék kul­csa s Dru'Zia tulajdonképpeni központja: Zuei- da vára is a felkelők kezébe került. A fölkelés rohamos terjedése az egész francia gyarmat- katonaságra; sőt magára Sziria további bir­toklására is katasztrofális lehet- Távirataink a következek: London, augusztus 31. A legutóbbi hírek szerint egész Sziria föllázadt. A mozgalom átcsapott a szóm* szed országrészekre is és félő, hogy általános pánizlám fölke’éssé növekszik. Francia jelentések cáfolják, hogy Da­maszkusz a felkelők kezébe jutott volna. London, augusztus 31. Kantonban erős harcok folynak, melyeknek több külföldi, igy többek között három japán matróz és két an­gol alattvaló is áldozatul esett. A helyzet an­nál súlyosabb,, hogy a japán matrózokat egy zátonyra futott japán gőzhajó mentése közben gyilkolták meg. A csónakot; melyben a matrózok voltak, egy erőd ágyütéveíl sülyeszteíték el. A k!= nai felkelőik és az angol őrszemek között he­ves lövöldözés támadt, melynek mind a két Azonban nem hallgathatják el, hogy a francia csapatok rendkívül súlyos helyzetben vannak és harci erejük a nagy veszteségek folytán igen megcsappant. Páris; augusztus 31- A Chicago Tribüné jelenti Jeruzsálemből: A druzok Zueida várát elfoglalták. A vár francia őrsége a fölkelés kezdete óta hő­siesen védekezett a túlerő ellen, de végül is lőszer és viz hiányában kénytelen volt megadni magát. Az utolsó ütközetben a druzok a Times beiruthi jelentése szerint 700 embert vesz­tettek. Zueida élestének hire még-?megerősí­tésre szorul­oldalon áldozatai vannak. A japán külügyminiszter azonnal igen éles tiltakozást jelentett be a kanton! kormánynál és kijelenti, hogy ha nem kap elégtételt, akkor az esetei caSus beliMiek fogja tekinteni. Az angol kormány szintén * mdkivüíi in­tézkedésekre készül Kantonban. Szükség' ese­tén együttesen lép fel a japán kormánnnyal és nagyobb csapatok paríraszálttitásával aktiv katonai rendszabályokhoz nyúl a kantom kormány ellen. nevében követeli még az állami tisztviselők fizetésrendezését, az építkezési törvény mó­dosítását s a 65 éven felüli személyek biz­tosításának rendezését is. A kormány pro­gramját — a cseh szociáldemokraták véle­ménye szerint — kénytelen lesz még kiegé­szíteni. 138009 amerikai bányász sztrájkba lepett Newyork, augusztus 31. A szénmunká­sok sztrájkja ma éjjel kezdődik. 138.000 munkás beszünteti munkáját­Olaszország nem !r|a alá a garanciaszerződést London, augusztus 31. A garanciaszerző­dés előkészítő jogi tanácskozásokat ma meg­kezdték. Az olasz jogi szakértő azonban csak figyelő szerepet tölt be, mert az olasz kor­mány elhatározta, hogy a garanciapaktumot nem fogja aláírni. A berlini gyors elgázolt ' egy tefieranfOi Breslau, augusztus 31. (Wolff-) A borosz- lői vasuíigazgatóság közli, hogy a Berlin— Breslau közti vonalon a Berlinből jövő 35. D. számú vonat elgázolt egy teherautót. A sze­rencsétlenségnek egy halottja,- egy súlyos, és néhány könnyebb sebesültje van. A külföld! német kisebbségek érdekvédelme Berlin, augusztus 31. Tegnap folyt le a birodalmi gazdasági tanács palotájában a kül­földön élő német kisebbségek kiküldötteinek konferenciája. A jelentések során fölszólaltak a csehszlovákiai, romániai, mexikói, észtor­szági, bulgáriai, délamerikai stb- német meg­bízottak. A tárgyalás főpontja az volt, mikép­pen támogathatná az őshaza a külföldi, főleg pedig a veszélyben forgó külföldi német nép­töredékek érdekeit. negeldás elölt a párisi bank tisztviselők bérharca Páris, augusztus 31. A lapok jelentése szerint tegnap majdnem az egész nap folya­mán folytak a tárgyalások a miniszterelnök* ségen és a pénzügyminisztériumban a bank- igazgatók és a sztrájkoló bankhivatalnokok megbízottjai között. A felek végre közel ju­tónak. A sztrájkbizottság meggondolás! időt landók a sztrájkolóknak a sztrájk idejére fi­zetést adni, elleniben követelik, hogy az elmu­lasztott napokat a sztrájkolok túlórákkal pó* toják. A sztrájkbizottság meggondolási időt kért. A cionista hongresszns zÉFéüése Bécs, augusztus 31. A cionista kon­gresszus záróülésén, amely éjjel 1 órától reg­gel 7 óráig tartott, elfogadták Palesztina költségvetését, mely 600.000 angol fontot tesz ki. A szervezési munkákkal Weizmann dr. és Sokolovot bízták meg. Sokolov záró­beszédében megköszönte az osztrák kor­mány, valamint a bécsi rendőrigazgatóságnak hathatós támogatását. A kongresszust a zsidó himnusz eléneklésével fejezték be. Marlenbad rranzensbatira Kerül a sor? Prága, augusztus 31. Az északcseh­országi Csehesi'tő Egyesület ülést tartóit Franzensbadban, amelyen tiltakozott az ellen, hogy a hatóságok megengedik a német utcai felvonulások, ünnepélyek rendezését. Követelik a rendőrség államosítását és a iürdötör vény életbeléptetését. Eikerüitt@f®ti®ií au őszi wáiasitas A pétka még mindig munkaképtelen — Szociáldemokra­ta követelések a parlamenti program megállapításánál Prága, augusztus 31. A koalíciós pártok ötös bizottsága szom­baton újból összeült, hegy a munkaprogra­mot összeállítsa. A Národni Listy jelentése szerint szeptember 10-én hívják össze a parla­ment első ülését. A lap szerint bizonyos, hogy a parlament letárgyalja az állami költségvetést, a válasz­tási reformot, a felhatalmazási, törvényt a kereskedelmi szerződések megkötésére és az állami tisztviselők fizetésrendezését. A nemzeti demokrata sajtóorgánum is azt írja, hogy a választásokat ősszel egé­szen bizonyosan megtartják. A petka kedden folytatja tanácskozá­sait. A szociáldemokrata párt azt a.z utasí­tást adta Meissnernek, hogy a polkában föl­tétlenül intéztesse el az állami tisztviselők fizetésirendezéséről szóló törvényt. A Marmaggi-affér elintézése azonban még most sem fog simán menni, jóllehet Stribrny beleegyezett, hogy a kormány a nemzeti szocialista párt sürgős interpelláció­jára csak írásbeli választ adjon. A Ceské Sliovo ugyanis igy ír: A kormánynak kötelessége a közvéle­ményt felvilágosítani arról, hogy a leg- ujabb pásztorlevéllel kapcsolatban el­járt-e az 1874. évi törvény alapján, amely szerint a püspökök kötelesek a pásztorlevelek szövegét a politikai ha­tóságoknak bemutatni 9 annak jogában áll a pásztoriévá! közlését esetleg meg­tiltani. Ha a kormány elmulasztotta, hogy a törvénynek érvényt szerezzen, a belügymi­nisztert kell felelősségre vonni, akinek a pásztorlevél közlését meg kellett volna aka­dályozni. A légionárius Národni Osvobozeni azt írja, hogy a parlament utolsó ülésszaka előtt állunk. Részletesen rámutat arra, hogy a koalíció hónapok óta, sőt évek óta halogatja a legfontosabb törvényjavaslatok let'áirgya- lását. Ha a parlament munkájára visszapil­lantunk, írja a légionárius lap, arra a követ­keztetésre jutunk, hogy a koalíció már nem tud rendes munkát végezni. Egyesiek ugyan attól tartanak, hogy az uj parlament kezdet­ben nem lesz képes, hogy letárgyalja a leg­fontosabb törvényjavaslatokat, mert attól félnek, hogy az uj parlamentbe az ellenzék, sőt talán még az államellenes elemek is megerősödve kerülnek be, kü­lönösen Szlovenszkóból és Ruszinszkó- ból. A lap azonban meg van győződve arról, hogy a választók többsége a pozitív munka mellett fog állást foglalni és a jövő parla­ment munkaképes lesz. Igaz ugyan, hogy a kormánynak a jövőben nagyobb nehézsé­gei lesznek s kénytelen lesz parlamenti több­ségét egy-két uj párttal megerősíteni, de a munka lehetőségét mégis csak biztosítani lehet. Parlamenti tudósitőnk jelenti: A koalí­ciós lapok híreszteléseivel szemben jól in­formált helyről azt az értesítést kaptuk, hogy a petka nem tartott ülést, hanem az egyes pártok petkatagjai külön tárgyaltak Svehlá- val. Svehla azt javasolja, hogy a választások előtt a következő fontos kérdéseket kell még elintézni: A választási reformot, az állami költségvetést, az árvízkárosultak segélyezését s a kereskedelmi szerződé­seket. A szociáldemokrata párt petkatagja nem (elégedett meg ezzel a programmal s pártja Japán ultimátuma BCinához Véres harcok s újabb dipío máciai bonyadalmak Kantonban. J Í&ÍGfcf adm/Lm Űöfizct&i ^ áríüt ^^ ^

Next

/
Oldalképek
Tartalom