Prágai Magyar Hirlap, 1925. augusztus (4. évfolyam, 171-195 / 914-938. szám)

1925-08-18 / 184. (927.) szám

______________________ — (Meghalt a nyitrai egyházmegye nesza tora.) Nyitráról jelentik: Baross Vince nyug. sztrecsnói plébános életének 95. áldozó pap­ságának 70. évében jobblétire szenderült. A ritka magas koort elért lelkész az 1860-as olasz háborúban tábori szolgálatot teljesített. Temetése 13-ám ment végbe nagy részvét mellett. — (Meghalt Munkácsy Mihály párisi mii* kereskedője.) Párisból jelentik: Charles Se- delmayer világhírű műkereskedő ma 90 éves korában meghalt- Sedelmayer Munkácsy Mi­hálynak legnagyobb híve volt s az általa r>©n* dezett kiállításokkal ö vezette világsikerhez az akkor szűkös viszonyok között élt magyar festőt. — (Halálozások.) Gölnicbányáróí jelen­tik: Lukács József lientesmester hosszas szenvedés után 60 éves korában meghalt. — özv. Nagy Gusztáváé született Kandra Kor­nélia 82 éves korában elhunyt. — (A prágai magyar követség és Szent István napja.) A prágai magyar követség közli: Augusztus 20-án, Szent István napján a magyar követség a máltai lovagrend templomában (Prága, Maltezské námésti) ün­nepi istentiszteletet tart. Csütörtökön a kö­vetségnél minden hivatalos ténykedés szü­netel. — (Tűzoltók nagygyűlése Gölnicbányán.) Gölnicbányai tudósitónk Írja: Augusztus 30-án tartják meg Gölnicbányán az országos német tűzoltó- és mentőszövetség közgyűlé­sét Nitsch Andor lomnici főparancsnok elnök­lete alatt. A közgyűlést diszfölvonulás, gya­korlatok, közebéd és este táncmulatság kö­veti. — Ugyanaznap a szepesi méhészek is rendkívüli gyűlést tartanak Gölnicbányán és megalakítják a helyi fiókot. — (Az erdélyi magyarság gyásza.) Bras­sóból jelentik: Szentkereszty Béla báró volt főispán, az országos magyar párt elnöke szivszélhüdésben elhalt. Halála Románia egész magyarságát gyászba borította. — (Halálos baleset a vadászaton.) Szlo- venszkói szerkesztőnk táviratozza: Megren­dítő baleset történt szombaton az Iglóhoz közeli Svedléren a megnyitó vadászat alkal­mával. Keil Béla svedléri tanító véletlenség- ből vadászfegyverrel agyonlőtte magát. A nyomozás a szerencsétlenség okának földe­rítésére megindult. — (Megszűnt az aknaszlatínai bányász­sztrájk.) Aknaszlatinai tudósítónk Írja: A Ku­nigunda sóbánya munkásainak sztrájkja ma megszűnt és a tárgyalások a felek teljes meg­egyezésével végződtek. A kunigundai bányát még a háború előtt öntötte el a víz és azóta hatalmas űr tátongott helyén. Most egy vál* lalkozó elhatározta a bánya betömését, ami azonban rendkívül nehéz munkával jár, ez­ért követelték a munkások a béremelést. — (Tilosban főtt pálinka.) A kassai tör­vényszék Krausz Ignác kiszalacskai keres­kedőt és feleségét, akiknek házában pálinka­főzőkészüléket és 18 hektoliter erjesztett ga­bonát találtak, jövedéki vétség miatt 56.448 korona birságra ítélte. A velük közös házban lakó Beck Hermannt és feleségét fölmen­tették. — (Elítélték a Reggel volt főszerkesztő­*Ét) címmel augusztus hó 2.*iki számunkban azt közöltük, hogy azon könyveket, amelyek terjesztéséért a Reggel volt főszerkesztőjét a nyitrai törvényszék elitélte, az Academia könyvkiadó szállította- Meggyőződtünk róla, hogy a hozzánk beküldött tudósítás e része tévedésen alapszik, mert az Academia a szó­ban forgó kitiltott könyveket nem szállította a Minerva részvénytársaságnak. — (Moszkva a prágai kommunisták vé­delmére kelt.) A moszkvai Iswestija foglal­kozik a prágai kommunisták letartóztatásával és azzal .a váddal, hogy a kommunisták me* rényletet terveztek volna Masaryk elnök el­len- A kommunista Internacionálé a leghatá­rozottabban állást foglal az individuális ter­ror ellen.. A lap megállapítja, hogy Csehszlo* vákiában a munkásmozgalom aránylag még elég szabadságot élvez, miért is nincsen szüksége, hogy ilyen eszközökkel dolgozzon. Azonkívül Mhsaryk elnök nemcsak a tőkések bizalmát élvezi, hanem a rnumkástömegekét is. Múltja egy szociális reformátor múltja. Masaryk — Írja az Iswestija — sohasem volt a kapitalista exponense. — (Kormos Gyulát letartóztatták.) Buda­pestről jelentik: Kormos Gyula, a Magyar Kereskedők Lapja és a Pénzügyi Kompasz szerkesztője ellen családja azt a feljelentést tette, hogy három milliárddal megkárosította anyját, aki szinten kérte fiának letartóztatá­sát. A vizsgálóbíró tegnap Wrendelte Kormos letartóztatását és a szerkesztőt* átlkisérték az ügyészség Markómtcai fogházába. Kedd, augusztus 18. — (A soproni dalosünnep győztesei.) Bu­dapesti szerkesztőségünk jelenti telefonon. Az Országos Dalosszövetség soproni verse* nyén a Királydijat a pécsi, József főherceg diját a szegedi, Albrecht főiherceg tiszteletűi- ját pedig az egri dalárda nyerte. — (Gyémántjubileum.) Nyitráról írják: Denmisek Pál, a nyitrai szákesegyház tb. ka* nonokja, puchói plébános augusztus 16-án ül­te 60 éves papi jubileumát. Az agg lelkipász­tort jubileuma alkalmával hívei nagy ováció* bán részesítették. — (Uj huszkoronások.) Az állami bank- hivatal uj-huszfkoronás bankjegyeket nyomat, amelyek a jelenleg forgalomban lévő húsz- koronások formájának fognak megfelelni s valószínűen novemberben kerülnek forga­lomba. Az eddigi huszkoronás bankjegyekből újakat már nem ad ki az állami bankhivatal. OOOOCXX]0£XX3CXSOCKX^XX30CX5t5CCOCOQOO Jobban és erősebben lehet hallani a Mips IMIiliipiH taüM) Kapható minden rádiókereskedésben 0£30000CX5SCÍX300CCXX5Í^XXX>tX>0000000 — (A XIII. osztálysorsjáték) mai húzásán a 49 és 50 alapszámokat sorsolták ki. 80.000 koronát nyert 13950, 10.000 koronát 100150, 5000 koronát nyertek: 41150 137650 230150 226650. — (Nem égett le a Szlovák Általános Hitelbank irattára.) Egyes pozsonyi lapok azt Írták, hogy a Szlovák Általános Hitelbank irattárának nagy része a tűz martaléka lett. A hirrel szemben megállapították, hogy a tűzesetnél semmiféle irat sem égett el s a kár csak 500 koronát tesz ki. xx Koncesszióraeníes rádióanyag kapha­tó Isola R. Kettner, Prága, Havelská 19. — (Elhalasztották a gálszécsi kultures- télyt.) Gálszécsről a következő sorok 'közlé­sére kértek föl bennünket: A gálszécsi kul- turestélyt közbejött akadályok miatt augusz­tus 20-áról 25-ére halaszíottuk el. A kultur- estélyre meghívottakat a változásról ezúton értesíti a rendezőség. — (Nagy lovassági hadgyakorlat Prága környékén.) Ma reggel kezdődtek meg a lo­vassági hadgyakorlatok Prága környékén- A köztársaságban ez az első nagyobbszabásu lovassági hadgyakorlat. — (Kémkedés miatt elitéit föltaláló.) Si, mon János teresvai birtokos ellen egy év előtt, a Pecár-féle nagy kémkedési pör kas­sai állambirósági tárgyalásán fölmerült a gyanú, hogy részes a sátoraljaújhelyi Sol­tész-banda szlovenszkói és ruszinszkói be­töréseiben. Az államügyészség intézkedésére letartóztatták s csak most — egy év után — Ítélkezett fölötte a kassai törvényszék. Az egyévi vizsgálati fogság tartama alatt Simon János föltalálta az „örökmozgó gépet14 éh­ségsztrájkot rendezett és elmeorvosi megfi­gyelés alatt is volt. A törvényszék egyévi börtönre Ítélte, amit a vizsgálati fogsággal 8 nap hijján kitöltöttnek vett. I Tenniszlabdákat „Slazenger Hard Court“ íucatonkjní 207. — koronárét, valamint „Slazenger MaSs, Hammer, Williams44 ra* kelteket szállít Kovács sportüzlete Rima­szombat — (Nagy tűz Szabadka mellett.) A ber­lini Lokalanzeiger tudósítást kapott Bácská­ból, amely szerint a Szabadka melletti Csa- la'ki község teljesen a tűz martaléka lett. Több száz ház, a római katolikus és a görög­katolikus templom, valamint valamennyi köz­épület leégett. Mentésre a dühöngő orkán kö­vetkeztében gondolni sem lehetett s a sze­rencsétlen falu lakossága ma a legnagyobb nyomorúság előtt áll. — (Meghalt Dreher, a híres sörf-öző.) Bécsből jelentik: Szombaton reggel meghalt Anion Eugen Dreher nagybirtokos, a schwe- chati és st. marxi egyesült sörfőzdék elnöke, Az öreg ur, akinek nevét a középeurópai ál­lamokban minden sörivó ember jól ismerte. 75 éves volt. — (Beniczky Ödönt még sem engedik sza­badlábra.) Budapesti szerkesztőségünk jelen­ti telefonon: A budapesti törvényszék Tö- rekydanácsa ma foglalkozott Beniczky Ödön szabadlábra való helyezésének kérdésével. A tanács a felajánlott kauciót nem találta ele-' gendőnek s ezért Benezky Ödön szabadláb* rahelyezését nem engedélyezte. ! Pipiül: Kriszta: Msete ] I Tizenegy nyelvre lefordi- V tott, világsikert elért könyv, g Ara fűzve: 65.— ® Megrendelhető a „Prágai © Magyar Hírlap" künyvosz- ^ tályánál, Praha L.Liliová 18. @ © — (A Vág szabályozása.) Minthogy az utóbbi időben a Vág áradása óriása károkat okozott és veszélyeztette a vasúti forgalmat is, kormánykörökben az a kívánság merül fel, hogy a Vág szabályozását a legsürgő­sebben hajtsák végre. ■ — (Szerencsétlenség a Kassai Mümalom- ban.) Tegnap délután 2 órakor a Kassai Mü- malomban leszakadt egy tehervonó lift, amelybe tilalom ellenére szállt be két mun­kás. A lift öt emelet magasságból zuhant le, Balázs István a lábát roncsolta össze, Kozák Antal súlyos belső sérüléseket szenvedett.­— (Negyedmilliós tűzkár Jolsván.) Teg­nap reggel kigyulladt Jolsván a Lederer-ház, majd a Drexler-ház. A tűzoltók a rekkenő hőségben vízhiánnyal is küzdve, csak alig bírták megakadályozni a tűz továbbterjedé­sét. A kár meghaladja a negyedmillió ko­ronát. — (Rejtélyes öngyilkosság.) Érsek-újvári tudósitónk Írja: Uhereczky Gyula bánkeszii hentesmester tegnap a vonat alá vetette ma­gát, amely a szó szoros értelmében lefejezte. Tettének oka ismeretlen, állítólag ittas álla­potban feküdt a vonat alá. A nyomozást megindították. — (Leszerelt cséplőgép.) Érsekujvári tu­dósítónk írja: Szirma község cséplőgépét tegnap éjjel ismeretlen tettesek leszerelték, úgy, hogy az munkaképtelenné vált. A gépet valószínűen bosszúból rongálták meg, amiért a gép tulajdonosa a szokottnál olcsóbban vállalta a cséplést. A nyomozás az ismeretlen tettesek kézrekeritésére megindult. — (Az YMCA kiállítása Pozsonyban.) A csehszlovákiai YMCA a Dunavásár keretén belül az eddigi működéséről Pozsonyban ki* állítást rendez. A kiállítás főleg az YMCA ke- reskedelmi kapcsolatait fogja bemutatni. Az YMCA a Dunavásár ideje alatt a kiállításon olvasótermet rendez be. Pozsony, augusztus 17. (Saját tudósitónktól.) Magyarország váloga­tott csapatának pozsonyi szereplése nagy meg­lepetéssel végződött. Amire talán senki nem szá­mított, az bekövetkezett, a CsAF-MLSz válogatott csapata 1:0 arányban legyőzte Magyarország reprezentatív csapatát. A győzelem .reális voltához semmi kétség nem fér, azt a győztes csapat teljes mértékben megérdemelte. A CsAF-MLSz csapatát régen lát­tuk olyan ambícióval játszani, mint vasárnap. A csapat minden tagja átérezte az esemény fontos­ságát és szivvel-lélekkel, önfeláldozóan küzdött a győzelemért, amely nem is maradt el. A mérkőzés sportbeli része nem elégített ki teljesen. A buda­pesti csapattól többet várt a közönség. Technikai­lag jobbak is voltak a szlovenszkóiak-nál, de a taktikai fölény az utóbbiak oldalán volt. A buda­pestieknél szintén nem volt hiány ambíció és lel­kesedés dolgában. Olykor mesterien kombináltak, de a kitűnő pozsonyi védelemmel nem tudtak megbirkózni. Lövéseik rendesen célt tévesztet­tek, vagy pedig a kitűnő pozsonyi kapus kezében akadtak. Taktikájuk helytelen volt, mert az uj cfszájdsZabály sokkal jobban kedvez a szélsőkre fektetett támadásoknak, mint a középkombiná­ciónak. Ezzel szemben a szlovenszkói csapat szélsőit foglalkoztatta hosszan előreadott labdák­kal s igy legalább annyi gólhelyzetet tudtak te­remteni, mint a budapestiek. Ha a belső trió gól- képesebb, akkor több gólt is rúghattak volna. A magyarországi csapatnak sok bizonytalan pontja volt. Zsák hírnevéhez méltóan játszott. A két beck közül csak Kocsis felelt meg, Oláh nem mu­tatott semmit. A hafsorban egyedül Pesovnyik tetszett, Weszter nem tud szerelni, Búza pedig a neki szokatlan helyen negj érvényesült. A csatár­sor két legjobb embere Takács és Drőszler volt. Takács a mezőnyben igen jó volt, de lövései nem sikerültek. Drőszler sokáig várt a beadással. Szentmiklósi finom technikusnak bizonyult, Jesz- más és Plu-hár gyenge. A szlovenszkói csapatban elsősorban az ungvári Auslánder játéka keltett feltűnést. Minden lerohanása veszélyes, centere- zései pompásak s ő volt a mezőny legjobb em­bere. Nagyszerű volt Mayer II mint hátvéd. Gyors, erélyes, biztos rúgásaival tűnt ki és part­nerével, a szintén jó Aíeidlingerrel szilárdan áll­tak ellent a budapesti támadásoknak. Müller ki­tünően irányította a csatársort. Hegyi (Ungvár) volt a halfok közül legjobb, fáradhatatlan játéka nagyon hasznos volt. Cigler nem engedte szóhoz jutni a belső triót, Maregch pedig a védelemben segédkezett. Kekstcinnak és Mayer II-nek voltak jő momentumai, Szlobodáé a góllövés érdeme. Az első félidő kezdetén váltakozó játék folyik. Mindkét fél sok gólalkalmat szalaszt el. jjfrMnz&íidő Javulás, de még mindig változékony. Kevés csapadék, melegebb, észak- nyugati szél. — (Elfogott háziszarkák.) Érsekujvári tudósítónk jelenti: Tegnap éjszaka az egyik őrjárat tetten érte Csejikó József udvardi és Prezsánszky Ferenc nagycétényi illetőségű 20 éves szolgalegényeket, amint azok két zsák gabonát vittek a vállukon. Igazoltatá­suk alkalmával kiderült, hogy Csejkó gazdá­jának, Ozorák Mihály gazdálkodónak élés­tárát a két szoligalegény állandóan megdézs­málta. Bekísérték őket a nyitrai ügyészség fogházába. — (Utlevélhamisitók.) Varga Ferenc kassai utle véliroda tulajdonos kitalálta a mód­ját, hogyan lehet adótörlesztés nélkül útleve­let szerezni. A kérvényen, amit a pénzügy­igazgatósághoz benyújtott, ügyfelei lakásá­nak házszámát, születésük évét, vagy más adatot valótlanul tüntetett föl, hogy az adó­zók névsorában ne legyenek föltalálhatok és útlevelük kiszolgáltatása elé a pénzügyi ha­tóságok akadályt ne gördítsenek. Az enge­dély elnyerése után a hamis adatokat kijaví­totta a helyes számokra és a rendőrigazga­tóság, mit sem sejtve, kiállította az útlevelet. A turpisságra mégis rájöttek és Vargával együtt ügyfelei is a vádlottak padjára kerül­tek. A kassai törvényszék Vargát egyévi börtönre, Neufeld József magántisztviselőt, Blum Sámuel gyárost, Koppéi Dávid fake­reskedőt, Fischer Benjámin és Elefánt Lajos szabókat, Braun Béla borkereskedőt, Fran­kéi József és Alster Rubin kereskedőket 5— 5 havi fogházra Ítélte; Aftergut Ábrahámot és Katz Józsefet fölmentette. I Némi budapesti fölény észlelhető. A második fél­idő kezdetén a pozsonyi csapat van frontban. A 17. percben Zsák fogni akar egy szabadrúgást, a ráfutó Keksíein megnyomja öt, a labdát nem éri el s az ott levő Szloboda góllá értékesíti azt Ezután a budapesti csapat heves ostromot kezd, de a szlovenszkói csapat szintén sokszor támad, sőt néhány biztos gólhelyzetet nem tud kiaknázni. A meccs a budapestiek eredménytelen támadásaival végződik. A mérkőzés 4500 főnyi közönség előtt folyt le. Kitünően bíráskodott Feuer Benő. A magyar csapatot nagyon szívélyesen fogadták Pozsony­ban s a közönség átérezte, hogy a rendezés nem­csak sport-, hanem nemzeti esemény is. A hajó­állomásnál vagy 2000 főnyi tömeg várta a ma­gyarokat hangos ovációval s amikor a pályára léptek, szűnni nem akaró tapsviharral köszöntöt­ték őket. Este bankett volt a Carlton-étteremben, amelyen szálfos felköszöntő hangzott el. Prágai csapatok a külföldön Prága nagy egyesületei a futballszezón első vasárnapját még külföldön töltötték el, töb’bé- kevésbé sikeres eredménnyel. A Sparta Bécsben a Slovan pályafelavató körmérkőzésein vett részt és szombaton a First Viennát 6:3 (2:2) arányban legyőzte, mig vasár­nap gólnélküli eldöntetlenre végzett az Amateu- rökkel. A Sparta legjobb része a csatársor volt és mindkét nap kitűnt Dvoraőek, aki maga 4 gólt rúgott. Másnap a Sparta az Amateurökben erő­sebb ellenfélre talált és csak eldöntetlent érvén el, elesett a bécsi csehszlovák követség serlegétől. A Slavia Angorában mérkőzött a török nem­zeti csapattal és 5:3 arányban váratlan vereséget szenvedett. A törökök egyenrangú ellenfelei vol­tak a prágai bajnokcsapatnak. A DFC szombaton és vasárnap Lembergben vendégszerepeit. Első nap 2:1 (0:0), másnap pe­dig 2:0 (0:0) arányban győzte le a lengyel bajnok Pogont. A gólokat Szedlacsek és Weigelhoffer, illetőleg Szedlacsek és Patek lőtték. A prágai né­met csapat kitűnő szezoueleji formában van. Az Union Zsizskov Drezdában játszott. Szombaton a Guts-Mutstól 1:0 (0:0) arányú vere­séget szenvedett. Vasárnap Lipcsében a Fortunát 6:1 (3:1) score-ral fölényesen legyőzte. A csapat legjobb embere Cslsár volt. Prágában az első bajnoki mérkőzés folyt le a Viktória Zsizskov és a Csechie VIII között, mely­nél már az uj ofszajdszabály éreztette hatását, amennyiben a Viktória 8:0 (4:0) arányú fényes győzelmet aratott. — CsAFC—Nuselsk# 2:1. Ba­A szlovenszkói válogatott IsO-ra győzött Magyarország csapata felett Meglepő, de megérdemelt győzelem

Next

/
Oldalképek
Tartalom