Prágai Magyar Hirlap, 1925. július (4. évfolyam, 145-170 / 888-913. szám)

1925-07-01 / 145. (888.) szám

Szerda, Július 1. •9M(fAíJíÍA(WlW7ftRTÁP — (Az uj angol és osztrák követ a né­met birodalmi elnöknél.) Berlinből jelentik: Tegnap délelőtt Hindenburg elnök fogadta Schurmann angol nagykövetet, aki átadta megbízólevelét. Utána az elnök Franki osz­trák követet fogadta, aki szintén bemutat­kozó látogatását tette nála. — (Hány szenátor lesz Erdélyben?) Az uj választójogi törvény a 169 választott szenátori mandátumból 35-öt, a 465 képviselő közül 108-at állapit meg Erdélyben. Megyék szerint a szená- torságok: Arad 5, Temes 4, Bihar 4, Beszterce- naszód 1, Brassó 1, Krassószörény 4, Csik 1, Ko- lozs 2, Fogaras 1, Hunyád 3, Mármaros 1, Maros- torda 1, Szilátgy 1, Szatmár 3, Szeben 1, Szolnok- Doboka 2, Háromszék 1, Torda-Aranyos 1. Ud- vadheíymegye ebből az összeállításból hiányzik. — (A barsi református egyházmegye közgyűlése.) Lévai tudósítónk jelenti: A barsi ' református egyházmegye rendes közgyűlését lulius 7-én tartja meg Léván. — (Pótválasztás lesz a tabi kerületben.) Budapesti szerkesztőségünk jelenti telefo­non: Tegnap ejtették meg a Heinrioh Ferenc volt kereskedelemügyi miniszter halálával megüresedett tabi kerületben a választást Kálmán Jenő egységes párti, Turchányi Egon fajvédő és Hencz Károly ellenzéki kisgazda képviselőjelölt között. A szavazás eredmé­nyeképpen Kálmán Jenő és Turchányi Egon között pótválasztásra kerül a sor. — (A burszentpéterlek kikergették falujuk­ból Stefaneket.) Hodzsa hívei e napokban nép- gyüiést tartottak Burszentpéteren, amelyen Ste­fanek Antal volt iskolaügyi referens i$ felszólalt. Beszéde elején mint hithü katolikus mutatkozott be s dicsőítette a szentszéket és a püspököket. A falu káplána azonban felvilágosította a megjelen­teket Stefanek működéséről, hogy elvette a ka­tolikus iskolákat, megengedte, hogy elrabolják a templomokat s az egyházi birtokokat. Amikor a falusiak ezt meghallották, nagy fölháborodósban törtek ki: „Ezek husziták, pokrokárok, ezeket nem hallgatjuk meg!“ Stefanek már nem jutott többé szóhoz. A tömeg felszólította őt és társait, hogy azonnal hagyják el a falut. Stefanek kény­telen volt gyorsan kocsira ülni és távozni, ne­hogy a nép haragja kárt tegyen benne. — (Frohreich a börtönben.) Budapesti szerkesztőségünk jelenti telefonon: Frohreich Ernő dr.-t, akit a soproni törvényszék apó­sának meggyilkolása miatt négyévi fegy­házbüntetésre ítélt, tegnap kisérték át a sop­roni kőhidai fegyházba. A tárgyalás befeje­zése óta Frohreich kissé lecsillapodott, de itt-ott még jelentkeznek rohamai. Védőügy­védje beadvánnyal fordult a törvényszék­hez, amelyben védencének elmegyógyinté­zetben való elhelyezését kéri. — (Romániában tömegesen mondanak fel a magyar postásoknak.) Nagyváradról je­lentik: A nagyváradi postaigazgatóság ez év szeptemberére egyszerre 50 magyar posta­mesternek mondta fö'l a szerződést a har­minc kilométeres határzónában azzal az indokolással, hogy a magyarok a határzóná­ban nem teljesíthetnek szolgálatot. — (Amerikai párbaj diákok között.) Bu­dapesti szerkesztőségünk jelenti telefonon: Stern Géza, 19 éves reáliskolai tanuló ma reggel szüleinek lakásán beretvával elvágta a nyalkát s mire megtalálták, már el­vérzett. Az életunt diák levelet hagyott hátra, amelyben szüleitől bocsánatot kér, de nem tehetett másképp, mert Péter és Pál napján egy barátjával amerikai párbajt ví­vott s ő rá esett a fekete golyó. — (Hat bolgár összeesküvőt halálra ítéltek.) Szófiából jelentik: A Slivenben működő haditörvényszék az összeesküvők biinpörében újabb hat halálos Ítéletet hozott, a többi vádlottat súlyos börtönbüntetésre ítélte. — (Megnyílik a kassai rótn. kát. fiuinterná- tus.) A kassai róni. kát. egyházközség szeptem­ber 1-től középiskolai tanulók részére fiuinterná- tust nyit a Szt. Orsoíya-rend Komensky-utcai épületében (a volt női gazdasági iskola emeletén). Az internátus 100, elsősorban a kassai reálgim­náziumot és ipariskolát látogató tanuló részére ren-deztetik be, tekintet nélkül azok nemzetiségé- ]■ és keresztény felekezetére. Teljes ellátást nyújt havi 400 koronáért. Az internátusbán a ta­nulók egyházi prefektusok felügyelete alatt ne­veltetnek és a lehető leggondosabb ellátásban részesülnek. Az uj internátusba való fölvételüket a tanulók már most kérhetik a kassai róm kát. egyházközség el. "k é7*~e1 benyújtandó kér­vényben. (Fő-u. 30. sz. I. em.) — (Halálozás.) Rimakokováról jelentik: Banczik Samu rimakokovai evangélikus lel­kész 65 éves korában elhunyt. Temetése pénteken délután volt. (Megszökött zsebtolvajok.) Lévai tu­dósitónk írja: Tllaván az állstvásáror a csendőrség elfogta Zelenka Vince kassai és Parlagi János pozsonyi származású notórius zsebtolvajokat, akik még azon éjszaka az állami járásbíróság fogházából megszöktek. Hamis „Kolek“~ből — igazi Kolek Érdekes fordulat a dunaszerdaheiyi főjegyző ügyében — Ártatlanság, vagy szerecsen­mosdaíás Pozsony, junius 30. Pozsonyi tudósítónk Írja: Hírt adtunk Kolek Alfréd dunaszerdaheiyi állami főjegyző váratlan letartóztatásáról, nem mindennapi politikai karrierjéről, amellyel nemcsak ma­gát, de az egész szlovenszkói közigazgatást kompromittálta. Most ebben a furcsa érde­kessé gü ügyben még furcsább fordulat tör­tént. Palán dr. pozsonyi ügyvéd, Kolek Alfréd védője kijelentette, hogy Kolek a vizsgáló- bíró előtt igazolta a hamis név használatát, amelynek hátterében szerinte nem rejlik sem­miféle bűnös motívum. Állítólag 20 év előtt tisztára politikai okból kényszerült arra, hogy eredeti nevét megváltoztassa és talán csak annyiban érezheti magát hibásnak, hogy ezt az államfőid u'lat után a visszaváltoztatás ké­rése nélkül újból fölvette. Ezzel azonban csak egyszerű kihágást követett el. Subáik vizs-' gálóbiró ennek alapián állítólag ej is rendelte a letartóztatott főjegyző sza- badlábrahelyezését. Nem kutatjuk, hogy ki volt azelőtt Ko­lek és mi volt az a fontos politikai ok, amely őt annak idején névváltoztatásra késztette. Tény azonban az, hogy Kolek a kormány legerősebb exponense volt a Csallóközben. Maga az eljárás megindítása is különös körül­mények’ közt történt meg és még különösebb annak megszüntetése. Hogy Köleik bűnös, bi­zonyítja az a tény, hogy a kormány kény- szeritette őt, mondjon le állásáról és nyug­díjigényéről és egyenesen hivatalos utasításra történt a letartóztatás. A most beállott külö­nös fordulat joggal keltheti azt a gyanút az emberben, hogy a hivatalos hatóságok vagy égé rutát akarnak adni az őket kompro­mittáló hivatalnoknak, vagy pedig önmagu­kat akarják tisztára mosni. Léderemé nagy fel vénása Mindent felhasznál, hogy életét megmentse — „idegen tisztek ölték meg Kodelkát“ Budapest, junius 30. (Budapesti szerkesztőségünk telefonje­lentése.) Ma délelőtt kezdődőit meg a buda­pesti kir. törvényszék De nk-tanács a előtt Léderei Gusztávné és sógora, Léderer Sán­dor volt banktisztviselő bűnügyének főtár­gy alása. Az ügy részletei mindenki előtt is­meretesek: Lédeiernét azzal vádolják, hogy férjét, Léderer Gusztáv próbaszolgálatos csendőrfőhadnagyot fölbujt-otta arra, hogy Kodelka Ferenc jómódú budapesti hentes- mestert megölje és kirabolja. Léderer Sán­dor tettestársként szerepel. Amióta a hadbíróság Lédéiért hálálta Ítélte, a fekete-lelkű asszony mindent elkö­vet, hogy a haláltól megszabaduljon. Foly­ton újabb adatokat hozott fel védelmére, sőt több ízben leveleket akar átcsempészni a Margit-köruti fogházba, amelyekben könyörög férjének, hogy vállaljon mindent magára és mentse meg az életét. A levelek természetesen nem jutottak el Léderer magányos cellájába s csak súlyosbí­tották Lédererné helyzetét, aki macska­ügyességgel ragaszkodik minden legcseké­lyebb dologhoz, amitől életének megmenté­sét reméli. A mai főtárgyalásra a belépőjegyeket már tegnap szétkapkodták, de csak férfihall­gatók vannak jelen, mert a főtárgyalás elnö­kének intézkedésére a nőket a tárgyalásról kizárták. így is zsúfolásig megtelt a terem, amikor délelőtt 9 órakor Léderernét a fegy- őrök bekísérik. Fekete selyemruha van rajta, amit még a napokban hozatott be a Markó- utcai fogházba, hogy utolsó nyilvános sze­replésén is „standesgemass“ jelenhessék meg. A fogság nem viselte meg, tisztán és elég hangosan felel az elnök kérdéseire, ami­kor nacionáléja iránt tesz fel kérdéseket. Németül mondja: 32 éves, katolikus. Majd, mikor a vádiratot felolvassák, amelyben csa­lás, gyilkosságra való felhajtás és lopás vét­ségével vádolják, sirva mondja, elismeri bűnösségét, de csak annyiban, hogy nem akadályozta meg a gyilkossá­got, holott megtehette volna. Ezután Léderer Sándor adataira kerül a sor, aki a Nemzeti Bank tisztviselője volt, de a bűntény napfényre deriilésekor elbocsátot­ták állásából és eddig szabadlábon volt. A vádirat bünpártolássarvádolja és azzal, hogy a Kodel'kától kicsalt 70 millió koronát eltulaj­donította. Most újból Léderernét hallgatják ki, aki részletesen elmondja KodeJkával való isme­retségét és annak szerepét családjukban. Karácsony előtt volt fönn náluk, amikor 70 millió koronát hagyott az asztalon — mondja Lédererné — s azt mondotta, hogy használ­jam föl arra, amire akarom. Én persze visz- szaadtam neki a pénzt és kértem öt, hogy távozzék tőlünk, mert a házban atnugyis so­kat beszélnek rólunk. Másnap újból feljött s akkor férjemnek is beszélt üzleti ügyekről. Említette, hogy azon fárad, hogy a Pálffy- utcai kaszárnya husszállitását megszerezze. Mikor pedig férjem kiment, ő tolakodó sze­relmi vallomást tett nekem, amit én arcul- ütéssel viszonoztam. Alig sikerült őt leráz­nom. Férjemnek is a legnagyobb felháboro­dással niondottam e! Kodelka tolakodó szán­dékait. Harmadnap újból eljött s férjem ke­zet sem fogott vele. Szilveszterkor ismét ná­lunk volt, részegen állított be. Majd az utolsó látogatást meséli el s itt szenzációs újdonsággal igyekszik a vádat magáról és uráról elterelni, mert azt mondja, hogy öt tiszt volt akkor náluk, akikkel Ko­delka a Pálffy-kaszárnya husszáUitásáról tárgyalt. Mikor Lédererné vallomásában ideér, a hallgatóság sorában ülő Apáthy ezredes had­bíró mosolyogva bólint a fejével. Lédererné is észreveszi és emelkedetteb hangon mondja: — Nem biztos, hogy férjem ölte meg Kö­deikét, mert nagyon is valószínű, hogy a tisztek kö­zül valamelyik elegyedett vele szóváltás­ba és akkor történt a baj. Nekem jó he­lyen levelein is vannak bizonyítékul erre az ügyre vonatkozólag. Az elnök is mosolyog, mikor Lédererné ezt a kijelentéit teszi, de nem zavarja meg Ezután kihallgatták Léderer Gusztávot aki vallási őrületet színlelt és megtagadta a vallomást. A tárgyalást holnap folytatják. — (A komáromi Szent András dómtem­plom javítása.) Komáromi tudósítónk jelenti: A hires komáromi Szent András főtemplomot, mely katedrális méreteivel a barokk építé­szet egyik nevezetes műemléke, most javít­ják. Egyelőre az állásokat csinálják a 60 mé­ter magas torony kijavításához; a munka, melynek állandóén igen sok nézője van, Bol- doghy Gyula ipartestületi elnök építőmester szakavatott vezetése alatt folyik. — (A nemzeti demokraták zsolnai gyű­lése.) Pozsonyi tudósítónk írja: Kramár hívei vasárnap Zsolnán szervezkedő gyűlést tartottak. Az eddigi különmüködő Brabec- földmives csoport és a csehszlovák rolnická jednota határozatikig kimondották, hogy a nemzeti demokrata párt keretében, mint a párt szakosztálya Nemzeti Eöldmives Szövet­ség név alatt egyesülnek. Az uj egyesülés elnöke Brabec képviselő, helyettesei Krpelcc tanfelügyelő és Skerulák János lettek. — (A ,,Manol“-szappangyár) Prágában ez évben ünnepli fönnállásának száztizéves jubileumát. Egy újabb bizonyitéka annak, hogy a „Manol“ védjegyű kozmetikai cikkek a legjobbak. xx Gyermekkocsikat csak Kovács István üzletéből RimavSká Sobota, z. Gemer ren­deljen. — (A nyitramegyei hadirokkantait nagy­gyűlése.) Nyitrai tudósítónk Írja: Vasárnap tartotta meg az országos hadirokkant egye­sület nyitrai fiókja évi rendes nagygyűlését. A gyűlésen mintegy 300 rokkant jelent meg. Az ülést Tornászta András elnök nyitotta meg, aki foglalkozott a hadirokkantak mai vigasztalan helyzetével. Fölpanaszolta, hogy az állam a rokkantakon kezdi meg a taka­rékoskodást és főleg azokról az igazságta­lanságokról beszélt, amelyek a licencek ki­adása körül történnek. Az elnök nagy tet­széssel fogadott beszéde után Fazekas Mi­hály titkár emelkedett szólásra és főleg a hadiözvegyek sérelmeit tártaiéi. Utána Sáfár dr. adott elő számtalan rokkantsérelmet, mely után a közgyűlés határozati javaslatot fogadott el. — (Az utolsó játék.) Lévai tudósítónk jelenti: Alsózsemberen Ildoranek Pál szol­gája takarmányt szállított. A magasra rakott szekérről nem látta, hogy a kapunál egy kétéves kisleány játszadozik, keresztülhaj­tott rajta és elgázolta. A szerencsétlen leányka rögtön meghalt. Lapunk olvasóinak figyelmét felhívjuk a Fortuna Bankház, Bratislava, mai szá­munkhoz csatolt mellékletére. Vá! ózó, íelhös, kis hőmérséklet- változással. — (Ml történt a privigyei gimnázium érettségi tételeivel?) A Slovaknak jelentik Privigyéröl: Óriási feltűnést keltett Privi- gyén, hogy a gimnázium érettségi Írásbeli vizsgáit megsemmisítették. A dolog előzmé­nyei a következők: A májusi Írásbeli érett­séginél a tanári kar tudomására jutott, hogy a diákok az érettségire előre elkészített téte­lekkel jöttek föl- A diákok a vizsgálat folya­mán bevallották, hogy a tételeket Zeller osi?- tálytársuktól tudták meg, aki azokat Paulus gazgatótól kapta. Seitl tanfelügyelő az Írás­beli érettségit megsemmisítette s a diákok kénytelenek voltak mégegyszer írásbeli vizs­gát tenni. A Slovák kérdést intéz az iskola­ügyi miniszterhez, hogy mindezekről van-'e tudomásul s meginditja-e a fegyelmi eljárást Paulus igazgató ellen, aki a tételeket elárata? — (Gyermektragédia a síneken.) Ruszin- szkói szrekesztőségiink írja: A Husztról ki­rályházára érkező vonat mozdonyát Vigla mozdonyvezető vezette. A vonaton utazott a mozdonyvezető 13 éves fia, aki éppen a huszti gimnáziumból jött haza, zsebében tiszta jeles bizonyítvánnyal. A jeles eredménynek örvendő gyerek, mikor a vonat a királyházai állomásra robogott be, a kocsi ajtajába állott és alig várta, hogy a vonat megálljon. A váltók között egy helyen élesen fordult a vonat s a váltótól lökést kapott kocsi a kis Vigla Mihályt ledobta. A kis fiú oly szeren­csétlenül zuhant az éppen előtte levő váltó vasára, hogy koponyája szétloccsant. A kis diák. zsebében a tiszta jeles bizonyítvánnyá^ élettelenül ott maradt a vágányok között. A szolgálatot teljesítő apa a nagy fájdalomtól elájult. — (Szélhámos, aki Bethlen titkárának adta ki magát.) Budapestről jelentik: A főkapitányság körözteti Eperjesi Lászlót, aki több nagy belvá­rosi cég följelentése szerint Bethlen István gróf miniszterelnök titkárának adta ki magát és azzal a megbízatással állt elő, hogy a miniszterelnök­ség tisztikara részére részletfizetésre nagyobb mennyiségű textilárut vásároljon. A kereskedők a jó megjelenésű fiatalember szavaiban nem ké­telkedtek s több mint 100 millió korona értékben kiadták neki a megrendelt árut. A fiatalember az árut magával vitte. Amikor aztán a kereskedők a miniszterelnökségen érdeklődni kezdtek, kide­rült, hogjr a miniszterelnöknek Eperjesi nevű tit­kára nincsen s a belvárosi kereskedők szélhámos­nak estek áldozatul. A megkárosított cégek föl­jelentésére a főkapitányság körözőlevelet bocsá­tott ki a csaló Eperjesi László ellen. — (Felvétel a nagyszombati és komá­romi szemináriumokba.) Komáromi tudósí­tónk jelenti: Jantausch Pál dr. püspök nagy- szombati apostoli adminisztrátor julius 1-én tartja a papfevételt a nagyszombati szeminá­riumban. Teológiai szakra korlátlan számban vesz fel az egyházmegye érettségizett tanu­lókat; a nagyszombati szlovák gimnázium felső osztályaiba és a komáromi kis szeminá­riumba a gimnázium IV. osztályát sikeresen végzett tanulókat vesznek fel korlátolt számban, ha okmányaikat csatolják. Szemé­lyes jelentkezés kívánatos. — (A közös szérűk ügye a zselézi járásban.) Lévai tudósitónk jelenti: Zselizen a járási főnök a tűzrendészetre való hivatkozással rendeletet adott ki a járás községei számára közös szérűk­nek létesítése érdekében. Tekintettel arra, hogy a községek nem rendelkeznek megfelelő közös területekkel s a közös szérűk létesítése csökken­tené a termő területeket is, az érdekelt községek monstre-küldöttség utján kérték a járási főnököt a rendelet visszavonására. Eredményt azonban nem értek el, a járási főnök ragaszkodott rende­letéhez. A járás községei ezután kérelmükkel a zólyomi zsupánhoz fordultak, aki a járási főnök rendeletét hatályon kívül helyezte és továbbra is megengedte a kellő szabályok betartásával a sa­ját külön szérűk fentartását. — (Női továbbképző tanfolyam Érsek- ujvárott.) Az érsekujvári iza\ hitközség is­kolaszéke elhatározta, hogy polgári iskolája betetőzéseként kétéves női továbbképzői; szervez. E tanfolyam hivatva van a négy polgárit végzett növendékek alapismereteit kiegészíteni és oly általános műveltséget és tudást nyújtani, hogy egyrészt háziasszonyi hivatásukat a legnemesebb módon betölthes­sék, másrészt kenyérkereseti pályákon is boldogulhassanak. Ez utóbbi célt a hármas tagozoftságu speciális tanfolyamok szolgál­ják, amelyek az általános műveltséget és tu­dást nyújtó kétéves képzővel parallel fognak működni. A továbbképző már az uj zsidóis­kola modern, higiénikus helyiségeiben talál otthont és kiváló szaktanárok vezetése alatt fog * állani. A növendékek elhelyezéséről és felügyeletéről az iskola vezetősége gondos­kodik. Viszont csak kellő számú növendék­kel lehet a továbbképzőt megnyitni, ezért je­lentkezéseket vallásra való tekintet nélkül már most elfogad a hitközség iskolaszéke. i JgMImEK mrMnzeNiDó a> X^üjzjfoig/ip £ _____5

Next

/
Oldalképek
Tartalom