Prágai Magyar Hirlap, 1925. június (4. évfolyam, 123-144 / 866-887. szám)

1925-06-19 / 136. (879.) szám

Péntek, junfas !9. S — (Doktorrá avatás.) Kiss Mártont (Munkács) n^i avatják a prágai német egye­temen a jog és államtudományok doktorává. — (A kassai nemzeti szocialista párttit­kár tízeiméi.) Kassai tudósítónk jelenti telefo­non: Feljelentés érkezett a kassai törvény­székre az ottani csehszlovák nemzeti szocia­lista párt titkára, Sikorszky Miklós ellen. A párttitkárt még 1924 decemberében felkeres­te Koruly József fatermclö és kérte öt, hogy járjon közbe a vasutigazgatóságnál, hogy a fatermelők telepének közelében átrakodó ál­lomást létesíthessen. Sikorszky a közbenjá­rást meg is ígérte, de erre bizonyos kaució letevését kérte a fakercskedőtöl. Keruly hat ízben járt még a titkárnál és akkor az állító­lag szükségelt kauciót, összesen 15.80(1 ko­ronát és 50 dollárt át adta neki. A vasutigaz- gatóságtól az ügy elintézése azonban hosszú ideig nem jött meg. A íakereskedö erre új­ból fölkereste Sikorszkyt, hogy az ügy állá­sáról és a lefizetett kaució hovaforditásáról nála érdeklődjék. Sikorszky kijelentette, hogy az összeget a vasutigazgatóságnál depo­nálta és minden a legjobb rendben folyik. Közben azonban eltelt újabb négy hét és a fakereskedö az átrakodó állomás engedélye­zéséről még mindig semmi értesítést sem kapott. Most már egyenesen a vasutigazga- tóságra ment fel, ahol azonban ügyéről egy­általában semmit sem tudtak és igy kiderült, hogy a párttitkár ez ügyben egy lépést sem tett, a lefizetett kauciót pedig a maga részé­re tartotta meg. A fatermelő a rendőrséghez fordult, amely Sikorszkyt előállította, de mi­vel az kijelentette, hogy a pénzt nyolc na­pon belül visszatéríti, szabadonbocsátották. Sikorszky ugyanis azt állította, hogy Prá­gába utazik és ott pártja fogja neki megfi­zetni a hiányzó összeget. Ez májusban tör­tént. A titkár akkor el is utazott Prágába, de azóta nyoma veszett. Ezért most köröző le­velet adtak ki ellene. (xx) — (Rubinstein nagymester Nagyszom­batban.) Nagyszombati tudósítónk irja: A te­hetséges gárdával rendelkező fiatal nagy- szombati sakkegylet Lasker dr- és Aljechin világmesterek uitán meghívta Rubinstein Akiba nagymestert is, számos nemzetközi torna győztesét. Rubinstein nagymester el­fogadta a sakkor meghívását és e hó 21-éTe jelezte érkezését. Az este nyolc órakor kez­dődő szimultán versenyen körülbelül negy­venen fognak részty.enni, melyeknek túlnyo­mó része a sakkörnek tagja. — (A Vajdaság több adót fizet, mint Szerbia, Montenegró és Dalmácia együtt­véve.) Egy statisztika szerint a Vajdaság egymilliókétszázezer lakosa Szerbia. Monte­negró és Dalmácia 5,600.000 lakossával szem­ben tizenhárom és félmillió dinárral többet fizet mint a három ország együttvéve. Ez a statisztika bizonyítéka annak, hogy Belgrád közgazdasági politikája a Vajdaság sírásója. — (Práter a pozsonyi Duna-vásáron.) Pozsonyi tudósítónk jelenti: Egy konzorcium ajánlatot tett a Dunavásár igazgatóságának, hogy a vásár idejére egy nagyobb területet engedjenek át egy Práter-szerti szórakozó­hely számára, ahol különböző mutatványos bódékat állíthatnak fel. A konzorciumnak több pozsonyi polgár is tagja. Grégr igaz­gató ezt a tervet életrevalónak tartja és ilyen értelemben referálni fog a Duna-vásár legközelebbi ülésén. A vállalkozás számára valószínűen a kertészeti kiállítás mellett ad­nak nagyobb helyet. A Duna-vásáron az ál­lami kísérleti állomás is résztvesz különböző szakosztályaival, Így a dévényi, privigyei iskolákkal. A íöldmivelési minisztérium meg­hatalmazta a liptószentmiklósi állami erdő- igazgatóságot, hogy a többi szlovenszkói és rusz nszkoi erdőigazgatóságokkal együtt fa­kulturális kiállítást rendezzenek a pozsonyi Duna-vásár keretében. Budapestről és egész Magyarországról nagyon sok látogató jelent­kezett s az igazolványok kiállítását Buda­pesten az idegenforgalmi iroda igazgatója, Farkas adja ki. a M. F. T. R. hajózási tár­saság a pozsonyi Duna-vásár idejére a láto­gatók és kiállítók részére ötvenszázalékos utazási kedvezményt ad a társaság hajóin, ezenkívül áruszállítási kedvezményt is ad, amennyiben az áruk visszaszállítását ingyen vállalja. A Duna-vásár az idén a fejlődő si­ker jegyében indul, mert minden oldalról fo­kozott érdeklődés nyilvánul meg a kiállítás iránt. Az idén sok magyarországi nagy ga­bonacég is érdeklődik, aminek oka abban rejlik, hogy a vásárral egyidejűleg kedvező alkalmat találnak a szlovenszkói cégekkel való megismerkedésre és nagyobb üzletek lebonyolítására. (o) xx (Vigyázzon a szemére.) Ha jó szem­üveget akar, küldje be orvosi receptjét vagy régi szemüvegét BEINHACKER SAMU opti­kai intézetének, Praha II., Porié 9. Pontos ki­vitel legolcsóbb áron. Színházi látcsövek, légsulymérők állandó raktára. Magyar leve­lezés. — (Kitűzték a fötárgyalást Radics ügyé­ben.) Zágrábból jelentik: A Radics István elleni hazaárulást pörben augusztus harma­dikén lesz a főtárgyalás. — (Halálozás.) Budapesti szerkesztősé­günk jelenti telefonon: Szántó István, a Har­mónia hangversenyiroda igazgatója ma reg­gel meghalt. — (Csehszlovák pofonok a félreértett Szent István miatt.) Pozsonyból jelentik: A nemzetiségi gyűlöletnek és a túlfűtött sovi­nizmusnak határtalansága robbant ki szerdán délután Pozsonyban. A szenvedő alany egy gyanútlan pozsonyi polgár, a harcias allam- fentartó elem pedig egy minden kultúrát ar- culcsapó s az intelligenciát még hírből sem ismerő cseh vagy szlovák fiatalember. Szer­dán délután a Savoy-kávéházzal szemben levő villamos váróházikóban levő rokkant trafikoshoz sietett V. kereskedelmi utazó és azt mondta: „Szent Isten, adjon gyorsan tíz cigarettát, mert jön már a villamos!'1 V. mel­lett állott egy fiatalember, aki erre a felkiál­tásra borzasztóan felháborodott: „Mit? Szent István?" és különböző sértések között kétszer arculütötte, majd teljes erővel egy boxütést mért az arcába. A nagyszámú szem- és fül'tanuk a brutális inzultus láttára erélyesen követelték a rendőrtől, hogy a harcias államfentartót, aki a republikát Szent Istvántól is félti, azonnal vigye a rendőrség­re. A rendőr kénytelen volt a közkívánatnak eleget tenni s a minden jóizlésböl kivetkőzött honmentőt elővezette. Jellemző, hogy a rendőrség, amely koronás zsebmetszések sokszor szánalomraméltó tetteseit kiadja az újságok számára, minden a tettes nevére, ki­létére és nemzetiségére való felvilágosítást megtagadott. — (Életveszélyes fenyegetés a pilseni polgármester ellen a modern táncok miatt.i A Právo Lidu rnai száma egy levelet közöl, amelyet Pik képviselő, pilseni polgármester kapott. A levél így hangzik: „Ha nem akar Rasin sorsára jutni, akkor sürgősen tiltsa be Pilsenben a modern indiánustáncokat. Ezek a táncok két bájos leányomat prostituálttá tették. A leányaim azt mondották nekem, hogy a modern táncok élethivatásukat alkot­ják. Állítólag a Sport-kávéházban tanulták meg ezeket a táncokat. Ezek a táncok az érzékekre hatnak és már sok pilseni f.atal leányt elrontottak. Van még egy legfiata­labb, romlatlan leányom, aki azonban már szintén kezdi. Ezért elhatároztam, hogy a polgármestert elteszein láb alól, ha nem ve­szi figyelembe e sorokat. A régi polgármes­terünk alatt senki sem tudott ezekről a tán­cokról és nem volt akkor jobb a mi fiatalsá­gunknak? Ezek a táncok elvették a leányai­mat és az én öreg életem már úgysem ér semmit akkor, ha elveszik még a legfiatalabb gyermekemet is, akinek még meg van a be­csülete". (xmmmxmxmmmmxxxjo Jobban és erősebben lehet ballani a Philips RÉfliúlánpík használatánál Kapható minden rádiókereskedésben OOOOOOOOCOCXXXXXX30CXXXXXXXXXXXXX5 — (Elmebeteg a budapesti szélhámos minő.) Budapesti szerkesztőségünk jelenti telefonon: Rónay Nándorné született Léh­mann Emília szélhámos űzőiméiről tegnapi számunkban röviden hirt adtunk. A rendőr­ségnek eddigi megállapításai szerint Rónayné szélhámosságával több mint 6 és fél milliárd koronát csalt ki áldozataitól de ez az összeg még jóval nagyobb lehet, mert sokan nem jelentették be korosodásukat, nem akarván nevüket kompromittáltatni. Minthogy Ró­nay né n az elmebetegség jelei mutatkoztak, a rendőrségről az angyalföldi tébolydába szál­lították őt. Az asszony szállítás közben dührohamokat kapott s egy óvatlan pillanat­ban késével fel akarta vágni kezén az ereket. Kísérői azonban megakadályozták öngyilkos­ságának keresztülvitelében. A tébolydában is állandóan önkívületi állapotban van és sem férjét sem leányát nem akarja megismerni. — (Megoperálta önmagát.) Belgrádból jelentik: Egy fiatalember az elmúlt napokban gyomorbántalmai miatt orvoshoz ment. ahol azt a tanácsot kapta, hogy operáltassa meg magát. Érintkezésbe is lépett egy belgrádi sebésszel, aki 5000 dinárt kért az operációért. Mivel a fiatalembernek pénze nem volt s a fájdalmak rendkívül erősen jelentkeztek, hazament, beült a karosszékbe, elővette a beretváját és főivágta a gyomrát. Szeren­csére’ idejekorán észrevették, beszállították a kórházba s megoperálták. — (Uj szállodát épitenek Prágában.) Egy tőkeerős angol pénzcsoport azt a tervet ter­jesztette az illetékes csehszlovák hatóságok elé, hogy Prágában, az aujezdi kaszárnya helyén egy óriási szállodát hajlandók építeni. A szálloda 60—70 millió koronába kerülne és 400 szobával bírna. A szálloda építése ügyé­ben még nem történt döntés. — (Rasin gyilkosa elmebeteg?) Soupai Józsefet, Rasin miniszter gyilkosát, akit a bí­róság IS évi súlyos börtönre ítélt és aki a karthausi börtönben üli le büntetését, a pank- ratzi fegyházba szállították, hogy ott elme­beli állapotát megvizsgálják. Soupai csak most ébredt cselekedetének tudatára és már hosszabb idő óta nem vesz magához semmi­nemű táplálékot s általában nagyon különös és rendellenes viselkedést árul cl. — (Agyonlőtte magát a nagyanyja sír­ján,) Égerből jelentik: Az itteni temetőben Mach József 28 eves lakatossegéd nagyanyja sírján öngyilkossági kísérletet követett cl. Súlyosan sérült állapotban szállítottak be az égeri kórházba*, ahol rövid időn belül meghalt. — (Passzív rezisztencia a párisi köznti vasutakon.) Parisból jelentik: A párisi vasu­tak és autóbuszok vezetői elhatározták, hogy mivel egyes kollegáikat a május elsejei ünnepségeken va*ló részvéte! miatt inegrend- szabályozták, passzív rezisztenciát kezdenek és rendkívül lassan fognak közlekedni. Ennek következtében a mai napon a város több pontján valóságos közlekedési zavart idéztek elő. Számos helyen az alkalmazottaik cs az utasok között összeütközés történt. — (Gyújtogató villám-) Komáromi tudó­sítónk irja: Komáromszentpé terén tegnap nagy vihar vonult keresztül, amikor is egy villám beleesapot Balog Dávid pusztáján egy béreslakásba, melyet pillanatok alatt lángok­ba borított. A akóház, istálló, dohányszáritó cs egy kazal takarmány teljesen leégtek. Em­beréletben szerencsére nem esett kár. — (Csodálatos megmenekülés.) Hihetet­len eset történt Schluckenauban. Amikor a Rumburgból jövő tehervonat a karlsthali ál­lomáshoz közeledett, a vonatvezető észre­vette, hogy a sínek között egy kis gyermek fekszik. Noha minden erejével igyekezett a vonatot megállítani, ez nem sikerült neki és a vonat rárobogott a gyermekre. Antikor a vonat megállt és a vonat személyzete arra a helyre sietett, ahol a gyermek feküdt, ott találták a gyermeket nyugodt álomban. A legkisebb sérülése sem volt. A gyermek egyedül volt otthon s a földszinti lakásnak ablakán kimászott, egyideig a vasúti síneken játszott s azután a nagy meleg következté­ben elaludt. — (Gyilkolt, hogy férje vagyonát megsze­rezze.) Pozsonyi 'tudósi tonik jefenü telefonon: Vida András 65 éves bösi kisgazdát a napokban esarrtéletlem állapotban találják meg lakásán, tes­tén illések nyomaival. Vlitdia a koriházba szállítása közben sérüléseibe belehalt. A csend-őrség vizs­gálatot indított, melynek során kiderült, hogy az öreg Vidia már régebb idő óta rossz viszonyban élt feleségével, aki elhagyta őt és szomszéd, fa­luba költözött. Mikor az asszony az utóbbi he­tekben hirt hallott róla. hogy ura megbetegedett, visszatért Bősre, de nem .ment férje lakására, hanem a szomszédoknál húzódott meg. Egy alka­lommal átment férjéihez és a lakásból székeiket s apró baromfit vitt e;1. Az öreg Vida, jóllehet be­tegen feküdt ágyában, felkelt, felesége után ván- szorgoft és visszakérte tőle az elvitt holmit. Az asszony erre nem volt hajlandó s a szomszédok­hoz ment és ezek, mikor Vida felesége után a kart tnennii, bezárták előtte az ajtót. Vidia utolsó crő- ínegfeszitéséveil betörte az ajtót. Ekkor felesége és a ház lakói, Lőrincz Mihály és Lőrinczné rá­rohantak a beteg Vidára és lapáttal agyba-főbe verték. Az öreg ember véresen hazavánszorgott, ahol eszméüetlenüil terült el. A hősi csendörség a férjgyilkos asszonyt és bűntársait letartóztatta és a pozsonyi államügyészségre kísérte, (xx) — (Sikkasztott két kassai magántisztvi­selő.) Kassai tudósítónk jelenti telefonon: A kassai rendőrség ma letartóztatta Bojbos Jó­zsef és Drózdi István magántisztviselőket, a kassai Burger Lipót-cég alkalmazottjait, akik ellen az a gyanít merült fel. hogy a cég 'kárá­ra nagyobb sikkasztás okait követtek el. A letartóztatott tisztviselők csak 6000 korona elsikkasztását ismerték be, jóllehet a vállalat könyveiben a hiány a 40.000 koronát is meg­haladja- A rendőrség tovább folytatja az ügyben a nyomozást, (xx) — (Megjelent Stiepel nagy menetrendje.) A nyaralási idényben mindenkinek szüksége van pontos, megbízható menetrendre. A na­pokban hagyta el a sajtót a líires Stiepel-féle német nagy menetrend, amely felöleli Cseh­szlovákia valamennyi vasút-, autó-, posta-, repülőgép- és hajóvonalaina'k hivatalos me­netrendjét. A könyvet a prágai posta- és táv- irdaügyi' minisztérium hivatalosan is appro- bálta, igy annak adatai a hivatalos menetrend­del tökéletesen megyeznek. Mint melléklet szerepel a külországba induló vonatok csat­lakozása, az étkező- és hálókocsik jegyzéke, valamint a tengerentúli hajójáratok jegyzéke, azonkívül menetdijtáblázat az összes vona­lakra- Az uj menetrend sok könnyítést fog okozni a nyaralás előtt mindenkinek. Az egyes állomások nevei német, cseh és szlo­vák nyelven vannak meg s ugyanilyen tárgymutató is van, úgy hogy a könyv keze­lése a legegyszerűbb. Ára 14.50 Kcs., megje­lent s megrendelhető Stiepel-testvéreik vöivy vkia dóvál la latnál, Reiohe nberg­pKrMimrtlDÓ O Változékony, csapadékra hajló, hő­mérséklet változatlan. — (Alaptalan centralista támadás a po­zsonyi tűzoltóság ellen. Pozsonyi tudósítónk jelenti telefonon: Karrier Ágost tüzoltóföpa- rancsnok vezetésével ma délelőtt a pozsonyi tiizoltótisztek küldöttsége kereste fel Okánik polgármestert, hogy a Slövensky Dcnnikben a pozsonyi tűzoltóságot ért támadásokért nála orvoslást kérjenek- A tűzoltóság köré­ből ugyanis néhány nappal ezelőtt közönsé­ges függelem sértés miatt elbocsátottak két önkéntes tűzoltót.‘Az elbocsátottak egy szót sem tudnak szlovákul, a Slovensky Daniik mégis mártirkoszorut fon szántukra, amikor az elbocsátással foglalkozva azt irta, hogy a két tűzoltó azért vesztette cl állását, mer; szlovák emberek és a pozsonyi tűzoltóságnál a szlovák vezényszó behozatalát követelték. Okánik polgármester a küldöttségnek meg- igérte, hogy az ügyben vizsgálatot fog indí­tani. — (Miért nem dolgoznak az eperjesi só­bányában? A Národni Osvobozeni irja: hó- varon már két hónapja szünetel a munka. Az állam 16 milliós befektetéssel uj gépeket sze­reztetett be s mégis mindenütt csend van. A sóvári konyhasó fehér, mint a hó, puha, mint a por, a kereslet iránta óriási, különösen a csehországi hentesek keresik. A munka azon­ban szünetel, a raktárak tele vannak sóval, de eladni nem lehet a pénzügyminisztérium különös rendelkezése folytán, amely elren­delte, hogy a sót csakis kilogramos csoma­gokban szabad a rendes árnál magasabb áron eladni. Az ár azonban a szállítás követ­keztében olyan magas, hogy a kereskedők ezt nem bírják. Naponta legfeljebb lüii mé­termázsát tudnak csomagolni, jóllehet na­ponta 270 méterrnázsát aknáznak ki. Kéthar­madát tehát el kell raktározni, hogy egyliar- madát eladhassák. Az cgykilogramos csoma­golással a só métermázsánként 30 koronával drágul. Miért nem engedi meg a pénzügymi­nisztérium. hogy legalább 50 kilogramos cso­magokban lehessen a sót eladni? A kár emiatt óriási. Jó volna, ha a pénzügyminisztérium­ból valaki elmenne Eperjesre s a helyszínén meggyőződne minderről. — (Öngyilkosságok Budapesten.) Buda­pesti szerkesztőségünk jelenti eleíono.n: Teg­nap délután Majthényi Gyula honvédszáza­dos a farkasréti temetőben felesége sírjánál szivenlötte magát. Tettének oka ismeretlen. — A Fiume szállóban Zalay Isván gazdáikon dó és felesége nagy mennyiségű aszpirinnál megmérgeztek magukat. Mindketten meg­haltak. Ömgyilkosságukat afölötti elkesere­désükben követték el, hogy Zalay súlyos anyagi nehézségekkel küzdött­— (Két vagy három csomag egy szál­lítólevéllel.) Junius 15-étől kezdődően olyan két vagy három csomag adható fel egy szál­lítólevéllel, melynek feladójaként egy sze­mély s címzettjeként ugyancsak egy belföldi személy vagy cég szerepel. Az ilyen külde­ményeknél értékbevallásnak nincs helye, a csomagok nem lehetnek terjedelmesek s nem terhelhetők meg utánvéttel, ugyancsak nem kérhető visszjelentés, gyors továbbítás és expressz kézbesítés. A feladó utólagos ren­delkezéseinek az összes csomagokra egyön­tetűen kell vonatkoznia. — Ősszel u.i palotájába költözik a pozso­nyi rendörigazgafóság-) Pozsonyi tudósítónk jelenti telefonon: Klíma rendőr igazgató és Brada legénységi főparancsnok irta délelőtt bejelentették Okánik polgármesternek, hogy őszre elkészül a rendőrség uj palotája a Kórház-utcában s aikkor a rendőrség kiköltö­zik a régi városházán eddig elfoglalt helyisé­geiből. Kérték azonban a polgármestert, hogy mivel a belvárosban néhány rendőr- biztosság fölállításait tervezik, agy-két he­lyiséget még biztosítson számukra a város­házán, valamint a Vallon-utcai toloncházban, azonfelül a Löriinekapu-utca 5. sz. városi házban néhány lakásra is bejelentették igé­nyüket. A polgármester felhívta a rendőr- igazgatót, hogy kérését írásban terjessze elő a tanácsnak. Természetes, hogy a rendőrség­nek ez a kérése a város részéről ellenzésre fog találni, mert a régi városházának min­den helyiségére szüksége lesz a múzeum el­helyezése szempontjából­Nincs íöbbé kopasz fej! Dús baf! Szép bafusz! Rendelien még' ma Rádió hajerősitő balzsa­mot, melv idő előtt megakadályozza az őszülést és a hajhullást, erősiti a fejideget., haját pu­hává és dússá teszi. A hatás a balzsam há­romszori használata után mutatkozik. — F. K. asszony Landskronbó] a következőt irja: Ké­rem küldjön harminchat üveget kolleganőm­nek. — A Rádió hajbalzsam ára garanciale­véllel együtt Ke 6.—, három üvesr Kő 14.—. Prospektus díjmentes. — Hemtnu, MoSiCC, vii. Postafiók 0066. (Szlovenszkó)

Next

/
Oldalképek
Tartalom