Prágai Magyar Hirlap, 1925. június (4. évfolyam, 123-144 / 866-887. szám)

1925-06-03 / 123. (866.) szám

3 Szerda, junius 3.,___________________ Ismét bajban vannak a ruszinszkóiak Romániában levő birtokai Ungvár, junius i. (Ruszinszkói szerkesztőségünktől.) A legutóbbi határmentS. birtokrendezés eredmé­nyei sémi tisztázódtak eléggé, máris újabb csapás fenyegeti a ruszin-román határ men­tén lakó csehszlovák állampolgárok romá­niai határmenti birtokait. A román törvény szerint ugyanis a ha­tármenti idegen állampolgároknak birtokaik nem lehetnek. Ezeket a birtokokat a tulajdo­nosoknak el kell adutok, vagy elárverezniük, mert különben kényszerárverés utján szaba­dítják meg a románok a tulajdonosokat in­gatlanaiktól. Nagy kons témádét keltett most a ro­mán földművelésügyi minisztérium azon in­tézkedése, mellyel utasította a haJtá .íerotii városok és községek hatóságait, hogy az idegen állampolgárok határú összes ingatlanait, tekintet nélkül arra, hogy azok esetleg belsőségek, írják össze, mert a kényszerárverést a minisztérium foganato­sítani akarja. Ha a román minisztérium ezt a rende­letét sürgősen hajtja végre, a tulajdonoso­kat még annak lehetőségétől is elüti, hogy ingatlanaikat zavartalanul és megfelelő áron értékesíthessék­A diplomácia szerkezete igen nehézke­sen mozog és éppen ezért szükséges lenne, ha a csehszlovák kormány a ruszinszkóiak érdekeit a rendelkezéssel szemben is mi­nél sürgősebben megvédellmezné­„Tapasztalatlan emberek kezébe került a hatalom44 Prága, junius 2. A szlovenszkói püspökök pásztorlevelé­nek kiadása alkalmával a cseh szocialista sajtó olyan élesen támadta Marmaggi pápai nunciust, hogy a prágai diplomáciai kar kény­telen volt ez ellen a kormánynál tiltakozni. A kormány annakidején megcáfolta ezt a hirt. A cseh néppárti Ceoh, amely Kordács prágai érsek lapja, újból foglalkozik ezzel az üggyel s azt írja, hogy cáfolni lehet mindent, de sen­ki sem köteles a cáfolatot elhinni. A tiltako­zás híre Amerikában óriási feltűnést keltett már csak azért is, mert a diplomáciai kar az­zal fenyegetőzött, hogy ismételt esetnél az egész kar elhagyja Prágát. A St. Louisban megjelenő „Hlas“ kérdést intézett ebben az ügyben egy tapasztalt diplomatához, aki a következőket jelentette ki: — Ez egy hallatlan eset. Másképpen ezt < nem is lehet megmagyarázni, mint azzal, hogy a prevrat után teljesen tapasztalatlan em­berek kezébe került a hatalom, mintha egy gyermek kezébe adnánk a borotvát. Meg­vágták vele önmagukat! A Hlas informátora még rávilágít ennek az esetnek súlyos következményeire. Az ünneplő hétköznap Az ünnepeket eltörlő törvény „hazardfrozás az állam tekintélyével". Prága, június 2. Ünnep volt az ünnepek sorából törvé­nyesen kitörölt pünkösd hétfője. Prága utcáin ünnepi ruhákban sétáltak az emberek. Az üz­letek, bankok zárva fvoltak, színhazakban, mozikban ünnepi előadásokat rendeztek. Csak a cseh újságok nem ünnepeltek.. Ha nem is hoztak uj hireket, de azért megjelentek a rendes időben, mint bármely más 'hétközna­pon. Ez a helyzet furcsa megvilúg.itását adja a törvényhozásnak. Törvényt holtak a koa­líciósok, amelyet a lakosság nafgyobb része el nem ismer. Erről ír ma a Ná/rodni Osvo- bozeni is s a többi között kijelenti: — A tegnapi nap szomorú, képet muta­tott arról, hogy mennyire tisztelik a tör­vényt. Nemrégen kijelentették törvényes for­mában hogy husvét hétfője hétköznap — a köztársaság lakossága azonban úgy viselke­dett, mintha azt mondta volna: „Mi közünk a töltényhez, ezt az ünnepnapot nem hagyjuk magunktól elvenni!" így történhet meg az — Írja a Národi Osvobozeni — ha meg nem gondolt és meg nem fontciít törvényeket hoz­nak! Nem lehet azt egyenesen az állam te­kintélyével való hazardir ozásnak venni? S kinek van ebből haszna, hogy az állam tekin­télyén ilyen csorba esett? Egyedül a nép­pártnak, amely már előzőleg rámutatott arra, hogy az ünnepek eltörlé-sével a munkásságot is megrövidítették. Eddig még követelte a törvény módosítását, totóst azonban már nem törődnek azzal, mebt a demagógia csak az ö malmukra hajtotta a vizet. A lap figyelm 2 2rteti a koalíciót, hogy a jövőben tanuljon ebből az esetből s ilyen tör­vényt nem szabad többé hozni, még akkor sem, ha emiatt felrobbanna a koalició. SSa fMiítMn aifria a népszövetségi paülmof... Páris, junius 2. A Henry de Jouvenal, aki hosszabb ideig tartózkodott Angliában, vissza­érkezése után a .Matinban cikket közöl poli­tikai benyomásai? ól és főleg a garanciaszerző­dés iránti angol hangulatról. Lényeges meg­figyelései a következőkben foglalhatók össze: Angliában is az a döntő vélemény, hogy garancj aszerződést a népszövetség keretén kívül nem lehet és nem szabad élet­beléptetni. Ha Németország belép egy ilyen garan­ciaszerződéses szövetségbe, előbb feltétel nélkül be kell lépnie a népszövetségbe is, ahol a tizedik cikkely szerint nem csak a béke- szerződéseket, hanem a népszövetség tag­államainak po litikai és territoriális független­ségét is garafutálnia kell. Ezen kívül a 16. és a 17. cikkely szerint ígéretet kell tennie, hogy részt vesz minden népszövetségi katonai, gazdasági vagy pénzügyi szankcióban. Csak ezen a módon lehet Németorszá­got az orosz szférából az európai szférába vonni, fia Hindenburg írja alá a népszövet­ségi paktumot, az Amerikában is nagy visz- hangot, megelégedést és biztonsági érzést fog kelteni. Ha ezek után arbitrázs szerződések segit- ségével Németország keleti határállamainak elég békegavanciát nyújt, bizonyos, hogy a népszövetség is, a világ biztonsága is, meg lesznek erősítve. A cik végén Jouvenal a kö­vetkezőket mondja: Ha három hónap múlva Németországgal összejövünk Géniben, nyu­godtan mondhatjuk, hogy az angol politika bevált. Véres mrnikásOsszcflikftzfo Beregszászon Rendőri golyók és kőzápor a beregszászi pályaudvaron — Egy halott, több sebesült Beregszász, junius 2. (Beregszászi tudósítónk távirati jelenté­se.) Pár mappái ezelőtt röviden megemlékez­tünk arraL, hogy Beregszászon a Vári-féle ugynevezjett „uj téglagyár" 300 munkása sztrájkba lépett, mivel a gyár vezetősége nem akajrta a munkásokkal kötendő kollektív szerződést aláírni. A sztrájk körülbelül egy hete taEt s a gyár vezetősége a sztrájk letörése végett és a munka ren­des felvétele céljából idegen munkásokat hozatott Beregszász vidékéről, akik pünkösd vasárnapján az esti vonattal érkeztek Beregszászra. A gyárnak tervéről és a munkások érkezéséről tudomást szereztek a sztrájkolok s valamennyien kövekkel, bo­tokkal és vasdarabokkal felszerelve vonul­tak .'ki a pályaudvarra az érkező munkások fogadtatására. Nyolc órakor futott be a vo­nat s az idegen munkások még ki sem szán­hattok, mikor a felbőszült tömeg megtámadta a vonatot. Kőzápor fogadta az érkező mun­ka sóikat s kőzápor törte be a vonat összes ablakát­A védtelen és mit sem sejtő idegen mun­kásokat a sztrájkolók agyba-főbe verték. A vonat megtámadásának hírére a ható- 'Ság azonnal kivezényelte a rendősréget és a csendőrséget és készültségbe helyezték a 10. huszárezredet. A rendőrség közbelépésének az lett az eredménye, hogy a sztrájkolók a rendőröket is megtámadták s valóságos harc fejlődött ki a pályaudva­ron. A helyzet kritikussá kezdett Válni, úgy hogy a rendőrség fegyvert használt és a tö­meg közé lőtt. Egy rendörgolyó szivén találta Káposzta Ferencné munkásasszonyt, aki azonnal szörnyethalt. A meghalt asszony három árvát hagyott hátra. Győri Istvánt p-uskatussal úgy mellbe­vágták, hogy elvesztette beszélő képességét. Életveszélyesen megsebesültek még Csizma- rek és Simon munkások. Négy munkás sú­lyosabban, több könnyebben megsebesült. A rendőrök közül ketten sebesültek meg súlyo­san, három könnyebben. A megerősített rendőrségnek nagynehe- zen sikerült a rendet helyreállítani s a pá­lyaudvar s annak környékét s az utcákat megtisztítani. Tegnap reggel az idegen munkásokkal megkezdődött a gyártelepen a munka a rend­őrség asszisztenciája mellett. Az egész gyár­telep egy rendőrkaszárnya benyomását kelti. Pillanatnyilag úgy áll a helyzet, hogy a sztrájkolók a vasárnap esti összeütközéssel nem látják eldöntöttnek a harcot és kommu­nista képviselők és szenátorok, valamint szá­mos agitátor érkeztek a városba s nem lehe­tetlen, hogy a felbőszült sztrájkolók ismétel­ten erőszakos próbálkozást tesznek majd a munka megakadályozására. A rendőrség a kommunista párt Vezető­ségét, Petráss helyettesbirót, Kaselyák párt­titkárt és még több vezetőségi tagot, kik a városi tanácsnak is tagjai letartóztatta. Még számos letartóztatás várható. A vérbefult összeütközés felelősségét az azonnal kiszállott bizottság fogja eldönteni. A városban teljes a nyugalom. DJ. polgárháború Hutában A kétségbeesett délkinai városok — Utcai harcok, melyeken sok európai is elesett — A kommunista propaganda London, junius 2. Egy hongkongi jelentés szerint Henug-Hovban 600 kínai katona föl- ázadt. A lázadást az éjszaka folyamán hatá- -ozták el és a megbízott forradalmárok mind­egyike még ezen az éjszakán meggyilkolt egy-egy tisztet. Igen kevés tisztnek sikerült esalk elmenekülnie. A lázadók ezután kirabol­ok a kaszárnyát és a környékbeli erdőkbe ueneküitek, ahol jól szervezett rablógaráz- lálkodiásba kezdtek. A lázadás oka hír sze­rint az volt, hogy a katonák már egy év óta rém kaptáik zsoldot. A tisztek közül néhányan a várostól 15 kilométerre lévő Macao portugál gyar­matra menekültek. Mivel a lázadók egy csoportja egész a portugál birtok határáig, sőt azon belül is üldözte a menekülőket, a portugál rendőrség nagy készenléttel a lázongó kaszárnya ellen vonult. Hatvan forradalmárt sikerült is elfognia, akiket azonnal átadtak a kínai hatóságoknak. A kínai sorkatonaság az elfogott forradalmá­rokat azonnal kivégezte. London, junius 2. Sanghajban nagyará­nyú nyugtalanságok törtek ki, amelyek kö­vetkeztében kihirdették az ostromállapotot. A nyugtalanságok oka a japán gyapotmunká­sok sztrájkja volt. A rendőrség pánoélauto- rnobiioikat mozgósított, hogy leverhesse a sztrájkoló munkásokat, akikhez csakhamar a kínai kulik is csatlakoztak. Az utcákon elkeseredett harcra került a sor, amely alkalommal csak a katonaság részéről húszán meghaltak. A lázadók kö­zött sokkal nagyobbak a veszteségek. Ál­lítólag néhány európai ember is meghalt, igen sok pedig többé-kevésbé súlyosan megsebesít. A tömeg megostromolta az egyik rendőri épületet, hogy megszabadítsa az elíogofóakat. A kínai munkások ez utoai harcok után általános sztrájkot hirdettek. A közeli napok folyamán Shanghaiba európai hadihajók ér­keznek, hogy a rendet fön.tartsák. Számos orosz kommunistát tartóztattak le a város* ' bán és vidékén. Érdekes, hogy akkor, amikor Shang- haiban éppen javában dühöngött az utcai harc, szállt partra a kikötőben a yorki her­ceg, az angol király másodszülött fia, aki nagy keletázsiai utón vesz részt. Az angol konzul minden előkészületet megtett a herceg fogadtatására és a zavarok elkerülésére, de a hajó parancsnoka mégis jobbnak látta, alig néhány órával az érkezés után a herceggel együtt tovább hajózni S1 íamghaábó 1 Weih e r weibe. A dél kínai helyzet az újabb fejlemények következtében rendkívül súlyos. Két párt törekszik főleg hatalomra a nagy megpróbáltatásokon keresztülment tengerparti városokban: egyrészt a reak­ciós katonai tirannizmus, másrészt a Moszkvából fütött kommunista terror. A kétségbeesett tisztességes kínaiak nem szűnnek meg hangoztatni, hogy csak a sátán és Belzebub közt választhatnak, mert akár a kommunizmus kerekedik felül és Moszkva protektorátusa válik döntővé, akár pedig a katonai diktatúra kaparintja magához a hatalmat, pozitív, reális, békés és nyugodt megélhetést biztosító munkáról szó sem le­het. Ezenkívül még az a veszedelem is ki­sért, hogy Csankszolin. a mukdeni marshall ismét megkezdi előnyomulását Pekiug ellen és ismét nagy pártszakadásra kerül a sor az utóbbi években örökké forrongó Kínában. Német-orosz-török kereskedelmi szerződések Angóra, junius 2. A minisztertanács meg­bízta a kereskedelmügyi minisztert a külügy­minisztert és a pénzügyminisztert, hogy Oroszországgal és Németországgal tárgya­lásokat folytassanak kereskedelmi szerződé­sek megkötése végett. Hír szerint a török kereskedelmi delegációk már a közeli napok­ban elindulnak egyrészt Moszkvába, más­részt Berlinbe, hogy az előkészített tárgya­lásokat végre hajthassák. A keresztény munkások szakszervezeteinek országos nagygyűlése Zwittau, junius 2. A csehszlovákiai keresztény munkásság szakszervezetei pünkösdkor tartották az északmorvaországi Zwittau bán első ünne­pélyes kongresszusukat. A nagygyűlésen 110 különféle városból 236 helyi csoport mintegy 600 delegálttal vett részt. A német birodalmi testvér szer vezetek részéről Herscliel düssel­dorfi szövetségi főtitkár, az ausztriaik részé­ről pedig Hemala Ferenc szövetségi tanácsos jelentek meg. A szlovenszkói szakszervezete­ket Schuster János és Uhor Géza vezetése allat álló küldöttség képviselte. A komáromi körzet nevében Ivánfy Géza’, ruszinszkói szakszervezetek képviseletében Hokky Ká­roly főtitkár jelent meg. Zwittau a kongresz- szus tartamára német nemzeti zászlódiszbe öltözött. Este hatalmas fáklyásmenetben vonult fel a munkásság, mely impozáns lát­ványt nyújtott. A sporttelepen lefolyt népgyülést Schütz János szövetségi elnök nyitotta meg, utána Schinzel püspök üdvözölte a munkásokat, aki 25 évvel ezelőtt első elnöke volt a szövet­ségnek. A vasárnapi kongresszusi tanács­kozásokat ünnepi szentmise előzte meg. A kongresszus kiemelkedő pontja Schaltzky Róbert nemzetgyűlési képviselő előadása volt a keresztényszociális reformok alapvonalai­ról, amely minden lényeges keresztényszo- oiális kérdést felölelt. Az általános népszerű­ségnek örvendő képviselő értékes előadását szűnni nem akaró taps fogadta. Hasonló tet­szést áradott Schütz János elnök alapos fejte­getése a csehszlovákiai szociális politikáról. A kongresszus azután egyhangúlag elfogadta az előterjesztett határozati javaslatokat. — (Bethlen Genfbe érkezett.) Budapesti szerkesztőségünk jelenti telefonon: Bethlen István gróf miniszterelnök Búd János pénz­ügyminiszter és Szaibóky államtitkár kísére­tében ma reggel Genfbe érkezett­— (Tiltakozás az egyházi birtokok par­cellázása ellen.) A radisnai esperes! kerület papsága az elmúlt héten Nagypripényben tartott tavaszi gyűlésén tiltakozását fejezte ki az egyházi birtokok parcellázása ellen- A kerület papsága elhatározta, hogy csatlako­zásra hívja fel a többi esperesd kerületeket is, elsősorban a nagyszombati adminisztrátora azon 106 plébániájának lelkipásztorait, akik egyéb patrónus hiányában az egyházi ki­adásokat az egyházi javak jövedelméből fe­dezik. 5 Menyasszonyi kelengyék áruháza f « ---— c'Y’Ö^ ^ rJw \ Saját készitraényü finom férfi £ t\ és mőI fehérnemű, asztal- £ ◄ \ térítőit és mindennemű lenára £ J \ Árusítás nagyban és kicsinyben E ^TTTmmmmTTyyffttTTTmTTtfTvmyTfmnfyTynfTm?m^

Next

/
Oldalképek
Tartalom