Prágai Magyar Hirlap, 1925. május (4. évfolyam, 98-122 / 841-865. szám)

1925-05-21 / 114. (857.) szám

C»fltflrt8k, májas 21 6 — (Léderemé ügyét még a nyári szünet ©lőtt letárgyalják.) Budapesti szerkesztősé­günk jelenti telefonon: Lé-deremé bűnügyé­ben a főtárgyalást még a nyári szünet előtt meg fogják tartani. Lédererné a honvédtör­vényszék tárgyalásai óta állandóan idegro­hamokban szenved s nagyon izgatottan vi­selkedik. Orvosszakértők megállapították, hogy nagy mértékben hisztériás, de semmi esetre sem beszarnithatttlam. — (22 ezer koronáért hat hónap.) Po­zsonyi tudósítónk jelenti telefonon: Kurz Ist­ván malackai bankhivatalnok a múlt évben 22 ezer koronát sikkasztott Nagy és Tsa malackai bankcégnél. A pénzt azután elspe­kulálta. A pozsonyi törvényszék ma tárgyalta a sikkasztó bankhivatalnok ügyét és öt hat hónapi böntönre Ítélte. — (A szenátusi bizottság nyomást pró­bált gyakorolni a munkácsi járásbíróságra?) Ruszinszkói szerkesztőségünk irja: A nagy port vert munkácsi villanytelepi ügy fejle­ményei között nagy érdeklődéssel veszik a Szlovák Általános Hitelbank ellen a város által beadott és a szerződés fölbontására irá­nyuló bírósági keresetét, amelyre vonatko­zóan most a bank ügyésze kifogással élt. A Ruszinszkóban járt szenátusi bizottság ugyan­is a bank és a város közötti villanytelepi szerződésbe is bepillantást kért és kapott. A bank ügyésze most a munkácsi járásbíróság ellen a pör tárgyalására vonatkozóan elfo­gultsági kifogást tett azon az alapon, hogy a szenátusi bizottság nyomást próbált gyako­rolni a bíróságra. A munkácsi járásbíróság vezetője az ügyet az ungvári örvényszék elé terjesztette. — (A magyar kisgazdapárt gyűlése Va­mosladányban.) Lévai tudósitónk irja: Az Országos Magyar Kisgazdapárt vasárnap délután népes gyűlést tartott Vámosladány- ban. A gyűlésen Hegedűs Balázs kifejtette a kisgazdapárt programját, amelynek nemcsak politikai, de nemzetgazdasági céljai is van­nak. Utána Beinrohr Dezső lévai párttitkár időszerű politikai, gazdasági és adókérdése­ket fejtegetett nagy tetszés és figyelem közben. — (A Budai Dalárda sikere Olaszor­szágban,) Budapesti szerkesztőségünk je­lenti telefonon: A Budai Dalárda a napok­ban Olaszországba indult, hogy koncerteket rendezzen. Vasárnap Velencében lépett föl a dalárda és magyar dalaival a legmelegebb sikert aratta. Az olaszok hosszan ünnepel­ték magyar énekeseket, akiknek több szá­mot meg kellett ismételniük. Az első nagy siker biztosította a vállalkozás erkölcsi, de főképpen anyagi rentabilitását és a dalárdát soron kívül Veronába is meghívták vendég- szereplésre. — (Merényleíterv Ripka budapesti kor­mánybiztos eiíen.) Budapesti szerkesztősé­günk jelenti telefonon: Ma egy hetes villa­moskocsi kalauza a kocsi padiján egy csoma­got talált mely Ri'pka kormánybiztosnak volt címezve. A csomagot a címzetthez juttatta, Ripka azonban gyanúsnak találta a külde­ményt s átküldőbe a rendőrséghez. Ott a csomagot felbontották s benne kisebb meny- nyiségü ekrazitot és puskaport találtak fe­nyegető levél kíséretében. A nyomozást megindították. — (Lefejezett gyermekhulla a patakban.) Pozsonyi tudósítónk jelenti telefonon: Ma reggel, amikor a stompfai asszonyok a pa­takra mentek, hogy a nagymosást ott elin­tézzék, munka közben kis csomagot vetett a partra1 patak vize. Az asszonyok abba hagy­ták a mosást, hogy a kivetett csomag t köze­lebbről megvizsgálják. Akkor nagy borza­lommal vették észre, hogy az egy fejetlen gyermeknek a holtteste Rögtön jelentést tettek a csendörségre, amely azt a pozsonyi ügyészséghez továbbította mely ma bizott­ságot küldött ki az eset megvizsgálására. A nyomozást is megindították. — (Mennyibe került Bulgáriának a kom­munista merényiét?) A Moszkvából irányí­tott kommunista merénylet nemcsak óriási erkölcsi, de igen tekintélyes anyagi károkat is okoztak Bulgáriának. A merénylet után nyomban kihirdették az ostromállapotot, azonnal mozgósították a katonaságot és az önkénteseket, ami az államnak 100 milliójá­ba került Ezenfelül a hadbíróságok költsé­gei, valamint a kommunista üldözések alkal­mával elesett katonák és rendőrök hozzátar­tozóinak kártalanítása és az elhasznált hadi­anyag még tekintélyes összeget fog elcmcsz- teni. A Sveta Ned' l:a elleni merénylet al­kalmával élesüket veszte* t csőhíd fen tar tok hátramaradottjainak felsegélyezésére a szob­rán jc 10 mii5öt szavazott meg. A kated­rái is javítási költsége' mintegy ötmiTiót tcvz nők ki. összesen rrnnfegy kétszáz millióra tehető az az öc;<í',eg a'ne^e1 a kcmtnnn"c 1 táknsi< a merénylete Bulgária budgeljét meg terheli. — (öngyilkos házmester.) Pozsonyi tu­dósítónk jelenti telefonon: Ma hajnalban Doppler Károly 35 éves házmester a Moj- zses-utcai lakásán revolverrel jobbhalánté­kon lőtte magát. Rövid perceken belül meg­halt. Tettét azért követte el, mert gyógyítha­tatlan betegségben szenvedett. » ■■MBIMIIITOfflrilllIIIW' ' JIT&ggfrigtfgg t<úrs€zsé(et 0 Gálszécs ünnepe. Hármas jelentőségű ünnepély folyt le Gálszécsen május 17-én, ekkor leplezték le a Gálszécsi István emlék­tábláját, szentelték fel a csinosan megújított református templomot s avatták fel az Egry Ferenc által öntött remek hangú harangot. Az ünnepélyre az egész környék felvonult. A felavató imádságokat Virágh József felső­zempléni esperes, az ünnepi beszédet Horkay Lajos kisráskai lelkész, egyházmegyei fő­jegyző mondotta. Gálszécsi Istvánról, a je­les reformátorról, Gálszécs első református lelkészéről Péter Mihály jelenlegi gálszécsi lelkész, református püspökhelyettes mon­dott értékes emlékbeszédet. A zempléni lel­kész! és tanítói énekkar két énekszámmal já­rat hozzá az ünnepi áhitat növeléséhez. Ünnepély után ötven terítékes bankett volt, amelyen lelkes pohárköszöntőkben méltatták Péter Mihály gálszécsi lelkész nagy érde­meit. 0 Cserkész-ünnepély Pozsonyban. A p sonyi Kiskárpátok csekészcsapat vasár­nap, május 24-én délelőtt 11 órakor a Viga­dó nagytermében cserkészavatást tart. Ün­nepélyes fogadalmat gazdag tartalmú matiné követi ének, szavalat és zeneszámokkal. A program keretében Orbán Dezső: Vadcser­készek cimü jelenetét is előadják. Mint a po­zsonyi magyar cserkészek eddigi rendezmé- nyeit, ezt i városszerte nagy érdeklődés előzi meg. Ezért ajánlatos a 6 koronás egységár­ban megálapitott jegyeket már elővételben beszerezni. A tiszta jövedelmet a csapat föl­szerelésének gyarapítására és szegény sor­sú cserkészek tábori költségeinek fedezésére fordítják. Berlini gyermektragédia Berlin, május 20. Borzalmakat tárt fel egy tegnapi bíró­sági tárgyalás. Az aPa tüdőbeteg, gyakran munka nélkül, az anya beteges, nem ért a háztartáshoz és egész nap a házon kívül dol­gozik, hogy megkeresse a mindennapi ke­nyeret. A gyermekeket a kis és egészségte­len lakásba zárják. A két kis nedves és rit­kán szellőztetett szoba, ahol egész nap egye­dül vannak és gyakran éheznek, megrontja egészségüket. A házbeliek tanúsága szerint a gyermekek gyakran úgy ordítanak az éhségtől, hogy az egész proletárház ösz- szeszalad és ki-kj avval segií, amit éppen nélkülözni tud. Ez a szomorú anyagi helyzet végre is oda vezet, hogy a gyermekeket egy menhely- re viszik. M'nnát, a lgfitalabb lányt azon­ban már a hatósági beavatkozás sem tudta ; .cgmenteni és a szegény hét hónapos le­ány egy napon a részeg apa brutal'tásának esik áldozatául. Az apa a szerencsétlenség napján reggeli 9 órakor hagyta el a lakást és csak egy kis darabka száraz kenyeret ha­gyott odahaza a gyerekek számára. Minna még anyatejhez van szokva és egész nap minden élelem nélkül maradt, úgy hogy órákon keresztül az éhségtől szakadatlanul ordított. Hirtelen azonban el­csendesedett és mikor az asszony este 8 órakor visszatért, a szomszédok a vékony falon keresztül sírást hallottak és az asz- szony szazait: „Mit telnél a gyermekkel? Agyonütötted?!4* ,,Dehogyis, válaszolt az apa, csak az ágyból esett ki.“ Az asszony orvost hivott, de ez csak ko­ponyatörést és a beállott halált tudta meg­állapítani és a halottkémjelentésnél a „kopo- nyatörés44 szó után kérdőjelet tett. így ke­rült a tragédia a hatóság elé. A vádlott ta­gadta, hogy agyonütötte volna a gyerme­ket, de a szakértők nemcsak koponyatörést, ha­nem számtalan más erőszakból származó sérülést állapítottak meg és azonfelül a ko­ponyatörés maga olyan rnére'ü volt, hogy eséstől nem származhatott. Az rrya a férj védelmére keli, igyeke/tt bizonyítani, hogy a sérii’ések műiden valószínűség szerint a más gyermekekkel folytatott játéktól szár­maznak. Az orvosok azonban ezt az érve­lést nem fogadják el. Mivel a vádlott a bíróság kérdéseire nem válaszolt és r.iindvég'g dacosan hallga­tott, a b'róság tekintettel az orvosok ama megállapítására, hogy a vádlott nagy mér­tékben nem '^számítható, három év' fng- názia Kehely «.!. St. G. Bartók Béla döntő sikere a prágai nemzetközi zeneünnepélyen Prága, május 20. A modern zene második nemzetközi ünnep­sége, a második festlval, a májusi meleg dacára gyönyörű sikerrel halad a végkjifejlődés felé. Prága levegőjében zene van és fogékonyság minden iránt, aimi a harmónia, a ritmus és a me­lódia birodalmába tartozik. Valóságos naiv örömmel üdvözöl a közönség minden tónust és nem nézii eredetét, csak rendeltetését: a muzsi­kát; tartózkodik a szigorúságtól, koucedál és el­omló opportunizmussal lesi a hangokat, az újla­kat is; a melódiák hullámain neveit lágy szlávok szent figyelemmel kisérik a modern nagy disz- szonanoiáikiat, a bizsergető újságokat s a bukoli- kus puhaságukhoz idegen uj, tragódiás vijjogá­sokat Tegnap volt az ünnepség harmadik zenekari hangversenye, mely miniket magyarokat elsősor­ban azért érdekel, mert Bartók Béla, a kiváló magyar zeneszerző volt az, aki ezen a hangver­senyen a döntő sikert aratta. Már a második es­tén is fölfigyeltek a zeneértőik egy fiatal magyar zeneszerző, Kosa György nevére s egyhangú vé­lemény alakult ki, hogy a fiatal mester máris egyike az óiknak, akik az európai zene uj irányí­tásának pálcáját kezűikben tartják. És tegnap Bartók, mint a zárókő, a clou, a legvégére tarto­gatott döntő csemege. Pedig a társaság, melyben megjelent, az ui zene héroszaiból áll, az első hangversenyen hallottuk Fernucio Busoni lángoló Sarabandeját, Kaminski Concerto grossóját, a másodikon a prágai Fidelio Finke egy ui alkotá­sát, a harmadikon a Svájcban élő fiatal Kfenek Concerto grossóiát és Dari.us MPhaud Proteus drámájának részleteit. Sajnos Igor Stravinsfcíj csiklandozó érdekességü, fuvóhangszerekre Irt szimfóniája elmaradt, de Bartók mindent pótolt. Nekünk magyaroknak csak az esett jól, hogy mennyire ünnepelte a cseh közönség Bartókot. A többi szerzőnek és dirigensnek is kijutott az elismerésből, de az a frenetikus taps és szűnni nem akaró lelkesedés, mely a koncert végén Bartókot érte, kicsinnyé tesz minden más ünnep­lést. Bartók 1923-ban komoonált táncsuitejét ad­ták elő a cseh filharmonikusok Tállok karmester vezénylésével és a különös mély hangulatú téte­lek varázsa, a komor magyar népritmusból sze­dett komplikált bafladaü temek, a szellemszerüen lebegő kisérő akkordok, a megváltás dffadal- máim óra és a végén felcsattanó rövid és vad sz-envedólykitörés valóságos lázba ejtette a kö­zönséget. A terem nem akart kiürülni, Talich karmesternek, maid egyedül magának Bartóknak számtalanszor kellett a publikum előtt megje'en- nie s a Prága legnagyobb zeneértő!(bő1 álló kö­zönség még akkor is tapsolt, amikor a teremben már minden lámpát eloltottak. Hallottam, amikor egy h'-'sszulbaju cseh muzsikus odamondta kollé­gájának: — Ez a Bartók Európa legnagyobb modern zeneszerzője. Bartók sikere kissé a nr‘ sikerünk is, sze­gény idegenbe vetett prágai magyaroké. s. p. (*) Zatbureczky Ede Ungvárott. Ruszinszkói szerkesztőségünk irja: Május 16-án este volt Zatihureczky Ede kassai hegedűművész egyetlen hangverse.nyestje az ungvári Kaszinó d'sztermé- hen. Az immár világhírű fiatal hegedűművész Ungvárott is elhatározó s:kert aratott. Zongorán édesanyja kísérte. Féltő gonddal és nem keve­sebb művészettel. (*) A Király-Szóihoz bemutatója. Budapesti szerkesztőségünk jelenti telefonon: Szilágyi La- ios és Ráció József Régi jó Budapest cimü revü- nperetbie ma kerül bemutatásra a Király-Szín­házban. A főpróba után ítélve az uj darabnak rendik ívül 1 sikere lesz. A darab főszerepeiben v'-M'vj f'ona. Somogyi Nusi, Várnay Lili. Pábkay. Kertész,, Sz'rmay, 0‘Arrjgo. Latabár, Endrei. Laczkn és Szmüvánvi lémnek fel. (+) Az U^msztubázak válsága. Budapesti szerkesztőségünk jelenti telefonon: Az UniőS’An- házak vezetősége hir szerbit 50 százalékos ki­egyezést at''ni hitelezőinek. A meeábapüott ideig- ’enes mérleg szerint a passzíva kerek számban 5 milliárd koronát tesz ki. A részvényesek nagy többsége most rendkívüli körsrvü'és összehívását sürgeti, hogy az üzemvezetőséget a vezetésben felmertilt Irhák miatt felelősségre vonja. Sőt azt Is inditvánvoz^'k, hogy az alantokét felemeljék és ezáltal a vállalatot ismét aktiválják. (*) Magyar zongoraművész slkmre Rómában. Budapesti szerkesztőségiünk ie'enti telefonon: A1 sócserH'étntivi Fiomonkos I ászló. fiatal magyar zongoraművész Pómában zonvorabangversenvt adott, amelyről az olasz kanok egyhangúan me­leg, dicsérő elismeréssel i.rt Mr A pápa a fiatal magyar művészt különkilha'lgatá'son fogadta. R) A Föi'Wsv-iérsu’at — mint tudósítónk 'el erűi — ötödik hete látszik Pozsnvón s az uii- donságok szakadatlan felvonultatása mellett sok kiváló művészi teVesitim*mivel gyönyörködtette a színházlátogató közönséget 7snfo1t házat von­zott a Maríca grófnő sikerült előadása. a .Tnbnsz- legénv. szegény juh ászle vény és Cseregverek aduién kedves esteket szereztek A Krizantém nlősdósán te't nézőtér igazolta a közönség el­ismertét n társadat jeles komikusa ■ Várnai T.aci 'ránt k'uek ez a darab httalnmláKSVáid volt ki- WWyp JTflrvp.ri-Vrv o M rul;>o rH s'Vfj KtT­kán. Pnpp Mancit, a bájos és bciiupcramentumos j primadonnát különösen a Marica grófnőben ün­nepelte a nézőtér. Prózai színjátszó talentumát az Antóniában mutatta be, mely őszinte, nagy sikert jelentett számára. Krammer M-fci minden operettszerepében kedvesen pajzán, közvetlen és stílusos .alakításokat nyújt. PáLfy Olga és Sándor Aranka is biztos erői minden darabnak. A drá­mai együttes nagyon értékes, magas művészi színvonalú előadásokban mutatta be az Úriét Acostát, Altonát, RUR-t, Kuruzsíót. Földessy mint drámád hős mély, tartalmas és szenvedélye­sen átórzett alakításokat nyújt. Zöldi Vilma nagy hlvatottságu drámai hősnő, Krammer Mici nagy kifejező készségű, finom művészi eszközökkel érvényesülő drámai szende. Kardos, Várady, Reményi úgy operett-, mint prózai előadásokon szép sikerekre tekinthetnek vissza. Vasárnap kedves helyi szenzációja volt az évadnak: a Pin­tyőke címszerepében műkedvelő vendégként Ká­dár Piriké, Kádár Rezső dir. rozsnyói ügyvéd bájos leánya lépett fel nagy sikerrel. Hétfőre a Ki babája vagyok én operett volt kitűzve*, ked­den Földessy Sándor s a drámai együttes bucsu- fetlépteül Bánk bán, szerdán a társulat búcsúja a Mézeskalács operettel. A sok talentumot és tisz­ta ambíciót egyesitő társulat Rozsnyóról Tornai­jára megy négyhetes szezonra, (o) A nemzetközi sportkongresszusok előtt Prága, május 20. Áldozó csütörtökön az idei szezon Legna­gyobb sporteseményeinek küszöbére: a nemzet­közi sportkongresszusok nagyhetébe lépünk. A nemzetközi sport tanácskozások május 22-én, pén­teken délelőtt a futballbirák kongresszusával kezdődnek meg. Tizenhét ország kiküldöttje vesz részt ezen a kongresszuson, amely hivatva van a nemzetközi bírói kar aktuális 'kérdéseinek megvitatására és elintézésére. Ezen a kongresszuson akarnak a cseh, magyar és osztrák bírák szoros nexusba lépni egymással és reméljük, hogy ez sikerülni is fog nekik. A futballbirák parlamentjét Stern Egon dr. nyitja meg pénteken délelőtt a Repre­zentációs Ház dísztermiében. Az előadók között szerepelnek: Mejsl Hugó, Retschury bécsi, Cej- mar prágai és Langfelder budapesti ismert nevű futballbirák. Vasárnap délelőtt lesz azután ünnepélyes megnyitása a FIFA kongresszusnak, hétfőn és kedden délelőtt és délután folytatódnak a tanács­kozások, kedden este a kongresszus és a Nem­zetközi Olimpiai Bizottság tagijainak díszvacsorá­ja a Reprezentációs Házban, szerdán pedig kirán­dulás lesz Pü'zenbe. A kongresszusokkal egyidejűleg kezdődnek a sportattrakciók is. Szombaton a cseh amatőrök mérkőznek a lengyel amatőr válogatottal, míg vasárnap sor kerül a rendkívüli érdeklődéssel várt asztrák-cseh találkozásra, melyen a két ország profiválogatottjai állnak egymással szembe, hogy eldöntsék Ausztria és Csehország futba'llsportjn erőviszonyának kér­dését. A DFC áldozó csütörtökön Brünnben a Mo- ravská Slavla ellen szerepel. A belga válogatott csütörtökön Budapesten a következő összeállításban szerepel: Debie; Swartenibrockes, Demol, Fierens, Braine, Au-gus- tus, Braine II, Gi'llis, Adams, Phys és Bastin. Eperjes* PreSovi Törekvés komb. — Pr. Maik- kabi komb. 1:0 (1:0). A Makkabiak szép teljesít­ménye. Hirrle svájci biró, aki csütörtökön a belga- magyar mérkőzést vezeti, lesz a bírája a vasár­napi osztrák-cseli meccsnek is. A Munkácsi SE sportünnepélye. A Munkácsi SE vasárnap futball- és atlétikai versennyel egybekötött sportünnepélyt rendezett, amelyen ismert nevű kassai atléták is résztvetek, akik az összes számokból győzesen kerültek ki. Az atlé­tikai versenyt az Ungvári TK— MSE futballmeccs előzte meg. Az érsokujvári tenniszétet. Érsekújvárt tudó­sítónk irja: Érsekújvár egyike azoknak a szlo­venszkói városoknak, ahol a legélénkebb tennisz- élet folyik. Az ÉSE temniszszakosztálya a napok­ban alakult nieg. Elnök Adamovioh Ferdinánd, előadó Sándor Dezső lett. A tréningek már szor­galmasan folynak és a vezetőség a szezonra változatos programot készített elő. Az ÉSE nem­zetközi versenye augusztus első napjaiba., lesz. Ausztria győzött a Davis Cupbeu. Bécsből jelentik: Az ír-osztrák mérkőzés utolsó napján Salm gr. legyőzte Meldont, Briok Scroppét. Ausztria igy 4:1 pontaránnyal győzött és beju­tott a középifordulóba. A berlini atlétikai \ Jadalra a Magyar Atléti­kai Szövetség — amint Budapestről jelentük — a vasárnapi eredmények alapján a következő at­létákat küldi ki: 100 m síkfutás: Rózsahegyi. 400 m Barsy. 1500 m Bellonl. 10.000 m Király. Rúdugrás: Knrlovíts. Távolugrás: Bakó. Disz­kosz: Egry. Gátfutás: Somfay. Gerely: Szepes. A staféta tagjai: Rózsahegyi. Gerő, Juhász, Ku- ranczv Tartalék- Hajdú Az atléták c<űWrt'akön i. !>—’• ^ 9 i10,i nemzet atlétái mérkőz­nek meg egyuiiassak

Next

/
Oldalképek
Tartalom