Prágai Magyar Hirlap, 1925. április (4. évfolyam, 74-97 / 817-840. szám)

1925-04-07 / 79. (822.) szám

Magnetic Pásztor Árpád uj színmüve a Magyar Színházban Budapest, április 5. (Budapesti szerkesztőségünktől.) Azzal az érzéssel ül be az ember egy Pásztor-da­rab bemutatójához, hogy amit Pásztor ir meg, nem lehet rossz. ,,A vengerkák“ szerző­je nem újonc a szinrnüirás terén sem. És ha novelláit és mindig érdeikes, artisztikns útle­írásait idézni emlékezetembe, csak szépet és jót várhatok tőle a színpadon is. Ebben a vá­rakozásomban nem is csalódtam. Mindegy, hogy hány felvonásra osztja da­rabját a szerző. Pásztor öt felvonásra szabta színmüvét és ,,képeknek" nevezi a felvonást) kát. Az öt íkép — ha nem is alkot tömör egy. séget, — szervesen összefügg és szinpadké- pes kerete a nem rnindnnapos cselekmény­nek. ideién (Bajor Gizi) a rendivüli fiatal vi- lágdáma, akiért sokan versengenek: Mihály gróf (Csortos Gyula), Mr. Norton (Törzs Je­nő) és -Ronhay (Rubinyi Tibor). Helén a gró­fot választja és a Magnetic-hajón nászutra indulnak Amerikába. A hajó útközben, kö­zel a parthoz elsülyed (a Titanic emlékezetes katasztrófáját viszi színpadra a szerző, ami­ért a hajóstársaságok nem köszönik meg ne­ki). A gróf — egyébként erőszakos, erőtel­jes, minden akadályt leromboló karakter — a menekülés pillanatában megfeledkezik szép­séges arájáról és nélküle hagyja el a sülyedő Magneticot. Norton visszajön a Magnetic szalonjába és mgmenti Helént. A katasztrófa után Helén és Norton Neufunland egyik ha- lászszigetén találkoznak és Helén beleszeret életmentőjébe. Mindketten azt hiszik, hogy a gróf elpusztult. De őt is kimentették a tenge­részek és New-Yorkban partraszáll. Itt egy tengerészlebujban tér magához. Feleszmélése első pillanatában, abban a feltevésben, hogy fiatal menyasszonya a katasztrófa áldozata lett és mert röstelli, hogy gyáván viselkedett, magára lő. Nem hal meg és a kórházban az újságokból megtudja, hogy Helén is él. Mind­ketten Nortonnál találkoznak. Hellén tudni sem akar többé gyávának tartott uráról. De amikor a gróf meggyőzi róla, hogy nem vi­selkedett gyáván és a halált is azért kereste, mert nem akart Helén nélkül élni, megbo­csát neki és visszatér hozzá. Pásztor ebben az uj darabjában megol­dott egy pszichológai kérdést, melyre a bá­torság közkeletű értelmezői talán másképp felelnének. De aki már átélte a komoly, nagy életveszedelmeket és őszintén beszámol ilyen érzéseiről, Pásztornak kell, hogy igazat ad­jon. A szerző érdekfeszítően illeszti egymás­hoz képeit, amelyekben drámai feszültség, poézis és humor váltakoznak és végig ébren- tartja az érdeklődést, ami azt bizonyltja, hogy mindig élő történéseknek vagyunk ta­núi. A főszereplők egjriől-egyig tökéletesek, kisebb szerepeikben Báthory Gizi, Gomba­szögi Irén, T. Oláh Böske, Körmendy János, Toronyi L. Imre, Thury Elemér, Kővümes Sándor, Pártos Dezső, Sárossy Mihály és az öreg tengerész Z. Molnár (?) nagy szeretet­tel és jeles tudással támogatták az együttest. A rendezés Vágó Béla és a díszletek Baja Benedek kiváló Ízléséről tanúskodnak. Pász­tor Árpád darabja — akár Schöpfliné — is­mét arról tanúskodik, hogy nem szorulunk ezen a téren túlzott importra. Erdélyi Árpád. Prága, április 6. Úgy látszik, hogy Prága cseh futballsportiá- ban most az egész vonalon visszaesés történik, avagy a sok siker után a balsors vezérli és irá­nyítja most a játékot. A Slavia multheti 0:l-es pesti veresége után most vasárnap Bécsben szenvedett katasztrofális vereséget a Hakoahtól. Az eredményekből csak arra lehet következtetni, hogy a Slavia formaija, amely még két héttel ez­előtt óriási és félelmetes volt, most letörik. A Sparta vezetősége csapatát helyre és rendbe akarta hozatni Spécivel, a magyar koronázatlan gólkirállyal, de úgy látszik, hogy az, ami Schaf- fernek Hamburgban és Bécsiben sikerült, nem fog sikerülni immár másodszor Prágában. A Sparta csatárai nem értik, avagy nem akarják Schaffer átékát, technikáját megérteni, de tény az, hogy most vasárnap is Schaffer magára maradt, össze­kötői nem is igyekeztek vele együttjátszahi Ezek után nem is csodálkozunk azon, hogy a First Viennának, Konrád Kálmán nélkül is, sike­rült 1:1 eldöntetlen eredményt elérni a Spartával szemben. Budapesti jelentéseink ugyancsak meglepő eredményeket hoznak. A bajnok MTK multheti veresége után 2:2 eldöntetlenül játszott a Törek­véssel, viszont a Vasasok kénytelenek voltak két gólkülönbséggel a két győztes pontot az FTC- nek átengedni. Nem hagyhatjuk említés nélkül a pesti III. kerületiek pozsonyi szerepléseit sem. Az ered­mények kielégítők s az a tény, hogy a pestiek mégis csak szerepelnek és szerepelhetnek Szlo- venszkó fővárosában, örvendeztető s arra enged következtetni, hogy ezek után Szlovenszkó bár­mely városában is játszhatnak majd pesti és egy­általában magyarországi csapatok. Részletes tu­dósításaink a .következők; (* *) Hemerka Máry sikere Prágában. A cseh filharmonikusok vasárnap este a Reprezentációs Ház Smetana-termében népszerű koncertet tar­tottak. Az élvezetes, nívós műsoron többek kö­zött Liszt: Magyar fantáziája is szerepelt, mely­nek zongoraszólóját Hemerka Máry, a kassaiak tehetséges művésznője játszotta. A művésznőnek brilliáns technikával 'keresztülvitt és a lélek mé­lyéből fakadó érzéssel előadott zongorajátéka magával ragadta a különben is kitűnő filharmoni­kus orkesztert, úgy hogy Liszt eme gyönyörű al­kotásának magyaros szépsége kifogástalanul ér­vényesült. A telt ház közönsége melegen ünne­pelte a művésznőt és kétszer tapsolta ki, ami a leghívebb fokmérője annak a megérdemelt siker­nek, amelyet Hemerka Máry Prágában elért. Sparta—V ienna 1:1 Gyönyörű, tavaszi nap volt vasárnap. A Sparta 15.000 hive vonult ki a pályára, hogy vé­gignézze a First V'iennával, való küzdelmét. A sokezer Spartahivő vár és várt valamit csapatá­tól, remélt, hogy most Schafferrel együtt mégis csak eredményt fog elérni a csapat. Csalódott is­mét a közönség. Schafíert látta ugyan játszani s gyönyörködhetett szép, stílusos játékában, ambí­ciójában, de azt is láthatta, hogy minden erőlkö­dése, igyekezete hiábavaló volt. A két összekötő: Ha.jny és Mednna teljesen hasznavehetetlenek. A csatárok közül Schafférén kívül egyedül Sedlacek igj'ekezett dolgozni. A másik három ambíció nél­kül, lustán és lassan játszott. Ezzel szemben a meghendikepeit bécsiek. Konrád Kálmán nélkül, szépen játszottak. Ryba brillírozott. Az első gólt Hoijer 11-esből érte el a Sparta javára. Ryba ki­egyenlített. A 46. percben Strafca 'bíró 11-est Ítél Bécs ellen. A Vienna ezt nem akarja elfogadni, mert a 90 perc lejárt már s levonult. Hakoah—Slávia 5:3 A prágaiak Bécsben csak egy negyedóráig adtak kóstolót félelmetes formájukból, aztán tel­jesen visszaestek s Hakoah volt állandó fölény­ben. A bécsiek tulajdonképpen ennél sokkal na­gyobb gólarányu győzelmet is megérdemeltek volna. Hogy a Slavia még ennél nagyobb és ka- tasztrofálisabb vereséget nem szenvedett, azt egyedül Stapliknak, kapusának köszönheti. A gó­lokat Hakoah részéről lőtték: Flesz (l), Nemes (1) és Hauszler (3); a csehek részéről pedig Va- nik. 20.000 néző. MTK—Törekvés 2:2 Az MTK vasárnap újra hanyatló formát mu­tatott és az ambícióval játszó Törekvés ellen csak eldöntetlent érhetett el. Az első gólt Remete hibájából Szűcs révén éri el a Törekvés a 13. percben. Nemsokára rá az MTK 11-ből kiegyen­lít. Az első félidő végén a Törekvés újra felnyo­mul és Schreiber a második gólt rúgja. A máso­dik félidő MTK-fölényt mutat, de csak a 29. percben sikerül Opatának kiegyenlíteni. — FTC —Vasas 2:0 (1:0). Heves és izgalmas küzdelem a bajnokság második helyéért. Az FTC a multheti szép játékát ismételte meg. Mindkét gólt a csapat uj embere: Dómján lőtte. — UTE—BTC 1:0. ön­góllal győz az UTE. — BFAC—KAC 3:2. Az egyetemisták góljait Pluhár és Gerhardt, a KAC- ét öl védi rúgta. — Másodosztály: TTC—33FC 0:0, Húsos—KAOE 3:0, FTK—Ékszerész 1:2, BAK—KTE 1:0, Postás—MAC 1:0, EMTK—ETC 2:1, UMTE—UTSE 0:0. Pozsonyi eredmények (Saját tudósítónktól.) A budapesti III. kér. TVE két napon át vendégszerepeit Pozsonyban. Szombaton az SK Bratislava volt ellenfele s a mérkőzés 1:1 arányban eldöntetlenül végződött A budapesti csapat játéka első napon nem felelt meg a várakozásnak, összjátéka hiányos volt. A Bratislava váratlanul jó formát mutatott s az eredmény megfelel a játék képének. Studenik bíró lehetetlenül bíráskodott. Vasárnapon a Ligeti SK ellen állottak; erről a mérkőzésről a követ­kezőkben számolunk be: III. kér. TVE—-Ligeti SK 1:0 (0:0). A pozsonyi csapat váratlanul gyenge játékkal lepte meg a 4000 főnyi közönséget. Hiányzott játékukból az őket jellemző elán-, kedvtelenül, kifáradtan és szárnyaszegetten ját­szották végig a mérkőzést. A csapat egyetlen biztos része a védelem volt, amelyben Meidlin- ger, Hédi és Siebenstich II nagyklasszfsu játékot mutattak. A csatársor ezúttal teljesen csődöt mondott. A III. kér. sokkal jobban játszott, mint az első napon. Játékuk a kitűnő szélsőkre volt bazirozva. A csapat főerőssége a halfsor, amely­ben Werner tűnt ki. Mayherr és Harrer biztos hátvédek. A csatársorban Skvarek és Horváth tetszett. Az első félidőben kezdetben váltakozó játék folyik, de csakhamar a III. kér. kerül fölény­be és erősen ostromolják a Ligeti kaput. Akcióik többnyire a Ligeti védelmén akadnak meg, lövé­seik célt tévesztenek. A második félidőben fölé­nyük még jobban kidomborodik, a Ligetit oda­szegezik a kapuhoz. A 13. percben Horváth rúgja a győzelmet jelentő gólt. Brüli Emil kifogástala­nul vezette a mérkőzést. — PMTK—PÁC 2:0 (0:0). A PMTK héíről-hétre javuló formát mutat, a csapat kezd egységesen dolgozni s a PÁC feietti győzelmük megérdemelt volt. A PAC-nál hiányzott a szokásos lelkesedés és különben sem érték el rendes formájukat. Jól játszott a győztes csapatban Schulz I, Keller és Grósz, a PAC-nál Kovács. Stahl kitűnő biró. — Vas—Hakoah 2:0 (1:0). Alacsony nivón mozgó játék, amely a job­bik csapat megérdemelt győzelmével végződött. A mezőny legjobb embere Klein László volt. — Makkabea—Donaustadt 3:0 (2:0). A Donaustadt csak az első percekben tudott ellenállási kifejte­ni, azután visszaesik és a Makkabea biztosan győz. A győztes csapatban Klein Mándi tűnt ki nagyklasszisu iátékával. A gólokat Weisz A. és Löwinger III (2) rúgták. Nagyon jól bíráskodott Feuer Gábor. — Cérnagyári SK—BULE 7:0 (6:0). A BULE egészen primitiv futbalF kultivál, A mérkőzést a második félidő 6. percében, félbesza­kították, mert a BULE nem akarta az utolsó gólt akceptálni s levonult a pályáról. — Rapid— Virágvölgy 4:0 (2:0). A Rapid kitűnő játékával megérdemelte a győzelmet. A Virágvölgyi csa­pat formáján alul szerepelt. Góllövők Zeymann (2) és Sloboda (2). — Slavia—Törekvés 5:1. — BTC—MTE 7:3 (3:1). Grác—Zágráb 3:3. Városközi mérkőzés. A Rimaszombati Munkás Egyetértést a CsAF vasárnapi végrehajtó bizottsági ülésén, Kopper Miksa javaslatára, egyhangúlag fölvette tagjai sorába. — A CsAF fegyelmi bizottsága Feuer- mannt (Kassai Törekvés) diszkvalifikálta április 8-tól július 8-ig. Gálik (Pozsony) játékost örökre diszkvalifikálta. Az MLSz felebbez ez ellen a központi szövetséghez. ■ Kostyák kitűnő formában. A Kassáról Prágá­ba került fiatal Kostyák ma már a Spartának leg­értékesebb távfutója. A CsAAU vasárnap cross- country-versenyt rendezett, amelyen Kostyák 38 startoló közül Drozda után másodiknak futott be. A csapatversenyt pedig éppen Kostyák révén a Sparta nyerte meg. Az uruguayiak csak 80 ezer koronát kértek a CsAF-tól egy meccs lejátszásáért. A CsAF ter­mészetesen nem fogadja el ezen „amatőrök" ajánlatát. Horejs visszatért Prágába s játszani akar a Spartában. A CsAF elnöksége szombaton fog dönteni azirányöan, hogy játszhat-e vagy sem. A Magyar AC jubiláris vivóversenye. Buda­pesti szerkesztőségünk jelenti telefonon: A MAC jubiláris vivóversenye a „Flosök emlékére" va­sárnap befejeződött a következő eredménnyel: 1. Garai János 5 győzelem; 2. Rády József 4 győz., 3. Glykais Gyula 4 győz., 4. Gombos Sán­dor 3 győz., 5. Dunay Bertalan, 6. Petschauer Attila 1 győz., 7. Polányi Béla dr. 1 győz. — Tersztyánszky Ödön a döntőből visszalépett. Bárány István sikere a lipcsei uszóverse- nyen. Budapesti. szerkesztőségünk jelenti telefo­non: Bárány István, az egriek kiváló úszója, a lipcsei nemzetközi versenyen a 100 m. szabad- úszásban legyőzte a németek többszörös rekor­derét: Heinrichet. Bárány 1 p 1.6 mp ideje uá né­met rekord. A versenyen Rademaoher is részt- vesz, ki elsőrangú formában van és eddig három világrekordot javított meg. Számoszlopok a multheti pesti hitballesemé- nyekröl. Budapesti szerkesztőségünk jelenti tele­fonon: A futballjá'télk nagy népszerűségét és a sporíközönség teherbíró képességét bizonyítják azok a horribilis számoszlopok, amelyek a mult­heti svájci—magyar válogatott meccs és az FTC Slavia mérkőzés bevételeit jelzilk. Az elsőnél 6S0 millió magyar korona, a vasárnapinál pedig 500 millió korona bevétel volt. Az OTT tehát egy héttel elkésett a testnevelési adóval, amelyet áp­rilis elsejével tett kötelezővé és igy 200 milliót veszített, mely a múlt hét kb. másfél milliárd össz­jövedelméből megillette volna. Érdekes, hogy a Slavia 42 millió magyar koronát fizetett az FTC- nek, mig az FTC költségei 60 milliót tettek ki. A megmaradt jövedelemből az MTK, UTE és FTC 80—80 millióban részesültek s igy is körülbelül 200 millió ment a különböző adók céljaira. A test- nevelési adót az egyletek szintén a közönség vál- laira helyezik, amennyiben a jegyek árát 10—16.5 százalékkal emelik. Kedd, április 7. Csehszlovák futball. A DFC Teplitzben meg­verte a Teplitzer FC-t 3:l-re. Sportbrüder—Vik­tória Vinohr# 2:3. CsAFC—Vrsovlce 2:1. Viktória Zsizskov—Meteor Vili 3:1. Zsidenice—Moravská Slavia 3:1. Brünn leg­izgalmasabb meccse. SK Moravs'ka Ostrava— Briinner Sp. 6:0. Csechoslovan Kosife—Dresdner Sport Club 2:2. A csehek szívós játékukkal eldöntetlen ered­ményt tudtak Drezdában elérni. Kassai eredmények. Húsos—Törekvés 0:0. Egyenlő erők küzdelme, változatos játék. Elő­ször Törekvés-fölény sok gólhelyzettel, de Gai- bera kapus kitünően véd. Másodikban Husos- offenziva. — Kassai AC—Vasas 1:1 (0:1). A KAC legerősebb együttesével állt ki, de küzdel­méből hiányzott az összjáték. A Vasas 11-ből éri é'"gólját, viszont a KAC egy 11-est mellé lő, de kornerből kiegyenlít. Vasas védelme bravúrosan működött. A Nyitrai AC—Trencséni TS mérkőzés el­maradt, mert a Trencséni TS nem jelent meg Nyitrán. A Nyitrai AC- a szövetség elé viszi a dolgot és kártérítést kér. Osztrák eredmények. Rapid—Rudolfshügel 3:2. WAC—Sportklub 1:1. Németország. Hertha Berlin—Alemannia 3:2. Sportverein Flarrtburg—Altona 5:4. A pesti VÁC győzött Portugáliában Cassa- pia ellen 4:2 arányban. Sao Paolo Brazília—Le Havre 2:1. A brazí­liaiak újabb győzelmet arattak Franciaországfen. Skót—angol országközi 2:0. A skótok meg­érdemelt győzelmével végződött ez a meccs. Május ÍO-én játszik a Sparta Budapesten az MTK ellen. Husvét hétfőjén pedig Prágában látja vendégül az UTE-t. Lósport Nagyszámú közönség előtt került vasárnap a chuchlei versenypályán eldöntésre a cseh-szlovák „Przedswit“, a Gomba-Hand'icap. A teljesen hi­bás start a verseny eredményét irreálissá tette. Egyedül Advent és Soubretta jöttek el sok hosz- szal a géptől, követve Orkán és Flamendertől, mig a többiek messze hátul gallopoztak. A táv­oszlopnál Advent beéri a vezető Soubrettát, belül Flamender tör előre, de Adventét csak nyak- hossznyira tudja megközelíteni. Soubretta harma­dik, Orkán negyedik. Kitűnő versenyt futott a hároméves Flamender, akit Zagler lovászba jól támogatott. Az urlovas akadályversenyben Ma- rius az utolsóelőtti sövénynél elbukott és lovasa, Mauve, fején nehéz zuzódást szenvedett, úgy hogy kórházba szállították. A zárfutamot a telje­sen esélytelen Cihlár nyerte, amely a gépnél 142- szeres pénzzel honorálta csekélyszámu híveit. Részletes eredmény: I. Nyeretlenek versenye. 7250 Ke. 1600 méter: Simulant (Cockeram), 2. Re- nommé, 3. Jasan. Futottak: Rocksboro, Morgen- stern, Gestor. Küzd. féih.—1 h. Toto: 20:50, 42, 33, 23, 22, 31. — II. Praohovskych skal dió. 7250 Ke. 1300 méter: 1. Karén (Friedrieh), 2. Dudák, 3. Post haste. Futottak: Jankó, Hőst, Juwelier. Könnyen 2 h—lh. Toto: 20:166, 94, 22, 24, 22. — III. Vsenori díj. 7250 Ke. 1800 méter: 1. Edatant (Cockeram) 2. Extravagant, 3. Korcsmárosné. Fu­tottak: Moustafa Kemal, Holland’weibchen. Bizt. 1 h.—6 h. Toto: 20:28, 34, 22, 22. — IV'. Gomba- Handicap. 13600 Ke. 1200 méter: 1. Advent (Ho- loubek), 2. Flamender, 3. Soubretta. Futottak: Orkán. Muslincza, May Prince, Tábor, Brutus, Fromage, Malaga, Old Dalby. Küzd. r. fejhossz— háromnegyed h. Toto: 20:146, 188, 44, 58, .30. — Urlovas akadályverseny. 7250 Ke. 3200 méter: 1 Donner (Prosek), 2. Monitor, 3. Diona. Futot­tak: Eierbrecher, Marius (elbukott). 15 h.—félh. Toto: 20:62, 98, 54, 78. — VI. Welterhandlcap. 5500 Ke. 1300 méter: 1. Cihlar (Mardea), 2. Lady, 3. Na Zdar. Futottak; Murát, Agricola, Erzsi P., Firleíanz, Astarte, Sans pardon, Old Bachelor, Javorovy, Santa Claus, Perivale, Virgonc. Köny- nyen félh.—1 h., Toto 20:2842, 148, 286, 42. 42. A Slavia Bécsben is kikapott Hakoah—Slavia 5:3 (2:3) — Sparta—First Viennna 1:1 — MTK—Törekvés (Budapest) 2:2 — A pesti III. kerület csapata Pozsonyban / I NEONTEIT W MM | "MM MEGNYÍLT || tr-se«s 1 %aktsna ^w,gt*8SK*Br»«tBFwí Russ részére EÉFM SrtE«őBW«feSw<MiaKi «fe» éiMermi KM DETAlf — H&cbssos % - < *

Next

/
Oldalképek
Tartalom