Prágai Magyar Hirlap, 1925. április (4. évfolyam, 74-97 / 817-840. szám)

1925-04-26 / 94. (837.) szám

Vasárnap, április 26. J^ÚGAI^WA(WtxfílI<L*P Berghoíier János « magkereskedő cég ajánlja i fajtiszta konyhakerti-, virág- és gazda­sági magvait POZSONY, Vásárfér IS. Arlap ingyen és bérmentve. (*) Földessy társulata Rozsnyón. Rozsnyói tudósítónk Írja: A közönség állandó érdeklődése mellett folynak Földessy Sándor jól szervezett társulatának előadásai. Az operettegyüttes a Nó- tás kapitány, Pompadour, Diadalmas asszony operettek premiérjével mutatkozott be, főerői Papp Manci, Pálfi Olga, Krammer Mid, Várnai, Váradl, Somogyi. Hétfőn a Magyar nábob elő­adásával Jókai emlékének áldozott a drámai en- scmble. Előadás előtt Tichy Kálmán, a Sajóvidék szerkesztője tartott ünnepi értekezést. A minden tískintetben kifogástalan előadás sok sikert ho­zott Reményinek, Somogyinak, Oláhnak, Kőmű­ves Erzsinek, Sándor Arankának és a többieknek. (*) Hercze# Ferenc uj darabja. Budapesti szerkesztőségünk jelenti telefonon: Herczeg Fe­renc, a Bizánc, Árva László király és az Ócskái brigadéros illusztris Írója, ud történelmi darabot irt, amely Széchenyi István és Kossuth korát viszi színpadra. Az jró még nem határozott véglege­sen. hogy az uj darabot a Nemzeti Színháznál vagy más magánszínháznál nyujtja-c be elő­adásra. (*) Az orsz. m. klr. Zeneművészeti Főiskola Jublláris programja. Budapesti szerkesztőségünk jelenti: Az orsz. m. kit. Zeneművészeti Főiskola az intézet ötvenéves fennállásának alkalmából május 2-án, 3-án és 4-én rendezendő jubiláns ün­nepségek programja a következő: Május 2-án dél­előtt 11 órakor dlszülés az intézet nagytermében: Hymnus. Előadja az orsz. m. Jcir. Zeneművészeti Főiskola énekkara. — KJebe!sí>erg Kunó gróf m. kir. vallás- és közokt. miniszter megnyitó beszéde. — Apponyi Albert gróf ünnepi szónoklata. — Üdvözlések. — Hubay Jenő dr. igazgató záró­szavai. — Hiszekegy. Előadja az orsz. m. kir. Zenemüyészeti Főiskola énekkara. — A diszülés után Klebelsberg Kunó gróf a Liszt-szobát fel­avatja. — I. Hangverseny május 2-án este fél 8 órakor: Liszt Ferenc Szent Erzsébet legendája. Előadja a Zeneművészeti Főiskola volt kiváló nö­vendékeivel megerősített ének- és zenekara. Ve­zényli Hubay Jenő dr. Közreműködnek: Relle Gabriella, Basiildes Mária és Palló Imre, a m. kir. Operaház művészei. a Főiskola volt növendékei. — II. Hangverseny május 3-án este fél 8 órakor: A Zeneművészeti Főiskola régebbi igazgatóinak s tanárainak zenekari müveiből. Előadja a Főiskola volt kiváló növendékeivel megerősített ének- és zenekara. Vezényli Hubay Jenő dr. — Erkel Fe­renc: Ünnepi nyitány. — Koessier János: ^A meg- dicsőültekhez". Gyászóda ének- és zenekarra. — Müialovidi Ödön: Pán halála. — Volkmann Ró­bert: F-dur szerenád. Vonós zenekarra. — Szendi Árpád: „Helikoni $zvit“. — Herzfeld Viktor: Ün­nepi induló. — III. Hangverseny május 4-én este fél nyolc órakor: A Zeneművészeti Főiskola 50 éves jubileuma alkalmából a Filharmóniai Társa­ság ünnepi hangversenye. Vezényel: Tittel Ber­nét. Közreműködnek: Vecsey Ferenc hegedű­művész és Venczell Béla, a m. kir. Openfoáz örö­kös tagja. — Radnal Miklós: Öröm L.Öt vers“ c. zenekari műből.) — Bartók Béla: Két kép. (Vi­rágzás. A falu tánca) — Weiner Leó- Csongor és az ördögitek. — Hubay Jenő: III. Hegedűverseny. Előadja: Vecsey Ferenc hegedűművész. Vezényli a szerző. — Siklós Albert: Ta’álkozás. — Kodály Zoltán: Sirni. sírni. Énekli Venczell Béla. — Doh- rrányi Ernő: Szvit. (*) A Renalssance-Szlnház jövöhotl műsora. Budapesti szerkesztőségünk jelenti telefonon: A budapesti Renaissance-Sziroházban a jövő hét fo­lyamán három napon át Moissi vendégszerepei a kővetkező darabokban: Hétfőn este fél 8 óra! kezdettel: Die Wollust dér Anstandigkeit és Er ist an allém scfuild. Kedden este fél 8 órakor Casa­nova in Wien, éjjeli háromnegyed 11 órakor éjjeli előadás Moissive!: Paracelsus. Die schlfmmen Bű­ben in dér Schule. Szerdán: Gespenster. Csütör­tökön nincs, előadás. Pénteken este a Májusi mu- xsikaszó főpróbája. Szombaton este annak bemu­tatója- Vasárnap délután fél négy órakor őszi szerelem, este Májusi muzsikaszó. i &J&0RT A Kassai AC kimagasló tavaszi és nyári sportia Kassa, április 25. A Diósgyőri VTK futballcsapatának húsvéti vendégjátékával megtört a jég s immár a KAC is megkezdi a magyarországi^ csapatok szerepelteté­sét. Vasárnap a Miskolci Keresk. Álltaim. Sport E. jó képességű csapatával méri össze erejét; ez a meocs a KAC multévi miskolci látogatásának re- vánsa és az erőviszonyok tisztázására alkalmas, mert legutóbb 2:2 döntetlen eredménnyel mérkő­zött a két klub együttese. Jeleztük a nagyarányú s április 19-re tervezett vivóverseny elhalasztását; végső és biztos termi­nusként május 17-re irta ki a KAC nemzetközi ver­senyét, melyre Pósta dr. világbajnokot néhány je­les magyar vívóval óhajt a klub megnyerni, kiknek ellenfelei a legjobb csehszlovák, lengyel, osztrák és jugoszláv reprezentánsokból kerülnek ki. Márns 9—10-én u;ból magyarországi vendéget lát barátságos meccs keretében a klub saját pályá­ján, amennyiben a jeles SAC (Sá'oraljauíhelyl) csa­patát kötötte le és pedig a CsSK-val közösen 1—1 mérkőzésre. Jun’us 7-én a KAC hatalmas tornászgárdája a leányszakosztáüya! közösen rendezi meg szabad­téri tornaiinnepélyét, amelyen a leányok D-alcrouse- rendszerü táncot is be fognak mutatni. Julius 12-ike a nagy pontot teszi a folyton fokozódó érdekességü és szenzációs sportprogram­ra, mert az összes szakosztályok slágerét az úszók kívánják megrendezni. A világhírű egri úszók, kik­nek nevétől, dicsőségétől hangosak a sportcentru­mok és lapok, elfogadták a KAC meghívását és teljes gárdájukkal Indulnak a nagy nemzetközi uszóversenyen. Erre a küzdelemre a legjobb prágai úszók is lejönnek és Kassa egy napra a német és magyar Magdeburg (Eger) mellett ismét hallat sportjáról a nemzetközi sportsajtóban. (v. e.) Csehország—Morvaország szövetségi mérkő­zés vasárnap dől el Prosniízban. A cseh csapat a vidékről rekr utál ódik. A prágai posta olimpiai kongresszusi bélyegző­vel látja el tegnap óta a helyben feladott leveleket és a kongresszus idejére olimpiai bélyeg kiadását tervezi. A DFC—Slavia kihívás! meccseket május 1-én, illetőleg 3-án tartják meg a Slavia-pályán. Brünn és Becs váresközi tennlszmérközés lesz május 1-én Bríinnben. A bécsiek' Sakn gróffal, a brünniek Rohrerrel az élükön állnak a hálóhoz. Csak a sebesüli játékosok pótolhatók. A csehszlovák futballbirák szövetségének minapi teljes ülésén azt a döntést hozták, hogy játék közben csak a tényleg sebesült játékosok helyett állítható be tartalék az ellenfél csapatkapitányá­nak beleegyezésével. Az MLSz nemzetközi bizottságának elnöke Prágában. Budapestről jelentik: Fischer Mór, az MLSz nemzetközi bizottságának elnöke, szombat délután Prágába utazott, hogy ott a kartell ismer­tetett megváltoztatása érdekében a cseh szövetség vezető embereivel tárgyalásokat kezdjen. Az angol Notts County proficsapat a konti­nensre lép és május 7-én Bécsben a WSC ellen, 10-én Prágában a Slavia ellen játszik, Kannháuser Károly, az ismertnevfl bécsi futbal­lista, a prágai DFC-be gravitál. A jugoszláv-török válogatott mérkőzés, mely­nek vasárnap kellett volna Zágrábban lefolynia, a bulgáriai zavaros viszonyok miatt elmarad. Helyet­te Zágráb—Belgrád városközi mérkőzés kerül pro­gramra. 10 km-es verseny Pozsony és Dévény között. A CsSK Bratislava vasárnap rendezi meg szoká­sos országúti versenyét Pozsony—-Dévény között 10 km-es távon. || Kovák ü. I i! Prága EL, PaSace szálloda. | * Felvesz a legkullánsabb feltételek ? ^ mellett fogadásokat a bel és a kül- % \7962 földi versenyekre. $ Í KBSOSBB!* *'3E!QaBKB8a«IQBBfl?»eBBBBB5!9«BBnaBBB«9!BaBBft a I Dr. Borüvka j ezelőtt Dr. Hausmann 3713 szánalom mai S Mr ii., leasrora 61. TVá!on j B _____________________________________________ji — A jegybank részvényeinek kibocsátása. Félhivatalos értesülés szerint a jegybank rész­vényeit a nyári hónapokban fogják kibocsátani. A nagy érdeklődésre való tekintettel, mely külö­nösen ipari körökben mutatkozik, várni lehet, hogy túljegyzés lesz. Az eddigiek szerint a jegy­bank működését az ősz elején kezdené meg. — A katonai szállítási tarifa. A katonai kül­deményeknek vasúton való szállítása eddig a régi osztrák tarifa szerint történt. Csehszlovákiá­ban, noha a tárgyalások egy uj tarifa létesítésére már régen folynak. Most, amint a Loko-Press jelenti, a katonaság és a vasutigazgatóság között megegyezés jött létre a főbb irányelvekre vonat­kozólag, úgy hogy az uj tarifa legkésőbb három hónap leforgása alatt elkészül, — Uj cukorgyár létesül Sz’ovenszkóti. Nagyszombatból jelentik: Slezak farkashidai nagybirtokos Farkash da községben egy cu­korgyár felépítését tervezi mely naponta 30 —40 vagon cukorrépát dolgozna fel. Az épí­téseket már a napokban megkezdik és gyors tempóban folytatják, mert a gyárat még az őszi szezonban üzembe akarják helyezni Minthogy a létesítendő gyár a cukorkartellen kívül áll, a földbirtokos körülbelül 5000 hol­das birtokán fogja a szükséges cukorrépát megtermelni. — A magyar követelések számaránya a kassai kamara körzetében. Kassai tudósitónk jelenti táviratban: A kassai Kereskedelmi és Iparkamaránál ezideig 12 ezer darab külföldi követelést jelentettek be. Ennek az anyagnak feldolgozása több hónapot vesz igénybe és a beavatottak becslése szerint a keletszloven- szkói magyarországi követelések összege meghaladja az ötvenmillió cseh koronát. — Magyarország uj pénzügyi rendeletéi Bu­dapesti szerkesztőségünk jelenti telefonon: Ma jelentek meg azok a pénzügyi rendeletek. ame­lyeket Búd pénzügyminiszter már többszőr meg­ígért. Megjelent a részvénytársasági fúziókat elő­segítő rendelet, amellyel illetékmentessé teszi azokat a tranzakciókat, amelyek több intézet egyesülésére irányulnak. A legnagyobb horderejű a betáblüzási és váltóületék leszállításáról szóló rendelet, mert ma az a helyzet, hogy a rövid le­járatú hitelt is betáblázzák az ingatlanra és a nagy költségek a háromhónapi vagy féléves köl­csönöket rendkívül megdrágítják. A bctáblázási Illeték leszállítása a mezőgazdasági hitel szerzé­sének könnyítéséi célozza. A tőzsdeadó leszállítá­sa kissé későn Jött, de ha jobbra fordul a tőzsde, szilárdító hatása ennek az intézkedésnek is meg­lesz. —mnmii— i --------­=s A forgalmi adó pausalirozása a mezőgaz­daságban. Értesüléseink szerint eddig még nem jött létre megegyezés a pénzügyminisztérium és a íöldmivesek képviselői között a forgalmi adó pausalirozásának ügyében. A minisztérium maga­sabb átalányt kiván, rámutatva a mezőgazdasági termékek drágulására, mig a mezőgazdák mér­séklését akarják a parsaiénak. A tárgyalások még a hónap végéig megegyezést fognak hcxzni. rmm YyzÍDéK^ + Gyenge a prágai tőzsde. A mai tőzsde a hétvégi realizációk folytán elgyengült. Később az árak csekély mértékben javultak. Korlátban a cukor, vas és szénpapirok estek, kulisszában 1—4 koronával gyengültek a papírok. A beru­házási és az exóta piac változatlan maradt. Zárlatkor a lanyhulás folytatódott. A devi­zapiacon nyugodt üzlet volt lanyha irányzat mellett. Előfordult kötések: rV 25 IV 24. 1923. évi kincstári utalvány —— .— 1924. évi kincstári utalvány —• — .— Nvereménykölcsön............... 38.— 89.25 tí%-os beruházási kölcsön . 78.59 73.— 6°/c-os lisztkölcsöu............... 74.— ?4.— 6%­os ÁUamköcsön ..... -í1,— 7 .25 Morva orsz. -köles, 1911. 70.— 7'\— Morva orsz. -köles 1917. S 0 n ■ 7 2.— Prága város 1913. köles. 5°0 '6.75 ,.75 Prága város 1919, köles. 4°o 11.— 0.— Briiun város 1921. köles. 6°0 95.— 95.— Pozsony város 1910.köles.49# — Prága városi takrpt. 4. . 87.50 37.59 Ősi. vörös kereszt sorsjegy . í»5.— 95.75 Hagy. 5 írtos vörös kereszt, —.— Magy. jelzálog sorsjegy , . — Budapesti Bazilika sorsjegy — — — Agrárbank .............................. 388.— 388.— Cs eh Union Bank................... 391.50 390.50 Le számítoló ........ 389.50 339. 0 Cseh Iparbank...................... 410.50 410.50 Pr ágai Hitelbank................... 690.5C 900.50 Sz lovák Bank. ....... 118.— 118.— Zivnostenska................ . . 404.— 50*.— Au goh-Cstov. Bank............... 95.50 94.59 Os ztrák hitel . ....................... 67.50 66.25 Becs i Union Bank............. —.— 47,12 Wi ener Bankv.......................... 47.75 — Ju goslovenska-bank .... 51.25 51.25 Nordbahn.....................................4270.— 4240.— Cs eh cukor .............................. 1127.50 <128.— Ho rvát cukor.......................... 339.50 362.50 Ko lini műtrágya 539— 539.— Kolini kávé. .......................... 132.50 136.— Ko lini petróleum................... 222,— 222.— Ko lini szesz..................... 1210.— 1.210.— Te jipar r.-t. . .......................... —725.— El ső üil8eni sörgyár .... — Breitfeld-Danék................... 502Í50 502.— La urin és Klement..... 334.50 332.50 Ringhoffer.............................. 680.— 673.— Cseh északi szén ...... —1592.50 Cseh nyugati szén ..... 339 — 345.— Alpine......................................... 181.50 180.— Boldi............................................. 430.— 432.50 Prágai vasipar ....... §98 — 895.— Skoda ......................................... 690.- 694.— Pozsonyi kábel ....... —------­In wald............................. 314— 316Í50 + Lanyha az olmützi terménytőzsde. A mai tőzsdén úgy a kínálat, mint a kereslet csekély volt. A búza és rozsárak: jelentősen változtak. Az amerikai tőzsdén nap-nap mellett váltakozó árak befolyásolják a tőzsde irányzatát. Az amerikai zsir is árveszteséget szenvedett. A következő árakat jegyeznék: morva búza 23—240; morva rozs 225—228; merkantil árpa 220—225; morva zab 200—205; Viktória borsó 300—375; lencse 400 —600; bab 215—225; morva takarmány préselt 53—60 ; 0GG búzaliszt 385 ; 0-1. sz. rozsliszt 338— 340; rizs 280—282; amerikai zsír 1465—1470. + Barátságos a bécsi tőzsde. A kamatlábnak 2 százalékkal való csökkentése jótékony hatást gyakorolt a tőzsdére és a kulis-szértékek mind emelkedtek. Az érdeklődés központjában a cseh­szlovák és magyar értékek áHoátak. Zárlatkor to­vábbi sziláirdulás állott be. Jeauezd meg! Jegyezd meg! 4C\_ Klem telezik ^ jobb ős biztosabb ssf óvszer mint a valódi /l nr&m©9^ Ü(K fL &GUMmi ^ T hUidn!egesseg-eh Kérje a bevásárlásnál kifejezetten valódi ,.Primeros"-t- Ne hagyd magad telkiUmeretlou olárúaitostól semmi másféle jobbra és olcsóbbra rábeszélni, inért jobb csak a tisztességtelen kereskedő haszna le et' Egészségednek emmi sem szabad hogv drága legveri ' Orvosok által ajánlva' „Priraeros** gyógyszertárakban, drogériákban és szaküzletekben a következő minőségekben kapható Silk á Kö <0'—, Extra la Kő 42’—, Sunra Kő 48’— tuca­tonként. — Nagybani szétküldés; STOCK PRIMEROS RUBBER. PRÁGA I„ Celetná 40-1, j Müfogak! f Ü Waldmann Viktor, j| 0 I ) ]| vizsgázott fogtechnikus ]| j| Kassa, Franciskámig ntca 5.1 | > Készít e szakba vágó összes munkákat. | | j Olcsó árak, vidékiek 24 órán belül ® j N793 elintézve. 403S3BBIBBBBflnnBBOnBn&BBBBf)B3CBKlSé9BBBaB99IGCB(BBBBBB0' * s A vili? legjobb gyádmáop | a REMINGTON STANDARD Írógépek « 1 legújabb, majdnem teljesen zajtalanul jj működő XII modell e 2 ^ , ^ ^ ^ ^ ^ | | tnrmmal szemben « BroSE »qv«, Sítinoj 1 + Sérvlen szeavedSb | tt Egyetlen biztos védelmet nyújt a lágyék S § nere. comb és kö'döksérvné! a mi töké^ete- x 4 sitett rugónélküli sérvkötönk, mety éjjel is $ p hordható Mindenféle bandázs operáció f; * után, lógó has, gyomor- és anyaménsiilye- p. 2 désnéi. Szabadalmazott lúdtalpbetét Fia- & » nell has-,' hát- és meiimelegitő | Jygisa“ kfitszeiHiz Bransisva, Mm-n. 51. I | Rendelő orvos: Dr. Kocb K. F. egy. m. tan. g 2 Árjegyzék ingyen ^ A vidéki felek még aznap ellsitéztetnek V> JémzmfiíG Éhgyomorra fél pohár m ^ m jó étvágyat, samiDTKtuER.fi., |Jf V|J„J Kescnmi “T“££Ly** Ax't 101*1 ANDI neura iéveszlendO Össze másfattfa keserflvIzieL ____£___________________________________________

Next

/
Oldalképek
Tartalom