Prágai Magyar Hirlap, 1925. január (4. évfolyam, 1-25 / 744-768. szám)

1925-01-21 / 16. (759.) szám

Szerda, január 21. 9 teSciTítetbe-o nívós és parlamentáris deretek körött folyt le, ami mindenekéi óit Brüll Emil elnök >zak- avadottságának és elnöki rutinjának köszönhető. Az ellenzék Kubovszky bíró vezetése alatt vonult fel. Kubovszky nagyszerű bőszedben vázolta a testület hibáit s különösen a titkári állásban vál­tozást alkar látni. De Brüll dr. főtitkár sem volt rest. Titkári beszámolója mesterien volt Össze­állítva, amellyel magához ragadta a bírói kar többségét, úgy hogy jegyzőkönyvi köszönetét mondtak neki. Beszéd tárgyát képezte még Orbán Gálbor dr. volt átélniük évközben történt lemondá­sa. önzetlen munkájáért örökös tagnak választot­ták. A választás eredménye: Elnök Brüll Emil, atólmökök Foris Mihály, Vár na y Ernő, főtitkár Briil'í Gyula dr., pénztáros Lányi Géza, ellenőr Kubovszky J., Jegyző Tóth János. Tanácstagok: Feuer Benő, Kopetzky Lajos, Szokol Árpád, Jani- csefk Rezső, Zsáry Gyula, Kalmár Sándor, Szé­kely Pál, Mándy Gyula, Weisz Hugó, Czinik Re­zső, Csoiinszky A., Árva László, Griinberg Dávid, Schwitzer Károly, Spedár Lajos, Halpert Vilmos, Gottreiclh M., Guttmann E. K. P. A besztercebányai téli sport. Besztercebányá­ról jelentik: A Kárpáitegyesület besztercebányai csoportja élénk fejlődésnek indult Lelkes termé- szetszeretők tevékenysége következtében az egyesület si osztály a e tél folyamán versenyt is rendez. E célra kijelöltek egy 15 kan hosszú ver­senypályát és építettek egy ugrósáncot a város közegében. A turasielők számára a Rákóczi- hegyen levő menházat, melyet rontó kezek kira­boltak és tönkretettek, ismét rendbe hozták és használhatóvá tették, úgy hogy a kitűnő siterep ■újra központja lesz a síelőknek. Az egyesület taglétszáma álíaaidóan emelkedik, turista és síelő gárdája szépen fejlődik, (o) Jézmzp0áG — Február 2-án érkeznek a csehszlovák delegátusok Budapestre. Budapesti szerkesz­tőségünk jelenti telefonon: A csehszlovák kormány hivatalosan közölte a magyar kor­mánnyal, hogy a félbeszakított kereskedelmi tárgyalások folytatására a csehszlovák dele­gátusok február 2-án érkeznek meg a ma­gyar fővárosba. — A szlovenszkói pénzintézetek szövet­ségének kérelme. A szlovenszkói és ruszdn­szkói penzinntézetek szövetsége azzal a ké­réssel fordult a kormányhoz, hogy a régi ko­ron atarto zások és követelések bejelentésé­nek határideje hosszabbittassék meg. A ké­relmet azzal indokolják, hogy a közönség legnagyobb része néni értette meg jól a Ma­gyarországgal kötött, erre a tárgyra vonat­kozó szerződést s ezért az 1924 november 1-i határidőt elmulasztotta. — Az uj bank­ügyi törvények kapcsán a pénzintézetek szö­vetsége külön szlovenszkói ellenőrzőbizott­ság felállítását kéri- A Lidové Noviny érte­sülése szerint a pénzügyminisztérium nem teljesiti ezt az utóbbi kérelmet, ellenben a központi ellenőrző bizottságba oly tagokat is kinevez majd, akik a szlovenszkói bankok helyzetét jól ismerik. — Országos akció családi házak építésé­re. A lakozó bérlőik országos szövet- géuvii meghívására Keller mérünk eiőcJác irtott Kicsinyesek — A P. M. H. eredeti regénye —­írta: Falu Tamás (20) Minden más lett. S úgy hiszem: minden­ki más lett, — felelte Ratkó. — Tudja a latin közmondást... — Igen. Hat gimnáziumot jártam. Azt akarta mondani, ugy-e: Tempóra mutantur et nos mutamur ni illis, — Eltalálta. Különös térkép az emberi [éleik. Folyton változik. Tengerek csapkodják, koptatják és növesztik partjait. Ahol tegnap élettelen volt, ott ma zöld élet virul. Ahol. tegnap zöld élet pompázott, ott ma sivatag sárgállik. — Például... — Például én — ha megengedi, hogy magamról beszéljek —, például én nem is­mertem azoknak az érzelmeknek összessé­gét, amelyek a legtöbb lelket teszik. Mint tennészettudományokkal foglalkozó ember, í iné vettem a romantikát s az Alfa Centauri- ról néztem a világot. Az apám igen jó hazafi volt, független érzelmű ember, végigharcolt mindén választást, politizált, nem azért, hogy faszna legyen belőle, hanem, hogy tönkre- nenjen bele. Nem volt nap. hogy ezt a szót: ,haza“ százszor ne hallottam volna otthon. 5 ez a szó ,,haza“, mindig hidegen hagyott, s'ézze, de az Alfa Centauriról nézze: nem nesterséges fogalom ez a szentté avatott •zó? isten alkotta az emberek számára a ha­lát? Isten csak a világot teremtette s akiket sten teremtett, azok teremtették a hazát tiaguknak. Egy világ van és sok haza, És a ok haza tönkre teszi az egy világot. Hang- ulyozni kívánom: én nem vagyok sem bol­a lakásínség leküzdéséről és az épbkez' i szakban mutatkozó munkanélküliségről. Az előadó egy kis kiállítást is rendezeti az csó családi házak tervezeteiből és mintáiból, így bemutatott több családi házat, mely kö­zönséges építkezési anyagból tizenkétezer Kos árban felállítható. Még olcsóbbak a Pct- rás-féie „Calofrig" táblákból épített házikók. Eőleg Budweis városbaji épült sok ilyen la­kóház, amely mind kitíflnően bevált. A „Ca- lofrig“ táblá;kat előállító gyár most országos akciót kezd eme családi házak nagyarányú építése érdekében. — Ásványvizexport. A kereskedelemügyi minisztériumban tegnap Kusy-Doubrav dr. osztálytanácsos elnöklete alatt az ásványviz- exportról tárgyalásokat folytattak, amelye­ken a külügy-, az egészségügy- és a népjóléti minisztérium megbízottai vettek részt. A ta­nácskozások elsősorban informatív jellegűek voltak és a jelenlévő érdekkörök a Lengyel- országgal, Görögországgal, Franciaországgal és Németországgal kötendő uj kereskedelmi szerződések gyoTS megkötését sürgették. A külügyminisztérium megbízottja kijelentette, hogy az érdekeltek kívánságait megfontolás tárgyává fogják tenni és amennyire lehetsé­ges, ezeknek eleget fognak tenni. Továbbá arról tárgyaltak, hogy az üres ásványit vegek visszaküldése esetén a tranzitilletékeket szál­lítsák le és azon a téren is könnnyitéseket ve­zessenek be. Végül a nagyban és kicsiben el­adott ásványvíz árairól tárgyaltak. — Az aranylemezexport szabaddátéíele. A kereskedelemügyi minisztérium január ló­ról kelt rendelet szerint az aranylemezkivi­telt február 1-től kezdve vámpozició 563. c. alapján szabaddá teszi. — Hal- és fókazsirexport szabaddátéte’e. A kereskedelemügyi minisztérium január ló­ról kelt rendelete értelmében január 30-től kezdve a hal- és fókazsir bevitele szabaddá tétetik. — A vájtüvegexport szabaddátétele. A kereskedelemügyi minisztérium január 17-ről kelt rendelete alapján a vájtüveg behozata a vámpozició 372. c. (a subpozició a) kizárásá­val) szabaddá tétetett. — Csökkent a magyar bankjegyforga­lom. Budapesti szerkesztőségünk jelenti tele­fonon: A Nemzeti Bank január 15-iki kimu­tatása szerint a bankjegyforgalom az elmúlt héten 104.8 milliárd koronával csökkent és jelenleg 4171 milliárd koronát tesz ki. Az ércfedezet 362 millió koronával 2490 mil- liárdra emelkedett. sevista, sem kommunista — én most Alfa Centauri egyik csúcsán állok és látcsövön nézem a Föld berendezését. Messziről, negy­ven miiliószor millió kilométernyi távolság­ból. A Föld ragyog a Naptól kapott fényes­ségében, napközeibe jut, naptávolba kerül, évszakok változnak rajta szabályos időkö­zökben, vonz és vonzatik, de a nagy min- denséghez való viszonyában teljesen közö­nyös, hogy a térképét hányféle színnel teszik változatossá a politikusok és vak es; közeik, a katonák. Isten a földet fehérre, zöldre, bar­nára. sárgára festette. Amivel az emberek fölülfestik az alapszineket, az múlandó, mint . a húsvéti tojás ruhája. Ezeleőtt ezer és né­hány száz esztendővel eljött Jézus s a mara­kodó, gyűlölködő embereknek szivük fö'lé irta: Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat. Ez akkor elég volt. De ma meg kell toldani. El kell jönni egy uj Jézusnak, aki ezt is ta­nítja: Szeresd felebarátod hazáját, mint ten- hazádat. Ezt szintén az Alfa Centauri távol­ságából mondom. Mert csodálatos, amint le­ereszkedem onnan, mást érzek. Úgy voltam eddig, mint az egészséges ember, aki nem érzi, hogy tüdeje van, hogy szive van, hogy gyomra van. Eddig én sem éreztem, hogy van hazám. Nem úgy nem éreztem, hogy hazaáruló voltam, de nem éreztem külön ma­gamtól, külön magamban, külön körülöttem. Akik eddig a hazán lovagoltak, a politikusok, fejős tehénnek tartották. A költők álmodtak róla. A katonáik lépcsőnek használták. Akik­ben benn élt a haza, azok némán dolgoztak érte. Azelőtt meg sem tudtam volna hatá­rozni, hogy mi a haza? Most már tudom. A haza egy lélekbe rajzolt földdarab, ami fáj. A sarkon Hegyi bukkant ki. Kosár volt a kezében. Sietett, — Drágul a íelsöszilézlai szén. Kattowitz­ból jelentik: A felsősziléziai szénbányatulaj­donosok a közeli napokban konferenciát szán­dékoznak összehívni, amelyben a szén to­vábbi áremelését határozzák el. Az ár­emelkedés oka, hogy &’ piac rosszabbodott.----------- im—BBSWii Ne m igaz az, hogy a magyar mezőgazdaság nem fejlődött úgy, mint a nyugati államokban ötven év alatt az eke alá fogott terület 4.3 millty katasztrális holddal emelkedett — A holdankénti termésátlagokat a kétszeresére, sőt háromszorosára sikerült fokozni Bernát Istvánnak, a Magyar Nemzeti Búik a lein őkének és a Magyar Gazdaszövetség elnökének nyilatkozata Budapest, január 20. A háborút megelőzően, de még a mai időkben is sűrűn hangzik fel az a vád, hogy a nemzetnek mezei gazdasággal foglalkozó része nem termel eleget, nem halad elég gyorsan, nem tud lépést tartani más nyugati nemzetekkel, melyek sokkal több sikert mu­tatnak fel a mezőgazdasági termelés terén, mint mi. Szükségesnek tartottuk ezért felke­resni Bernát Istvánt, a Magvar Gazdaszö­vetség elnökét és a Magyar Nemzeti Bank alelnökét. aki munkatársunk előtt a követ­kező rendkívül fgvelemreméltó nyilatkoza­tot volt szives tenni: — Kétségtelen, hogv az a sokszor és mondhatnám szívósan hangoztatott vád, miszerint a magyar mezőgazdaság a nyu­gati állmokhoz képest főleg, ami a haladás tempóját illeti, rendkívül elmaradott álla­potban van, bejutott a közvéleménybe is. — Néhány adat, me’yet a német és néha az osztrák mezőgazdaság hozamáról idéz­tek. elég volt ahboz. hogy a közvéleményt a kívánt irányba tereb'ék s félre is vezes­sék. Ennek eredménye persze az volt. hogy még a jóhiszemüek közül is sokan el­hitték, hogy a föld művelőinek támogatása sok tekintetben hiábava'ó. hisz érdemte­lenek erre, mert az eredmény épp az ő hi­bájuk miatt kevés. — Ezeknek az irányzatosan és sokszor rosszakaratú felületess'ggel terjesztett vá­— Szervusz, Mihály, hova-hova? — kér­dezte Ratkó. —• Tojásért megyek a szomszéd faluba, — súgta Hegyi szégyenlősen. — Kezét csó­kolom, nagyságos asszony. — Sajnálom ezt a szegény embert, — je­gyezte meg Wildné. — Én is, — mondta rá Ratkó őszintén. — De a tanítványait is. Ez az ember nem tanulhat és sok-sok gondja között azt is elfe­lejti lassan, amit tudott. — Mondja — kérdezte Wiildné —/ mit tanítanak maguk abban a gimnáziumban és hogyan tanítanak? Mire készítik ott elő a gyereket? Mert bámulatosan sötét fejjel ke­rülnek ki az életbe a legjobb eszü fiuk is. Ismerek egy párat közülök. Magam is voltam gimnázista, de mondhatom ... — Ezt vártam magától, hogy nem hagyja figyelmen kívül. Bizony, sokszor szégyenlem magam. S épp azért mentem a természettu­dományi szakra, mert ez abszolút tudomány, tudomány az alfölden s Norvégiában. De nézzük csak a nyelveket. Hány évig tanult maga latinul? — Hatig. — És ki tudna mondani egy egészséges mondatot? — Isten ments! — Látja, pedig ez nem a maga bűne. S nem is a tanárjáé. Tudom, hogy maga jól ta­nult s a tanár jól tanított. Ugyanígy vagyunk a német nyelvvel is, ugyanígy vannak a reá­listák a franciával. És nézze a történelmet. Katolikus iskolában katolikus szempontból tanítják, reformátusban református szempont­ból. unitáriusban unitárius szempontból zsi­dóban zsidó szempontból Hát lehet és sza­bad több szempontból nézni a történelmet daknak semmi alapjuk sincs. 1871—1915 ig, tehát nem egészen ötven év alatt az anya­országnak eke alá fogott területe 18.2 mil­lió katasztrális holdról 22-5 millió katasz­trális holdra, tehát 4.3 millió katasztrális holddal emelkedett. —- Ez magában is nagy eredmény amit még fokoz az, hogv az intenzív művelés terjed, az ugar csökken a hármas forgó erősen tért vészit. Az ugar helyét takar­mánynövények foglalják le. — A termés eredménye folyton javul 1871-től 1915-ig 15 éves átlagokat véve 48 millió métermázsáról 71, illetőleg 79 miiló métermázsára emelkedett fel ami katasz­trális holdanként 4.7, 6-7. 6.9 métermázsa átlagos termést ielent. A bevetett és leara­tott terű1 et 4—5 millió kataszrális holddal szaporodott amit főleg a vizszabálvnzások révén nyert területeknek köszönhetünk. Ez az eredmény meghaladja azt am!t a nyugat’ országok e téren felmutathatnak. — A bemüvelt területen a múlthoz ké­pest intenzív gazdálkodás folvik Ennek kö^nhetö, hogv a búzatermés 1871 — 19L5-:g 12.9 millió méh?rmjáról 4! miilió métermázsára. a rozsé 7 6 miliőről 13.4 millióra, a tengeré 1L5 millióról 42 millió­ra birt fe’emelkedni. — Még nagyobb az emelkedés a burgo­nyánál 8.4-rM 51.7 miliő mrrbth:', Cu­korrépát 1875-ben csak 2 4 miliő méter- mázsát ellenben 1 Pl 1 — 15-ben 'Ulag 38-1 miliő métermázsát ^Hi toriak elő. a fakar- tnánvrépatermé* emelkedése még s^embe- ötlőbb s a két szélső dósadban 3 7 miliő métermázsával szemben 60 5 miihó méter- mázsát mutat. Mennyi becsületes és okos fáradozás révén főhetett ezt e'érni. armt mind megragadtak a magvar gazd'tól! A kép azonban nem volna teljes ha ki nem terjeszkednénk arra. miként emelkedett katasztrális hafchnként a termés, a?az mennyivel bővebbek lettek a hozamok A kérdéses idő alatt a holdankénti fermé^ a búzánál 3,5 méter^ázsáról 7.1 métermá­zsára a rozsnál 3 5 méterm* zsarol 6.2 mé­termázsára a zabnál 3-1 métermázsáról 6.8 métermázsára. tehát áfl*»ír kétszeresre; ellenben a tengerinél 4-3 méternr'zsáró1 °9 métermázsára a burgonyáivá1 13.2 m^er- mázsáról 48 rr.étermázQára, a cukorrépá­nál 71 métermá'zsáről 141 métermázsára a takarmányrépánál meg éppen 48 3 méter- mázsáról 1702 métermázsára, teli^t több mint háromszorosára sikerült fokozni a termések ho1dari,k'nti eredményét. — Azt hiszem, ennyi adat is elég annak megcáfolására, hogy a magyar mezőgaz­daság nem tudott a haladás terén a nyu­gati nemzetekkel lépést tartani K. E. K = Szölőolívány behozatala. A földmive- lésügyi minisz ériumnák sikerült megegyez­nie a szőlőoltványok behozatalának kérdé­sében. A megegyezés a'apján a behozatalhoz nem elegendő a kereskedelemügyi miniszté­rium engedélye, hanem külön eng :dé!yl kell kérni a földművelésügyi minisztériumtól is- A vámhatóságok csakis oly küldeményeket amely a múlt igazsága? Igazság az, ami el­ferdíthető? Szabad ferde igazságok tanítá­sára iskolákat fentartani? Vagy megtanítják a gyereket az iskolában gondolkozni? A pa­dok között csak szajkókat nevelünk. Úgy ne­veljük a gyerekeket, hogy az érettségi után egész bátran batyut akaszthatnánk a nya- ! kukba s azt mondlhatnók nekik: „Jói van, fiam, leérettségiztél, érett vagv arra. hogy visszameihess a múltba. Tudok egy nagyon jó állást számodra a múlt században Folya­modd • ?g, fiam.“ A középiskolát végzett if­jút ma egy várfokra vezetjük, a váT alatt az élet zajlik, de az elet vására és a vár között szakadék mélyük, amelyet elfelejtettek hiddai összekötni. Az ifjak ezért legtöbbnyire fejest ugranak az életbe. — De ha ennyire tisztában vannak a hi­bákkal, miért nem hoznak be gyökeres vál­tozásokat? — Mert nem akarnak. Akiktől a dolog függ. azok azt mondják, hogy ök a mostani tanterv mellett is miniszterek, államtitkárok s egyetemi tanárok lettek. S nem gondolnak arra, hogy ők kivételek s a többség vonal alatt maradt. — Talán azt nem akarják inkább., hogy sok legyen a miniszterjelölt és államtitkár- jelölt. — Látja, hiszen maga forradalmár! De, ugy-e, fázik? — Csak a kezem. Ratkó odaadta sétapálcáiát Wildnének.' Egyszerű mogyorófabot volt, csak a fogan­tyúja volt szokatlan formájú. Celluloidnak látszott. — De hisz ez melegít! (Folyt, kővj P0LI0 mosópor víw a legjobb mosószerek, gglt

Next

/
Oldalképek
Tartalom