Prágai Magyar Hirlap, 1925. január (4. évfolyam, 1-25 / 744-768. szám)

1925-01-21 / 16. (759.) szám

— (Schaffner Károly dr. lett Moravcsik utóda.) Budapesti szerkesztőségünk Jelenti te­lefonon: Moravcsik Emii dr. egyetemi tanári székét Schaffner Károly dr. egyetemi tanár­ral, az agykórbonctan tanárával töltötték be, aki mindenben méltó örököse lesz az elhunyt tudósnak. Schaffner Károlynak úgy a bel-, mint a külföldön elismert és jó neve van. — (Visszalépett a görög külügyminiszter.) Athénból jelentik: Roussos külügyminiszter visszalépett állásától. Michalakopoulos mi­niszterelnök átvette a külügyminisztérium vezetését. A nemzetgyűlés szerdán ül össze. — (A Szinnyey-társaság reprezentatív kiállítása Párisban és Londonban.) Budapesti szerkesztőségünk jelenti telefonon: A Szin- nyey-társaságban tömörült képzőművészek Csók István vezetésével elhatározták, hogy előbb Párisban, majd Londonban reprezen­tatív kiállítást rendeznek, srmelyen mintegy harminc magyar festő és képzőművész fog legkiválóbb müveivel szerepelni. — (Egy szegény diák elvesztette minden vagyonát.) Vasárnap, január 18-án este 7 óra tájban Prágában a Národni trida 37.sz. ház­ban egy teljesen vagyontalan magyar jogász elvesztette pénztárcáját, amelyben 260 koro­na és egy sorsjegy volt. A károsult aki fillér nélkül áll, kéri a becsületes megtalálót, hogy a pénzt szolgáltassa vissza tulajdonosának pénztárca és 60 korona ellenében. Kéri, hogy a pénzt a P. M. H. szerkesztőségébe adják le. — (Két hajó összeütközése.) Amster­damból jelentik: A hollandi partok közelé­ben az utóbbi napok folyamán ismét olyan sűrű volt a köd, hogy számos akadályt oko­zott a közlekedésben. Vasárnap estétől ked­dig egyetlen hajó sem érkezett az amszter­dami kikötőbe. Hétfőn éjjel a Maas nevű hajó előtt két francia gőzös összeütközött, mely alkalommal az egyik súlyosan megsérült. A repülőforgalom is megbénult. — (Műkedvelő operettelőadás Késmár­kon.) Késmárkról jelentik: A késmárki dia- konia-egyesület évenkénti műkedvelő elő­adásai mindig magas színvonalúak voltak, de ezidén a derék műkedvelő gárda külö­nösen nagy fába vdgta fejszéjét. Rendszeres operettelőadást rendeznek. Betanulták Miel- ke György „\Vinzerliesl“ cimü operettjét és január 10-én léptek fel először, még pedig olyan sikerrel, hogy az előadást háromszor is meg kellett ismételni. Az előadás olyan volt, hogy bármely vidéki város hivatásos színtársulatánaik is díszére válnék, nem szól­va a zenekarról, amely Nitsch Alfonz veze­tése alatt olyat produkált, amit egy vidéki színtársulat nem képes nyújtani. A szerep­lők közül Röokel Klára, Goldmann Leó dr., Teichengráber Béla, Prepeliczay Oszkár, ifj. Szenczy Gábor, Gonda Gizi, Haug Vilmos és Wein Aladár késmárki gyáros kisleánya Ámor szerepéiben érdemelnek említést. — (A Komáromi Nöegylet teaestje.) Ko­máromi tudósítónk jelenti: Komárom farsangi krónikájában párját ritkítja a Jótékony Nő­egylet teaestje, mely fényes sikerrel zajlc t le. Nívós irodalmi és művészi műsor vezebe be az estét, amelyre zsúfolásig megtelt a kul­túrpalota szinházterme. Borka Géza hangula­tos prológusát Tihanyi Magda szavalta nagy átérzéssel, majd Ivánfy Gézáné Liszt egy rapszódiáját játszotta káprázatos sikerrel és tüntető tapsok mellett, Jurecska Lili táncát, ki Schubert Soherzó-ját adta elő, meg kellett tol­dania egy gavottal. Wécsi Kató magán jelene­te szintén sikerült száma volt a műsornak, vi­haros tapsokat aratott R. Moly Margit, a ko­máromiak népszerű primadonnája, ki művé­szetének elragadó bájával énekelt székelyföl­di románcokat és magyar dalokat. A sikerült műsort Borka Géza, a kitűnő iró és költő: Holdfényes erdőben cimü költői lendületű verses vigjátéka fejezte be, amelyben Szily Manci, Katona Ilus, Pazar Juci, Katona Tibor, Pazár Miklós és Katona Kornél arattak meg­érdemelt sikert. A jeles szerzőt többször is a lámpák elé szólította a lelkes közönség. Utána tánc volt reggelig, melynek r-~Jezé- sével Igó Aladár városi rendőrkapitány szer­zett maradandó érdemeket. Az est sikerén Csepy Dániel né elnök, Freystadtl Pálné és Kiss Endréné úrnők fáradoztak a k.ö^cbb eredménnyel. — (Csa’ássa! vádolt gabonaügynök.) Munkatársunk Írja Nyitjáról: A nyitrai tör­vényszék büntetőtanácsa hétfőn foglalkozott Sönnenschein Kálmán és Ármin salgói gabo­naügynökök többrendbeli csalási bűnügyével. A vádirat szerint a két vádlott 20.000 koro­nát meghaladó összegű kárt okozott Weiner nyitraivánkai gabonakereskedőnek, kinél al­kalmazva voltak. A bíróság mindkét vádlottat felmentette a vád és annak következménye5 alól. Az ügyész is megnyugodott, mire a vádat a károsult képviselője vette át és felebbezett az ítélet ellen yfcÁ(;ArMAómx7fmz*p — (A Rude Právo elkobzása.) A kommu­nista párt lapjának, a Rude Právónak a keddi számában annyit törölt a cenzoT, hogy a lap egyáltalán nem jelent meg. — (A pozsonyi Mária Terézia-szobor alapját eltávolítják.) A városi munkások kezdték meg a Mária Terézia-szobor alap­jának az eltávolítását. Ezek a munkálatok hosszabb időt fognak igénybe venni. Még nincs eldöntve az a kérdés, hogy a szobor helyén más emlékművet, vagy pedig zenepa­vilont állitson-e fel a város. — (Csodarabbi Beregujíaluban.) A leg­utóbbi napokban érkezett Beregujfaluba Ovics Ábrahám máramarosszigeti csoda­rabbi, a talmudnak és a kaballisztikus tudo­mányoknak ismerője. A csodarabbi kister­metű, igénytelen külsejű ember, nagyon ha­sonlít egyébként az elhunyt Eissig atyához. Azt a szállodát, amelyben a csodarabbi la­kik, a zsidó hívők óriási tömegei keresik fel, akik a szentéletü férfiú meglátogatására jöt­tek. — (A nagy adók áldozata.) Tschechisch Budweisban felakasztotta magát Láng Fri­gyes vendéglős. Hátrahagyott levelében azt irta, hogy tettét az elviselhetetlen adók miatt követte el. — (Pénzeslevélforgalom Bulgáriával.) Február elsejétől megkezdődik a pénzesle­vélforgalom Csehszlovákia és Bulgária kö­zött. — (A postai csekkhivatal fiókja.) A pos­taügyi minisztérium most épít Brünnbcn egy uj postapalotát, amelyben a csekkhiva­tal is elhelyezést nyer. A csekkhivatal brünni fiókja a jövő év elején fogja megkez­deni működését. Legfőbb ideje annak, hogy a postaügyi minisztérium Szlovenszpkón is felállítsa a postai csekkhivatal fiókját. — (Weiss Emil és őszi Gyula Buenos­Airesben.) Budapesti szerkesztőségünk jelenti telefonon: Ismeretes, hogy a nagy tőzsde­krach idején Weiss Emil és Őszi Gyula ban­károk több milliárdot sikkasztottak és meg­szöktek. Párisban letartóztatták őket, meg is indult a kiadatási eljárás ellenük, amely azon­ban annyi ideig elhúzódott, hogy mindketten szabadlábra kerültek. Weiss Emil és Őszi Gyula jelenleg Buenos-Aiiresiben vannak, ahol nem lehet letartóztatni őket. — (Rövid szlovenszkói hirek.) Pozsonyi tudósítónk jelenti: Vavrovits Antal épitész Komhuber-ut 6. szám alatti lakását kibontot­ták és onnan elvittek 9000 korona értékű ék­szert, ruhaneműt, valamint két töltött revob vert. — A pozsonyi államügyészség elkoboz­ta a nagyszombati „Rolnicky Hlasy“ cimü szlovák néppárti munkáslapot a pásztorlevél miatt. — Január 26-án Pozsony város rend­kívüli közgyűlést tart, amelynek tárgya? az 1925. évi költségvetés. — Egbellen egy kocsi halálra gázolta Csarszka Mária négyéves kisleányt. — A pozsonyi államügyészségre hétfőn három újabb feljelentés érkezett a pásztorlevél kihirdetése miatt. — (Tétlenért templomtolvaj.) Pozsonyi tudósítónk jelenti: A pozsonyi kapucinusok templomában tegnap a délutáni vecsernye után feltűnt a sekrestyésnek, hogy egy éke­sebb ember papirosba csomagolt perselyt visz a kijárat felé. Azonnal lefülelte és á tavit a egy rendőrnek. Kiderült, hogy Nová'k Ferenc csehországi mázoló. A perselyt, amelyben kilenc korona aprópénz volt, leakasztotta a falról. Letartóztatták. Azzad védekezik, hogy már napok óta nem evett. — (Elevenen megégett.) Rómából távira- tozzák: Tegnap éjjel egy floTenzei butorgyá- ros, egy kirándulásról hazatérve, autójával nekiszaladt egy falnak. Mig az autó utasai csak könnyen sérültek meg, addig a bútor- gyáros tizenötéves leánya olyan szerencsét­lenül esett a fal és az autó közé, hogy a rob­banás folytán kigyulladt benzin a szó szoros értelmében elevenen megégete a szerencsét­len leányt xx Fővárosi nívójú uriszabóság MAR KOViCS és SAKULIN Kosice, Fő-utca 48 Telefon 697. sz. xx Angol import férfiszövetek ENOLÁN- DÉR és MARKOVICS cégnél, Kosice, Fő utca 48 Telefon 697. sz j xx Ródlik nagy választékban kaphatók Theisz Ármin sportcikkek, hangszerek és gyermekjátékáruk üzletében. Presov, Slo- venska-ul. 18. szám alatt. > xx (Mauthner Frigyes dr. ügyvéd), tör vényszéki hites magyar tolmács, Prága II- l.ützowova (Marianská) ul. 43. sz. — Tele­fon 46—08. Vállal fordításokat a magyar nyelvből német és cseh nyelvre és megfor , ditva. xx (Vigyázzon a szemére.) Ha jó szem­üveget akar. küldje be orvosi receptjét vagy régi szemüvegét BEINHACKER SAMU opti­kai intézetének, Praha II., Porié 9. Pontos ki­vitel legolcsóbb áron. Színházi látcsövek, légsulymérők állandó raktára. Magyar leve­lezés. x| — (A világ legnagyobb tengeralattjárója.) A Matin jelenti Porthmouthból: Anglia titok­ban megépittette hadiflottája számára a világ legnagyobb tengeralattjáróját. Az uj hajó 118 méter hosszú, 30 centiméteres ágyukkal van fölszerelve és óránkénti sebessége több, mint 32 csomó. Legénységének száma 100 ember. — (Kötelező daktiloszkópiai lajstromozás Newyorkban.) A Daily Madl jelenti Newyork- ból. Az itteni rendőrség tervezetet dolgoz ki a város lakosságának kötelező daktilosz­kópiai lajstromozásáról. Az ujjlenyomatok e kötelező fölvétele főleg a büntettek számá­nak fokozódása miatt történik. Buenos Airesben már keresztülvitte a rendőrség ezt a? módszert. OSvedi László szerzői estélye Komáromban Komárom, jömuár 20. (Saját tudósítóoktól.) Vasárnap este Kcvfú­rom magyar 'közönségének öl védi László, a nagyt-ebeíségü poéta, mutatkozott be fényes suker mellett. A szerzői estét Alapy Gyula dr- vezette be rövid előadással, melyben rámutatott ölvedii Lász'ó köhésizetének lényegére és ezt két szem­pontban foglalta össze, ölvedi megtalálta kap­csolatát a korral, melyben él, ami maradandó be­csűvé teszi költészetét, továbbá ölvedi minden izében nemzeti költő, alkat a magyaT föld, az er­dő, a falu, a folyó és levegő ihlet meg és minden versében ott lüktet magyar fajához való érzések­kel teljes ragaszkodó szeretete. Nem jár Idegenbe példákért, mert meglátja .itthon ezernyi sajgó se­bünket és ezért minden versében ott reszket va­lami borongó fájdalom. S a fájd alomban sok te­remtő erő lakozik, ölvedi beérkezett, hivatott költő, aki kocnölyan fogja fel ezt a hivatását. Utána lelkes tapsoik és éljenzés köizt lépett a színpadra ölvedi és gyönyörűen1 megszerkesztett előadásban fejtette ki költői hitvallását, a költő hivatását és feladatait, ismertette a különféle költői irányokat és végül a magáét, melyben előre kijelöli pályájának irányvonalait. Az elő­adást szűnni nem akaró tapsok követték. Jókai emlékezete cimü pályanyertes költe­ményét adta elő ezután a költő bájos kis húga, Ölvedi Erzsók, mély átérzéssel emelve ki az eszmékben gazdag költeménynek minden szépsé­gét. A tüntető tapsokra még egy verset kellett elszavalnia­Az estének fénypontja következett ezután: a? ölvedii-versek bemutatása. A szerző a Bá- nvász énekével kezdte és kötetének több darab­ját, majd ujafob verseit vette, sorra leírhatatlan tetszés me'lett. Nagyszerű este volt ez, egybe- forrása a magyar közönségnek a magyar költő­vel. SlHEMIA Prága vezető politikai napilapja Alapítva 1828. Alapítva 1828. a Kiterjedt politikai és közpazdasági hírszolgálat. < \ :! Tőzsde jegyzések: Prága Bées. Budapest. Berlin, (j Páris. London és New-York. Jegyzések a bel- és i ( külföldi árupiacról, különösen az angol és < ) I I amerikai piacokról. ( I i I Kiváló munhatúrsaü: J J | ! Lloyd George. Kafka dr., Medinger dr., Spina j ^ ] ; tanár nemzetgyűlési képviselők. Spiegel tanár . ( és l.ndebur dr. szenátorok, stb. öOOO vátosban el | j ! [ terjedve, elsőrendű hirdetési orgánum. Havi elő j j fizetési díj 17. - Kö Minden újságárudábán kap- jj ! ható. Közvetlen megrendelhető a kiadóhivatalnál Prága I-. Liliova 13. Szerda, január 21­(*) Zemllnsky római sikere. Rómából l en­tik: A hírneves prágai zeneszerző az Augustewn- ban tegnap koncertet dirigált, mely koncerten Beethoven, Mozart és Wagner szerepeltek a mű­soron- A -műsornak is, a karmesternek is nagy si­kere volt. Jövő vasárnap második estélyt ad Zemíinsky, melyen Gluck, Sfrauss és Korngoid szerepelnek a műsoron. (*) A Waldbauer-Kerpely kvartett Losoncon. Losonci tudósitónk jelenti: A losonci Zenekedve­lők Körének pénteki hangversenyén a világhírű Waldbauer - Kerpely - Kessler -Temesváry vonós­négyes lépett föl. A nagy zenei esemény iránt hatalmas érdeklődés nyilvánult meg s az előkelő k-özönség a kiváló művészeket melegen ünne­pelte. (*) Mézeskalács. (Ernődé—Szirmai 3 felvoná­sos dlaljátékának bemutatója a kassai magyar színházban.) Bájos mesejáték operettszövegkönyv- kefl-ékétókel, megható, sokszor szentimenta-1 izmus­ba forduló -szimbolizmus, komolyba ve-rgáló könnyű muzsika. — ezek a jellegzői a Mézes­kalácsnak. Mindenesetre örvendetes jelenség, hogy a mai operettermelés léhaságát nem foly­tatja, a szövegnek -értelmet, a zenének szövegért való szint, melegséget kölcsönöz. A „daljáték'1 az operettegyüttes bemutatkozását célozta s a kö­zönség nagy szeretettel fogadta ezt a bemutatko­zást. A szereplők meg is érdemelték a szerettet, odaadással művészi rátermettséggel játszottak, a régie;k, uj.ak egyaránt- Horváth Bös'ke, Ferenezy Marianna, H. Kőrössy Valér, Révész Ilonka a mű­vésznők s Bellák Miklós, Féleky Miklós, Galgó- czy Lajos, Szigeti Jenő, Járay Sándor, Farkas Pál, Iván Sándor meg- vagy visszahódították a közönséget. A zenekart, melyet elég nagy nehéz­ségek elé állított a zeneszerző, Fisober Károly vezényelte rátermettséggel, figyelemmel, erős kézzel. Fis-dher Károly főtámasza a kassai szín­ház zenéi oldalának, aki megérdemli a legmele­gebb hangú -élismérést. Az előadásnak voltak sti- T'ifsbeli hibái. A székely miliőbe képzelt mese­játékot majd minden színész más-más dialektus­ban mondta el, -ki pal’óc, ki szegedi volt, ki „izett'V lka „özött“, sőt a kosz-tűmben is konalo- merált volt a különböző népművészeti stílus. Ezt ugyan csak a szuirós szemű kritikus vette észre s az előadás és darab sikerét nem befolyásolta.-yí­Faragó Ödön színtársulatának műsora Kassán: Csütörtök: Traviata (Sohmiedt és Somló fel1!.). Péntek: Buzakalász (először). Szombat délután: A kaméllás hölgy. Szombat este: Huncut a lány (először)- Vasárnap: Huncut a lány. A Csaf-MLSz évi közgyűlése Viharos jelenetek — Tlsztujitás Pozsony, január 20. (Saját tudósítónktól.) A CsAF—MLSz köz­gyűlése váratlanul viharos volt. A közgyűlésről .mindent, csak jót nem lehet írni. A főok abban rej­lik, hogy Stelnitz, a Vas csak nómetük tudó elnö­ke, közismert szakszervez-eitizü beszédével állandó zavart okozott. Mindenféle támadással élt, ame­lyek személyes jellegűek voltaik s ami főként az uj megválasztott főtitkár tiszteletdija ellen célzott. Mindezek dacára Kobut Pált választották fő­titkárnak, aki azonban a tisztséget semmi körül­mények -között megtartani nem fogja és eltökél* szándéka, hogy e tisztséget át se veszi. A vidéki kerületek között a pozsonyi kerüle­ten kívül Kassa képviseltette magát Várnay Ernő tanárral. A beérkezett javaslatok között elsőnek Kas­sa beadványát tárgyalták és hosszabb pro és kontra beszédek elhangzása után egyhangúlag el­határozták, hogy ez ügy érdemleges elintézését ;az igazgatótanácsra bízzák. Elvben Kassa óhajá­nak meg akarnak felelni. A főtitkári tisztség megszervezése mellett csak hosszabb vita után döntöttek- Jellemző az a körülmény, hogy a jelenlegi titkár maga jelentette ki, hogy magasabb koncepciós titkári munkák el­végzésére feltétlenül főtitkárra van szükség, mi­után ő maga erre nem képes. A megejtett válasz­tás eredménye a következő volt: Blmök Mora­vi'tz Jenő, társelnök Leberfinger Frigyes, alelnö- kök Vácz Ferenc és Farkas Zoltán dr., főtitkár Kohut Páll, titkár Sander Lajos. Tanácstagok: Xohut Pál, Köszeghy János, Ruli-tz János, Leber- finger Rezső, Lustig Lajos, Feuer Gábor, Kertész Kálmán, Kállay Lajos, Heitmanék Rezső, Perényi Géza, Kretty Gyula, Schwarczkopí Sándor, Nie- derhauser Károly, Tóth János, Ruzicska József, Markstein Sándor. CsAF-kilküLdöttek: Kohu-t Pál és Kopper Miksa. Fel-obbezési tanács: Brüli Emil, Feuer Benő, Szokol Árpád; póttagok: Leitner László, H'latky Imre, Steimitz Frigyes. A magyar bírák közgyűlése. Pozsonyi sport- tudósitónk jelentá: A futballszövetséghez hason­lóan itt Is volt ellenzék, a gyűlés azonban minden % Í A dunai államok magyar I közgazdasági újságja / á Állandó és kimeritő cseh- í / szlovák, romár., jtigo- I I szláv és német-osztr. / Mm / ♦ / W / • I • rovatok. Megjelenik / / ♦ hetenként. Ponto.^r ^^^^XElőfize- zavartalan pós- />// tés 1 évre I tai szállítás ^ ^ összes utódy ^ij^VMagyar Lloyd államok / /a legolcsóbb és ba. // legalkalmasabb | IMI hirdetési orgánum i / bankok, gyárak, ex­/ í portőrök stb. számára. I / Szerk. és kiadóhivatal: t í / WIEN. HL, Sieteslernjaai ír. 13 / BUDAPEST. (Ili, SákíczMl 73. szám

Next

/
Oldalképek
Tartalom