Prágai Magyar Hirlap, 1924. december (3. évfolyam, 274-295 / 722-743. szám)

1924-12-17 / 286. (734.) szám

Mamimé€i Túlnyomóan borús, mélyebb fekvésű helyeken ködös, hideg, nyugodt. — (Btimigyi vizsgálat egy kassai uflevéliroda ellen.) Kassai tudósítónk jelenti: Szenzációs bűn­ügy foglalkoztatja a kassai rendőrség bűnügyi osztályát. A minap följelentés érkezett a rendőr­séghez, hogy az egyik kassai belvárosi útlevél- iroda angolszövegü nyomtatványokat rendelt egy kassai nyomdában. ’ A nyomtatványok teljesen megegyeztek a prágai amerikai követség által ki­adni szokott kivándorlási lapokkal, melyeket kizá­rólag a követség utján lehet megszerezni. A rend­őrségnek gyanús volt a dolog s előállította az uta­zási iroda léét vezetőjét, akiket kérdőre vontak, hogy minő céllal készültök a nyomtatványok. Az illetők azzal védekeztek, hogy ők a prágai ameri­kai konzulátus munkáját akarták megkönnyitemá a kész blanketták által, melyekre már csak a konzu­látus pecsétje volt szükséges a kivándorlóknak- Minthogy az iroda egyik tagját már egy ízben le­tartóztatták Amerikába való kivándorlásra csábí­tás bűntettének gyanúja miatt, ezért a rendőrség tovább folytatja a nyomozási, hogy ki adott meg­bízást az irodának a kivándorlási lapok nyomásá­ra s hogy honnan! származik az a 92.000 korona pénz, amelyet az aránylag kisforgalmú vállalat egyik tulajdonosánál találtak. — {Monstre biinpör a budapesti tör­vényszék előtt.) Budapesti szerkesztőségünk jelenti telefonon: A budapesti bünieíőíör- vényszék ma kezdte meg a tavasszal leleple­zett monstre csempészési és vámcsalási bünpörnek a főtárgyalását. A fővádlottak Nagy Jenő és Sírumpeí István detektívek és Weisz Miksa kereskedő, akiket hetven, illetve harmincnyolc rendbeli megvesztegetés bűntettével vádol az ügyészség. Rajtuk kí­vül harminc vádlott van, részint detektívek, részint vámtisztek és kereskedők, ékszeré­szek stb. Nagy Jenő visszavonta beismerő vallomását és azzal védekezett, hogy a rendőrségen verték. Az elnök erre meg­jegyezte, hogy bizonyára a Márffy-pőr fő- íárgyalásáról tanulta meg azt a módszert. A főtárgyalás előreláthatóan több hétig eltart. — (Márffy és Marossy védői kegyeimet kérnek.) Budapesti szerkesztőségünk jelenti telefonon: Márffy és M-arossy védői ma be­terjesztették védenceik nevében a kegyelmi kérvényt. — (Az uj orosz követ Bécsbe érkezett.) Bécsbő! jelentik: Jofíe szovjet követ tegnap reggel a városba érkezett és azonnal átvette n követség vezetését. Rendzavarásra érke­zésekor nem került sor. — (Székeiyudvarhelyen még o Qlíáregye- siileti estélyt sem engednek tartani a román hatóságok.) Kolozsvárról jelentik: Székely­udvarhelyen az ottani oltáregyesület Maj- láth püspök tiszteletére estélyt akart ren­dezni. Közvetlen az ünnepség megkezdése előtt félórával kézbesítették az egyesület vezetőségének a Siguranca főnök rendeletét, amely szerint az estély megtartását megtil­totta. A minden idokolás nélkül kiadott ren­delet ellen Majláth püspök távirati utón Bra- tianu miniszterelnöknél tett feljelentést a Siguranca főnök ellen. xx NŐI fehér neműek legolcsóbb bevásár­lási alkalma a Tausky-cég, Braíislava, kará­csonyi vására. Ez alkatommal az egész éven át el nem adott kelengyékből visszamaradt és az utazói miütagyüjteményebből kiselejte­zett női fehérnemüek modelljei 30—50%-kai olcsóbban lesznek elárusítva! xx Világvárosi nívója angol-francia url- és női szabóság PETR. PINKAS, Prága íl, Národní tilda 24. Telefon 8208AT, Karlsbad, Neue Wiese, Telefon 936. xx Mitteser, májíoít és szeplőíöl biztos sikerrel egyedül a Szrulovics C r é ra véd meg. Kapható kizárólag a készítőnél, Szrulovics drogériájában, Uzhorod (Ungvár), Masaryk (Kossuth)-tér 15. xx Fővárosi nívójú uriszabóság MAR* KOVICS és SáKULIN Kosice, Fö-utca 48. Telefon 697. sz. xx Angol import férfiszövefek ENGLAN- BER és MARKOVICS cégnél, Kosice, Fő- utca 48, Telefon 697. sz. a%i&L áá * 'frcsr^ • A Jókai Egyesület szépművészeti osztályának téli tárlata Komárom, december 15. A Jókai-Egyesüíetben egy év óta pezsgő mű­vészi élet uraikodtk- A most megnyílt téíi tárlat nemcsak számban, de művészi kMálnásban is jelen­tős haladást mutat. A kultúrpalota hatalmas nagy­termén kívül képtárának helyisége és egy kisebb szoba telt meg 24 festő és egy szobrász alkotásai­val s így a kiállítás nemcsak Komárom, de Szlo- venszkó művészi életében is jelentős mozzanat. Mindez egy kis összefogó művészgárda érde- . me, melynek lelke Harmos Károly tanár festőmű­vész, akinek másfél évtizedes munkája Komárom­ban megteremtette a müvésziskolát, de teremtett hozzá lelkes és megértő közönséget is, amelybe ízlést és a szép szeretetét edzette bele. Harmos nyári művészi 'termése kisebb akvarellekbő! áll, balatoni és dunamenü hangulatok, melyek lágy tó­nusaikkal a természet szépségeinek költészetét da­lolják. Egyetlen képe van, mely az ő jellegzetes el­mélyedő 'képzetvilágát és forrongó lelkét tárja elénk: halvány gloriolába vont, Idealizált Krisztus­iéi, körülvéve a bűnöző emberek nyüzsgő tömegé­től. Basihdes Sándor és Barna rajzai és képei egy­aránt kiváló értéket jelentenek. Basílfdes Sándor egy-kéí igen sikerüli arcképén a lelki élet színek­kel való kifejezését látjuk. BasiEdes Barna számára régi mesterekre emlékeztető kompozíciói és nagy szin-összeíogialó képessége szép jövőt jósolnak. Csepy Sándor, aki most lépett először a nyilvá­nosság elé, meglepően változatos formanyelven szól a nézőkhöz tájképein és csendéletéin. Nagy Márton és Antal képein a színek meleg tónusok­ban, széles foltokban, tüzesen bontakoznak ki, bár a rajzos ábrázolások sokszor nem közelítik meg a művészi értéket. Polony Béíáné dr-né nagy rajz­tudással megfestett virágcsendéletea színben és va- lőrben egyaránt pompás tárgyai a kiiáUitásnak. Lenhardt György jól megfigyelt levegős tájai kitű­nő rajztudásáról tanúskodnak. Krizsán Lajos mono- tipiáit igen sok megfigyelő képesség és kifejező erő jellemzi. Szóbél Géza expressz ion i z m it s án a nagyvonalúra való törekvést látjuk, mellyel azon­ban nem tart lépést művészi ereje. Képein a leg­nagyobb témákat keresi, de a megoldásig még nem jut el, bár erős képzelőtehetsége el nem vitatható. Koppány Károly autodidakta festő képein sok biz­tató jelenséggel és jövőre szóló ígérettel találko­zunk. A komáromi művészek közül ki kell emel­nünk Berecz Gyula szobrászművészt, lol Jókai- büsztjével a nagy mesemondónak igen sok arcvoná­sát meglepő hűséggé; ábrázolja, a hősök emlék­művének stilizált emblémáiba Égen sok gondolatot és kifejező erőt visz be. Toldijának hangsúlyozott realizmusa és a tánc ujjongó ritmusa határozott művészi értéket jelentenek. A komáromvidékiek közül P. Feszty Edit táj­képeit a fényhatásokra való törekvés jellemzi- Szin- és fényben összehangolt képei a sokszor el­lentétes szempontokat nagy sikerrel egyenlítik ki. Inkább festői, mint rajzos tehetség Kuppis József (Vért-puszta), kissé kemény színekkel dolgozik, bár tájképein a természet jó megfigyelése és szere- tete látszik meg. Budapestet Eeszty Masa, Feszty Árpádnak nagyíehetségü leánya és édesanyja, Fesztyné-Jókai Róza képviselik. Feszty Masa az Ernst-muzeumban rendezett kollektív kiállításán csak nemrég aratott nagy és mély sikert. Prerafaelita modorban festett Női arcképén a színek ragyogóan szép összhangja ömlik el. Rajzban, színben fölényes tudással és a szív igaz érzéseivel festi a lelki kiíeiezésok meg­érzéseit. Tájai sem merülnek ki a formában, hanem színeikben az ö mély érzésű lelke él, Feszíyné- Jókái Róza néhány meleg velencei tárgyú paszíelje erős szimérzékről és rajztudásról tanúskodik. Bayer Ágost (Budapest) nem mindennapi rajz- ír.dásra valló rézkarcai mellett méltó íe.tűnést kel­tett Női arcképe tónusbeli igazságával és össz­hangjával. A szlovenszkői művészek közül Tichy Kálmán (Rozsnyó), a hírneves grafikus állított ki mese- képeiből és finom karikát líráiból. Tichy művészete a formák leegyszerűsítése a népmese- naiv lelki­világáig és igy mindenki által megérthető. Ötletei­nek gazdagsága és humorának mélysége a legkivá­lóbb rajzmüvészek sorába emelük, akitől a magyar j művészet még sokat vár és sokat kap. Nagyon te- ! kétséges művész H. Gerő Gusztáv (Losonc), kinek impresszionizmusa a csodás Kelet témáihoz fordul és azokat zengő formanyelven tárja elénk. Mako- vits Jenő (Rimaszombat) erőteljes levegős tájai. Gwerk Ödön (Selmecbánya) színben és valőrbcn egyaránt kiváló hegyi tájai mellett Kurth Max (Eperjes) búcsú- és vásári jeleneteit sok jellemző erő és ug3' kompozícióban, mint színben egyaránt művészi lendület hatja át. Juhpásztorát hangsúlyo­zottan józan realizmusa a kiállítás egyik legszebb darabjává avatja. Jordán Miklós (Eperjes) a fény­beli hatásokat emeli ki tájképein, melyek sikerült alko tások. Kálmán Erzsébet - (Szenice) és Zemányi [ János (Trencsénteplfc) néhány hangulatos képpel vettek részt a tárlaton. ■ i A tárlattal kapcsolatos iparművészeti kiállttá- J sori Basilides Barnáné esetnek! csipkéi Finom raj- j zukkal, magyar motívumokkal horgolt ujjasai, ruhái általános csodálat tárgyai. Ackermann Mária ter­vezései elsőrangú tudásról és kitűnő ízlésről tanús­kodnak. Nagy Jenőné gyermekjátékokkal, Zemann Lujza párnákkal járultak az iparművészeti rész si­keréhez. * (Magyarok a milánói kiállításon.) Budapesti szerkesztőségünk jelenti telefonon: Az olasz kor­mány meghívta a magyar művészeket a Milánó­ban tavasszal rendezendő akvarellíkiállitásra- A magyar művészek részére három termet engednek át és összesen százötven tárgyat állíthatnak ki. Nemcsak az élő, hanem a múlt század neves ma­gyar festőművészeinek akvarellképeit is kiállítják. (*) Német színi előadások Pozsonyban. Po­zsonyból Írja tudósítónk: Amióta Pozsonyban a cseh-szlovák druzsfvóé a téli szezon, első eset, hogy két rendes esti előadást engedett át ezúttal némert előadások számára. Igaz ugyan, hogy kará­csony hetéről van szó, amikor tapasztalat szerint a legrosszabb az üzlet és — amint hírlik — Ned- bal most is nem csekély bérösszeget kívánt, de igy is nagy érdeklődés előzi meg a 22-ére és 23-ára hirdetett előadásokat, annál inkább, mert Beer dr- ezúttal két szenzációs vendégszereplést tervez. Első estén a Reinhardt-szinbázak együttese elő­adja Sacha Guitry bájos vigjátékát: Mon pőre avaií raison (Atyámnak igaza volt), melynek két főszerepében a darab alapgondolatának megfele­lően Tűimig Hugó és Hermáim lépnek fel. A da­rabnak, mely Becsben már tavaly nagy sikert ara­tott, csak hétfőn volt bécsi reprize. A női szerepe­ket Moissi-Tenvin és Servaes Dagny játszók. Má­sodik estén a Burgszinház együttese M. S. Mau- gbarn kissé sikamlós komédiáját: A kört mutatja be; a benne szereplő prominensek Aknay Vilma, Devrieni-Reinhold asszony, Heine Albert, Schmöle Ottó, Zerka Károly és Seydelmann Ármin. (*) A Tükörfolyosó főszereplői. Budapesti szerkesztőségünk jelenti telefonon: Henri Bernsteiu Világhírű darabjának szombati bemutatója elé nagy kíváncsisággal tekint az egész budapesti művész­világ. A darab főszerepeit Varsányi Irén, Gomba- szögi Frida, Gazsi Mariska, Lukács Pál, Rajnai Gábor és Béla Miklós játszók., akiről érdekesnek tartjuk megemlíteni, hogy Béla Henrik volt fő­szerkesztőnknek nagytehetségü fia. (*) Az osztrák kormány mindenáron azt akar­ja, hogy Riehard Strauss Béesben maradjon. Bécs­ből jelentik: Schneider dr. kultuszminiszter azon fáradozik, hogy' Riehard Strausst, aki az állami opera igazgatóválsága óta megbántottunk érzi ma­gát és el akarja hagyni Bécset, mindenáron a vá­rosban marasztalja. Hír szerint uj címet találnak ki és adnak Strauss Richárdnak: ő lesz az állami opera első tiszteletbeli tagja. Az ünnepélyes be­iktatás az uj rangba már január elején megtör­ténik. (*) Adíer Adeíina külföldi útja. Budapesti szerkesztőségünk jelenti telefonon: Adler Adelina, az Operaház kitűnő magáénekesnöje, elindult kül­földi turnéjára, Először Genibe megy, ahol a Grand Theaterben fog énekelni, maid a lyoni ope­raházban fog vendégszerepelni. (•) Az Ofíenbach Zürichben. Budapesti szer­kesztőségünk jelenti telefonon: Faragó Jenő és Nádor Imre 'nagysikerű operettje, az Offewbach külföldi utján most Zürichben került színre. A svájci lapok elragadtatással Írnak a kitűnő ma­gyar operettről. Horváth Kálmán színtársulatának műsora Ungváront Szerda este: Küzdelem a halállal. Csütörtök délután: Kis szökevény. Péntek délután: Doíovai nábob leánya. Szombat délután: Bajadér. Szombat este: Jojó három vőlegénye* Vasárnap délután: Nótás kapitány. Vasárnap este: jojó három vőlegénye. Faragó Ödön szlovenszkői magyar színtársu­latának műsora Rimaszombatban; Szerda: Rózsalány. Csütörtök: Fehér és fekete* Péntek: Tatárjárás. Szombat: Vén gazember. Vasárnap délután: Árvácska. Vasárnap este: Vén gazember. Szerda, december 17. été/wRSl. A CsAF-MiSz pozsonyi kerületének közgyűlése Pozsony, december 16. (Saját tudósitónktól.) Az összes pozsonyi egyesületek képviselete mellett ma folyt le a po­zsonyi kerület rendes évi közgyűlése. A gyűlést Rulitz al elnök vezette, aki a Ligeti Sport Clubnak, mint a pozsonyi kerület bajnoká­nak, az első dijat, egy művészi kivitelű, normális nagyságú ezüst labdát, ünnepélyes aktus mellett átadta- A második dijat a Rapid Sport Clubnak és az ifjúságiit a PTE-nek juttatta. Ezután Feuer Gábor indítványára a pozsonyi bajnokságot reformálták, amennyiben az eddigi másodosztályt megszüntették és helyette két osz­tályt, névszerint keletit és nyugatit állítottak fel. A keleti körzetbe Ligeti, PTE, Donaushadt, PÁC, BIT,, MTK, mig a nyugati kerületbe Vas, Rapid, Törekvés, Cérnagyár és Vfrágvölgy ke­rült be. A megejtett választások a következő ered­ményt hozták: Elnök Leberfinger Frigyes, alelnö­kök Rulitz János és Sternfeld Jacques, előadó Pouí Ferenc, ellenőr Schwltzer Káról3', jegyző Tóth János, kerületi kapitány Brtíll Gyula dr. Kerületi választmányi tagok: Gráf Ármin, Heitroanek Rezső, S telni tz Frigy7es, Ruzícska Jó­zsef, Niederhauser Károly, Geisler Károly. Pót­tagok: E veri ing Lajos, Zenis Vidor. Kerületi bizottsági tagok: Kertész Kálmán, Kőszeghy János, Cere József, Lustig Lajos. Pót­tagok: Kretty Gyula, Kállay Lajos. A Sparta meghívta a Ligeti Sport Clubot. A pozsonyi Ligeti jó híre úgy látszik már Prágába is eljutott, aminek legjobb bizonyítéka, hogy a prágai Sparta karácsonyra meghívta a pozsonyi Ligeti Sport Clubot. Meghosszabbít) ák a felhatalmazási törvényt Prága, december 16. A kormány törvényjavaslatot fog a nemzetgyűlés elé terjesztem, amely a javas­lat elfogadásával fölhatalmazza a kormányt, hogy az 1924 február 1 és 1925 julius 10 kö­zötti idő alatt kötött kereskedelmi szerző­déseket ideiglenesen érvénybe léptesse. Elsősorban azokról az 1924 február 1 és 1925 junius 30 között kötött szerződésekről van szó, melyeket idegen államok megfelelő vámkedvezmény és kölcsönös előnyben való részesedés alapján kötöttek meg. A kormány köteles mindazokat a kereskedelmi szerző­déseket, melyeket e törvény alapján lépte­tett életbe, utólagos jóváhagyás céljából a nemzetgyűlés elé terjeszteni. Ha a nemzet­gyűlés bármely háza e szerződések vala­melyikét nem hagyná jóvá, akkor a kor­mány köteles a törvények és rendeletek gyűjteményében közölni, hogy a szerződés érvényességét fölfüggesztették. A kormány köteles azt is közölni, ha a nemzetgyűlés a szerződést ratifikálta. A törvény kihirdeté­sekor lép életbe és végrehajtásával a kor­mány minden tagját bizzák meg. A javaslat megokoló jelentése szerint 1924 február 1. után a következő szerződése­ket kötötték: vámtariiális szerződés Olasz­országgal március 1-én; a szerződést ok­tóber 27-én ratifikálták —* a cseh-szlovák— francia kereskedelmi szerződés augusztus 18-án kelt kiegészítő egyezménye, a cseh­szlovák-osztrák kereskedelmi szerződés tarifális kiegészítése november 27-én. Ezen­kívül köztudomás szerint tárgyalások foly­nak Magyarországgal és Lengyelországgal. — A szlovenszkői cukorgyárak produk­ciója. Az idén 10 szlovenszkői cukorgyár volt üzemben. Ezek közül csupán a tőke- terebesi cukorgyár fejezete be a kampányt A szlovenszkői cukorgyárak november vé­géig 9.6 millió métermázsa cukorrépát dol­goztak föl, melyből 1.48 millió métermázsa ! ™.,„ lilikén . fiÉfycsi»<a»!irc«e'0B<ás!!Ka él vMszessi^ifiíBisíSisr Al® «iks5. S«<fea»B«eir«íi8íCía5<fei» éis® 4fea*aftS*ítt űlw«t6«5ae#í», «* *•€»■■■»■»«■«*■ „Knoll* mégjp®á*eá<e<« $aÍí!»it>erBxaatké> «&© !#«■»» jré#iére. — mm SS»<e!rse»a«S!«5iz<fe»«*«. jfelü DCTAIL Ffö-oaifcci ü#Iic® — zszesss tfíDé-iatfcci 5® J

Next

/
Oldalképek
Tartalom