Prágai Magyar Hirlap, 1924. november (3. évfolyam, 249-273 / 697-721. szám)

1924-11-16 / 261. (709.) szám

Vasárnap, november 16. Egy összetörött háromszög Dráma III. felvonásba osztott hat mondatban (A darab kidolgozási jogát megtartom magamnak, mert hátha egyszer lesz időm arra, hogy hatnál több mondatban- írjak drá­mát. Hogy most csak hatban íróik, azért ezer bocsánat, de excentrikus irótársam: az Élet még ennyit sem vesz igénybe; egy mondattal teremti meg a drámákat.) I. felvonás. 1. Az Író felesége rájött arra, hogy az ura leg­újabb darabjának cimszereplönöjébe katasztrofáli­san, tehetségét lenyűgözően, nyugalmát íelbori- tóan szerelmes. 2. Ismeri az urát és tudja, hogy minden sze­relme csak addig izgató, mis a nő nem az övé, ezért II. felvonás. felkeresi a színésznőt és arra kéri, legyen az uráé. 3. A színésznő tisztán szereti az Írót s az asszony kérése küzdelmesen szól bele a leikébe. 4. — Akit szeretek, azt meg kel! mentenem a boldogságnak — mondja és feláldozza tiszta sze­relmét. III. felvonás. 5. Az Író a pillanatnyi boldogság ezer impul- ziójával érzi, hogy többet nem kaphat; a színésznő undorral érzi, hogy feláldozásával lesülyesztette önmagát önmaga előtt; az író visszatérne a fele­ség csöndes, szép és az alkotás nyugalmát jelentő hangnlatéletéhez, de az asszonynak nem kell többé. 6. A megcsalás bizonyossága megölte benne a házasságot, a férfit, akit szeretett . . . glin. — (Széman Endre rimaszombati plébá­nos jubileuma.) Rimaszombatból írják: No­vember 30-án ünnepli meg a rimaszombati római katolikus egyházközség népszerű plébánosának, Széman Endre pápai prelátus- nak negyedszázados jubileumát. Széman Endre ugyanis huszonöt év óta a rimaszom­bati katolikus hivök plébánosa. A jubiláns ünnepség szentmisével kezdődik s a római ka­tolikus kör helyiségeiben diszgyiiléssel foly­tatódik. Az ünnepi beszédeket a diszgyülésen Rárossy Gyula dr. és Váry János fogják el­mondani. — (Fölmentették, mert önvédelemből gyilkolt.) Kassai tudósitónk jelenti: Izgalmas tárgyalás folyt le ma a kassai törvényszéken. Klein Leó, Bező községbeli földbirtokos ügyét tárgyalták, aki-1921 december 13-án apjának Klein Adolf, malomtulajdonosnak vé­delmében agyonlőtte Lencsés György mol- nársegódet, aki a malomtulajdonost egy ösz- szeszólal'kozás hevében, meg akarta fojtani. Klein Leó ügye már a legfelsőbb bíróságot is megjárta, amely feloldotta a törvényszék hat hónapi fogházra szóló ítéletét s uj tárgya­lást rendelt a jogos önvédelem tisztázása cél­jából. A mai tárgyaláson beigazolást nyert, liogy a vádlott hozzátartozója életének és testi épségének védelmében jogosan védeke­zett s ezért a törvényszék fölmentette. Az ügyész fölebbezett. — (Pulittit örökre kizárták az olimpiai versenyekből.) Lausannéből táviratozzék: A nemzetközi olimpiai bizottság végrehajtó bizottsága tegnap ülést tartott, amelyen ki­mondotta, hogy Pulitti olasz kardvivó baj­nokot Lajoux ezredes és Kovács dr. zsűritagok megsértése miatt örökre kizárja az olimpiai versenyekből. A határozat kimondja, hogy Pulittit a versenyben tanúsított magatartása és nem a Folies Capriceban történt inzultus miatt zárták ki, amely utóbbi különben is lovagias utón befejezést nyert. A bizottság másik fontos határozata volt, amelyben ki­mondotta, hogy a legközelebbi olimpiászról egyetlen sportágat sem töröl. — (Prágában lesz a keletszlovenszkói múzeum X.-ik aukciója.) A Pálffy féle gyűjte­mény második része a keletszlovenszkói muzeunr X.-ik aukcióján kerül eladásra. Az aukció december másodikén és harmadikén lesz a prágai Klementináimban és eladásra kerül a francia és angol grafikának XVIII századbeli értékes kolekciója, ezenkívül por- cellánok és fayancok, értékes fegyverek, szobrok, textilnemüek és bútorok. Az aukciós tárgyak november 26-től december 1-ig lesz­nek kiállítva. Az aukcióra vonatkozó infor­mációkat a keletszlovenszkói muzeum prá­gai aukciós irodája ad, amely az Imperial- szállóban van elhelyezve. (Letartóztatott kommunista titkár.) Kassai tudósítónk jelenti: A lőcsei állam­ügyészség rendeletére a kassai rendőrség az állomáson letartóztatta Maurer Gyula kassai kommunista párttitkárt, ki éppen a prágai or­szágos kongresszusról érkezett haza. Mau- rert átszállították Lőcsére, ahol julius 27-iki izgató beszéde s a keletszlovenszkói kommu­nista puccsban való részesség miatt folyik ellem-e az eljárás. A kisebbségi helyzet, mint az uj irodalom melegágya (Cikk, melyhez mindenki, akit érdekel, hozzászólhat) II. Prága, november 15. A múltkor ezeket mondtuk: Aki iölmegy a hegyre, az mást lát ott és mást él át, mint aki lent marad. Igaz. S aki leesik a hegyről, az lent, amint öntudatra ébred, egész másként fogja látni közelről a dolgokat, mint eredetileg föntről látta. Másképp fog látni s ez a másképplátás más él­ményeket és tartalmakat fog neki adni. És a máslátás uj énekekre fogja hangolni. Az utódállamok magyarsága másképpen lát lezuhanta után*. Előbb fájt a zuhanás és kábult volt, de most, amikor öntudatra ébredt, csodál­kozva néz körül és csodálkozva tapogatja meg szemesugaraival a dolgokat, melyek most közel­ről olyan-olyan mások, mint előbb a messzeség­ből voltak. Csodálkozni fog. S a csodálkozás mindennek kezdete, még egy uj irodalomnak is. Ezt a másképpenlátást nevezem én más men­talitásnak. S ez a más mentalitás az, mely iro­dalmi szempontból érték. Mert más, mint az anyakultüra s így értékes kiegészítője lehet an­nak. Olyan oldalról tangense az igazságnak és a szépségnek, amilyen oldal nem létezik az anya­országban. S mi ez a más mentalitás minálunk? Az, hogy kisebbség vagyunk. Az, hogy nem vagyunk fönt, hanem lent. Az, hogy lent fekszünk a bo­korban, madárperspektíva helyett békaperspek­tíva a sorsunk s a zöld levelek finom erezetei olyan mások közelről, mint voltak a nagy, de felületes összefoglalások felülről! Komolyabban látjuk a részeket s kevesebb illúzió áll előttünk, mert leszorít a mélység. Komolyabban látjuk a részeket. Előttünk áll a ,,Heimatkunst“ művészete. A mi kis világunk, a mi kis sárba loccsantott magyar sorsunk, a mi kis küllőnk, amint együtt szalad a nagy idegen kocsi kerekével. Nem fogúnk nagy összefoglalá­sokat keresni, amit korcsul megcsinált Budapest, mert arra nincs se tömegünk, se átütőerőnk. De nézni fogunk rejtekhelyünkről s leírni a mi kis külön, zárt, de másszerü életünket. Nézni fogjuk hegyenálló másik magunkat, Budapestet s mert látni fogjuk, tudni is fogjuk, hogy mik külsejének hibái és hogy hogyan kell segíteni e hibákon. Tükrünk lesz az anyaország, melybe igazgathatjuk és rendbehozhatjuk magun­kat. De nézni fogjuk azokat is, akiknek kereké­ben küllővé váltunk. S mérlegelni fogunk, mert látni fogjuk közelről őt s mert ismerni fogjuk magunkat. így a két .határ között a kölcsönös hi­bákat eliminálhatjük és á 'kölcsönös előnyöket egyesíthetjük. A határnépek, a kultúrák ütköző­pontjában levő törzsek mindig értékek voltak, amit bizonyít Elszász, Svájc, Province, Belgium és sok más határvidék. Mert kiegészülhetnek.­S még valamit látni fogunk. Látni fogjuk Európát is. Ha megszűnik a magyar glóbusz és a túltengő önérzet, kinyílik előttünk nyugati óriás — (Halálozás.) Özv. Kabáczy Mihályné, szül. Kemechey Ilona november 14-én Buda­pesten meghalt. Az elhunytban Kemechey László dr., a Nemzeti Újság szerkesztője nevelőanyját gyászolja. — (Ungvári rövid hírek.) Ungvári tudósí­tónk jelenti: Az ungvári vízvezeték próba- kutjai ivásra alkalmatlan meleg vizet adnak. Hirek szerint egy konzorcium gyógyfürdő épí­tésének: tervével foglalkozik. — Nagyarányú kivándorlási csalás után nyomoz a rendőr­ség. A banda két tagja már az ügyészség fog­lya. — Az evangélikus egyház uj templomának keresztjét vasárnap szenteli fel. — (Julis.) Komáromi tudósítónk jeleníti: A komáromi kisgazda--, földműves és kisiparos párt műkedvelői ötösen készülnek Szijj Fe­renc dr. volt komáromi polgármester pálya­díjnyertes darabja, a „Juiis“ c&nü népszín­műnek előadására. A darab szerepei a leg­jobb kezekben vannak; első előadá a Komá­romban lesz és innen indul el kőrútjára. testvéreink világa, harag nélkül, irigység nélkül vonulhatunk belé s nem is kell az önérzeteskedők miatt bánatunkban úgy átkozódnunk és meghal­nunk, mint Ady Endre tette, mert hisz nálunk nem lesz önérzeteskedü, ml a völgyben vagyunk, mi kisebbség vagyunk! Íme eredmények. Heimatskunstot csinálha­tunk, mely ment lesz a magyar glóbuszadta ma­gyar hibáktól, mely tanul attól a nemzettől, melyhez sorsa hozzápecséltctett s mely r a n- c u n e nélkül nézheti a nagy európai civilizációt. Ezek oly Alapföltételek, melyekből kifejlőd­hetik valami uj Nagyság. Odaát Magyarországban voltak nagy és ér­tékes ősélmények. De ezek az ősélmények el­használtattak már s valahogy senki sem akar uj ős-élményt szerezni, talán mert úgy véli, hogy ez az uj élmény a halál lenne. Kapaszkodik a ré­gibe, belőle él s talán kisebb keretek közt újra föl is frissíti azt. De mi kényszerűségből uj ősélményt kap­tunk. S ez az uj ős élmény nem a halál, mert ki­sebbség vagyunk, látjuk a célt, amiért kiizde- nünk kell: önmagunk föntartásáért és az ellenté­tek szívósságot préselnek belénk, csakazértist, határozott cél utáni törtetést, életet. S mivel bennünk vannak friss élmények és tartalmak, alapvető másságok, lyukak, melyek­be bele lehet szúrni a zászló nyelét, bennünk vannak potenciák is. Mi nem vagyunk kisajtolt föd, belénk uj trágyázást hozott 19'.3: az, hogy nem vagyunk saját uraink, az, hogy másokhoz köttetett életünk, az, hogy más mentalitást kam­tunk, más látószöget, lentről fölfelé nézést, nem föntről lefelét, lentről előrenézést, nem föntről visszafelét. S lentről még lehet előremenni. A frissen trágyázott földben jobban nő min­den. Az irodalom is. Van uj élményünk, van belső tartalmunk s éppen kisebbség voltunk, ön- állótlan voltunk ez. Az élmény minden irodalom trágyája s az az a.lapbeállitottság, mely köny­vi yen érlel nagyságokat. A kezdet számunkra a Heimatskunst, a mi kis külön életünk, külön mentalitásunk rajza, mely ment a régi előítéle­tektől. de fölszerelt az uj miljő tapasztalataival. Úgy, hogy egészséges, friss, más, el nem hasz­nált alapjaiból — ha azok politikailag szomorúak is — könnyen várhatjuk a nagy ígéret testet öl­tését. Kisebbség voltunk, mely régi alapélmé­nyünket lehámlasztotta, uj, friss, még el nem száradt alapélményt hozott számunkra. Ui. mentalitásunkat kell ápolni,, azaz Hei- matskuiistot kell csinálnunk. Mert minden régió­nál izmus, Heimatskunst a kezdet, az apró, tehe­tetlen csira, de amelyben élet és növekedés van. Uj mentalitásunk ugyanoda fejlődhetik, aho­vá az egyik francia " mellékmentalitás fejlődött Rousseauban, vagy a másik a belgákban. Anya- kulturánknak gyermekei, kiegészítő; s utódai bi­zonyára lehetünk még. Szvatkó Pál dr. BoggaBBgaHBnBHnHHBHBnnnBmi — (Az özvegyasszony és babája.) Komáromi tudósítónk írja: Takaros kis menyecske Magyar- szögyénben Szabna Jánosné, aki özvegyi sorban él; az ura elmaradt valahol az orosz síkságon és mint Sz-ögyénben mondják: ..halomása gyött neki". Az özvegye megsiratta és fekete keszkenőt kötött a fejére piros helyett. Jobb, ha nem is látja ínían- teriszít Szabna János, hogy az asszonyhü-ség bi­zony olyan, mint a napraforgó virágja, A .menyecs­kére szemet vetettek a legények és neki is meg­akadt a szeme a Varga Palm. A legény tóttá, hogy iiem húzódnék tőle az asszony, rátáraós lett és kel­lette magát, leányok után járt. Ezen aztán végleg elbus-ulta'magát özvegy Szalma Jánosné és elment a botoshoz és marólugkövet ként két hatosra. Megolvasztotta egy kis övegben és elhatározta, hogy megissza és itthagvja ezt a cudar világot és hűtlen babáját, Varga Palit. Hanem hogy uiána- ■1 esett a korcsmáiban özvegy Szalma Jánosáé és ott látta táncolni Varga Palit egy csúnyább lyány­nyal és a bokáját verte széles jókedvében és úgy pörgette a leányzót: mást gondolt. Meghalsz má­ma, Varga Pali! Ott leste a sarkon a hűtlen ked­vest, a - maróhi-gos üveget ott szorongatta a keble fölött. Már éjfél is elmúlt, ahogy a legények kijöt­— (A munkácsi viüanyíeíep ügye.) Mun­kácsról jelentik: Munkács város pert indí­tott már hónapokkal ezelőtt a Ungvári villa­mossági r. t. ellen, amely a városi telep bér­letét szabálytalanul szerezte meg, másrészt nem tesz eleget a szerződésben vállalt köte­lezettségeinek. A nagy per, amely roppant bonyolult és hatalmas anyagot ölel fel, eddig még az érdemleges tárgyalásig sem tudott el­jutni. Tegnap kellett volna a munkácsi járás­bíróság előtt a legújabban kitűzött tárgyalást megtartani ,de azt ismét el kellett halasztani. Az Ungvári villamossági rt. ugyanis minden erejével azon van, hogy a reá nézve kelle­metlen tárgyalást ad infinitum tolja ki. Temetkezési vállalatok figyelmébe S Nb. olvasóink számtalan érdeklődésére tudakozódtunk a W alds te in & Comp., Prága II., Biskupsky dvúr 7. sz. cég iránt s meg­állapítottuk, hogy az Cseh-Sztovákia egyet­len gőzerőre berendezett gyára- Szigorúan szolid kiszolgálás, miért is ezt a céget a nb. ci\ásóink szives figyelmébe ajánljuk. tek és megismerte a hangját, a járását annak.-aki nagy nesszel közeledett feléje. Megremeg’ett a keze Szalma Jáncsnénak és az üveg loccsant Pali felé, egy kevés rá is fröccsent belőle. Aztán zene­bona, csendőrök és özv. Szalma Jánosné odakerül a bíró elé. Könnyű testi sértéssel vádolva, holott az ő háborgó lelkén esett súlyos sértés. Ki tudja azt bizony!tani? xx Világvárosi nívójú angol-francia uri- és r?ői szabóság Peír. Pinkas, Prága II., Ná- rodn] trida 24. Telefon 8208 VI. (Karlsbad, Neue Wiese, Telefon 936-) xx Fővárosi nívóin uriszabóság MAR- KQVICS és SAKULIN Kosice. Fö-utca 48. Telefon 697 sz. xx Angol import férfi szövetek ESíGLXN- DER és MARKOVICS cégnél Kosice. Fő­utca 48. Telefon 697. Túlnyomóan derűs, éjjeli fagyok, keleti szél. — (Mécs László uj verseskönyve.) A berlini. Voggenretten Verlag niüintézetébcu már szedés alatt van Mécs László, a neves szlovenszkói költő „Rabszolgák énekelnek" című uj verses könyve. Az uj kötet megjele­nése elé úgy a szlovenszkói közönség, mint az irodaimi világ nagy várakozással tekint. A könyv címlapját Tichy Kálmán grafikus­művész rajzolta. Farkas Gyula dr.. aki a verseket sajtó alá rendezte, szűz példány pa- zarkiáHitásu bibliofil példányt is fog készíttet­ni a verseskönyvböl. — (Liliomtipró aggastyán) Nyitrai tudó­sítónk irja: Többrendbeli erőszakos fajtalan- kodás -bűntettével vádolva került a nyitrai törvényszék elé Kovácsik István hetvenéves cliinórányi földműves. A tárgyalás nyilvános részén íölolvasott vádirat szerint ez év nya­rán több esetben 11—12 éves kislányokkal fajt-alankodott, sőt néhány ellen erőszakos merényletet követett cl. Tekintettel magas korára és büntetlen előéletére, valamint az egyéb enyhítő körülményekre, nyelei ión api börtönbüntetéssel sújtotta az aggasztván Don .1 liánt. — (Gaiamblö veszeti verseny Munká­cson.) Munkácsi tudósítónk jelenti: Ruszin­sz-kó vadászai a napokban galamblövészeti versenyt rendeztek Munkácson nagy érdek­lődés mellett. A verseny győztese Barkács Jenő lett. Az érdekes galamb lövészetet Lutálk László tanító kezdeményezte. — (A lévai Kaszinó kulturestélye.) A lé­vai Kaszinó november 29-én a városi \ líra­dóban tartja az idény első kulturestélyét. Az estélyen fellépnek: Kéthelyiné Wakots Margit operaéneikesnő, Cziczke Angéla zo' gora mii- vész nő és Mécs László, az ismertnevü szlo- venszkói költő. A Kaszinó kulturális vállal­kozását most is a legnagyobb érdeklődés előzi meg. — („Hirtelen meggazdagodás" miatt el­bocsátva?) Munkácsról írják: Nagy föltünést keltett, hogy a pénzügy igaizgatás ág elbocsá­totta állásából Garat dr. adóbiztost azzal a meg ok olással, hogy a „lakosság körében neon örvend szimpátiának11. Garat eben különben vizsgálat iá indult meg hirtelen meggazdago­dása miatt. Az adó-biztos ugyanis szegényen jött Munkácsra és itt rövid idő alatt házakat és szőlőt szerzett. Garat különben port in elit a kincstár ellen, mivel az ő álláspontja sze­rint a pénzügyigaizgatóságnak semmi jog­alapja sem volt az elbocsátásra. — (Csalással vádolt megyei tisztviselő.) Nyitrai tudósítóink írja: A helybeli csendör- ségre följelentés érkezett egy nyitrai várme­gyei tisztviselő ellem csalás elmén. A följe­lentés szerint a tisztviselő egy norbélyinas­tól 100 koronát csalt ki. A lisztvtoelö a csend­őrségen történt kihallgatása során beismerő vallomást tett. .Az ügy iratai'; •vvcto.v a nyit­rai államügyészséghez. — (Tagosítás Ivagysalíóban.) Lévai tu­dósítónk jelenti: Nagysalló barsmegyei köz­ségben a háború miatt félbeszakított birtok- tagositási eljárást ismét folytatják. A tagosí­tás a község kérelmére történik, mert a bir­tokok az örökösödés következtében annyira felaprózódtak, h-cgy némely keskeny föld- szallagon már a vetőgép sem haladhatott végig. — (Megjelentek a farkascsordák Ruszin­szkóban.) Munkácsi tudósítónk jelenti: Ru­szinszkó legelhagyatottabb részének, a Ver- chcvinának nyomorgó falvaiban ismét fel­ütötte fejét a téli rém: a farkasjárás. Az első hideg napok lezavarták a csordákat a hegyek­ről s a nyomorgó ruszin falvak határában megjelentek a farkasok, hogy elragadják föld­hözragadt nyomorgók utolsó árva jószágát is. A hatóságok indolenciája, melyet ezirány- ban tanusitanak, szinte biinszámba megy. A -nyomorgó ruszinok legalább annyit megérde­melnének, hogy életük biztonságban legyen. — (Benyács közjegyzőt súlyosabban el­ítélték.) Pozsonyból jelenti tudósítónk: Be­nyács Igor dr. volt pozsonyi ügyvéd, nagy- mihályi közjegyző tegnap vádlottként állott a pozsonyi ítélőtábla előtt. Benyács a két év előtti Brodbeto-Benedek-féle rágalmazási saj­tóperben mint Benedek László védője azt ál­lította a pozsonyi államügyészségről, hogy ez egy magasrangu miniszteri tisztviselő pro­tekciójára ejtette el Brodbeck Ágoston balétí- iskolatulajdonos ellen a gyermekroníás vád­ját. Az ügyészség rágalmazás cimén fogta perbe Benyács Igor dr.-t. A bíróság rágalma­zásért '30 kor. pénzbüntetésre ítélte. Ezt a büntetést tegnap a tábla kétezer koronára e el te föl.

Next

/
Oldalképek
Tartalom