Prágai Magyar Hirlap, 1924. november (3. évfolyam, 249-273 / 697-721. szám)

1924-11-28 / 271. (719.) szám

A legfelsőbb bíróság szenzációs döaifése A prevrat véres árnyai visszakisértenek Kassa, november 27. (Saját ' ídósitónktól.) . . megszállá­sának szomorú epizódja került a minap a kassai legfelsőbb bíróság elé. 1919 január fi­án egy cseh-szlovák legionista járőr a Bethlen-köruton egy szökevényt üldözött, aki elmenekült a katonák elől s a íelíüzött szttronyu legionisták egy békés járókelőt, Jámbor István kassai polgárt jogtalanul és törvénytelenül agyonlőttek. A meggyilkolt hozzátartozói kártérítési keresettel éltek, amely a törvényszék és a tábla titán az ál- lambirósághoz került, amelyek a pert eluta­sították s hivatkoztak arra a véres ellenál­lásra és utcai harcokra, melyek Kassán 1919 elején dühöngtek s melyek következtében a katonaság izgatott kedélyállapota magyaráz­ható volt. Jámborné uj képviselőjének, Balázs Vik­tor cír. kassai ügyvédnek felülvizsgálati ké­rése révén az ügy a legfelsőbb bírósághoz került, amely kimondotta az állam kártérítési 'felelősségéi közegeinek hivatalos hatáskör­ben elkövetett törvénytelen cselekményeiért és az állami bíróság jogi álláspontjával szem­ben megálla; "oífa, hogy a kártérítési per­nek Szíove’- kőn nem előfeltétele, hogy az. állami közeg vétkessége előzetesen büntető avagy fegyelmi bíróság által meg legyen ál­lapítva, mert ezt a kérdést a polgári bíróság hivatott és jogosult eldönteni. Ugyancsak nem fogadta el a legfelsőbb bíróság az állami törvényszéknek azt a jogi álláspontját, hogy az állam kártérítési felelősségét szabályozó jogszabályok csak békés időkben érvénye­sek s minthogy az eset közvetlenül Kassa megszállása után, statárium idején követke­zett be, az állam kártérítéssel nem tartozik. Ezzel szemben a legfelsőbb bíróság kimon­dotta, hogy a háborús viszonyok az állam fe­lelőségéi csak az esetben zárnák ki, ameny- nyiben azok az esetre befolyással voltak s ezen viszony nem létében a káreset be sem | következett volna, A legfelsőbb bíróság e jogelvek figye­lembevételével az alsófoku bíróságok Ítéle­tét feloldotta s elrendelte érdemben a bizo­nyítást. Az alsóbiróságok álláspontja annál is inkább revízióra szorult, mert közismert tény, hogy 1914 januárjában Kassán egyetlen egy cseh-szlovák katonának a ha’a szála sem görbült meg és a városban tökéletes rend volt. A lakosság véres eüenáMsáról szó sem lehetett, mert luszen az akkori szociál­demokrata és októbrista kormúnybiztosság egyenes felkérésére és biztatására vormltrd be a városba a legcsekélyebb ellenállásra sem találó cseh megszálló csapatok. A magyar munkásokat eiibocsáliáfc a komáromi tekinti, hogy a csallóközi uj telepesek csapa­tosan jelentkeznek mimikára, persze ezeket föl is veszik. A napokban egy cseh úriember 3ö munkásnőt hozott a dohányátvétel! helyiségbe és mind fölvet­ték őket, a komáromi munkásokat pedig visszaküldték, holott vau olyan népjóléti miniszteri rendel­kezés, amely a helyi munkásoknak elsőséget biztosit az idegenekkel szemben. Ez a sovinizmus ne:., fog jóra vezetni, mert a helyi munkásság dolgozni akar és nem fogja tűrni, hogy idegenek vegyék el a kenyerét. Párisiin fárgtfalf&k m nláddiloniohnak liftUfiF álliiijiwi írléSíf Mindig csak az állampolgárság — A csalló­közi ' • cfepesek kiszorítják a komáromi munkásságot Komárom, november 27. A - ; Ürömi állami dohánybeváltóban december i 5-ig mintegy 1200 munkásnőt vesznek föl. Mivel itt már esztendők óta megállt a munka és ezrével vannak a mun­kanélküliek, a munkásnők százával jelent­keznek fölvételre. A jelentkezőktől illetőségi és állampol­gársági bizonyítvány fölmutatását kérik, ez a fölvétel alapja. Akinek ilyen nincsen a bir­tokában, azt december 15-én elbocsátják. Most már napirenden van, hogy 30—40, sőt 50 éve Komáromban lakó mun­káscsaládok íic-íö kapnak illetőségi bizo­nyítványt, ezért a munkásság körében igen nagy az el­keseredés. A dohánybeváltó igazgatója hivatkozik a központi állami dcliányjövedéki igazgató­ságra, amely szigorúan ragaszkodik ahhoz, hogy csak állampolgárok jussanak munká­hoz. Ebben az ügyben a városi tanács telje­sen eredménytelenül tett lépéseket. A munkásság egyenesen pro vök áfásnak Budapest, november 27. (Budapesti szerkesztőségünk teleronje- lcúiésé.) Korányi Frigyes báró, volt pénz­ügyminiszter, akit a kormány ismét megbí­zott azzal, hogy a párisi magyar követség vezetését átvegye, tegnap este 10 órakor el­utazott Párísba. Elutazása előtt a sajtó kép­viselőinek kijelentette, hogy a magyar pénzügyi helyzet alakulása min­denben megfelel várakozásainak, A ma­gyar közgazdaság hitele úgy a bel-, mint a külföldön újra helyreáíloít és megerősö­dött. Az állam bevételei kielégítő módon és tartósan emelkednek. Parisba érkezése után rövidesen tárgyalások fognak meg-' kezdődni az utódállamoknak átadott álla­írd javak értékelése tárgyában. El fog látogatni Londonba is, hogy az angol pénzű yi körökkel megbeszélje azo­kat a módozatokat, amelyek mellett az an­gol tőkének Magyarország közgazdasági éle­tébe való bekapcsolódása lehetséges volna. A legközelebbi időben kereskedelmi tár­gyalások fognak megindulni Magyaror­szág és Franciaország, valamint Magyar- ország és Spanyolország között. Páiiicslcs tiltakozó Heinékéi késni Szovfcferoszorszdghoz Belgrátí, november 27. A jugoszláv poli­tikai közvéleményt és a hivatalos politikai köröket élénken foglalkoztatja az a körül­mény, hogi* Benes a szovjetek elismerésé­nek kérdését, mint sürgősen elvégzendő fel­adatot irta a kisantant elé. A hivatalos kom­münikék cáfolják ugya.. azt. hogy a legkö­zelebbi kisantantkoníerencia a szovjetelis- nwés kérdésével foglalkozni íop-. e cáfola­toknak az értékét azonban tökéletes; i le­rontja az a körülmény, hogy Benes a szó Icgtéljeseb’ értelmébe! propagandát üz a szovjetelismerés melleit Prágában és hogy tegnapelőtt Pasics miniszterelnök Nincsics külügyminiszterrel konferenciát tartott a Szovjeíorcszországgal való viszony rende­zése kérdésében. Nincsics minden áron meg , akarja teremteni annak az alapját, hogy a ju­goszláv közvélemény előtt igazoltam fogjon hozzá e kérdés fölvetéséhez és ezzel telje­sítse ságai Jteregójátiak pár., csszerü ki- ; vánságát. Már dolgozik egy jegyzéken, amely tiltakozik az ellen, hogy Radics be­szédeiben állandóan hangoztatta, hogy Szovjetoroszország támogatja az ő politiká­ját és ezt az állítást eddig a szovjet még nem cáfolta meg. Nincsics ettől a cáfolattól várja annak a helyzetnek megteremtését, hogy előrukkolhat a szovjet elismerésének ter­vével. mUMfötem a koalíciós — A Prágai Magyar Hírlap eredeti tudósítása a képviselőház mai üléséről — Prága, november 27. A képvisdőház ma eljutott a költségve­tés megszavazásáig. Az ülésterem ma is kon­gott az ürességtől. Az üres padsorok előtt szónokló koalíciós képviselők egyike- másika igyekezett szeüdebh húrokat pengetni és né­hány kormányellenes kirohanást is hallot­tunk, de minden beszéd végén ott húzódott a minden bűnt megbocsátó mondát: a kor­mány iránt bizalommal viseltetem, a költség- vetést elfogadom. Az ülévt negyed 11 órakor nyitotta meg To masuk elnök. Az első szónok Stodola Kornél (cseh agrárius): Az adórendszert bírálva, rámutat arra, hogy az 1923. évben á köztársaság minden polgára átlagban 13—17-szsr annyi adót fizetett, mint tíz évvel ezelőtt. A köztársaság valutá­ra helyzeté azonban csakis ezzel az adó­rendszerről lehetett főn-tartami. Éppen ezért helyesli az áfH'átni Bankhivatal eddigi politi­káját. A szlövenszkói bankók túlélték a há­ború utáni válságot és most már nem kivan­nak mást, mint egyenlő bánásmódot a törté­nelmi országok bankjaival. Javasolja, hogy Szlovenszkóban népbankokat és hitelszövet­kezeteket létesítsenek. Sürgeti a postai csekkhivntal fölállítását és nem helyesli Prágának Szlovenszkó elévül-d usztriálásár a irányuló politikáját. Kifogásolja, hogy Szlo- vemszkó iparának a hitele sokkal drágább, mint a történelmi országoké. Nagy hibának tartja, hogy a kormány még mindig nem kötötte meg Magyaror­szággal a kereskedelmi szerződési, holott a szlovenszkó! iparnak éppen \ Magyarország volt a legjobb piaca. Követeli a vasúti tarifának az élelmisze­rekre és mezőgazdasági cikkeikre vonatkozó leszállítását és azt hogy a pozsonyi kikötő­ben vám- és rendőri hivatalt, Nagyszombat­ban pedig vagon gyárat építsenek. Rámutat arra, hogy a pozsonyi árutőzsde a legnagyobb forgal­mú a köztársaságban és kijelenti, hogy előkészületeket kel! tenni az értéktőzsde íölállitására is Pozsonyban, mert a prágai tőzsde rosszul .van informálva a szlovén- szkói helyzetről. Erős szavaikkal kikelt a prágai centra­lista politika ellen és követeli, hogy a cseh hivatalnokok Szlo- v3fiszkóba való beözönlőiét szüntessék be. Szlo1 iszkóí ugyanolyan eíbánásmódban kel részesíteni, mint a történelmi orszá­gokat, mert csak Így lesz megértés a két testvér­iét között. P u r k y n o v a (nemzeti demokratái a .•ccgUzségügy nünir.ríéfium működését bi- í rútja. Kas zik (cseh szociáldemokrata) a mi [ nemi betegségek hallatlan módon való térj., dóséról beszél. Techmanova (cseh nem­zeti szocialista) tiltakozik a tisztviselők el­bocsátása ellen. T e s k a (kommunista) a munkanélküliségről és a munkanélküli segé­lyeknek igazságtalan elosztásáról beszél. S k o t e k (cseh szociáldemokrata) élesen tá­madja a szlovák néppártot, amelyet azzal vádol meg, hogy tönkreteszi a szlovák népet azáltal, hogy a szegény lakosság pénzét a Slöváík fontaniáísára herdálja el, amely lap állandóan államelienes dolgokat közöl. Rend­kívül erős szavakkal kel ki a földbirtokre- íorurnák Szíovenszkóban való kezdése el­len és nagyon csodálkozik azon, hogy Rakovszky Iván volt magyar nemzetgyűlési házelnök- nek és a Károly-puccs idejében volt ma­gyar miniszterelnöknek Rózsahegy közelé­ben fekvő birtokát még mindig nem foglal­ók le. Szlovenszkóban egyáltalában pro­tekciórendszer uralkodik. Végül fölszólí­totta a kormányt, hogy a Szlovenszkóba vezényelt cseh tisztviselők diétáit szün­tesse be, S z 1 o h o d a (szőoiáldemokráfa) Szov­jet© roszország elismerését tant ja szükséges nek, Blaho Pál ) a gr árpárti): Tiltakozik a kommimisia párt tegnapi durva kikelése ellen. T a t: s s i k (közbeszól): Pr öles tál jón in­kább a saját kormánya ellen. B1 a li o : Ha nem lett volna Ciajda tá­bornok, nem Ülne ma itt a parlamentben! T a u s s i k : Legföljebb „ketyaszok'1 CáftOkdres'kedők) nem ültek volna itt! Blaho: Magát is meg fogja még vé­deni Gajda tábornok kardja a magyar reak­ció ellen! T a u s s i k : Ettől én nem félék! Blaho : Ezután általános nemzetgaz­dasági kérdésekkel foglalkozik és kijelenti, hogy ha még busz évig a mai iramban fog­iák kivágni az erdőkei Szlovenszkóban, nem marad fája Sziovenszkónaik. Utána Brodeczky (szociáldemokrata) beszélt. Beszédében többek között azt mon­dotta, bogy az állam belső politikai és gaz­dasági válság felé közeledik. Az a tény hogy az állami aikajllmazottiak ügyében nme- meg­egyezés. katasztrofális következmény«. kkél fog jármi, úgy, hogy összeroppan az állam gj pezéte. Brodeczky után még három koaliiciós .ónok emelkedett szólásra, urald Srdlnko dr előadó beszélt a költségvetésről és az ál­la- ' al.kiailimázMtak helyzetéről. teafán szavazásra került a sor. A plé- uum gyorsított eljárással fogadja el a költ­Péntek, november 28. ségvetést első és második olvasásban. A sza­vazás lapzártaikor még tart. A kommunisták is kivonultak a parlamentből A szavazás megkezdése előtt Burián kommunista képviselő bejelentette, hogy pártja nem kivan résztvenni a szavazásban és kivonul a képviselöházból. Ezután a kommunisták zajos jelenetek közben elhagyták az üléstermet. A képviisdőház legközelebbi ülése de­cember 3-án, szerdán délután 3 órakor lesz. Az antant-pénzügyminiszterek párisi konferenciája London, november 27. A Times jelentést szerint a Parisban megtartandó szövetséges pénzügyi konferencia dátuma még nem is­meretes. Az angol kormány amellett van, hoigy a konferenciát minél előbb megtartsák. A többi szövetséges ország pénzügyminisz­terei még nem fejezték be előkészítő mun­kálataikat. A Daily Mail szerint a konferen­cián valószínűleg szóba kerül a nemzetközi adósságok ügye is­Újabb bírok Trodkij bukásáról Berlin, november 27. Az utóbbi napok­ban bejárta a világsajtót az a hír, hogy Trockij, Szovjetoroszország hadügyi népbiz­tosa ellen lázadást kíséreltek meg a kron- stadti matrózok. Most újabb híreiket közöl a Vorwárts rigai jelentések nyomán a népbiz­tos bukásáról. Állítólag a Trockij-eMenes radikális elemeknek sikerűit kierőszakolniok lemond utasát. Hir szerint Trockij a külföldre megy és egy diplomáciai állást fog betölteni, de arról is szó van, hogy száműzik Orosz­ország területéről. A Rote Falmc szerint Oroszországban mindinkább érezhetővé válik a Rykov- és Trockij-elienes radiká­lis Sinovjevnek egészségtelen hatása* Si« novjev már eddig is igen sokat ártott Oroszország nemzetközi helyzetének. Ujjlenyomatok táviratilag onzácíös találmány a dakíiloszkópia terén — A P. M. H. tudósi sójától — London, november 27. A kriminalisztika egyik legnagyobbszerü vív­mánya, a daktiloszkőpia. az ujjlenyomatok rend­szere, mellyel kétségtelenül identifikálni lehet a bűnözőt, egy tekintetben eddig nem volt tökéle- tes;. Az egyik rendőrségen felvett ujjlenyomatokat fotográfiái másolatokban kellett szükség esetén más ország rend őr réten ed elküldeni, ami sürgős esetekben bátrán járt Ennek kiküszöbölésére Colliiis londoni .ti őriéi ügy elő, aki a leg­nagyobb szaktekintély most a daktiloszkőpia terén, olyan rendszeri talált fel, amely lehe­tővé teszi az ujjlenyomatoknak a megíávira- tözásáh Ez a rendszer most egy gyakorlati esetben pompásan megállta helyét és döntő segítsége volt a londoni rendőrségnek egy LunŰgyfren. Két embert tar tóz tat lak ie Londonban és a rendőrbiróság vizsgálati fogságba helyezte őket a törvényben megszabó!' rövid határidőre. A nyo­mozó rendőrség az egyik ellen bizonyítékokkal tudott jönni, azt is tudták róla, hogy lopásokért Ausztráliában már börtönben ült. A másikról semmit sem tudtak és ez szentül állította, hogy büntetlen előéletű, semmi sincs rovásán és társát előzőleg nem ismerte. Hiába vettek róla ujjlenyo­matot, ennek mása nem volt meg a Scotland Yardban, tehát Angliában nem ítélték el. Most a ColHns-fé'e jelrendszerrel letáviratoz- ták ujjlenyomatát a sídney-i rendőrségnek és másnap reggel ott volt a távirat! válasz, hogy az illető Ausztráliában többféle bűntény miatt börtönben ült. Ennek alapján a rendőrbiróság i gyanúsított fejé­re olvasta egész biinlajstromát, ami annyira meg­lepte, hogy rögtön bevallott mindent és i?y el is ítélték kényszermunkára A Collins-fél'e rendszer tehát teljes Sikert aratott és most már valószínűleg utat fog törni az egész világon. Ez a jelrendszer betűk és számok sorozatából áll, amelyek az ujjak jellegzetes bemélyedé­seit, ráncait jelzik. A most jelzett esetben hatvan betűt és számot használtak, hogy leírják táviratilag a gyanúsított ujjlenyomatát Az ujjak minden egyes előfordul­ható vonalának megvan a maga jele, amelynél a betűk a vonalak irányát, alakját, jellegzetes tu­lajdonságait, hurkait, csomóit jelzik, a számok pe­dig erősségük fokát Ha általánossá lesz, a Ber- titlon-féle szintén letáviratozható antropometriai rendszerrel együtt igen jelentős eszköze lesz a nemzetközi bűnöző' ellen való küzdelemnek. — (Az állami alkalmazottal fizetése.) Az állami alkalmazottaik ügyeivel Ugdnlkozó pétik a tegnap a késő éjjeli órákig tanácsko­zott az állami alkalmazottak fizetésének rendezéséről. =~ Cip m í ==ec CSAK ü A te V ÜGYÉN hassa, fö-uíxa mt

Next

/
Oldalképek
Tartalom