Prágai Magyar Hirlap, 1924. november (3. évfolyam, 249-273 / 697-721. szám)

1924-11-21 / 265. (713.) szám

Coolidge hívó óságára Kérte Anglia a genfi jeguzOhönijv fOlöflí tanácskozás elhalasztásai Paris, november 20. A Matin jelenti New Yorkból, hogy Angliának az a kérése, hogy a genfi jegyzőkönyv fölötti tanácskozást halasszák el, valószínűen Coolidge elnök kívánságára történt, aki egybe akarja hívni a légi és tengeri leszerelésre vonatkozó konferenciát, amelyen a nagyhatalmak a nemzetközi törvényszékre vonatkozó kérdéseket is tárgyalhatnák* Az Európára vonatkozó kérdé­seket kizárnák és egy későbbi európai konferenciára halasztanák, melyre Amerikát is meghívnák. Politikai letartóztatások Pozsonyban Balastyák Ede újra a fogházban — Lefoglalt antimilitarista röpcédulák Tudományos életűnk Irta: Alapy Gyula dr. Komárom, november 20. Sok és nagy bajaink között szinte meg is feledkeztünk arról, hogy kulturális életünk folyamatosságában veszedelmes hézagok ke­letkeztek. A magyar nemzeti kisebbség la- teiner osztálya 1919 után lelki szükségletét és tudományos táplálékát4 kielégítem nem képes. Nemcsak a lapok, a szépirodalmi fo­lyóiratok, hanem a tudományos szemlék és folyóiratok sem jöhetnek be Magyarország­ból hozzánk. Tanáraink, orvosaink, mérnö­keink nem tarthatnak lépést önképzésükben a fejlődő és haladó tudományosság szintjével és ha ez soká igy tart, alul maradni lesz­nek kénytelenek. Kultúránk, mely organikus része volt az európai művelődés életének, ezeket a kiha­gyásokat nem bírja soká. Vagy azon kell lennünk, hogy a tudományos kapcsolat a magyar szellemi élettel helyreálljon, a Ma­gyar Tudományos Akadémia, a Földrajzi, Archaeolőgiai, Filológiai, Etnográfiái társa­ságok, a Történelmi és Természettudományi társulatok, a Nemzeti Muzeum és a többi tu­dományos gócokkal érintkezést tarthassunk fenn, vagy ha ez a külföldön széliében szo­kásos összeköttetés nemzetközileg csak ép­pen Magyarországra nézve szenvedne tovább is korlátozást, úgy önálló tudományos .közép­pontot kell keresnünk és alkotnunk. A tudományos képzés mai adottságai a magyar kisebbség számára szinte lehetetlen­né teszik tudományos életének kiélését. Alig marad tehát más hátra, mint az uj tudományos központ megteremtése, amit már meglevő tudományos egyesület orszá­gossá kifejlesztésével képzelhetünk el meg­oldhatónak. Ilyen két városban van Nyuigat- Szlovenszkóban: Pozsonyban és Komáromi­ban. Az előbbi helyen működik az Orvos- Természettudományi Egyesület, melynek ki­sebb múzeuma és könyvtára is van, mig Ko­máromban a Jóhai-Egyesület gazdag könyv­tárral és elszigeteltségünkben kiválónak mondható múzeummal rendelkezik és a bá­bom végéig tudományos folyóirata is volt. E két hely közül egyiken kellene életre hívni Szlovenszkó tudományos egyesületét. Nem gondolunk Akadémiára, ennek fentartá- hoz.hiányzik önállóságunk és tudományos berendezkedésünk, de igenis egyesületre, melynek tagja lehessen minden a tudomá­nyokkal foglalkozó magyar tanult ember. E kényszerű decentralizációnkban a tu- rócszentmártoni szlovák tudományos irodal­mi központ lebeg a szemünk előtt, amely le­hetővé tette az ö ideológiájuk szerinti „já- rom“ alatt is a tót nyelv, irodalom és tudo­mányos szellem kialakulását* E kényszerű decentralizációra szüksé­günk van, ha nem akarunk eilimaradui a ha­ladás országúján és ez csak természetes és logikus következménye lennie az irodalmi de­centralizációnak, mely Erdélyben és a Vaj­daságban korábban végbement s amely előtt Szlovenszkó se helyezkedhetik a passzív szemlélet álláspontjára. Történelmünket sem lehet ollóval el- nyirni; annak ezernyi emléke között élünk, levéltáraink nagyrésze is itt maradt és itt van pusztulásra Ítélve, most bennük pókok szövik hálóikat. Könyvtáraink is vannak még és maradtak a tudományoknak kedve­lői és mivelői; keressék meg és találják meg önmagukat. Kötelességük ez nemzetükkel szemben. Tudományos intézeteink lépjenek be az országos szervezetek kötelékeibe és ott is keressenek nemcsak védelmet a nem­zetközi tudományosság szolidaritásának genfi konvenciói alapján, de érvényesítsék az ál­lami támogatáshoz való törvényes kisebb­ségi jogaikat is, amelyek az állami költség- vetés fen tartásához fizetett súlyos adóink után is megilletnek és a békeszerződések is 'biztositanak részünkre. Pozsony, november 20. (Saját tudósítónktól.) A pozsonyi rendőr­igazgatóság politikai osztályainak tudvale­vőleg uj főnöke van: Benda dr. kassai rend- örfötanáosos pár nappal ezelőtt foglalta el hivatalát. A politikai osztálynak utasítása van a kormánytól, hogy a kommunisták el­len a legszigorúbban kel eljárni és a Mosz­kvától beígért „valkond“ (földalatti) munkát lehetölieg meg kell akadályozni. Ennek tulaj­doníthatók azok a letartóztatások, amelyeket tegnap eszközöltek Pozsonyban. A kommunista párt Köztársaság-tér 12. szám alatti helyiségeiben még e hét elején házkutatást tartottak a detektívek és három­száz 'antimilitarista röpcédulát foglaltak le, amelyek a pozsonyi laktanyák számára ké­szültek ,a katonák közötti agitáció céljára és állítólag osztogatták is azokat a kommunista katonák, akik közül a hadbíróság néhányat le is tartóztatott. A hadbírósággal karöltve a rendőrség politikai detektív jói is több letartóztatást esz­közöltek. így kedden délelőtt elővezették a rendőrségre Major István városi tanácstagot, a kommu­Budapest, november 20. (Budapesti szerkesztőségünk telefonje- I öntése.) A bombapör mai tárgyalásán a még hátralévő vádlottakat hallgatták ki, akik mindannyian tagadtak és arra hivatkoztak, hogy a rendőrségen veréssel csikarták ki be­lőlük a beismerő vallomást. A bizonyítási el­járás során a bíróság hozzákezdett a tanuk kihallgatásához. Ma ra merénylet sebesül tjeit hallgatták ki, köztük ügyvédeket, orvosokat, gyárosokat, kereskedőket és újságírókat. A pör első csoportjának tárgyalását va­lószínűen ma befejezik és áttérnek a Rassay és Miklós Andor ellen megkísérelt merényle­tek tárgyalására. Ma a többi között tanúkép­pen Kasnyik Máriáit és Bayer István plébá­nost hallgatták ki, akik a vádlottak mellett vallottak. Rogáísy drogiuista elmondta, hogy Marossy és Radó jóbarátságban^ voltak és Pozsony, november 20. (Pozsonyi tudósítónk telefonjcientése.) Tegnap este vették át Szob határállomá­son a cseh-szlovák hatóságok azt a negy­venhárom magyar cserefoglyot, akiket a magyar kormány Oroszországba szállít­tat a túszokul visszatartott magyar tiszte­kért. Külön vagonokban negyvenhárom fo­goly, nagyobbrészt elitéit kommunista és zalaegerszegi iternált és nyolcvan család­nista párt legagresszivebb tagját és estig vallatták a röpcédulák ügyében. Major semmiről sem alkart tudni, úgy hogy a késő esti órákban szabadonengedtéik. Kívüle elő vezették Balastyák Edét, a Besz­tercebányáról Pozsonyba áthelyezett kom­munista titkárt, aki közel egyéves fogvatar- tás után most szabadult feltételesen a fogház­ból. Letartóztatták még Csernyák János munkást, Mlinárik István helyettes titkárt és Holbiik Józsefet, a párthelyiség takarítóját. Nagy Gyula volt kommunista képviselő letartóztatásáról is írtak a pozsonyi lapok, de ez nem felel meg a valóságnak. Seidler Ernő ellen is kiadtak elfogató pa­rancsot, de azt később visszavonták, mert megtudták, hogy Seidler Prágában van, ahonnan önként haza fog jönni. Az elíogot- takat a rendtörvény 15. paragrafusába ütköző Hazaárulással vádolják és át fogják őket adni az államügyészségnek. A kommunista pártban természetesen ép­pen az ellenkezőjét állítják az elfogatásokkal kapcsolatban. Agent provokátor munkáról van szó, mondják, valaki egy csomagban a röpcéduláikat fölvitte a pártba és pár percre már ott voltak a detektívek. Radó többször vitt az ÉME-be droguista- ci'kkeket. Hogy robbanószereik voltak-e köz­tük, nem tudja. Ezután Elek Hugót, a kör igazgatóját hallgatták ki, ak; szenzációs vallomást tett. A robbanás délutánján a körben tartózko­dott, amikor megjelent egy gyanús fiatal­ember és azt kérdezte, hogy a vacsorát megtartják-e? A mellette lévő Herczeg Jó­zsef portás igennel válaszolt. Erre az isme­retlen gyorsan eltávozott. Utána küldte a portást, de már az illető eltűnt. Az elnök szembesíti a vádlottakkal és Elek Hugó Márffyban a leghatározottabban fölismeri azt, aki a bombamerénylet délutánján a körben helyszíni szemlét tartott. A tárgya­lás folyik. Elek vallomása valószínűen per­döntő hatással lesz. Vallomására meges­kették. tag, összesen százhuszonhárom ember jött át a határon, ahol egy cseh-szlovák rend- örfogalmazó vette át a transzportot és nyomban átadta a szovjet attaséjának: Stonkivnak, aki a foglyokkal együtt utazik Oroszországba. Egyórai pihenés után a transzportot tovább szállították Oroszor­szágba. Az ismertebb nevű kommunisták közül Hajduvszky József és Klein Sándor- né agitátorok tagjai a transzportnak. A szofjef koncessziókai Ígér Franciaországnak a régi adósságok megiizefése üdveit Kopenhága, november 20. (Havas.) A Polítike-i moszkvai táviratot közöl, amely szerint a szov- jetkormány nem hajlandó Franciaországnak a régi orosz adósságokat készpénzzel megfizetni, de a régi francia vas- és fémüzemeket szándékszik visszaadni és Franciaországnak uj koncessziókat biztosítani. Perdöntő vallomás a budapesti bombapörben Az Erzsébetvárosi Kör igazgatója Márffyban fölismeri a tettest A magyar kommunista csoretranszport ma átutazott Gseh-Sziovákián Mikor lép életbe a szociális biztosítás? A „Sociální Uh oly “ című folyóirat Gal- las dr-naik, a szociális biztosítási törvény egyk tervezőjének cikkét közli, amely sze­rint a szociális biztosítási törvény semmi szín alatt sem léphet életbe a legközelebbi év elején, mivel az önálló kereseti foglalko­zást űző személyek biztosításáról szóló tör­vény előkészítése érdekében ez ideig semmi komoly lépés nem történt, illetve az érde­kelt testületek most tárgyalják meg az alap­vető kérdéseket. Igen jó esetben 1927 január 1-re várható a szociális biztosítási törvény életbeléptetése, amelyen egyébként még igen sok változtatást kell eszközölni, mielőtt életbe lépne. Elfogadták a portugál kormány lemondását Llssabon, november 20. A kormány lemondá­sát elfogadták. Ciril nagyherceg Zágrábba teszi át a monarchista oroszok székhelyét Zágráb, november 20. Mióta Franciaor­szág is elismerte a szovjetet, a monarchista orosz emigránsok Párislan székelő központ­jukat más államokba, igy főleg Jugoszláviába helyezik át. Beavatott körök szerint Ciril nagyherceg, akit Parisban- minden oroszok cárjának kiáltottak ki, már a közel jövőben szintén Zágrábba érkezik, hol máris palotát vettek számára. Innen szándékozik intézni az egész világé árölelő cárista propagandát. Zágrábban még működik amerikai és svájci oroszok pénzén a cári konzulátus, tekintve, hogy Jugoszlávia a legelutasitóbban viselte­tik a szovjettel szemben. Bajt w^ak az okoz, hogy a jugoszláviai orosz emigránsok a cár személyére vonatkozólag két pártra szakad­tak: egyesek Ciril nagyherceget akarják, mig mások — és szintén tetemes számban — Ni- kolajevics Nikolajt. Merénylet az egyiptomi hadsereg főparancsnoka ellen Kairó, november 20. Az egyiptomi had­sereg főparancsnoka Lee Stack ellen bomba­merénylet történt, a bomba azonban nem robbant föl. A merénylők ezután revolverrel lőttek a tábornokra és megsebesítették. Ezen­kívül megsebesült az adjutáns, a soffőr és egy rendőr is. A tettesek két automobilon elmene­kültek. A rendőrségnek sikerült az autók szá­mait megállapítani és az egyik soffőrt letar­tóztatni. A tábornok adjutánsa, Cambeli ka­pitány a mellén, a soffőr a lábán és karján se­besült meg. A rend” , - ki a tetteseket üldöz­te, három golyvád kapott sebet. Stackot megoperálták Kairó, november 20. (Havas.) Lee Stack főparancsnokot tegnap este megoperálták és a golyót a tüdő és a gyomor között megta­lálták. A vér teljesen elöntötte a gyomrot* Stack állapota valamivel javult, de még mindig igen komoly* A megsebesült-adjutáns kijelentette, hogy a merényletet nyolc álruhába öltözött egyén követte el, akik összesen húsz lö­vést adtak le. A letartóztatott soffőr kijelentette, hogy semmi része sincs a merényletben, mert őt egyszerűen megrendelték, hogy a hadügy­minisztérium sarkán várakozzék. ><g—p—umi.ujlíi hu ii ^ j i TTiii—ymi imMi'F mi '■ i i rmriwM— 100 cseh-szl. Koronáén fizettek ma, november 20-án: Zürichben 15.50 svájci frankot Budapesten 228800.— magyar koronát Bécsben 212100.— osztrák koronát Berlinben 12 520 000 000 000*— német márkát .

Next

/
Oldalképek
Tartalom