Prágai Magyar Hirlap, 1924. október (3. évfolyam, 223-248 / 671-696. szám)

1924-10-18 / 238. (686.) szám

Szombat, október 13. 3%jm^€tem?7foi£íp JjMfimíc ■uszi dombokon Hatalmas vagy, ősz . . . Piros-kék szöllö- venyigékkel koszoruzott s ujbcrtól részeg bach- duinsok ne ünnepeljenek téged; e-s-ő verte csend­del van kárpitozva magános trónusod, ahonnan a vonásié tájak arcát figyeled. És fáradt költők ne ■nevezzenek a nagy Érlelőnek, a Gyümölcs apjá­nak — mi, igazi híveid tudjuk, hogy te távol vagy mindentől s a tények világán túljutottál. őszi dombjaidról figyeled az életet. Valóban — nem történik semmi! Nyarak cukra alszik a szőlő nedvében, amelynek zavarossága mintha a mámor 'nagy céltalanságát példázná, de ez az iz sohasem csitóandja meg . Ínyedet. Nincs részegség, amelyben megfeledkezhetnél a nagy tudásról — az öföfk ismétlődés fárasztó köre hideggé és meg­értővé tesz- A tavasz nem várja, hogy kérdezzék; a í akad ás vád vidámságával felel a kérdezeti en kérdésekre —- s tőled ez olyan idegen. A nyár paraszti erejét nem irigy led s a tél oktalan ko­morsága is közömbös; erős vagy és magános vagy s az idők partján nézed a piszkos-zavaros áradatot, amelyben élők és halottak összelkapasz- ikodva hömpölyögnek. őszi dombjaidon ülők s bámulom a ködöt, amely ezüstös kigyótestével elöntötte a völgyet s már a domboldalon kapaszkodik fel. Magános vagyok magánosságodban és bölcsességednek akaratlan részese; nem akarok akarni, csak nézni, nézni s talán még megismerni a hangtompító kö­dök mély értelmét. Honnan jöttem ide? A nyár országából, könnyű és könnyelmű csókok és könnyektől nedvesen, agyonhajszolt izmokkal, kö­zel az összeroskadáshoz, de inve itt vagyok. Hová megyek innen? Sehova sem — az ősz dombjairól nem lehet eljutni többé. Aki egyszer idáig jutott, a unagánosság csúcsára — az beérte a körbeníutó időt s mint a földgolyó északi és déli sarka, moz­dulat1! aaul áll az Arktisz havában. Hatalmas vagy, ősz — de ne nézzen téged, .soha senki színes kedvű festőnek, tájaik díszítőjé­nek!, vidám vincellérnek, érlelőnek és belakaritó- rak. A magánosaik és bölcsre fáradtak menedéke vagy, azoké, akik háborút viseltek a lélek igaz­ságáért, akik harcoltak és győztek — s akiket most megöl a győzelem. Gregorián. A P. M. H. vasárnapi számának szépirodalmi és irodalmi tartalmából kiemeljük a következőket: Maróthy Jenő: Dőli Poldi bandája,. (Tárca-) Jakab Géza: Isten áldott verése. (Vers.) Segesdy László: Ilonka. (Vers.) Glin paszíelje: Válasz Máriának. Falu Tamás: .Egy előszobán mentem át. (Hangulatcikk.) Gregorián: Férfiak és asszonyok. (Hangulat­cikk.) Péchy Horváth Rezső: „Csak az írás ér­dekel." (Látogatás Kosztolányi Dezsőnél-) h. ö.: Madame Sans Géné regénye. (Kritika.) Seress Imre: Világbéke. (Fantasztikus reg.) — (Jókai-emlékmii pályázat.) Budapesti szerkesztőségünk jelenti telefonon: Az Or­szágos Képzőművészeti Tanács Jókai szüle­tésének századik évfordulója alkalmával pályázatot irt ki a nagy költő síremlékére. A pályázat december 15-én jár le. — (Kitüntetett oiasz követség! titkár.) Budapesti szerkesztőségünk jelenti telefonon: A kormányzó a Budapestről távozó Vinci gróf olasz követségi titkárnak a magyar polgári érdemrend II- osztályú keresztjét adományozta. — (Bíróság elé állítanak egy francia püspököt.) Párisból jelentik. Gieurét Bayonne püspökét biróság elé állították, mert arra lazította a népet, liogy tagadja meg az „istentelen44 törvények iránti engedelmes­séget. — (Magyar istentisztelet Prágában.) Va­sárnap, október 19-én délelőtt 8 óra 30 perc­kor magyar ev. református istentiszteletet tart Tárczy Gyula ev. református segédlel­kész. (Praha, I., Uhelny trh. Kostel u Mar­tina.) — (Halálozás.) St-ernlicht Alajos, a po­zsonyi zománcunió tisztviselője, október 14-én hosszas betegség után 32 éves korá­ban e'hunyt Losoncon. Halála kiterjedt és előkelő családot borított gyászba. — (Tanácskozások az adóreformról.) A koalíciós pártok pénzügyi petkája az ál­lami költségvetés letárgyalása után az adó­reformról szóló törvénytervezetet tárgyalta az utóbbi napokban. A pénzügyminisztérium által készített adóreformtervezetnek a célja mindenekelőtt a köztársaság területén érvé­nyes két adórendszer unifikálása, továbbá a már igen bonyolult adótörvényeik egyszerű­sítése. A reform pénzügyi része megfelel a jövQ évi állami költségvetéstervezet vég­ső összegeinek és az adóalanyok maximális megterhelését tartja szem előtt. — (Harold L'oyd Prágában filmezni fog.) A Tribuna jelentése szerint Harold Lloyd managerje Prágába jön, hogy tanulmányoz­za az itteni filmkörülményeket. Ha ezek kedvezők, Harold Lloyd Prágába jön egy film elkészítése céljából. A dunaradványi „parcellázás" A vevőknek az ingatlanok még most sincsenek a nevén — Kárvallott magyarok Komárom, október 17. (Saját tudósítónktól.) A mostanában igen sokat emlegetett Izsa község mellett, a Du­na mellett fekszik Komáromtól 30 kilométer­nyi távolságra Dunaradván . Lakosai szor­galmas magyar földmivések. Mikor híre járt, hogy a tőszomszédjukban levő Vért pusz­tán 300 hold földet parcelláznak, tömegesen jelentkeztek és szívesen adták meg a kívánt vételárat. A birtok Burány Jenő esztergomi föld- birtokos tulajdona volt, aki a parcellázással Berger Géza dunaradványi kereskedőt bízta meg. Berger ennek a megbízatásnak meg is felelt. A vevőktől a pénzeket felszedte, holott a szerződés szerint a vételár fele csak akkor volt esedékes, amikor a föld a vevők ne­vére jön. A vevőktől a vételárakat beszedte, de a föld csak nem akart a vevők nevére jön­ni. Berger hivatkozott a földhivatalnál levő összeköttetéseire, a dunaradványi és madari földművesek hittek neki. Bor gór jól tudta, hogy a parcellázást csak a földhivatal hozzájárulásával ejtheti meg, de ezt elhallgatta és így a földvásárlókat tévedésbe ejtette. Berger ellen a károsultak megtettek a j feljelentést Ugyanez a Berger az, aki az izsaiak 175.000 kc.onáját befizette „ prágai földhiva­talnál. Bergcrnck nyomaveszett és eltűnt' Ditnaradványból. Az izsai panamistáik azt állították, hogy a - elsikkasztott 175.000 koronát 75.976—2-1. VI. szám alatt fizették he a prágai földhiva­talnál. Munkatársunk ni h járt a földhivatal­nál, hogy ez az állítás mennyiben felel meg a valóságnak és megállapította, hogy e szám alatt a földhivatalnál egy csehországi község lakosainak főid igényi esi kérése szerepel. Hivatalosan megállapították azt is, hogy az elsikkasztott 175.000 koronát nem fizették be a földhivatal pénztárába. A rendőrségen van a sor, hogy megálla­pítsa, ki követte el a csalást és ki sikkasz­totta el a pénzt: Berger-e. vagy esetleg a földhivatal együk alkalmazottja. Mcgállapitót­nak egyébként azt is. hogy a kérdéses birtokot a földhivatal egy Lau- íer nevű légionáriusnak adta, mint mara- dékbiríokot. Ez a határozat jogerőssé váll és így nem is lehetett újabb földigénylési eljárást indítani, tehát az izsaiak minden­képpen szélhámosság áldozatai lettek. — (A választási biróság ülése.) A válasz­tási biróság folyó hó 25-én fog összeülni Moudry Károly képviselő, Procházka Vince és Havtránek János szenátorok mandátumá­nak verifikálása céljából; ezen kívül több, a választási névjegyzékek ellen beadott pa­nasz is napirenden van. A ruszinszkói tör­vényhozói választások ellen beadott petíciók tárgyalásáról hallgat a krónika. — (ffarangszeiiíelés Jelsőcön. Rima­szombatból jelenti tudósítónk: Lélekemelő szép ünnepség folyt le Jelsőc nógrádmegyei községben október második vasárnapján. Ekkor szentelték fel az újonnan szerzett nagyharangot. Dóriéi Elek vilkei plébános magas szárnyaMisu beszédben adta át a ha­rangot rendeltetésének. A harang beszerzé­sének érdeme főleg Palcsó Miklós és Palcső Imre nevéhez fűződik, akik lelkiismeretes és kitartó munkájukkal lehetővé tették, hogy a nyolc éve árva kis harang méltó társat kap­jon. — (Elhunyt orvostanhallgató.) Rozsnyói tudósitónk jelenti: Csernoch Lajos kereskedő Zoltán nevű fia, aki az orvosi szakot végezte Budapesten, fülgy ulladá sba n meghe teged v é 11, műtét alá vetette magát s a műtét után pár órával meghalt. A holttestet szerdán, e hó 15-én hozták Jolsvára, ahol a városka közön­ségének osztatlan, mély részvéte mellett ki­sérték utolsó útjára. — (Beleugrofí a Morvába mert kipíety- kálták.) Pozsonyból jelenti tudósitónk: Ok­tóber 15-én, szerdán (Dévényújfalunál kifog­ták a Morvából Pecsina Franciska dévény- ujfalusi leány holttestét. A húsz éves szép leány azért lett öngyilkos, mert pletykáztak róla a faluban. — (Elfogott milliárdos sikkasztok.) Bu­dapesti szerkesztőségünk jelenti telefonon: A párisi rendőrség Weidt Emil és Őszi Gyula budapesti bankárokat, akik áprilisban több milliárdot elsikkasztottak, letartóztatta. — (Rendőri brutalitás Pozsonyban.) Po­zsonyi tudósítónk jelenti telefonon: Ma dél­előtt LigetMun halászott Chriaszty József halászmester. Egy lovasrendőr igazolásra szólította föl, mire Chriaszty igazolványaiért nyúlt. Abban a hitben, hogy Chriaszty meg akarja őt támadni, előrántotta kardját és összevagdalta. Chriasztyt haldokolva szállí­tották a kórházba. A rendőri kőnyomatos a rendőr nevét nem hozza nyilvánosságra. — (Szerelem, vidéki szálló, szalmiák­szesz, kórház.) Lévai tudósítónk jelenti: A Városi szállóban kedden este Stesák Teréz 2í év körüli pozsonyi kávéházi föíirónö szal­miákszesszel megmérgezte magát. A leány régebb idő óta benső ismeretségben állt egy. lévai kereskedősegéddel, aki mostanában mással váltott jegyet. Stesák Teréz ész re­ve vén az elhidegülést, kedden Lévára érke­zett Pozsonyból és itt fölkereste a fiatalem­bert, akit éppen menyasszonyánál talált. A leány itt botrányt rögtönzött. Innen sírva ment a szállóba, ahol szobát bérelt és azon­nal ágyba feküdt. A szálló személyzetét az­zal nyugtatta meg, hogy csupán múló baja van. Nemsokára ezután megmérgezte magát. De a figyelő személyzet hamarosan észre­vette és a kórházba szállították, ahol gyo­mormosást végeztek rajta. A rendőrség nem hallgathatta még ki, mert a szalmiákszesz annyira összemarta a torkát, hogy nem tud beszélni. — (Az ál-Thylessent Ausztriába tolon­colják.) Pozsonyi tudósítónk jelenti telefo­non: Az ál-Thylessent a rendőrség ki fogja adni Ausztriának, ahol különböző bűncselek­ményeket követett el. Kiderült, hogy az elfo­gott német atyja egy lengyel báró volt, aki :a múlt század végén költözött Németország­ba. — (Dugovícs Titusz szabadlábra kerül.) Pozsonyból jelenti tudósítónk: A hónapok óta fogvalevö Dugovics Titusz, volt minisz­teri titkár csalási ügyében a vizsgálat be­fejeződött. Úgy értesülünk, hogy Dugovicsot rövidesen szabadlábra helyezik. — (Ulain megsebesült a Fábiánnal vívott párbajában.) Budapesti szerkesztőségünk je­lenti telefonon: Ma délelőtt folyt le Ulain Fe­renc és Fábián Béla nemzetgyűlési képvise­lők között a múlt heti izgalmas ülésen tör­tént sértések miatt a súlyos feltételű kard- párbaj. A második összecsapás után, amely igen heves volt, Ulain jobb szemétől tarkó­jáig terjedő súlyos sebet kapott, mire az ör­vösek megállapították a végkimerülést és a p á r b a j t bes z ü n te í ték • — („Szállj alá a poklokra4"-) Rozsnyói tudósítónk jelenti: Biró László fiatal rozsíal- vai gazda összeszólalkozott feleségével, mi­közben az éles nyelvű menyecske urát a poklok fenekére kívánta. Az elkeseredett férj szószerint vette a kívánságot és — felakasz­totta magát. Szerencsére az asszonyka ide­jén észrevette, hogy a perpatvar milyen ered­ménnyel járt, levágta urát a kötélről s az élesztési kísérletek sikerrel jártak: a poklok­ra alászállott ifjú férj visszatért az élők közé. — (A pravoszláv egyház gyűlése Elosz­tom) A ruszinszkói pravoszláv egyház lel­készei a múlt napokban konferenciát tartot­tak Huszíon: az értekezlet főképpen a pra­voszláv egyház nemzeti kérdéseivel foglal­kozott. A ruszinszkói pravoszláv egyház jo­gi helyzetének a rendezése egyébként szo­ros összefüggésben van az egész köztársa­ság pravoszláv mozgalmainak a megoldásá­val. Hír szerint Doritej püspök jelenleg Kas­sán tartózkodik s a legközelebbi napokban Ruszinszkóba utazik a ruszinszkói pravosz­láv egyház püspökválasztásának az előkészí­tése céljából. — (Zempléni íiirek.) Homonnai tudósítónk je­leníti: A szlovenszkói ruszin járásbíróság felállítá­sa ügyében Mücura tábláéinak ö-t Mezőtaborcra várják. A zempléni ruszinok tekintélyesebb része ezzel szemben a homonnai járásbíróság ruszin ‘nyelvű részének kiépítését óhajtja. — A homon- n®!, nagymihályi, ginnai és .mező-laboroi járási fő­nökségekhez százszámra érkeznek kérvények Amerikába szóló útlevél iránt. A kivándorlás ■megnövekedése a rossz terméskilátásokra vezet­hető vissza. — Róth Samu sirharája fölé, akit Ho- monnán testvére, Róth Mór gyilkolt meg, családja sírkövet emeltetett ezzel a felírással: „Kain meg­ölte Ábeilit". A feliratot a temetőben lekaparták. A kegyeletsértőt keresik. A lakosság érthetően a szabadlábon levő testvérgyilkost vagy legköze­lebbi hozzátartozóit tartja a tettesnek, akik ellen hagy a fölháborociás. — A homonnai pénziigyigaz- gatóság.i expoz'ítura építését ismét elhalasztották, mert nem kapnak helyiséget. A felajánlott lehető­ségeket a p én z iig yigazgat ósá g visszautasította, mert visszariad minden áldozattól. — Nagymihá- lyon szintén késik az expozitura felállítása. — A íöketerebesi cukorgyár számos régi tisztviselőiét leépítés címén elbocsátotta. A tisztviselők most perük a vádliatetot. jfárAlnz&tidő ci ■<%:U/ZlíŰI^lP tf •0#0!&SO®0»D<IOSO*C»^ A felhőzet növekedése, meglehetősen hűvös idő, később friss északnyugati Chilei. (A Ccské Slovo elkobzásának részle­ges feloldása.) A prágai országos büntetőbí­róság a tegnapi napon foglalkozott a Ceské Slovo legutóbbi, igen terjedelmes elkobzásá­val s az elkobzást a közlemény két fejeze­tére feloldotta. Ebből az esetből is kitűnik a cenzúra gyakorlásának a felületessége. (Fenyegető levélírással vádolt gyógv- szerészné.) Pozsonyból jelenti tudósítónk: A dévényi iskokiigazgatóné az utóbbi időben sűrűn kapta a fenyegető leveleket, amelyek néni voltak aláírva. A Ica elek írójában a köz­ség magyar gyógyszerészének feleségét sej­tette. aki ellen följelentést is tett. A pozsonyi vizsgálóbíró csütörtökön hallgatta ki a rá­galmazással és életveszélyes fenyegetéssel vádolt gyógyszerésznél, aki természetesen tagadja a levelek Írását és a legerélyesebben tiltakozik a vád ellen. A vizsgálóbíró Írás- szakértőket fog kihallgatni. A faluban nem hiszik, hogy a leveleket a gyógyszerészné irta volna. — (Tífuszjárvány Varaimén.) Varannói tudósítónk jelenti: Varaimon igen gyakran előfordulnak tifuszesetek. Évenként néhány ember betegszik meg, sokan kibírják, egy­néhány un belehalnak. Mnlt hónapban két ti- fnszos haláleset fordult elő. Újabban Udvar- di József, Udvardi Viktor uradalmi főszám- tanácsos fia a tifuszbeteg. A tífuszjárvány melegágyát Varannó rettenetes kutvizeiben lehet föltalálni. Legfőbb ideje volna, hogy Varannó vízvezetéket kapjon, melyhez a kö­zeli források bőséges és kitűnő vizet szol­gáltatnának. — (Elítélték a gömöri rablókat.) Rima- szombati tudósítónk jelenti: A rimaszombati törvényszék eskíidtbirósága most tárgyalta Torna József 20 éves bátkai iakos, Torna Ist­ván 16 éves tamáskai lakos és Nyiíor János 24 éves t-omáskai lakos bünpörét, akik a vád­irat szerint 1924 augusztus 27-én a tamásii koromában megtámadták Gálik József rima- szécsi lakost és tőle 2516 koronát elraboltak- Az ésküdtbiróság mindahárom vádlottat bű­nösnek mondotta ki a rablás bűntettében és Torna Józsefet 6 évi börtönre, Torna Istvánt 2 évi börtönre, Nyifor Józsefet pedig 4 évi börtönre ítélte. — (Törökországba toloncolják Förster- Schulzét?) Budapesti szerkesztőségünk je­lenti telefonon: Ismeretes, hogy a budapesti rendőrség pár háttel ezelőtt több bajor kam- póskeresztett tartóztatott le, akik Magyar- országon is meg akarták szervezni a kam- póskeresztes mozgalmat. Ezekről kiderült, hogy volt német katonatisztek, akik évek óta a török hadseregben szolgálnak és igy török állampolgárokká lettek. Mindanuyiukat ennélfogva nem Németországba, hanem Törökországba fogják kitoloncolni. A tegnap kézrekerült Förster-Schulze azt kérte, hogy öt is Törökországba toloncolják. Ha a török hatóságoknak az elvén nincs kifogása, akkor teljesíteni fogják kérését. — (Elfogták egy két év előtt elkövetett gyilkosság tettesét.) Nyitrai tudósítónk je­lenti: A nyitramegyei Zahrada község erde­jében két évvel ezelőtt gyilkosság történt. Az áldozat Marnék Hermán kapitány volt, akit ismeretlen tettesek orozva agyonlőttek. Az akkor lefolytatott nyomozás nem vezetett eredményre. A véletlen most csendőrkézre juttatta a gyilkost Sztanka Mihály vad­orzó személyében. Beismerő vallomása után beszállították a nyitrai ügyészség fogházába. — (Gombamérgezés Vágujhelyen.) Nyit­rai tudósítónk jelenti: Súlyos gombamérge­zés történt a napokban Vágujhely község­ben. Hercog Miksa földbirtokos öt tagú csa­ládja gombát ebédelt, majd rövidre rá vala­mennyien rosszul lettek. A gyorsan előhívott orvos beavatkozása eredményes volt. Vala­mennyien életben maradtak. xx Fővárosi nívójú uriszabóság MAR- KOVÍCS és SAKULÍN. Kosice, Fő-utca 48. Telefon 697. sz. xx Angol import férfi szövetek ENGL.AN- DER és MARKOVICS cégnél Kosice, Fő­utca 48 Telefon 697.

Next

/
Oldalképek
Tartalom