Prágai Magyar Hirlap, 1924. október (3. évfolyam, 223-248 / 671-696. szám)

1924-10-18 / 238. (686.) szám

Szombat, október 18. — (Londonban tovább élnek az emberek ma, mint 80 év előtt..) A londoni kerületi egészségügyi tanács jelentései szerint Lon­donban ma az emberek átlag 20 évvel to­vább élnek mint 80 év előtt. 1841-tól 1850-ig a férfiak átlagos élethossza 34 év, a nőké pedig 38 év volt. 1920-tól 1924-ig pedig a férfiak már átlag 53, a nők pedig 59 évet éltek. {*) Faragó Ödön társulata Komáromban.) Komáromit tudósítónk j elemi: Faragó Ödön po­zsonyi színtársulata, mely most Léván működik sikerrel, Komáromban november 4-én kezdi meg az egy hónapra tervezett szirti szezont a kultúr­palota színpadán. A múlt évben Földe ssy Sándor­nak legjobb állomása Komáromi volt és bizonyos­ra vehető, hogy a népesebb és nivósabb pozsonyi színtársulat fokozottabb mérvben nyeri d a ko­máromi magyar közönség támogatását. (*) A prágai cseh nemzeti színház költség­vetése* Cseh részről gyakran elhangzik az a vád a szlovenszkói magyar színészetről, hogy az a művészi nívó aíacsomysága miatt képtelen feltár­tam önmagát. Nem lesz érdek télién csupán egy pillantást vernünk a cseh nemzet büszkeségére, a prágai nemzeti színházra, helyesebben annak költségvetésére. Eme. színház jövő évi költség- vetésének végső számai: összes kiadás 20,949.675 korona., összes bevétel 10,055.000 korona, a hiány tehát, melyet az állam fedez: 10,894.675 korona. Ezekhez a számokhoz nem kell kommentár. (*) Frihoda zsolnai hangversenye. Zsolnáról jelenti tudósítónk: Ritka élvezetben volt része tegnap a zsolnai közönségnek. Vasa Prihoda tar­totta meg egyetlen szlovenszkói hangversenyét. Briliáns ujj- és vonó technikájával elkápráztatta a közönséget, mely zsúfolásig töltötte meg a Grand Bio Universum nagytermét. (*) Megoperálták Németh Máriát. Bécsből táviratozzak: Németh Márián könnyebb operációt hajtottak végre. Ennek következtében a művész­nő néhány hétig nem tud fellépni. Állapota aggo­dalomra nem ad okot. (*) Társadalmi akció a budapesti Operaház elbocsátott tagjai javára. Az Operaház elbocsá­tott tagjai javára társadalmi akció indult meg. Az adományozást Krausz Simon nyitotta meg 10 mil­lió koronával. Faragó Ödön szlovenszkói magyar színtársu­latának műsora Léván: Szombatén Doriiia és a véletlen. (Újdonság.) Vasárnap délután János vitéz. Vasárnap este Bob herceg. (Fíeisclier Marian- ne fellépte.) Horváth Kálmán magyar színtársulatának műsora Ungváron: Szombat és vasárnap este Antónia (Papp Manci felléptével). I ren£fóas*ávM & üiJtlil liíiil 1 S»ar«s®a'íH, €H9va»a:rr»i sSirBu 15. A szlovenszkói előkelő magyar társaság j| legkedveltebb szórakozóhelye. I ' 1 | Lucerna M ^©igűlíép | Í Pra^a szinte | Legújabb műsora október 24-ig. á A kinematográfia legszebb műve 1 EíÜíSS®í8®5 ItOSSS&BIÖ: & cyrano de Henger ac | E héten fos: először a hat ilmas amerikai orgona Q, megszólalni. Építése'7 hónapig'tartott. . Rí Karmester: SÖSíia CíiarváUS Az előadási kivételesen gyermekek is £ megnézhetik. § A magyar atléták nem startolhatnak Szloveaszkén Prága, október 17. Nemcsak a futballsportbao, hanem az atléti­kában sincsen meg a sportbéke Magyarország és Cseh-Szlovákia között- A pozsonyi Polgári Torna Egyesület és a PÁC vasárnap nemzetközi atléti­kai versenyt rendez, amelyre természetesen meg­hívta a budapesti atlétákat is. Budapest atlétái kész örömmel neveztek be s igen érdekíesziíőnek Ígérkezett ez a nemzetközi mérkőzés, melyen Szlovenszkó atlétái szembe kerültek volna Ma­gyarország és Ausztria kiváló atlétáival Azon­ban a nagy szenzációból éppen a bennünket kö­zelebbről érintő 'és érdeklő csoport, a budapesti a'tlétagárda fog hiányozni. Három éve húzódik már a szerencsétlen cseri-magyar kérdés, anélkül, hogy mind a mai napig bármilyen eredményre is jutottak volna a két ország sportvilágának vezetői. Harmadik éve panaszkodunk és sírunk, hogy magyar futball­csapat nem szerepelhet Szlovenszkó magyarlakta városaiban. Minden alkalmat felhasználtunk arra, hegy rámutassunk ezen áldatlan helyzet súlyos következményeire a szlovenszikói sportban. Panaszaink azonban mindeddig süket füleikre ta­láltak. Prága niern keres közeledést Budapesthez és viszont. Ahol csak lehet, ártanak egymásnak és ezzel az összsportnak is. De nemcsak a futbaJisportban, hanem az at­létikában is ugyanazt á merev álláspontot képvi­selik Prágában. A pozsonyi nemzetközi atlétikai versenyen ugyanis nem indulhat magyar atléta, mert a magát nemzetközinek nevező CsAAU (Cseh­szlovák Atlétikai Szövetség) nem engedélye­zi startjukat. Eddig azt hittük, hogy csak a CsAF keretén belül uralkodik a sovinizmus, most azonban azt látjuk, hogy a CsAAU, amely éppen most egy éve Szlovenszkón megalakította a kerületeket, ugyanolyan soviniszta, pedig a kerületek tagjai nemzetiségre való tekintet nélkül Szlovenszkó összes egyesületei és mint jól tudjuk, az atlétika terén még ma is a magyaroké a hegemónia Szlo- venszkón- Nem panaszkodunk, hanem csak azt kérdezzük a magyar sportot képviselő CsAAU vezető tagjaitól, hogy milyen lépéseket tettek eb­ben az ügyben? Avagy ezen a téren is meghódol­nak Prága sovén mternacionális sportvezérei •előtt? (—per) Kassai válogatottak Ungvári és Eperjesen. Vasárnap, október 19-én a kassai kerület egyszer­re két válogatottat küld ki a szezononként szoká­sos ungvári kerületi és eperjesi válogatott egyiit- :es ellen- Nagyon nehéz helyzetben van ezúttal a szövetségi kapitány és válogató bizottság, mert a legjobb játékosanyagot elszedte a katonai szolgá­lat, kit meg a ,,tuflerélyes“ futball kívánt áldoza- ; túl. Ungvárra mindamellett sikerült egy viszony- ; iag legerősebb s a múltkorinál jobb együttest ösz- szcállitani. Az I. reprezentatív csapat ágy alakul: Újházi Tör.; Kaukes KAC, Dusna Húsos; Gajdos Tör., Reibeil KAC, Burtovszky 11 KSC; Feuer- mann, Csibe Tör., Dra'b II KAC, Kútra KSC, Ké­né dl eh KAC. Tartalék: Tinkacsln Húsos. Ennek az összeállításnak mindenesetre meglesz az az előnye, hogy az Ungvárra szükséges energikus, rámenö típust képviseli s igy győzelmi sánszaik reálisak. Eperjesre, az ottani két csapatból össze­állítandó (ETVE, Pr. Tör.) tizenegy ellen a követ­kezőket küldik ki: Garbera Vas; Rákossy, Bar- tovszky I- AC; Heidecker I KSC, Novák Tör., Páliffy KAC; Wagner Tör., Schmidt KSC, Papp Vas, Kordáik Húsos, Klema KSC. Tartalékok: Olcsváry KSC és Adamkovich Vas. Ennek a vá­logatottnak az a hibája, hogy egyik-másik helyé­re a bajnokság élére törő Húsos SC több masszí­vabb és eredményesebb embert tudott volna, adni s igy győzelmi esélye lecsökkent a honi pályán együtt dolgozó két eperjesi.' pályatárs együttesé­vel szemben. Kútra játékának helyesbítése. Kassai tudósí­tónk jelenti: A vasárnapi Kassai MLSz — Cseh zsupa válogatott meccsének beszámolójába alig­hanem sürgönyi hibából kifolyólag Olchváry já­tékos neve' helyére Kútra került. Ugyanis nem Kútra volt az, aki tiszta gólhelyzeteket hibázott, hanem a KSC fiatal s szemmetláthatólag lámpa­lázzal küzdő, bár kétségtelenül- tehetséges játé­kosa, Olchváry. Kútra nehéz helyzetét egészen megfelelően töltötte be. JátékosvándorJás Kassán. A K Törekvésben legutóbb lejátszódott forrási folyam a teáik követ­kezményeképp a Törekvés első csapatának két legrégibb és kétségtelenül legtehetségesebb játé­kosa elhagyta klubját. Kaukes, a biztos és energi­kus játékáról ismert hátvéd és Drab Péter, a ha- ita’mas- sutijairól híressé vált fürge csatár belép­tek a KAC-ba, ahol a tavaszi szezonban igazolt játékosokként szerepelhetnek a bajnoki meccse­ken­Kuítsár rekordot javított 15 kilométeren. Az idei és utolsó pályaverseny, a MASz 15 kilométe­res, Budapest kerületi bajnoki és peutatlon orszá­gos bajnoki versenye nem várt sikerrel végző­dött. Kul'tsár István a 15 kilométeres sikfutó baj­nokságban egy perccel megjavította a rekordot, amelyet évek óta Váradi Mihály tartott. Az ered­mények a következők: Pentatlon. Magyarország 1924. évi bajnoka. Somfai Elemér MAC S pont, 2. GhilMinyi Antal MAC. 17 pont, 3. Farkas Mátyás MAC 18 pont. 15 kilométeres síkfutás. A buda­pesti kerület 1924. évi bajnoka, Kultsár István M.AC 50 p 58-3 mp, országos rekord, 2. S'teiner Pál MTE 53 p, 3. Bellóri MAC, 4. Zölliier MAC, 5. Rózsa, 6. Kovács FTC. Feladták: Király, Kádár ESC és Gyenes Postás. Troppauban játszanak e hó végén a Szom­bathelyiek. A Nemzeti Sport jelentése szerint a Szombathelyi AC október 26—2S-án Troppauban játszik nemzetközi mérkőzést a Deutscher Sport- vere-in ellen. FTC—Rapid. Az FTC október 26-án látja vendégül Budapesten a Rapid csapatát. A cseh-szlovák jegybank Prága, október 17. A Masaryk-akadémia meghívására Hrase dr. tegnap előadást tartott a cseh-szlovák jegybank kérdéséről. A rendkívül érdekes előadás során Hrase a cseh-szlovák jegybankról szóló törvényből ki­indulva azt fejtegette, hogy a fizetési1 eszközök forgalmának szabályozása kizáróan az államot illeti meg, míg a fizetési eszközökről való gondos­kodás a jegybank kötelessége lesz. A jegybankot ecelból föl fogják hatalmazni a fizetési eszközök kibocsátáséra* Az előadó ezután a teljes értékű pénzről és a készpénz különböző pótlásáról beszélt A leg­tökéletesebb pénz pótlék éppen a bankjegy. Rész­letesen fejtegette az angol állapotokat s hossza­sabban foglalkozott az Angol Bankkal, amely az egyetlen a „currency theory“ elvén, álló bank. Emez elv szerint a bankjegy a teljes értékű pénz­nek a gazdasági értelemben vett pótlását jelenti1. Az előadó különösen kiemelte azt a körülményt, hogy az Angol Bank nemcsak a saját helyzetéről, hanem az állami gazdálkodásról is he ti jelentést ad ki Ezt a példát Cseh-Szlovákiának is követnie kell. Hrase dr. ezután a fizetési eszközök fedeze­tével és a jövendő pénzegységgel foglalkozott. Nézete szerint a cseh-szlovák jegybankot uj pénzegység létesítése nélkül is meg lehet valósítani s egy­ség gyanánt továbbra is megmaradna a cseh­szlovák korona. A jegybank részvényei aranyértékre szólja­nak és a dollár árfolyamának megfelelően cseh­szlovák. koronában lehessen azokat kifizetni. Az előadó végül azzal a hatáskörrel foglalko­zott, amelyet a jegybanknak í Bankhivataltól át kell. vennie. A cseh-szlovák—mag var kereske­delmi tárgyalások előkészületei Budapest, október 17. (Budapesti szerke^ztöségiink telefonje- lentése.) Az október 20-án kezdődő magyar- cseh-szlovák gazdasági tárgyalások előké­szítése serényen folyik minden minisztérium­ban és az érdekelteknél. A kereskedelmi mi­nisztériumban meghallgatják a szakemberek és az exportkereskedök kívánságait. Az Újság arról értesül, hogy iua reggel egy magyar bizottság utazott Pozsonyba, amelyben helyet foglal Paupera Ferenc, a Földhitebank vezérigazgatója, továbbá a malomérdckeltségek képviselője, a vámpo­litikai központ delegátusai és a magyar— .cseh-szlovák kereskedelmi kamara előké­szítő munkálataiban résztvett személyiségek. A bizottság Pozsonyban fog megárapodni abban, hogy az alakulófélben levő cseh-szlo­vák—magyar kereskedelmi kamara milyen javaslatokat terjesszen a megkezdődő ta­nácskozások elé. — Pozsony, Kassa és Munkács magyar­országi tartozásai. Pozsony a Lidové No- viny értesülése szerint magyarországi tar­tozásainak 32 és Kassa a magyarországi tartozásainak 40 százalékát fedezte. Munkács tudvalévőén három millió koronával tarto­zott egy budapesti pénzintézetnek és tarto­zását 600.000 koronával, vagyis a szokásos illetékeken kivül a teljes összeg mintegy 28 százalékával rendezte. — Rövidesen megkezdik a cseh-szlo­vák—lengyel kereskedelmi tárgyalásokat. A cseh-szlovák—lengyel kereskedelmi tárgya­lások előkészítő munkálatai az UTK értesü­lése szerint úgy Prágában, mint Varsóban a befejeződéshez közelednek. A kereskedelmi tárgyalásokat rövidesen meg fogják kezdeni* — Cseh-Szlovákia jogsegélyről szóló szerző­dései* A kölcsönös jogsegélyről szóló cseh-szlo­vák—lengyel szerződést 1922-ben írták alá, azon­ban még nem ratifikálták. A szerződés nem sza­bályozza az ítéletek végrehajthatóságának kér­dését — A magyar kormány megb'izottaival két esztendő óta folynak a tárgyalások, de eddig megegyezés nem jött létre. — Franciaországgal két egyezményt kötött a cseh-szlovák kormány. Az első az idén jelent meg 95 szám alatt a tör­vények és rendeletek gyűjteményében; a másikat rövidesen ratifikálni fogják. — Hollandiával és az északi államokkal még nincsen egyezményünk s igy a cseh-szlovák Ítéleteket ezekben az államok­ban nem lehelt végrehajtani. — Romániával a kül­ügyminisztérium még az idén meg akarja kötni a kölcsönös jogsegélyről szóló szerződést, míg a cseh-szlovák—jugoszláv szerződés már életbe lépett. — Nem elég világos a cseh-szlovák— olasz kereskedelmi szerződés. A cseh-szlo­vák—olasz kereskedelmi szerződés tudvalé­vőén még ebben a hónapban fog életbe lépni. A szerződés megfogalmazása a Tribuna értesülése szerint nem eléggé szabatos és azon még módosítani kell. Az érdekeltek nincsenek tisztában azzal, hogy a vámked­vezmény csupán mazsolára vagy aprószöl- Iőre, illetve mind a két árura vonatkozik. Már eddig is nagy mennyiségű mazsola és aprószoilő halmozódott fel a vámhivatalok­ban s a címzettek nem tudnak mihez kez­deni, mert egyrészt az árura sürgős szüksé­gük van, de másrészt attól tartanak, hogy súlyos kár éri őket, ha megfizetik a jelenlegi vámot, mely a szerződés életbelépésekor esetleg megszűnik. — A prágai tavaszi mintavásár. A X. tavaszi prágai mifitavásár jövő év március 22-től 29-ig fog tartani. — Megkezdi működését a magyar bankjegy­nyomda. Budapesti szerkesztőségünk jelenti tele­fonon: November 1-én megkezdi működését a Nemzeti Bank bankjegynyomdája. A gépeket már átszállították a Nemzeti Bank nyomdájába. — Franciaország belföldi kölcsönt vesz fel. Fúróból jelentik: A pénzügyminiszter a Petit Journal értesülése szerint rövidesen uj belföldi kölcsönt fog a kormány nevében kiírni. — Nő a drágaság Franciaországban. Párisból jelentik. A nagykereskedelmi index szám augusztus végétől szeptember végéig 487-ről 496-ra emelkedett. — Holnap tartja alakuló ülését a magyar— jugoszláv kereskedelmi kamara. Budapesti szer­kesztőségünk jelenti telefonon: A magyar—jugo­szláv kereskedelmi kamara előkészítő munkálatát már annyira előrehaladtak, hogy a kamara októ­ber 18-án már meg is tartja alakuló ülését a bu- dapésiti kereskedelmi és iparkamara nagytermé­ben. — Jugoszláviában szesz-szindikátus létesül. Belgrádiról jelentik: A Belgrader Zeitung értesü­lése szerint a jugoszláv szeszfinomítók megbízot­tai Újvidéken tartott értekezletükön elhatározták, hogy szesz-szindikátust létesítenek. I MEGNYÍLT 5 PÁRIS-BAR MEGNYÍLT I í 5.1 «a 9aE<rall«»tdB«ÉI»CBn. ÍE S Minden kedden, csütörtökön, szombaton és vasárnap LE zene. ÜÉőraii lea. JVfodem láncoft. [aj 'yMasi&wtRn: és frtw.amr.i'sn ftmgfoo"<je !l3efépöjeéi| nincs. f£ésas éven nyílva* [■ ia*IIkíiraimIIblib,irar^lBnmr™;[T7in7r girM'ir^ií«ir^r^in^iT7ir^nrrir^inrin^ir^ngir^ir^i^r^rcmrrirz:inrir^ir«ir^r^r^r^r^r=nn=nr^imrírir=ir=irüirfináináliniiaiiiBiiHiiaiii&iiHiiBiialiBiiBiri

Next

/
Oldalképek
Tartalom