Prágai Magyar Hirlap, 1924. október (3. évfolyam, 223-248 / 671-696. szám)

1924-10-01 / 223. (671.) szám

Tanulságok Irta: Efeischinann Gyula dr. Kassa, szeptember 30. Az utóbbi időben meglehetős szomorú Híreket 'olvasunk az erdélyi magyarság poli­tikai életéről. Ugrón István pártelnök lemon­dása. de főképp a lemondásnak a lapokban is közzétett megindokolása egyenesen lesújtó és mindenkire mély hatást kell, hogy tegyen. „Az erdélyi magyarság — amelynek száma körülbelül két millió — nem ismerte fö! azo­kat a föladatokat, amelyek kisebbségi hely­zetéből folynak és amelyekért küzdenie kel­lene s a párt vezetőit nem támogatja anya­gilag és erkölcsileg oly mértékben, ahogyan azt tennie kötelessége volna." Nemi ismerjük az erdélyi magyar párt működését olyan alaposan, hogy kritikát mondhatnánk az erdélyi magyarság és veze­tőinek politikai működéséről s nem áll mó­dunkban kutatni azoikat a mélyebb belső és külső okokat, amelyeknek eredménye ma az a rideg tény. amit a párt elnöke levelében le­szögezett. Mégis gondolkodnunk kel! ezen a •kérdésen. Vájjon a helyes utón indult-e el az er­délyi magyar : politika, vájjon embereken, vagy az adott nehéz helyzeten múlott, hogy ina iiyen szomorúan áll ott a magvar ügy, azt innen nem lehet megállapítani,ate:rró! itt nem lehet ítéletet mondani. Bizonyos tanulságokat azonban mégis levonhatunk ebből a magunk részére s ezek ;r tanulságok meggondolásra késztetik eset­leg az erdélyi magyarokat is. Kétségtelenül és megdönthetetlenül igaz, hogy a világháború után az emberek gondol­kodása, érzésvilága, a társadalmi, politikai és szociális kérdésekről alkotott fölfogása rend­kívül nagy változáson ment át. Maga a vi­lágháború, a forradalmi átalakulások, a gaz­dasági eltolódások, a békekötések, a nagy nyomor, a kapitalizmus erősödése és a bol- sevizmus mély és átalakító hatással voltak az emberekre, a tömegekre. Számolni kelleti azzal, hogy az i914 júliusában megszakított életet 1919-ben ugyanazon mederben foly­tatni lehetetlenség és akik ezzel nem szá­mollak, azok azóta is keserves csalódásokon mentek keresztül. Az élet, mint minden nagy történelmi meg rázkódás után, uj csapásokra tért, az emberekben u.j vágyak, uj törekvések, uj akarások ébredtek, amelyek elől elzárkózni többé nem szabad és nem is lehet. Uj- orszá­gok keletkeztek, uj emberek vették kezükbe a népek sorsának irányítását, Vilmos csá­szár és a Habsburgok nem tértek vissza, Olaszország diktátora az egykori szocialista újságíró Mussolini, Anglia miniszterelnöke egy munkásember, Herriot fölrúgta a francia diplomácia ' tradícióit és félretoíta. annak nagy név ü reprezentánsait, Oroszországban a. bolsevisták uralkodnak s maholnap már udvarképesek is lesznek az európai szalo­nokban. tizek tények. — amelyek mindennél job­ban beszélnek. És tények, — hogy a töme­gek ina nyomorognak, elégedetlenkednek, forronganak, élni akarnak s jogokat és ke­nyeret. követelnek. Tények, hogy- gondolatoknak, eszmék­nek, vágyaknak nem lehet határokat, korlá­tokat szabni, mert azok eljutnak palotákba, tömeg-lakásokba, hivatalokba, gyárakba és a falusi néphez egyaránt. A, XIX. század nacionalizmusa már. nem egyedülálló tényező ma. Mellék erűit s talán részben fölébe is került a világnézeti- és a gazdasági kérdés. Ez a három probléma izgatja és uralja nia a nagy tömegeket és az egyes osztályo­kat s ezen három kérdés tekintetbevétele nélkül semmiféle mozgalmakat sem lehet ma csinálni. Nacionalizmus --- és internacionalizmus. Kereszténység —- materializmus. Kapitaliz­mus — szocializmus. Ezek korunk jelszavai. Hogy ezekben az uj időkben és uj har­cokban sok régi érték pusztul el, az termé­szetes. Viszont elvitathatatlan, hogy sok uj érték is születik. Amikor mi hozzáfogtunk az összeomlás után a tömegek megszervezéséhez és a -poli­tikai pártok megalakításához, számot vetet­tünk az u.i, változott viszonyokkal, a töme­geket mozgató eme erőkkel. $ hogy mi he­lyesen fogtuk föl a helyzetet és tisztán hát­iunk. azt igazolják a mai eredmények, hogy a sziovenszkói magyarság, a kommunisták egy bizonyos százalékától és az úgynevezett Kállay ícSiSiafsüHis miniszter távozása befejezett fc« Utóda Humán kassai zsupán lesz — A P. M. 11. eredeti értesülése — Prága, szeptember 30. Beavatott forrásból arról értesül a Prágai Magyar Hírlap, hogy K á ! I a y József dr. sziovenszkói teljhatalmú miniszter távozása, befejezett dolog. Kállay dr. utódául a legkomolyabb jelölt Ruman János dr. kassai nagyzsupán. Micsura Márton dr. volt telj­hatalmú miniszter aktiválása ezek szerint elesett. Bár Micsura Márton dr. szeretett volna újra beülni a sziovenszkói bársonyszékbe, ettől a szándékától azonban elvbarátai el­térítették. i*fegei®TOH@fiteis Samühai körül a világháború legborzalmasabb jelenetei Az északi harctéren is megkezdődött a kiiz delem — Wu csapatai 2000 embert vesztettek London, szeptember 30. Shangbai körül hatalmas csata tombol. A várost több ponton katona­ság tartja megszállva. Néhány külső városrész lángban áll. Mandzsúriái repülőgépek bombázzák a Shahgbai-Kvartgig nyomóit kiangsui csapatokat# A Daily Mail tudósítója szerint a kiangsul kormányzó vasárnapi támadásai a legerősebbek, melyek a polgárháború folyamán eddig történtek A harc. melyet sokszáz nebézágyu pergőtüze vezetett be, 20 méríöldnyire áll a shangbai városfalaktól- A kiang-sang-mulni ironton, mely alig hat mérföld hosszú, százával feküsznek a, halottak. Lin-Ro oííeuzivája emlékeztet a világháború utolsó évének francia és német támadási módjára, a tüzérség és a rohamcsapatok végzik a legnagyobb ltom kát. New York, szeptember 30. Az északi harcté­ren is megindultak az ellenségeskedések. Csaög- solln hivatalosan jelenti, hogy a szeptember 25-roI 26-ra virradó éjjel Wu tábornok seregei Jühontól északkeletre, mintegy ISO méríöldnyire Pekingiül, megtámadták a mandzsunál sereget, de vissza­verték őket. A következő este nagyobb erővel megismételték a támadást, mely egész éjjel tar­tott. Az ellenséget ismét visszaverték és a muk- deni második hadsereg most déli irányban elő­nyomd. Wu csapatai ezekben a harcokban állító­lag kétezer embert vesztettek halottakban és se­besültekben. Plegeineiés a népszövetség és s japánok között — A‘ P. M. H. eredeti tudósítása — Géni, szeptember 30. Miután a japán követelés nyomán elő­állott válság a népszövetségi tanácstagok bi­zalmas tárgyalásai nyomán sem nyert el­intézést, az ügy elintézésére egy háromtagú bizottság alakult, melynek tagjai; -Loucheíir (francia), Sir Cecil Harst (angol) és Seialojn (olasz). A bizottságnak állítólag sikerült a meg­egyezést létrehozni. A népszövetségi tanács mai ülésén a mossuíi kérdés ügyében történt fontos lépés Branting, mint előadó bejelentette, hogy úgy az angol, mint a török delegáció elis­meri s kérdésben a népszövetségi tanács illetékességét, A népszövetségi tanácsnak kell eldönte­nie, mi alkotja a legjobb határt Irak és Tö­rökország között. Miután lord Parmoor és Fethi bej szóval is kijelentették a tanács előtt, hogy alávetik magukat a tanács döntésének, elhatározták, hogy egy háromtagú bizottság alakul, amely a helyszínén fogja a kérdést megvizsgálni. A népszövetség teljes ülése ma elfogadta az olasz kormánynak ama javaslatát, hogy a magánjog egységesítésének nemzetközi inté­zetét Rómában állítják föl. A budapesti törvényszék nem javasolja Förster-Schulze kiadatását Mi történt a mai zárt tárgyaláson? — Az igazságügytnmiszter döntése még szükséges. Budapest, szeptember 30. (Budapesti szerkesztőségünk telefouje­lentése.) A budapesti királyi törvényszék Förster-Schulze ügyében Toreky .elnökicsé- vel ma zárt tárgyalást tartott,, amelyen a vádhatóságot Boro.nkay királyi ügyész, a védelmet pedig Uiaiu Ferenc.dr. nemzetgyű­lési képviselő . képviselte. .Az egész, .tárgya­lás mindössze tiz percig tartott .és. arról Ulain Ferenc újságíróknak azt ..mondotta, hogy előterjesztést tett a bíróságnak, hogy az ’-tt szereplő kérdést históriai szempontból, mér­legelve kezelje és. ne tévessze el szem elől a történelemnek azt a korszakát, amidőn. a magyar, nemzet nagyjai, külföldön. kerestek oltalmat és menedékjogot.. Tiltakozott az el­len, hogy Förstert kiszolgáltassák a német hatóságoknak, amikor Németország sem i szolgáltatta ki a Magyarországon körözött gyilkosokat. A tárgyaláson Förster hangoz­tatta, hogy nem azonos Schulzeval. A bíró­ság tárgyalás után visszavonult, hogy az ítélet szövegezését megfogalmazza. Az in­dítványt azután. átteszik az igazság.ügymi- r.' .érhez, aki égérvényesen dönt. A kiada­tási fogság október 10-én lejár és addig ha­tároznia kell a kiadatás telő!. A bíróság Ítéletében Förster-Schulze ki­adatása elleti foglalt állást azzal a megoko- lással. hogy Németország és Magyarország között nin-- kiadatási szerződés és kétség­telenül politikai természetű bűntettről van szó. A bíróságnak ehhez a határozatához még az igazságügyminiszter hozzájárulása szükséges. iiberáiis elemek egy jelentéktelen kis cso­portjától eltekintve, egységesen, szilárdan, msgbon’thatatlamil áll azon két párt zászlaja mögött, amelyet öt év előtt számára kibon­tottunk s ez a két párt a keresztényszociaiista és a’ kisgazdapárt. Semmiféle gáiicsvetés, semmiféle intrika, lekicsinylés, üldözés, vagy bomlasztási kísér­letezés nem tudta eltántorítani, vagy meg­bontani a magyarság tömegeit, amelyek a legutóbbi tavalyi községi és megyei választásokon oly imponáló többségben sza­vaztak le erre a két pártra s a legszebb ki­látásokkal néznek a képviselőválasztások elébe. Öt év alatt politikailag iskolázott fe­gyelmezett. szervezett tömegekké formálta ez a két párt a magyarságot s a politikai szervezetek mellett szépen fejlődő munkás és földműves gazdasági .szervezetek, a ké­rész tény szociálist a párthoz csatlakozott nagyszámú szlovákság és németség, fényes- sikerű nagygyűléseik és ünnepségek minden­felé, törhetetlen ellenállás a kormánypolitiká­vá! szemben s a vezérekhez és a pártokhoz való ragaszkodás igazolják, hogy mi meg­találtuk a helyes utat. megszereztük a töme­gek bizalmát és hogy ezek a partok a mai viszonyok között a. legjobban is felelnek meg a sziovenszkói magyarságnak. Mi helyesebbnek találtuk, hogy nem pgyságes pártba- vontuk be a magyarság kü­lönböző világnézetű, fölfogásig különböző osztályokhoz tartozó, különböző foglalkozást űző rétegeit. hogy nem égj’ nemzeti pártba;egyesítet­tük a nagybirtokost és mezőgazdasági bé­rest. a gyárost és munkást, az intelpekteirit, kereskedőt, iparost, tisztviselőt, • liánéin egyrészt megteremtettük a spe­ciális agrárérdekeket szolgáló kisgazda­pár tol. másrészt, hogy megalakítottuk a kimon­dottan keresztény világnézeti alapon álló $ a társadalmi ellentéteket a modern szociá­lis kérdéseket.felölelő, egységesítő — szociá­lis programmal megoldani akaró keresztény­szocialista pártot. Ezáltal módot nyújtottunk az egyes tár­sadalmi osztályoknak, hogy politikailag és gazdaságilag megfelelően elhelyezkedhesse­nek. osztályöntudatuk és gazdasági érdekeik megvédhetek legyenek s a nemzetiségük, vi­lágnézetük és szociális követeléseik tö­rekvéseiknek, vágyaiknak, akaratuknak meg­felelően - - képezzék programjukat. Meg kell állapítanunk azt is. hogy ez a két párt min­denkor és mindenben a legteljesebb harmó­niában működik együtt s ezen nem változtat­nak azok a hazug, híresztelések, amelyeket ellenségeink olykor-olykor világgá röpíte­nek, hogy tudniillik a két párt között egye­netlenségek dúlnak. A pártoknak ma kétségtelenül tömeg po­litikát kell csinálniuk s ejinek csak agy lehet tartós sikere, hogyha számol a tömegek aka­ratával. Keresztény gondolat és szociális pro­gram nélkül nem lehet sikeres nemzeti ki­sebbségi politikát csinálni. — ez a mi ötéves munkánk után leszűr (kiölt tapasztalatunk Szlovenszkón. Az erdélyi magyarságnak mi nem adha­tunk dirckt utasításokat a most folyó politi­kai újjászervezéshez, azonban szives figyel­mükbe ajánljuk azokat a metódusokat, ame­lyek nálunk beváltak s azokat a tapasztala­tokat. amelyek talán náluk is értékesíthetők lesznek. • • * 100 cselt-szl. Koronáin fizettek ma, szeptember 30-án: Zürichben 15.65 svájci frankot Budapesten 230800.— magyar koronát Bécsben 211600,— osztrák koronát Berlinben 12585 ÖOÖÖÖÖ ÖG0-—^ német márkát J /^igW ,n-évfoIyaffl 223, Í67U szám jfr Prága, szerda, 1924 október 1 •í&Óte ? Sürgönyeim: Hírlap, Praha. Politikai főszerkesztő: ,, .. A felelős szerkesztő táv.oilétében petrogalli oszkár dr. A Sziovenszkói és Raszínszkoi Szövetkezett ihkenzekí Partok a szerkesztésért felelős: fi aphrarth^fraja ár politikai napilapja r,ÁL ,S^VÁN FLACHBARTH ERNŐ dr. “ * i s adminisztratív főszerkesztő. ' ■ vtj. I •

Next

/
Oldalképek
Tartalom