Prágai Magyar Hirlap, 1924. július (3. évfolyam, 146-172 / 594-620. szám)

1924-07-16 / 159. (607.) szám

Szerda, julius 16. tál elitéltek közül még mintegy 250 rab ül az ország fegyintézeteiben. Nemsokára ezeknek az ügye. is likvidálás alá kerül. Ügyüket a Kúria fogja felülvizsgálni, amely­nek jogában áll majd az elitélteket föltételes szabadságra bocsátani. A szociáldemokrata párt újabb akcióra készül és azt akarja el­érni, hogyr azok, akiket a Kúria nem bocsát föltételes szabadságra és kegyelmet sem nyernek', kimehessenek Oroszországba. A kormánynak az a fölfogása, hogy ennek az az akciónak nem fogja útját álíani. A kormány álláspontja egészen merev és szigorú azokkal az emigránsokkal szem­ben, akik a külföldön áilameilenes propagan­dát fejtettek ki. Ezeknek hazatéréséről vagy rtiegkegyelmezéséről szó sem lehet. Wiesbaáem levél A megszállott német víláglürdö — ina Wiesbaden, julius 15. Amióta Poincaré megbukott, sokkal em­berségesebb a bánásmód a határon. Van-e a határőrök emberségessé változásában része Herriotnak, nem tudom, de bizonyos, hogy három hónap óta igen sokat javult a helyzet. Azelőtt a Farnkfurtből jövő utasnak ki kellett szállnia Höchst városka állomásán s rengeteg tolongás után újból kellett jegyét megváltani. Aztán futott a kocsihoz, mert jött a vámvizsgálat. Minden csomagot fené­kig kiforgattak. Mire visszacsomagolt az ember, jött az útlevélvizsgálat, lassan, óra­szám tartó. A vonat megállt, állt s csak az órákig tartó szekatúra után indulhatott to­vább. Ma már Frankfurtban adnak jegyet Wiesbadenig, A vámörök végigszaladnak a vonaton,, megkérdezik az utastól, van-e elvá- molnívalója, de feleletet sem vár, fut to­vább. Az útlevél-ellenőrző alig pillant rá az útlevélre s tiz perc múlva már indul a vo­nat tovább. Lám. egy kis jóakarattal sok­ezer embert lehet megkímélni a zaklatástól. Milyen szép is lenne az élet, ha az emberek jóakarattal lennének tele egymás iránt. Valamikor zsúfolt volt Wiesbaden ven­dégekkel. Szobát hónapokkal előbb kellett rendelni. Mennyire megváltozott ez a világ! A kurparkban, a Wilhelmstrassen sok ide­gen: — francia katonák, de vendég alig né­hány lézeng itt. A szállókbatn négy pincér szolgál ki egy vendéget. A legnagyobb szál­lóban most huszonöt a vendég és százhat­van a kiszolgáló személyzet száma. A pin- cérek, szobaleányok, szolgák kaszinókat ala­kítottak a lépcsőházakból s örömtől ragyog 1 a szemük, ha egy vendég igénybe veszi szolgálataikat. Miből élnek a wiesbadeniek? Nem vesz­nek semmit, de lassanként eladnak mindent. Az üzletek árukkal zsúfoltak, de vevőt rit­kaságnak se látnak. Minden üzletben 20—25 százalékos árengedményt adnak. A keres­kedő örül, ha pénzt lát. Valamikor a legdrágább hely volt Wies­baden, most a legolcsóbb. Kisebb szállók napi öt márkáért jó ellátást adnak, mig a nagy és előkelő szállókban 15 márkát fizet­nek a napi penzióért. S mégis üres a város. A németek bojkottálják a megszállott fürdő­ket s hazafiságból tönkreteszik leghíresebb üdülőhelyeiket. Az arisztokrácia már nem megy Wiesbadenbe. Hiszen már nincsenek ott császárok, királyok, mit keresnének Wiesbadenben hát a mágnások. Wiesbaden lassan-íassan tönkremegy, az egész városban végeladás van. Herriot csak a vámvizsgálaton enyhített, de Wies- x badenre már nem gondolt. — Hát a maguk lakásába mindig beesik? — kérdezek be az esernyők alá. — Nem biz, uram! — feleli a családfő, — csak akkor, ha esik. Nem vicc ez, de szomorú akasztófahu­mor. A hatóság persze nem lakoltatja ki az életveszélyes, düledező házból a lakókat, mert nem tudja hová tenni őket. Egyébként is a városi magisztrátusnak legnagyobb gondja most, hogy a magyar-szlovák polgári iskolának szeptemberben megnyiló második osztályát hová helyezze el. Az idők szomo­rú jele, hogy a város megoldhatatlan problé­mája: egy iskolateremnek létesítése. A vá­ros iskolaépületét az állam nekvirálta el gim­náziuma számára s bár az uj gimnázium tel­két már régen kijelölték, nem kezdenek hoz­zá az építkezéshez. Pedig a választások ide­jén a munkanélkülieknek is beígérték a gim­názium épületének és a tisztviselőlakásoknak felépítését. A fényes Ígéretekben gazdagok azonban mindössze a vasutasoknak emeltek lakóházat, de ez az építkezés sem a lakás-, sem a munkanélküliség nyomorát nem eny­hítette. A munkanélküliek nyomora elképzel­hetetlen. Négy-öt hónapig hevertetik kérvé­nyeiket s végül is elutasítják őket. Munka- alkalom egyáltalán nincs, a munkáskezek mindenütt lankadtam ölben hevernek. Azaz egy helyen lázas a munka: az adóhiva­talban. Itt megfeszített erővel dolgoznak s folyton szaporítják a személyzetet. Igaza volt Hodzsa Milánnak, mikor a lévai város­háza nagytermében kijelentette: „Mi ugyan a magyarokat nem óhajtottuk Cseh-Szlová- kiához csatolni, de ha már itt vannak, szeret­jük őket." Ezt a szeretetet legjobban élvezzük az adókivetésnél, hol nekünk juttatják a legna­gyobb részt az — a d ó b ó 1. De ennek a nagy szeretetnek egyéb téren is láthatjuk a jelét. Csak egy példáját éj magyar város nagy sze- retetének: 1915-ben a hadiszolgáltatási törvény alapján a katonai kincstár a város telkén fa­barakkokat emeltetett- A háború lezajlott, a hadiszolgáltatásról szóló törvény hatályát veszítette s mindennek ellenére a barakkok még ott állnak a város telkén. Több mint egy év óta folyik a városi vezetőség akciója, hogy ezekből a barakkokból egyet inségla- kás céljára a lakásnélkülieknek megszerez­zen a katonaságtól, de eredménytelen minden kérése. E kis séta után pihenjünk meg, tekint­sünk fel a kéklő égre és a város piacára le- mosolygó szépséges zöld halmokra, talán el­kergetik homlokunkról a gond ráncait. Mert nem mindig válik be az az olasz közmondás, mely azt mondja, hogy aki göröngyös utón jár, nem tekinthet az égre. Milyen lesz a világ huszonöt év múlva? Fantasztikus tervek, amelyek azonban valór a válhatnak — Gőzmozdony a múzeumban — A naponta öívenszer megjelenő újság Budapest, julius 15. Huszonöt év mindig nagy idő volt, de különösen nagy idő most, mikor a technika és a praktikus tudományok méríföldes mese- léptekkel rohannak, száguldanak előre és nincs megállás. Huszonöt esztendő múlva könnyen megváltozhat a világ képe, egy negyedszázad kell csak ahhoz és amit ma elérhetetlen mesevilágnak tartunk, már csak a múlt emléke lesz. A budapesti Ma Este cimü újság körkérdést intézett néhány budapesti technikai, tudományi és publicisztikai szak- telein télyliez, hogy milyennek képzeli huszonöt esztendő múlva a világot. A beérkezett vála­szok közül néhányat mi is érdemesnek tar­tunk arra, hogy olvasóközönségünkkel megis­mertessük Az arany elveszti értékét Mihály Dénes, a zseniális feltaláló, a tele- phor mestere úgy vélte, hogy az elkövet­kezendő huszonöt év meg fogja hozni az embereknek az érintkezés korlátlan lehető­ségét minden távolságon keresztül és a rádió annyira fog fejlődni, hogy mindenki szem- és fülianuja lehet minden érdekes eseménynek anélkül, hogy a szobájából ki­mozdulna. A gőzmozdonyok múzeumba kerülnek és helyüket a földalatt villámsebességgel közle­kedő villamosvasuíak fogják elfoglalni. Vo­naton senki sem fog utazni. A helyi közleke­dést aero-omnibuszokkal és aeroplánokkal fogják lebonyolítani. Az utcai közlekedést az utcán tovahaladó járdákkal fogják megkönnyí­teni. Az építkezések a föld mélye felé fognak irányulni és a lépcsőket szakadatlanul cirkáló liftek fogják helyettesíteni. A technika szédületes fejlődése a hábo­rúnak teljesen véget fog vetni, az arany pedig semmivel sem lesz értékesebb, mint a vas, vagy az acél, azaz csak fizikai saját­ságai adnak majd neki becsértéket. Az eljövendő huszonöt esztendő meg­hozza annak a lehetőségét is, hogy az ember ura lehessen az időjárásnak. Nincs kizárva az sem, hogy sikerülni fog az érintkezést föl­venni az idegen csillagzatokon élő értelmes lényekkel is. Az emberek 130 évig fognak élni Hültl Hümér, az európai hiríi orvostanár úgy véli, hogy a legközelebbi negyedszázad­ban sikerülni fog elérni, hogy a betegségek ritkábbak lesznek. A fajfentartásból a meddővé tétel által fogják kirekeszteni azokat, akikről tudni lehet, hogy utódaik a társadalomnak csak terhet jelentenek. Megtalálják a rákbetegség gyógyszerét is. A sebész friss szerveket fog átültetni abba, akinek valamelyik darabja elromlott, mint ahogy az órás is pótolja az elkopott kereket vagy a törött rugót. Az orvosi tudomány nem fogja megtalálni a bölcsek kövét és nem fogja meghozni az embernek a halhatatlan­ságot, mert ami született, annak meg kell halnia, de elég, ha a tudomány meghozza azt, hogy az ember életének természetes határán túl, ami 120— 130 év lesz, tér vissza a nagy körforgásba. Brummer Ernő egyetemi tanársegéd azt hiszi, hogy a jövő hajtóereje az atomenergia lesz, ami Einstein tanárnak gyakorlati igazo­lása és tökéletesítése lesz. A technika hihe­tetlen s bármilyen anyagból azt állítjuk elő, ami kell. Szóval a táplálkozás is jelentékenyen leegyszerüsül. Szárnyakkal fogunk repülni Pályi Ede dr., a kitűnő publicista szerint huszonöt év múlva mindenkinek az előszobá­jában ott fog állni egy kis szárnyszerii készü­lék, amelyet magára ölt és amely oda fogja röpíteni, ahová akarja. A drótnélküli technika még nagyobb meglepetéseket ígér. Buda­pesten vagy más hidegebb tájakon télen úgy fognak fűteni, hogy a kályha egy fölvevő állo­más lesz, amely közvetíteni fogja a Szaha­rában elhelyezett íütőközpontból a szükséges meleget. A fizika még keményebb feladatokat fog megoldani. El fogunk érkezni oda, hogy a pálmák vidéken íeszüreteük a banánt, felbontják vegyeíemeíre, a vegyi energiákat átalakítják elktromos energiákká, ezeket dróínólküli utón közvetítik hozzánk és mi egy fölvevő, iö’dofgozó és rekonstruáló gép utján ismét élvezhetjük a banánt éppen úgy, mint ha frissen szüretelnénk. Az államok a békéért fognak csak har­colni és be fog következni a legideálisabb szocializmus, amelyikben mindenki megél, de amelyikben az. emberek lelki életét is igénybe fogja venni a munka. Ezután nem az lesz a tétel, hogy senkinek se legyen magántulaj­dona, hanem az, hogy minden embernek minél nagyobb magántulajdona legyen. Bánóczy László dr. a Magyar Színház rendezője úgy véli, hogy huszonöt év múlva olyan drámákat fognak játszani, amelyek nem a technikára, hanem a belső tartalomra fek­tetik a súlyt és olyan drámák lesznek, ame­lyek az emberiség hitét, vagy kételyeit egy jobb jövőben fogják tárgyalni. A színpadot teljesen leegyszerűsítik és a diszlet csak egyik részlete marad az előadásnak. Takács József, a Hungária esperantisto szerkesztője abban a reményben ringatja ma­gát, hogy megyedszázad mnlva az iskolákban csak eszperantó nyelven fognak tanítani. Rövid séta Léván Lakásnyomoruság — Munkanélküliek — Ahol szeretik a magyart Léva, julius 15. Induljunk el egy rövid sétára Léva vá­rosában. Sajnos, hosszabb időzésre nem lehet a vendéget meginvitálni, mert itt még az ős­lakók egy részének sincs hová lehajtania fe­jét. Evek óta nagy a iakásnyomoruság Lé­ván. Nemrégen még a városháza folyosóit is szerencsétlen családok lakták s asszonyaik az Isten szabadege alatt főzték szegényes ebédjüket. Amig a városi uszoda meg nem nyílt, a nyári fürdő kabinjaiban is laktak. A fürdőévad kezdetén ezek a szánalomramél- tó emberek kocsiszínekbe kerültek. Az Ozmán-téren diiledezik egy bérház- Az idő vasfoga se talál már rajta lerágniva- lót. A tetején besüt a nap, ha süt s beesik az eső, ha esik. Ha az ég csatornái megered­nek, a jó lakók esernyő alatt ülnek az asztal körül. Erre a furcsa szinhizra benyitok az ajtón. Éppen csorog az áldás. A riporter álma Falus Ferenc, a kitűnő riporter már maga előtt látja azt az időt, amikor az újságíró délelőtt Kalkutában lesz, délután pedig már Stokholmból fogja a riportokat küldeni lap­jának. Az újságíró huszonöt év múlva csak egy szerkezetbe fogja bemondani cikkeit, amely felfogja a hangot, kiszedi, kinyom­tatja és öt perc múlva már a rikkancsok az utcák sarkain fogják kiabálni a legfrlsebb szenzációk címeit. A legkisebb lapok is legalább őtvenszer fognak naponta meg­jelenni. E fantasztikus tervek most még gúnyos mosolyra torzítják szánkat, de ki tudja, hogy huszonöt év múlva nem e fog belőlük valami megvalósulni. Bodrogközi levél Szomorú riport halódó magyar falvakról A P. M. H. kiküldött tudósítójától Bodrogszerdahely, julius 15. Nincsen a köztársaságban szomorúbb vi­dék az egykor oly virágzó Bodrogköznél. A tavaszi rettenetes áradások csak most érez­tetik hatásukat. Amikor az ember Bodrog- szerdaihelyen kiszáll a vonatból s a Bodrog­köz szive: Lelesz, Zétény, Sze-ntmária köz­ségek felé igyekszik, — feltűnik, hogy a más­kor már aratásra kerülő búzatáblák ember- magasságú aranykaílászos erdeje helyeit — alig 30—40 cm. magas, 'helyenként még telje­sen zöld vetéseket látni. Amikor megkérdem ennek okát, a magyar kisgazda kísérőm szo­morúan jegyzi meg: ,,Igy van ez uram az egész Bodrog­közön. A viz elmosta a tavaszi vetéseket s amit most néhány hónapja a viz eltakarodá­sa után bevetettünk, azt talán csak az ősz­szel tudjuk learatni." Az uí mentén még sok helyen csillog a talajvíz és iszapos területeket is bőven lát­ni. Szakértők véleménye szerint esztendőkre van szükség, amig a bodrogközi földek újra használható állapotban kerülnek. Az árvíz ál­tal rombadenjött falvakon sűrűn hallom a panaszt: — „Segélyt Ígértek nekünk, de amit ez- kleig kaptunk, az csak egy falat kenyérre volt elegendő." Ilyen előzmények után érthe­tő elkeseredéssel fogadták a bodrogköziek az árvizszabályozó társulat által összehívott leg­utóbbi gyűlésnek azt az indítványát hogy a legjobban veszélyeztetett községek védel­mére szükséges töltések egymilliókétszázezer koronás költségét felerészben a nyomorba került községek lakosai viseljék. Minden kisgazdának évi 600—1500 koro­na ártéri dijat kellene a terv szerint fizetni, ami a gazdák mai szerencsétlen helyzetét és az órási adókat tekintve, teljes lehetetlenség. A gyűlésen nagy többséggel leszavazták az indítványt. „Annyit csak megkövetelhetünk a kormánytól — mondották a bodrogköziek — hogy a töltések költségeit ne az árvízká­rosultakon követelje." Az állam érdeke, hogy a bodrogközi nagyszerű búzatermő medence ne váljék iszap- és homoktengerré. A föld színéről elpusztított Szentmária olyan, -akár egy kísérteties romhalmaz. A beomlott házak falát felverte a gaz s a la­kosság vályogviskókban húzza meg magát a domboldalon. 1'érmésük jóformán, semmi sem-lesz ezeknek a szerencsétlen emberek­nek. Tiz-tiznöt cetfrnéteres fü boritja azokat a helyeket, ahol a szentmáriaiak búzatáblái ringtak valamikor ... És így van ez a leg­több helyen: Örösön, Nagygéresen, Zétény- ben, Szomat-oron, Radon, Szín véren, Lele- szen és Bodrogmezőn. Kiéhezett, sápadt arcú emberek. Horpadt mellű asszonyok és éhesen sirdogáló csecsemők. Az óriási szárazság nemcsak a rovarok ezreit hozta valóságos istencsapásként erre a vidékre, hanem még a vetések helyén keletkezett legelőket is föl- perzselte, aminek katasztrofális takarmány- hiány lehet a következménye. Mindezekhez járul, hogy az idén Bodrogköz gyümölcster­mése elfagyott. Utolsó kereseti ágnak ma­radt volna a zöldséggel való kereskedés. De mihez kezdjen a bodrogközi termelő mikor terményeinek legközelebb eső (80 kilomé­ter!) piaca Kassa, a régi piacát — Sátoralja­újhely és vidékét — a békeszerződés elvágta tőle. Kassára többe kerül a vonat, mint a bodrogközi termelőnek egy napi várható csekély keresete. A zöldségtermése volt az egyedüli, ami megmaradt a bodrogközének, de piac híján ez is otthon rothad . . . — „Tönkremegyünk — mondja kísérőm — és nincsen aki segítsen rajtunk." Lélekbe- markolőak ezek a súlyos szavak, hiszen Keletszlovenszkónak legmagyarabb vidéké­nek, derék-dolgos népének sorsáról ven sző. A csöndes nyári estében lassan poroszká- lunk Lelesz felé, halódó magyar falvak tengernyi keserűségének az országúján ... — (A magyarság mozgalma Honiban.) Ipolysági tudósítónk jelenti: Az Országos Magyar Kisgazda. Földmives és Kisiparos Párt vasárnap Hontfiizesgyarmaton és Alsó- fegyverneken sikerült népgyüléseket tartott. A központ kiküldöttje Bazsó Kornél körzeti titkárt és Hegedűs Balázs honti osztálytit­kárt Hontfiizesgyarmaton lovasbandérium fogadta, melynek élén fehérruhás leányok virágcsokrokkal haladtak. Hontfüzesgyarma- ton a gyűlést Elek István helyielnök, Alsófegy- verneken pedig Kulcsár Szabó Ernő elnök szép szavakkal nyitotta meg. Hegedűs Ba­lázs osztálytitkár pedig a nemzeti érzések­ről, nemzeti tradíciókról beszélt. Tárgyalta a lehetetlen adópolitikát s a még lehetetle­nebb vámpolitikát, mely a mezőgazdaság tönkrejutását eredményezi. A népgyiilés lel­kes hangulatban ért véget.

Next

/
Oldalképek
Tartalom