Prágai Magyar Hirlap, 1924. június (3. évfolyam, 123-145 / 571-593. szám)

1924-06-03 / 124. (572.) szám

3 Kedd, június 3. SPrI(TA! Egp A száraz boísevizmus Cseb-Szlovákiában Prága, június 2. A tegnapi Cecilbe Ho-rsky cikket ir s ki­fejti, hogy a legfőbb ideje annak, hogy a cseih-szlovák politika baloldalról jobbra ka­nyarodjék és ezeket módja: — Még nem vagyunk oly messze, mint Oroszország, de a kommunizmushoz vezető utón már éppen eleget mentünk előre s ú, Meissner által kidolgozott alktományunk 109. paragrafusa kitárja a kaput a bolsevik kom­munizmus előtt. Nálunk a kommunizmust nem véres erőszak és nem egyszerű forradalom, de törvényhózói utón részlíben viszik ke­resztül. Az az eljárási mód, amint nálunk az úgynevezett földbiríokreíorlot keresztülvi­szik, szilárd meggyőződésünk szerint az álla­munk átka lesz, mert ez, noha egy pár kivá­lasztott agráriusnak segít, az emberek ezreit möSröviditi kenyerében. Az az eljrársi mód- amint nálunk az úgynevezett niveilálást ke­resztülviszik, amely megfosztja az intel’i- gociát szellemi tulajdonától az adódrákoniz- mus és különösen a részleges vagyonelkob­zás és aztán a akók védelmi törvénye, mind nem egyéb, mint keresztülvitele Prouthon következő gélének: A magántulajdon kisa­játítása a száraz boísevizmus utján. Százhuszonbétezer korona titokzatos eltűnése Ersekujvárott Szerkesztő, aki egy hónapig ártatlanul ült a börtönben Nyitra, junius 2. (Saját tudósítónktól.) Országszerte a szenzáció erejével hatott, annak a misztikus lopási esetnek a híre, amely Ersekujvárott történt múlt év április 7-én. Pach Mór érsekujvári lakásából eltűnt 127.150 korona. A pénz egy lezárt szekrény­ben elhelyezett papirkazettában volt. A lo­pás délután 3 és 6 óra között történt. Pach leányának, Rózsinak, komoly szándékkal ud­varolt féléven keresztül Engel Ignác betű­szedő, egy napilap felelős szerkesztője. Mint rendesen, Engel az említett nap délutánján is látogatást tett a családnál. A látogatás ideje alatt múló rosszullét fogta el és megkérte a leányt, hogy főzessen részére egy teát. En­nek elfogyasztása után Engel még ott ma­radt és félhatkor távozott el, egyenesen munkahelyére, a Minerva r.-t. nyomdájába. Eltávozása után egy óra múlva vették észre a lopást. A szekrényajtó nyitva volt, a ka­zetta pedig feltörve hevert a szekrényben. Pach veje, Grab Károly ekkor följelen­tést tett Engel ellen. A család Engelt elhivatta munkahelyéről azzal, hogy rettenetes szerencsétlenség tör­tént. Midőn pedig az a helyszínen megjelent, a rendőrség személyi motozás, valamint la­kásán tartott házkutatás után őrizetbe vette. Mivel azonban semmi bizonyitékot nem pro­dukált ellene a nyomozás, rövidesen ismét szabadon bocsátották, már csak azért is, mert a tulajdonképpeni károsult Rózsi a rendőrségen jegyzőkönyvbe mondotta, hogy Engel nem követhette el a lopást. A család tagjai Engelt uton-utfélen tol­vajnak nevezték, de ennek ellenére forró óha­juk volt, hogy Engel feleségül vegye Pach Rózsit, az állítólagos károsultat, de Engel nem mutatott hajlandóságot arra, hogy egy olyan családba nősüljön be, mely őt tolvaj­nak nevezte. A házassági terv füstbemenése után újból feljelentették Engelt*. Először május 27-én tárgyalta az ügyet a nyitrai törvényszék. A biróság a bizonyítás kiegészítését ren­delte el. Az elhalasztást elrendelő végzés hal­latára az izgalomtól remegő Engel felugrott, a védő asztalát verve, a következőket kiál­totta az elnök felé: „Egy éve várom az ügy elintézését, ítéljenek el, ha bűnös vagyok, vagy mentsenek fel, de ezt a lehetetlen álla­potot tovább nem bírhatom ki.“ Halotti csend támadt e kifakadásra, majd az ügyész azon az alapon, hogy a vádlottnak sem lakása, sem foglal1 ozása nincs, kérte az azonnali letartóztatást, melyet a biróság el is rendelt. Engel, valamint többek lakásán házkuta­tást is tartottak, azonban minden eredmény nélkül. Május 30-án volt a folytatólagos főtár­gyalás, melyen a biróság Pach Róza meg- esketését nem rendelte el. A biróság a védőbeszéd után visszavo­nult s pár perces tanácskozás után meghozta felmentő Ítéletét és elrendelte a letartózta­tott vádlott azonnali szabadlábra való he­lyezését. Az ítélet indokolása kimondja, hogy egyetlen bizonyíték sem merült fel a vádlott bűnössége mellett, sőt még az sincs bebizo­nyítva, hegy az állítólagos 127.000 korona tényleg megvolt-e. Az Ítélet kihirdetését a termet zsúfolásig megtöltő közönség hatalmas tapssal és éljen­zéssel fogadta. Szomorú séta a munka temetőjében A szélütött Korompa — Kilencszáz éhező család — A ininiszer kimondta Szlovenszkó egyetlen vasolvasztótelepének haláliíéieíéí — Kiküldött munkatársunk riportja — Korompa, junius 1. A völgyi vadvirágok pazar szőnyegét hamu és salak nyelte el, a csörgedező folyó halk muzsikáját, a madarak csattogó dalát a vaskutyák csikorgása, gépek, kemencék dör­gő moraja nyomta el, a karcsú kéményeik piszkosszürkére pipálták a tátraaljai ég ra­gyogó azúrját — mégis a Hernád völgyének legboldogabb szakasza volt tegnap: Korompa. A kohók hatalmas lángjának rőt fényében kétezer kormos titán olvasztotta a vasércet, amelynek csengő aranyai szertegurultak a völgyben s meleg, puha fészekké párnázták a fáradt munkások otthonát. S ma a korompai gyártelep a munka szomorú temetője. A Hernádvölgyi részvénytársaság más­fél év előtt szüntette be a korompai gyárte­lep üzemét. A részvényesek közgyűlése el­határozta, hogy a gyártási jogot értékesíti, a gyártelepet leszereli, tisztviselőt, munkást pedig szélnek kerget. így is történt. Vitkovic megvette a korompai gyártási jogot, a kát kohót kifújták, a négy Martin-kemencében eloltották a tüzet, a hengersorok megálltak s a tisztviselők, munkások egy része vándor­botot vett kezébe, más része pedig nyakába akasztotta a koldustarisznyát. Szomorú, ha­lott lett Korompa. A gyönyörű villasor, ahol a tisztviselők laktak, teljesen elhagyatott. A kertek, parkok útjait a dudva verte föl. A munkásházak kör­nyéke a szomorúság, a kétségbeesés tanyái. A Hernád partján száz és száz apró gyermek játszik. Ványadt, soványka testek, sápadt ar­cok. A megtisztult levegő, a meleg napsugár nem tudja pótolni a kellő táplálkozást. Délre jár az idő, mégis a legtöbb kéményből nem párázik a kékes füst. Hideg a tűzhely a há­zakban s a kerítések mellett őgyelgő koravén anyák arcán sir a gond, mit adjanak ebédre a harang szavára haza siető apróságoknak. — Miből élnek hát? — kérdezem kísé­rőmet, Hamornik munkást, — Amíg a segélyt kaptuk, abból tengőd­tünk. Ma a környéken dolgozgatunk, ha ugyan akad munka. A legtöbben már az utolsó ruhadarabot is eladták s lassanként a puszta földön, mezítelenül maradnak laká­saikban. Háromezerén dolgoztunk a korompai és szalánki telepeken. Még nyolc—kilencszáz család éhezik itt. A többi szétszéledt a szél­rózsa irányaiban. A legtöbben az országba (értsd: Magyarország) mentek, sokan a Ruhr- vidékre. Mi, az itthonmaradtak pedig vá­runk, reménykedünk: hátha! Ez a remény azonban miliőén nap egy árnyalattal színte­lenebb lesz s nemsokára valamennyiünket elűz innen az éhség. Hozzánk csatlakozik öt-hat busarcu mun­kás: Sztratil, Stark, Kovács, Néme'h, Vassz — sorba bemutatkoznak. Nem szívesen ad­ják a szót, csak állnak és belemerednek a messzibe. — Bizony, uram — csuklik ki a szó Starkból —, másfél millió koronát fizetett ki a gyár havonként a munkásoknak. Ez a ha­talmas összeg nemcsak Korompán teremtett jólétet, de Iglótól Kassáig minden kereskedő, iparos, őstermelő sajnosán érzi most ennek hiányát. öreg, törődött, elnyűtt ember közeledik csoportunkhoz. — Hová menjünk mi? — sír a sző fogat­lan száján. — A fiatalja csak elverg"dik a kenyér szaga után, de mi, öregek ében fo­gunk itt veszni. Két öklömnyi gyerek fog el. Pénzt kér­nek. A koronát mohón kapják el s rohannak vele haza. öreg éhezők, apró koldusok világa ma Korompa. Száz ember dolgozik a telep leszerelé­sén. Ezeknek van még kenyerük, de az utolsó falatot eszik már. A hivatalnokok közül is itt lézeng még néhány. Nincs hová mennie. Valami csodára vár, vagy valami olyanfélére, hogy a sors mégis a hona alá nyúl. — A társaság — mondja az egyik — ma­gyar pénzben adta ki végkielégítésünket. Ré­gen föléltük. Azok még a szerencsések, akik nem fogadták el a magyar pénzt, hanem po­roltok. Ezeknek a biróság nyugdijat Ítélt meg, még pedig cseh pénzben. A gyár gépeit, fölszereléseit a Hernád- vöigyi részben eladja, részben pedig el z'l- litja másik érdekeltségének, a Rimamurányi- nak gyártelepeire. A gyárnak már csak pusz­ta falai s karcsú kéményei állnak. Ezeket majd lebontatja a — hatóság. A telep modern kórházának fölszerelését is el akarták Hand- lovára szállítani a héten, de a munkások nem engedték. Legalább a kórház maradjon meg hisz elöbb-utóbb úgyis odakerülnek az Kima­radtak valamennyien. — Lehetetlen, lehetetlen — mormogja Kovács —, hogy Korompát meghelasszák, hisz egész Szlovensz'tonak ez az egyetlen vasolvasztó telepe. Az összes bányák: Sza- Iánk, Ötösbánya, Márkusfalva, Kisóc, Jászó, Betlér, Rozsnyó, Dobsina^ kénytelenek lesz­nek a vasércet idegenbe vinni. Ezt r.z egyet­len földolgozótelepet csak nem öli meg a kor­mány! Pedig megöli, jó Kovács barátunk. A köz- jólétügyi miniszter ugyanis Körmendy-Ékes dr. interpellációjára, amelyben a képviselő a korompai vasművek üzembeszüntetését tette szóvá, kihirdette Korompa halálitéletét. „A szorult pénzügyi viszonyok következtében — mondja a miniszter — a korompai vasgyár­nak üzembentartása lehetetlen, tehát a mun­kásság oly vállalatokban lásson munkaalka­lom után, amelyek üzemüket terjeszteni fog­ják.“ Sic! Nagyon érdekes a miniszternek in- terpellációs válaszában az a kijelentés, hogv a kormány a Hernádvölgyi részvénytársaság­nak nem csak rendkívüli szállítási kedvez­ményeket adott, hanem egyszer háromezer tonna talpvasat, másszor 1200 kocsi sinvasat rendelt meg a korompai vasmüveknél, hmgy az üzemet a társaság föntarthassa. A Her­nádvölgyi részvénytársaság azonban ezt a kontingenst pénzért átengedte Vitkovicnak s a gyárak üzemét beszüntette. Korompa halá­láért a felelősséget a közjóléti miniszter a részvénytársaság igazgatóságának nyakába varrta, ami ellen az igazgatóság nem is emelt eddig óvást. A Hernádvö’gyinek most egyet­len gondja van. hogyan értékesítse a korom­pai telep milliókat érő ingatlanait. Tárgyalá­sok folynak rokkanttelep létesítése iránt, sőt Ilire jár annak is, hogy egy amerikai filmvál- ialat filmgyár céljaira akarja megszerezni a korompai telepet.------A korompai munkásházak ablakai­ban nem virít már a muskátli, meg a rezeda. A munka vidám zaja elült s a halálosan nagy csöndben bekúszott a nyomor. Kilencszáz családra siirii sötét borult, amelyből a kiutat egyetlen sugár sem világítja meg., Korompán újra sirt ásnak: temetik a reményt. Olasz-török konfliktus London, junius 2. Konstantinápolyi Rpje- lentések szerint Rodos szigetéi olasz csapa­tok szállottak partra. A török sajtó emiatt hevesen támadja Olaszországot. Olaszország jegyzéket intézett Angórához, m^'yben kö­veteli a törökországi olasz iskolák megnyitá­sát. Ma Megmagyaráztam mindent annak a leánynak, akit szeretek. Egy hangulatos, májusvégi estén, amiről azt hittem eddig, hogy csak a regényírók fantáziájá­ban létezik. Lassan mentáink s belőlem tompán zsongtak elő a szavak, csak az útjukat nem tudom meg­találták-e a leány szivéhez. Mert ez az ut a leguttalanabb ut az ember életében. Aki erre az útra bocsátja a kis szökdé­cselő szógyerekeket, az ne higyjen egy percig sem azok cé'megtalálásában. A Szerelem szógyerekei nem tudják jól az utat, de a Hízelgés szógyerekei minden nehézség nélkül eljutnak oda. Ott aztán telezajongják, tele- hangoskodják a szív négy termét, kibámulnak a szemablakokon és gúnyosan figyelik, ahogy a Szere'em szógyerekei lassan bandukolnak, botla­doznak az útvesztőkben. Nem is emlékszem már rá, mit mondtam neki. Csak egyes szófoszlányok úszkálnak az ön­tudatom egén ebből a beszélgetésből: férfiszere­lem ... leány... közöny... örök szeretet... szép­ség ... egészség ... Aztán emlékszem vártam. Vártam az én szó­gyerekeimet, hogy majd megbeszélés szerint ki- mosolyognak a szemabiakokon és feltárják a szár­nyaikat nekem, hogy beletekintsek a leány szi­vébe. Vártam mindig csüggedő reménnyel a két sö­tét ablaik kitárulására, aztán az utolsó pislogó láng is kialudt és az én vendégváróan kivilágított nagy szivtermem két szemablaka csodálkozva, valakit-várón meredt a leány szuroksötétségü, kö­zönyös ablakai felé. (ma.) — (Izgalmas közgyűlés Nagyszombat­ban.) Nagyszombati tudósítónk jelenti: Az utolsó napokban lefolyt városi közgyűlésen Matzner dr. városi képviselő interpellált a város villanyvilágításának ügyében. Tartha­tatlan állapotnak minősítette, hogy a villamos cég 5 koronát szed be az áram kilowattjáért, amire egész Szlovenszkóban nincsen példa. A vezetékek roppant primitívek, a fölszerelés hiányos és egyáltalában fukar módon invesz­táltak. A cég hónapok óta az utcáknak vil­lannyal való megvilágitása cimén 7%-ot szá­mit föl a fogyasztóknak, de az utcai villany- világításnak máig se híre, se hamva. Matz­ner dr. ajánlja a jogtalanul fölszámított 7%- nak törlését, az utcák ingyen való megvilá­gítását, valamint a fogyasztóktól elvett régi órák árának 60%-os megtérítését. A közgyű­lés Viszkocsil sztaroszta által a Zemska Ban­kától megszerzett 2 milliós kölcsön gazdasá­gos fölhasználása ügyében is tárgyalt. A vá­rosi tanács ajánlatát, amely szerint a kölcsön építkezési célokra, útjavításokra és egyéb közmunkálatokra fölhasználandó, a városi közgyűlés elfogadta. A közgyűlés vezetését ezután Marnusek alpolgármester vette át, akinek ügyefogyott vezetése alatt a tanács­kozás személyeskedéssé fajult. A néppárt ki­vételével minden párt elhagyta a termet, en­nek dacára az egyik kérdésben leszavaztak. Az általános zűrzavarban az elnök berekesz­tette a gyűlést. — (Kinos botrány egy kassai vallásos felvonuláson.) Kassai tudósítónk jelenti: A legutóbbi keresztjáró napok egyikén a kato­likus hitközség a Rozáliára rendezett ünnepi körmenete:. A menethez a vallási egyesüle­tek is csatlakoztak. A kassai oltár egyesület tagjai is csatlakozni akartak a kivonulásihoz, amikor egy magából kikelt borvirágos arcú alak nekirontott az ol.áregyesület zászlóvi­vőjének és a legvisszataszitóbb hangon kije­lentette, hogy a menetben csak szlovák ka­tolikusok vehetnek részt és ezért megtiltja, hogy a szerinte magyar katolikus oltáregye­sület résztvegyen a felvonulásiban. Az izgá­ga alak Dulya Mihály cipész, a hírhedt kas­sai külvárosi demagóg volt. Az oEáregyesü- let tagjai, hogy a provokációt elkerüljék, in­kább nem vettek részt a felvonulásban. Az ügy a hitközségi tanács elé került, ahol a magáról megfeledkezett Duiyának szigorú megbüntetését fogják követelni. — (Harakiri Japanban.) A hasfölmetszés ősi szokása már kiment a divatból Japánban s már évtizedek óta nem követett el senki ha­rakirit. A tokiói lapok jelentése szerint egy japán férfi újította föl ezt a régi öngyilkossági módot, aki az amerikai követség kertjében fölvágta a hasát, hogy igy demonstráljon az amerikai bevándorlási törvény ellen. lg u l Éc cg i5” «*«»«« j «* ép«llc< ilvesSc*és, «a ..JKn&tr ftépvlselefe é® /ölerafiuto «« E2wis® ré**es*e. -­Bzfti Teljes B«sűiwéRn<űta:i B»c;ir<esrci«i8ce2E^5««5l«. KM || Fé-gnácfli 59 a Uoilce - Kos§<a | j *

Next

/
Oldalképek
Tartalom