Prágai Magyar Hirlap, 1924. május (3. évfolyam, 99-122 / 547-570. szám)

1924-05-21 / 114. (562.) szám

Áf^M¥ ül ^ 114. (561) \^^y $*«•■ ™ mii"‘21 Főszerkesztő: A Szlovenszkói és Rnszinszkói Szövetkezett Ellenzéki Pártok Felelős szerkesztő: PETKOGALLJ OSZKÁR dr. politikai napilapja FLACHBARTH ERNŐ dr. 90 Összetört a perselyünk (g.) Prtiga, május 20. A Národni Listy ujságlepedője Hudec cseh képviselő cikkét közli, amely a tőkének szociális és nemzetgazdasági jelentőségét fejtegeti s amely szembeszáll az orthodox szocializmus ama fölfogásával, amely a teke és a kapitalizmus energiájából vezeti le a mai társadalmi és szociális helyzet ellentéteit. A cikk nem az elméleti megállapítások és az elvi alapon történő' vitatkozások egyik publi­cisztikai produktuma, de a számok tömkele­gével beszélő adathalmaz arról, hogy Cseh­szlovákiában a takarékpénztáraknál mily összegű betétállomány képviseli a megtaka­rított tőkét. A cikk szerint 373 cseh-szlovák takarékpénztárnál ez az összeg 10.248,118.790 Ké-t tesz ki s ebből az összegből átlagban számitva egy betevőre 2608 Ke esik, vagyis oly összeg, amely nem vonható a tőkefölhal­mozás s a kapitalista vagyonharács.olás .fo­galma alá, de az egyes emberek gondos ta­karékosságának gyümölcse, amelynek szociá­lis rendeltetése az. hogy a megtakarított ősz- szeg a takarékok utján a kölcsötireszoruiók- nak jut s igy ez a töke tulajdonképpen koljek- tivtokét alkot, mert a hitelezők maguk azok a kisemberek, akik a tőkét összegyűjtötték. Ez a cikk bennünket nem annyira követ­keztetéseinél fogva érdekel, mint inkább ab­ból a nézőpontból, hogy ez az írás ismét megnyilatkozása annak, amiről a esély,:sajhj; az utóbbi időben gyakran és dicsekedve em­lékezik meg s amit ezzel az egyszerű mon­dattal lehet kifejezni: a cseh nép takarékos! Ez az a .megállapítás, amit érdemes ön­magunkban latolgatni, mert ebből nemcsak a Cseh-Szlovák'iában élő népek és nemzetek számára lehet tanulságszerü következtetése­ket levonni, de ez belejátszik a cseh-szlová- kiai politikába is. A cseh nép takarékos — gondol a jövőre,; fillérenként rakja össze a keresményéből ki­csikart maradékokat, rövidebbet nyújtózik, mint az a bizonyos takaró, ez egészséges és dicséretes jellemzetesség, amelyből szomorú következtetések vonhatók le, ha az összeha­sonlítás távcsövével tovább nézünk a cseh­országi határoknál és önmagunkra tekintünk. De c következtetések megkonstruálása előtt meg kell torpannunk annál a kérdésnél, vájjon -meg van-e ennek az államnak keretei között, életrendszerében, gazdasági politiká­jában annak igazsága, hogy itt más nemzet népe is annyit kereshessen, hogy gyakorol­hassa önmaga megnyugtatására és az állam gazdasági erejének növelésére a takarékos­ság, az előrelátó tőkegyűjtés kollektive szo­ciális erényeit.. Mert ha nincs meg, akkor nem szabad könnyelműen pálcát törni önma­gunk fölött és nem szabad a föntebb említett ténnyel kapcsolatosan csak az elismerés és a dicséret szavait adni a cseh népnek. Ez esetben az a helyzet áll előttünk, amit a nemzet-gazdaságban protekcionizmusnak ne­veznek s a protekcionizmus soha sem lehet virága, de mindig vadhajtása az állami gaz­daság fájának. Néni kellenek hozzá számszerű adatok, nem kell a bizonyítás erejével ható statisz­tika, elég egy bepillantás a szlovenszkói és ruszinszkói magyar életbe, hogy megállapít­hassuk azt, hogy ennek a protekcionizmus­nak minden jelensége fönforog, hogy szomorú magyar sorsok ezrei igazolják azt, hogy itt a gazdasági igazság szeme nincs bekötve, hogy itt egész szemérmetlenül nyilvánvaló' az a helyzet, hogy az egyik nemzet számára a kereseti lehetőségek és a takarékosság eré­nyének gyakorlásához a jó kereset elöfölté­telei bőven vannak.adva, míg a szlovenszkói és ruszinszkói magyar nép a legszüksége­sebb keresetet is csak súlyos gondokkal tnz- itositja magának, hogy tőkéje Icíorgácsoló- dott, kimerült, iparvállalatai a tcrmészctel’e- m s tendenciák gúzsába vannak kötve, bank­jai összeomlanak, földje politikai jelszavak hatása alatt megingott, íixfizetésü és közép­osztálybeli tagjai fölött a nyomor halálha­rangja kong és a most induló nemzedék szá-- mára nincs az exiszténciális létnek egyetlen vágánya sem. Ha ebből a szempontból nézzük azt a tizenegy számjegyű összeget, amire egy cseh képviselő büszkén hivatkozik, akkor megerő­södik bennünk annak tudata, hogy a cseh­szlovákiai kormányzás mesterséges eszkö­zökkel és a protekciós rendszer alkalmazá­sával arra politizál, hogy amíg az egyik ol­dalon kalács legyen az emberek kezében és takarékkönyv a zsebükben, addig a másik nemzet, alatt rendüljön meg a gazdasági ta­laj, amely talpköve a politikai erőnek és ér­téknek. Ez a politika -a nemzeti egoizmus legke­gyetlenebb politikája, amely nemcsak az előregondoskodás takarékperselyét töri ösz- sze, de a lelkeket és. az őszinte és becsületes akaratokat is. ■ Román kormánykrizis előtt. — A P. M. H. bukaresti tudósítójától — Bukarest, május 20. A román politikai életnek általános meg­győződése az, hogy a király hazaérkezésé­vel teljesen nyílt lesz a kormánykrizis. Annyi bizonyos, hogy Románia rendszerváltozás előtt áll, de nem lehetetlen, hogy az uj rend­szert maguk a liberálisok fogják vezetni. A változás lényege gazdasági természetű lesz: a külföldi töke segítségül kérése a kritikus gazdasági válság megoldása céljából. A libe­rális sajtó nyomatékosan hangoztatja, hogy a kormányváltozásról szóló hírek alaptala­nok. ezzel szemben azonban az Averescu- párt sajtója azt hirdeti, hogy a liberális kor­mány bukása néhány héten beiül bekövetke­zik s utódja a néppárt lesz, még pedig nem koalícióban, hanem egyedül. Tegnap egy uj kormányelnökjelölt neve került a közvéle­mény elé s ma erősen tartja magát az a verzió, hogy Stirbey herceg elnökletével a Jorga—Averescu-párt kapna megbízást vá­lasztási kormány alakítására. Egyes hírek szerint Bratianu is támogatja Stirbey herce­get. A német demokrácia hivatása Berlin, május 20. a ' j{••’;• .^"k'ö‘^niűT.5 változás Kőrdés^wl mai súlypontja a középpártok vezetőinek tegnapi tanácskozása. A középpártok Né­metország gazdasági helyzetére való tekin­tettel megállapították, hogy a szakértői ja­vaslatok elintézése nem tűrhet tovább ha­lasztási. A középpártiaknaik tegnapi tanács­kozása alkalmával érkezett meg a német nemzetiek meghívása a centrumhoz, a ba­jor és német néppártihoz a kormányalakítás ügyében tartandó szerdai tanácskozásra. A demokratákat a német nemzetiek nem hív­ták meg. Mivel a középpártiak megállapod­tak arra nézve, hogy más pártokkal tár­gyalásokat csak kölcsönös megegyezés alap­ján folytatnak, nem valószínű, hogy a cent­rum eleget fog tenni a meghív ásnak. Nagy föltünést keltett a Vossisohe Zei­tungban Quiidde ismert pacifista ciíkike. aki a német nemzetiek kormány alakítási lehető­sége ellen fordult, azzal a megokol ássál, hogy a német nemzetiekkel szemben még akkor is. ha kötelezettséget vállalnak a szakértői javaslatok teljesítésére, senki sem fog bizalmat táplálni. A Vonvarts Montét francia szocialista képviselő nyilatkozatát közli, aki kijelenti, hogy a német nemzetiekkel Franciaország nem tud megegyezésre jutni, de abban a történeti pillanatban, amikor Angliában Mac- donald van kormányon s Franciaországban baloldali kormány következik, a német de­mokráciának éreznie kell hivatását. Svehla obstrukciója saját pártja ellen. Az agrárpárt vasárnapi kongresszusán cseh politikai körökből származó hírek szerint a vidéki kisgazdaszervezetek éles kritikai ál­lásfoglalásra készültek, sőt támadásokat is terveztek a párt vezetősége ellen. Hogy ez meg ne történhessék, arról gondoskodott Svehla miniszterelnök, aki négyórás beszé­dével kitöltötte az egész programot, úgy, hogy az elégedetlen párttagok szóhoz sem tudtak jutni. 100 cseh-szl. koronáin fizettek ma, május 20-án: Zürichben 16.65 svájci frankot Budapesten259 500.— magyar koronát Bécsben 210000.— osztrák koronát Berlinijei! 12 460 000 000 000.— német márkát A milánói tanácskozás !tf fejesei a történelemben t magnói PíteBcii megválasztotta a tiariiiiiíttároisitagii ellenőrző islzoítságot keltetésben maradjon a jóvátétel! problé­mával ..................: . A milánói tanácskozásokkal a párisi Fi­garo foglalkozik bővebben és megállapítja, hogy Mussolini álláspontja tökéletesen meg­egyezik Poincaré politikájával a tekintetben, hegy a rajna- és ruhrvixléki helyzeten csak az esetben lehet változtatásokat eszközölni, ha Németország megteszi a szakértői javasla­tok megvalósítása érdekében az intézkedése­ket. A szövetségközi adósságok kérdésében Mussolini és Macdonald álláspontja eltér egymástól, mert az. olasz miniszterelnök ép- ipgK! úgy, mint Poincaré e két probléma szo- összefüggését vallja. • Az Oeuvre. •Speam angol tábornok, alsóházi képviselő cikkét közli, aki a francia álláspontot fogadja el ;a Németországgal, szemben érvényesíten­dő szankciókra nézve, Németország vétkes­ségé esetén. A tábornok'azt ajánlja, hogy az esetben, ha ez a vétkesség íenforog, a szaft­értők üljenek ismét össze és állapítsák meg a vétkességet. A szakértők megállapítása nyomán egy szövetségközi bizottság állapí­taná meg, hogy mily szankciókat érvénye­sítenek Németországgal szemben. Á vámtarifajavaslat a nemzetgyűlés előtt Budapest, május 20. (Budapesti szerkesztőségünk telefonje­lentése.) A nemzetgyűlés mai ülését nagy ér­deklődés mellett tizenkét órakor nyitotta meg Szcitovszky Béla elnök. Elparentálta a most elhunyt Miákits Ferenc szociáldemokrata képviselőt, majd G őrse y István beterjesztette az önálló vámtarifáról szóló javaslatot, amelyről a vi­tái legközelebb megindítják. Ezután a Ház azt a 33 tagú ellenőrző bizottságot választotta meg, amely a szanálási idő tar­tama alatt a kormány minden ténykedését ellenőrizni fogja, A bizottságban vaíameny- nyi politikai párt képviselve van és tagjai a következők: Apponyi Albert gróf, Bíró Pál, Czeíter Jenő, Déhr Isiire, Erödy-Har- rah Tihamér, Ernszf Sándor, Farkas Ist­ván, Gömbös Gyula, Hajós Kálmán, Hal- ler István, Hegyesbe!íny Lajos, Heinnch Ferenc, Horánszky Dezső, Hoyos Miksa gróf, Íklódy-Szabó János, Ivády Béla. Kál- lay Tibor volt pénzügyminiszter, Kenéz Béla, Marséba!! Ferenc, Mayer János, Neubauer Ferenc, Örffy Imre, Peídl Gyula, Peyer Károly, Ráday Gedeon gróf, Ruppert Rezső, sokoronátkai Szabó István, Sza­kács Andor, Szilágyi Lajos, Temesváry Imre. Ulain Ferenc, Vázsonyi Vilmos és Woíff Károly. A választás után Vancák János mentel­mi jogát két sajtóügyben fölfüggesztették. M ó z c r Ernő beterjesztette a török köztársasággal Konstantinápolyban kötött barátsági egyezmény becikkelyezeserol szóló javaslatot. . Ezzel az ülés véget ért. Legközelebbi ülés holnap délelőtt a mai napirenddel. Krausz Simon a kölcsönről Krausz' Simon, az Angol—Magyar Bank aldnöke a külföldi kölcsönről úgy nyilatko­zott, hogy mostani külföldi tartózkodása alatt olyan benyomásokat szerzett, hogy a kölcsön lejegyzése minden nehézség nélkül meg fog történni. A pénzügyi gazdálkodás uj rendje A Magyar Távirati Iroda jelenti: A hiva­talos lap ma a pénzügyminiszter rendeletét közli, amely az állami pénzügyi gazdálko­dást a szanálási programmal kapcsolatosan újból szabályozza. Eszerint június elsejétől kezdve az adóhivatalok nem fognak kész­pénzbefizetéseket elfogadni, hanem az adóm postatakarékpénztári befizetési lapok utján kell befizetni. Az állami hivatalok egymás között clearingforgalmat létesítenek. Az ál­lami tisztviselők fizetése október elsejétől kezdve szintén postatakarékpénztár utján történik. A tisztviselői fizetéseknek arany­koronában való rendezése júniusban fog megtörténni. * Junius eleién lesz a kisantant prágai konferenciája. Bencs német lapjának esti kiadása közli, hogy a kisantant külügymi­nisztereinek konferenciája junius elején lesz Prágában. Milánó, május 20 Már valóságos közhely az európai poli­tika eseményeivel kapcsolatban annak kon- statálása, hogy egyik vagy másik esemény vagy akció uj fejezetet nyit az európai tör­ténelemben. Ezt a közhelyet használta teg­nap Mussolini, Theunis és Hymaus tanács­kozásaira vonatkoztatva. a római külügymi­nisztérium vezértitkára: Contarini szenátor. Noha valószínű az, hogy e. kijelentés túlbe­csüli a tanácskozás jelentőségét, mégis bizo­nyos, hogy a Milánóban lefolyt megbeszélés­nek fontos kihatásai lehetnek a jövőre nézve,• A: hivatalos kommüniké 'kiemeli azt, hogy* Mussolini és a belga miniszterek a jóvátétel! kérdés megoldásának alapjául a szakértői javaslatok keresztülvitelét: tartják s' lehet­ségesnek vélik a szövetségközi megegyezést abban á kérdésben is, miiyen eljárást tanú­sítson az antant akkor, ha Németország szán­dékosan megtagadja a kötelességek teljesíté­sét. Kijelenti, hogy szükségesnek tartjuk egy szövetségközi konferencia összehívását s hogy mindenesetre kívánják azt, hogy a szö­vetségközi adósságok kérdése szoros össze-

Next

/
Oldalképek
Tartalom