Prágai Magyar Hirlap, 1924. április (3. évfolyam, 74-98 / 522-546. szám)

1924-04-01 / 74. (522.) szám

Kedd, április 1. nők köszönheti. Rendkívül műveltségű tanái és ügyvédi oklevéllel rendelkező, nemes gon­dolkozása politikus, aki talán még miniszter­sége és rendkívüli elfoglaltsága ellenére is folytatni fogja előadásait, amiket ingyen tart egy nőképző intézetben, amelynek egyébként is támogatója, valamint sok más szellemi tö­rekvésnek, Az önök munkatársának gyakran volt alkalma az uj miniszterrel Boulevard Saánt M leheli lakásában, amely valóságos ke­leti múzeum, Magyarországról beszélgetni és mi, hogy a francia politikusok kö­zűit t.uouen vannak, akik Magyarországról objektivebben gondolkodnak, mint ahogy a hivatalos megnyilatkozások után hinné az ember. Egy ízben, mikor a.z íróasztalán heve­rő rengeteg anyagra és nagy elfogultságára céloztam, a jövendő miniszter ezzel búcsúzott tőlem: „Milyen boldogság volna mindezt itt- ka-gyni két hónapra a világ egyik legszebb helyére, az Önök gyönyörű Margitszigetére elmenni — dolgozni". Sfresemann nem tartja Franciaországot boldog győztesnek Hannover, március 31. Stresemami dr. a német néppárt .pártnapján nagy beszédet tar­tóéit. — Ha Franciaországról úgy beszélnek — mondotta —, mint amely a Ruhrvidéken .győzött ugy nem hiszem, hogy a háborús és háború utáni politikája következtében sok sebtől vérző Franciaország boldog győztes­nek erezné magát- — A szakértők munkájá­ról a következőket jegyezte meg: — Annak djenére, hogy a szakértők őszinte szándé­kairól és tárgyilagosságáról meg vagyok győződve, kérdéses, vájjon a Németország tefjesitőképességéről szerzett képük helyes-e. A német kormány mindent meg fog tenni, hogy megegyezésre lehessen jutni, amennyi­ben ez a német nemzet teljesítőképességét túl nem haladja. A német jóvátételi teljesítmé­nyekhez való hozzájárulást attól tesszük függővé, hogy újból visszaadják a Ruhrvidék fölött való rendelkezés jogát. Hozzátartozik ehhez még a Rajna- és Pfalzvidéken az alkot­mányos állapotok helyreállítása. Berlin, március 31. Az Echo de Paris berlini munkatársa beszélgetést folytatott Stresemann külügyminiszterrel, aki kijelen­tette, hogy az egész külpolitika zsákutcába jutott. A német választásokról szólva, a mi­niszter ama nézetének adott kifejezést, hogy a választásokból a szélsőséges pártok fognak győzelmesen kikerülni. kotmányosan biztosított jogaik gyakorlásá­hoz segítse. Davidovicsot, az ellenzéki blokk vezetőjét szombaton este hat órakor a király audiencián fogadta. Belgrád, március 31, Davidovics, az el­lenzéki blokk vezetője a horvát és a többi ellenzéki képviselőktől körülvéve éjjel tizen­egy órakor megjelent a szkupstiua ülésén és az egész ellenzék nevében kijelentette, hogy a kormány jogellenes utón negyven horvát képviselőt megakadályozott abban, hogy azok a költségvetés kidolgozásában közre­működjenek. Mivel az ellenzék nem hajlandó a népakarat kijátszásában közreműködni, el­hagyja a parllmentet. A kijelentés után az el­lenzéki blokk valamennyi tagja elhagyta az üléstermet. Miután a nyugalom helyreállott, Pasics miniszterelnök arra kérte pártjának tagjait, hogy ne hagyják magukat zavartatni az ellenzék magatartása miatt. Sajnálja az ellenzék exodusát, de a költségvetés sokkal fontosabb, mint olyan képviselők mandátu­mainak elismerése, akik a mandátumok be­mutatásával közel egy évig vártak. A szkup- stinában a költségvetési vitát ezután oly Beígrád, március 31. Miután a kormány nem volt hajlandó a horvát képviselők hátra­lékos negyven mandátumát a költségvetési vita lezárása előtt igazolni, az ellenzék tedh- lilkiaá oöstrofkciót kezdett. A kormány elhatá­rozta, hogy a szkupstina szombat este hét ómkor megkezdett ülését csak a költségve­tési vita befejezése titán fogja bezárni. En­nek megfelelően az ülés szüntelenül egész éj­szaka és egész vasárnap tartott. A kormány acz ellenzéknek kifáradásával számol és a költségvetési vitának (hétfő estig való befeje­zését reméli, hogy a. költségvetés április else­jén életbe léphessen. Ebben az esetben a kor­mány több hónapos szünettel egyelőre véget vethetne a parlament izgatott hangulatának. A közbeeső időt a választásokra való előké­születeikre lehetne fölhasználni, hogy a szkup- $#nát újra váló össze ülése után föl lehessen oszlatni. így meg lehetne hiúsítani a negyven horvát képviselő mandátum verifikálását. A kormány eme tervei ellenzéki körökben mmdmkább növekvő elkeseredést szülnek. Remélik, hogy a korona a belső béke érdeké­ben azon lesz, hogy a horvát képviselőikéit al­gyors menetben folytatták, hogy éjfél körül szavazni lehetett. A költségvetés elfogadása mellett 124 kormánypárti képviselő szava­zott, közöttük négy déíszerbíai török. Két né­met képviselő a javadat ellen szavazott. Sza­vazás után az elnök fölszólította verifikációs albizottságot, hogy a horvát képviselők hát­ralékos mandátumainak elismeréséről szóló jelentést minél hamarább terjessze a ház elé. A legközelebbi ülés ma délután lesz. Mint hír­lik, az ellenzék tudomására hozták, hogy a korona Pasicsot azzal a föltétellel bízta meg a kormányzással, hogy a horvát modátumo- tkat elismerik. CSAK Cip „1«A€h¥-4‘ NAL VEGYEN MÁSSÁ, FÖ-UTCA* 25. 1779 PfüÉOfiip nfoM) horrnpctös Icíaríózlatásoh A benzinbotrány miatt megint négy tiszt került hűvösre — Letartóztatták a pozsonyi ká­belgyár prágai képviselőjét — Grossmann Ernő résztvett a papirpanamában Prága, március 31. A benzinbotrányban szereplő polgári egyének ellen a vizsgálat már annyira előrehaladt, hogy a Pécsben letartóztatott Kőiben kihallgatása után az ügyészség elké­szítheti a vádiratot. A hadbirósági vizsgálat ellenben még folyik és előreláthatóan még sok időt fog igénybe venni. A Národni Os- vobozeni értesülése szerint e napokban Prib őrnagyot, Dolecek törzskapitányt, Zelnicek főhadnagyot és Káplán őrnagyot tartóztatták le, akiket a hradzsini helyőrségi fogházba szál­lítottak. A tisztek egyike a letartóztatásakor revolvert szegezett Fara? hadbíró-százados­ra. A revolvert elkobozták. A rendőrségi sajtóiroda jelenti: A posta­ügyi minisztérium megvesztegetési botrá­nyával kapcsolatban a rendőrség letartóz­tatta Hasek Rudolfot, a pozsonyi kábelgyár prágai expoziíurájának igazgatóját, Hasek pénzajándékokat adott a letartóztatott Cer- ny építési tanácsosnak. Hasek azt állítja, hogy a pénzt nem megvesztegetés céljából adta Cernynek, hanem azért, hogy „kelle­messé tegye neki a vele való személyes érintkezést." Hasek igazgatót az ügyészség fogházába szállították. Mint legutóbbi számunkban jelentettük, Kassán letartóztatták Grossmann Ernő eper­jesi papirkereskedőt. A nyomozás során ki­derült, hogy Grossmann a nemzetvédelmi minisztérium egyik előadóját több százezer koronával megvesztegette. Ezt a „kiadást" Grossmann azután úgy hozta be, hogy a mi­nisztériumnak szállított nyomtatványokért túlságosan drága árat számított. így például az előjegyzési naplókat, amelyekből több­ezer példányt szállított, darabonként hat­vanöt koronáért számlázta, noha e naplók árát a szakértők- legfeljebb tíz koronára be­csülték. Miniszterközi bizottság az állami szállítások fölülvizsgálására Az olmützi Nasinec prágai forrásból ar­ról értesül, hogy a korrupciós afférek egyre növekedő számára való tekintettel külön miniszterközi vizsgálóbizottságot fognak ki­küldeni, amely felül fogja vizsgálni mindazo­kat az állami szállításokat, amelyeket az utóbbi években adtak ki és meg fogja állapí­tani, hogy milyen módon történt ez. Vala­mennyi inkorrektséget üldözni és megbün­tetni fogják. 9 Alt van: amit mi fkétxünG? 4AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA* . \ Menyasszonyi kelengyék áruháza £ J \ Saját készltményü finom férfi £ 1 \ és n<5j fehérnemű, asztal- m* £ \ térítők és mindennemű lenáru £ 2 \ Árusítás nagyban és kicsinyben £ Tárcarovatunk: Szerda: Nagy István: Mesék. Csütörtök: Bállá Irma: Bucsti Sehönbrunn- táL. (Vers.) — Strelisky József: Pillangó. Péntek: Kiírnits Lajos: Rohan az élet. (Vers.) — Tóth Béla dr.: Francia nézetek a magyar irodalomról. Szombat: Segesdy László: Cigaretta. Vasárnap: Mécs László: A iasszleány. (Vers.) — Komáromy János: Daliás Ének 1919-ből, A könny története A Prágai Magyar Hírlap eredeti tárcája — Juta: Péterfy Tamás. Tizenöt eszáen-deje immár annak, hogy Józsa. Dántól tanár pr írja a. színdarabját. Hal­hatatlan színirrtüvet alkar. Rój ja egyik betűt a imástök mellé, .sKaviakítt egymásután, gondio- latokat gyönyörű csoportéban. És szentül lüszülc, hogy az Ő .színmüve, „A könny törté­nete" mellett valamikor eltörpül „Az ember tragédiája" . . . írja, ujra irta, javítgatja. Életének legked­vesebb órái azok, amelyeket színmüve alko­tására fondiltbat ... Csak csendben hagy­nák ... De az asszony most is ott settenke­dik a tanár ur háta mögött: . . . Kíváncsian le®} a sorokat, mondatokat. Nem azért, hogy a szép gondolatokat élvezze, hanem hogy a tanár urat bosszantsa, megakadályozza és ki­nevesse. Józsa tanár elmerülve ír, mintha gondola­tai egy másvilágba röpítenék a képjelet szár­nya ín : „És terem té az Isten az egész világot, a Napot, a Holdat és a csillagokat. - - És a megírnál adott anyagból', lw.il ladékból forrná Iá a Földet, ezt a játék golyócskát. — Vak csil­lagunk nem más, miint csipp-c.scpp hulladék, minden egyébre értéktelen, hasznavehetetlen anyag. — Hitványság. - De még ezen a vak csillagon is legutoljára teremté az Alkotó az jirtfbcrt. — Abból az anyagból, ami semminek sem volt alkalmas. — Amilyen volt az anyag, olyan hitvány az ember . . . Ezt a tökeiét- fenséget észrevette a Tereimé és pótolni. javítani kívánta, mert érző lelket lehelt belé­je. — Pocsék alkotása, az ember, ettől sem lett különb, mert anyaga még az állatokénál is értéktelenebb vaku. — Ez bebizonyult az első próbánál, A tiltott fa gyümölcsét meg­kóstolták Aidám és Éva és szembe állottak az Alkotóvá!. — Mert az ember a legutolsó te­remtmény, salak, maradék, gezemice . . .“ „És megátkozd az Ur a maradékból ösz- szeeszkáhálit emberpárját, Ádáimot és Évát. — Megátkozd pedig ilyenképpen: E Földnek több mint a fele víziből áijon, de azon a földöm ember mindaddig ne találjon boldogságot, igazi öröntet, ameddig ez a teméntelen sok víz apró, pici könnycseppek alakjában, igaz fájdalomból eredő könnye zéssel az emberek szeméből mind-mind le nemi hullott . . . És az embernek még most sem érkezett el a megváltás . . . — És még sokáig késik a földi boldogság, mert sokan sírnak hamis könnyeiket . . .“ Az asszony csak eddig tűrte Józsin tanár ur alkotását és itt miből hátba vágta az Írót... Az alkotó munka megállt. Józ»a tanár ur hátratekintett, lliogy láss>a a suppamó isten­nyila eredetét. — De Zsóka kérlek!? . . . Az asszony szép volt. Szőke volt. És neve­tett. — A te könnyes történetedben csak ne­vetni lehet! , . . A feJinyitott zongora rezgő húrjai vissz­hangot adtak az asszony kacajához. Józsa tanár vette felöltőjét, kalapját és botját. El­ment hazulról . . . Immár tizenhetedik esz­tendeje, hogy így megy . . . /sóka megza­varja az alkotás művét .... • . A kis városka északi részén pompás fe­nyőé rdö sötétlik. Vidám mókuskák játszanak az illatos fenyőágak között. Kergetik egy­mást pajzán kedvteléssel és ugrálnak messze, mintha valóban repülnének, dézsa tanár ur elnézi ;i pajzán mókusok játékát . . . Milyen kedvesen tudnak ezek játszani, mulatni?!.., Mégcsak hátba sem üiüik egymást « . „ Késő délután, hazafelé útijában betér a „Vörös retek" korcsma ajtaján. Az urasági csősz iiddogált ott. A tanár ur letelepszik az asztalához, mert olyan jóízű beszédje van ép­nek az embernek, mintha káposztát ölte lék volna minden szava . . . Csupa zamat, csu­pa füszerszám az életből . . . Elbeszélgetne k s a búcsú zásnál meg­hagy ogat ja a csősz: — Testen attól a Koléta cselédleánytól is éndekiődni, tanár ur . . . Okos leány ... ta­pintatos leány . . . tűid az gond ölik ózná mások helyett is — ha érdemes. — Hogy értelmezi ezt kend? . . . tuda­kolja Józsa tanár. —- Hát úgy igyepesen, meg görbén . . . Tetszett látni az erdőben, hogy nincs olyan igyenes fa, amelyiken bog ne volna . . . Mert hát olyan jó asszony sincs, amelyiknek egy kis bibije ne lenne ... De még olyan buta ember se találtaik a világon, akinek egy sze­mernyi esze sincs . . . És ott hagyta a csősz Józsa tanár Urat, hadd okoskodjék ha akar. Hazafelé mentében csakugyan mégha nyt a-ve tette a dolgot Józsa tanár ur és a Koléta. cselédnek oda csúsztatott egy biankót. Több vala a félévi cselédi fizeté­sénél . . . Majd megtapasztalom az eszét, — mormogta magában Józ®a tanár. Egy hét múlva mindent tudott, de nem akart tudni semmit . . . Oht vala az asszony többrendbeli szerelmes levelezése a kezeiben. Megszámozta azokat piros, vastag ceruzával s zsebrevágta, mert igen sok pénzébe került. Egész agyát „A könny története" foglal­ta eh Befejezéséhez közeledett. Dolgozott, azaz irt volna, de /soka nem engedte . . . Hzideig szakadatlanul kacagott, nevetett, hogy potyogtak tőle a könnyei... A szerel­mes levelek birtoklása után gyanakszik az asszony és sir rettenetesen . . . Józsa tanár megilletődöiteu szaval Zsóka tele:-- A könny az Ég drága harmatja! , isten renddé a földi fájdalmak ouyhl'ésérty,, É.vf juj három* zor jaj annak a szenvedőnek .tikii nem tűid knninvuzitii! . . . Asszonv. aSz­szonyü ... Ne pazarold hamisságokra *z Ég drága harmatját! —Dani! Dani! Semmit sem értek a sza­vaidból! . . • Már megint a színdarabodból szavalsz . . .-- Tudtam, hogy ezt mondod ... Vár­tam, hogy eztt mondod * . . . Hát elmyögön* neked, szavalás nélkül, hogy megértbesd! — Ne bőgj!! Ne könnyezz, mert nincs igazad!!.* Zsóka elájult, összeesett a ^őnyegeű. És ott maradott, mert a tanár nr hirtelen teái— használta a csendes pillanatot és tovább irta „A könny történetét" . . . Nagykésőre eszmélt az asszony. Saját jószántából fel is tápászfkodott a padkáról, mert nem segített neki. senki. Oda ment ai íróasztalihoz. — Meg vannak számlálva! --- mondja hi­degen a férj. — A perceim?! — riadt fel az asszony. — Nem! — felel a tanár ur közömbösen, — a levelek. Nesze Zsóka, visszaadom . . . És a levelek láttára újra sirt az asszony. Józsa tanár ur pedig gondolkozott az eseten: milyen buta a nő. Azért is sir, ha nem találja meg a leveleit s azért is sir, ha megtalálja... Belenézett a színdarabjába és hangosan beszélt: — Ezek a könnyek nem igazi fájdalom könnyek! . . . És már régen, nagyon régen felszabadult volna az emberiség az átok alól, ha az asszonyok igazi fájdalomköunyékét hul­latnának . . . Ti asszonyok a. világ teremtése óta csaljátok az emberiséget tiltott almával hamis könnyekkel . . . Ezt irttm én bele „A könny történetében"! ... A megváltásnak el kell következni! . . . Másnap Kolétát, a cselédlányt elbocsá­totta a tauárné, — Miiért küld tied cl? ... kérdezi a Józsa tanár . Hozzá akarok járulni a Föld szenv edő Emberiségének a megváltásához, •— felel az asszony, - Koléta bizonyosan igaz könnye­ket hullat a le ropogós bankóid elmaradásá­ért . • Harmincórás ülés a szkupstSnában Technikai obstrtrkció trión kivonult az ellenzék — Megszavazták a költségvetést

Next

/
Oldalképek
Tartalom