Prágai Magyar Hirlap, 1923. szeptember (2. évfolyam, 198-221 / 351-374. szám)

1923-09-18 / 211. (364.) szám

Kedd, szeptember 18, sok utján roKonságDan vannak. A tájvédelem alá hozzátartoznak azon nem-zsidó szárma­zású idegen nemzetiségek is, melyek évszá­zadokon keresztül jóban és rosszban osztot­ták a magyar nép sorsát. A tájvédelem az úgynevezett zsidó gazdasági erények ellen irányul, vagyis a zsidó imperializmussal szemben foglal állást. A belpolitikai kérdé­sekről szólva kijelentette, hogy a nemzet­gyűlésen az ellenzék ellenzéke az ellenzék­nek. Az ellenzék egy része a tájvédelemtől félve, nem tesz eleget kötelezettségének. Amely ellenzék hol a kormány mellett, hol a kormány ellen van, az nem látja a saját jö­vőjét, de nem is láthatja, mert az ilyennek nincs jövője. A kormányt közös erővel meg kell buktatni, az azután következendőket pe­dig mindenki a saját Ízlése szerint készítse elő. A külpolitika tekintetében igy nyilatko­zott Gömbös: — A kormány békés külpoliti­káját mi, fajvédők, teljesen helyeseljük: a valóságos életet és helyzetet látva, ki is. gon­dolhatna más külpolitikára?! A külföldi köl­csönnel szemben nem foglalok el eleve állás­pontot. Ha ez a kölcsön tényleg alkalmas lesz arra — ami bebizonyításra szorul —. hogy segítsen gazdasági bajainkon, akkor el kell' fogadnunk. Ha ellenben kapcsolatba hozzák a kölcsönt olyan követelésekkel, me­lyek a nemzeti szuverénitást érintik, akkor a kölcsön feltétlenül elutasítandó. A jugoszláv kormány és a Nép Budapesten az a hir terjedt el, hogy a jugoszláv kormány jegyzékben követeli a magyar kormánytól a Nép betiltását, mert e lap állandóan izgató közleményeket jelentet meg a belgrádi kormány ellen. A Magyar Hírlap illetékes helyen érdeklődött e hir va­lódisága felől és azt a választ kapta, hogy a jugoszláv kormánynak ily lépéséről hivata­losan ne mtudnak semmit. A tanáregyesületek tiltakoznak a Fe­renc József nevelőintézet főigazgatójának ki­nevezése ellen. Budapest közvéleményét erősen foglalkoztatja az a tény, hogy K!e- bclsberg közoktatásügyi miniszter a Ferenc József nevelőintézet igazgatójává a sógorát, Kovács Gyula dr. miniszteri titkárt nevelte ki. A tanáregyesületek élesen állást foglaltak a miniszter ellen. A vezetők elhatározták, hogy elnökségükről lemondanak és az összes tanáregyesületeket tiltakozó gyűlésre hivjá-K össze: az egyesületek pedig a kinevezés el­len a közigazgatási bíróságnál fognak pa­naszt emelni. A legnagyobb sérelem az, hegy a kinevezett főigazgató nem pedagó- I gus, hanem.jogászenrber. főJoszlsfták a spanyol parlamentet Nyolc tábornok direktóriuma kormányozza Spanyolországot Madrid, szeptember 17. (Havas.) Primo de RLvera kormányelnök letette az esküt. A király kinevezte a katonai direktórium nyolc tagját., kik valamennyien tábornokok. A di­rektórium mindaddig kormányon marad, míg alkalmas személyeket találnak a kabinet számára. Madrid, szeptember 17. (Havas.) A király aláírta a parlament feloszlatását elrendelő intézkedést. Páris, szeptember 17. Havas jelentése szerint Primo de Rivera kijelentette, hogy az uj marokkói főbiztos teljhatalmat kapott az uj katonai operációk megindítására. Knilling a kommunista diktatúra veszedelméről Tuníenhausen, szeptember 17. A bajor földmivesegyesület mai ülésén Knilling mi­niszterelnök beszélt a Síre sem a nu kancellár­ral három héttel ezelőtt folytatott tanácsko­zásairól és a következőket mondotta: — Nyíltan kijelentettem a kancellárnak,.hogy az uj kormány . nem várhatja azt, hogy ugyanazzal a bizalommal viseltessenek irán­ta, mint a Cuno-konmány iránt. Nem kétsé­ges, hogy az uj kormány Bajorországot min­dennap uj konfliktus elé hozhatja. Bajoror­szág azonban szilárdan el van határozva, hogy minden igazságtalan támadással szem­ben a legnagyobb határozottsággal fog föl­lépni. Stresemann közölte velem, hogy szán­déka az, hogy Bajorországgal megteremtse a legjobb harmóniát. Az a veszély fenyeget, hogy a baloldal nyomása nagvobb mérték­ben fog érvényesülni, mint ahogy azt a biro­dalmi kormány akarta. Bajorország ebbeli aggodalmait nyomatékosan közölte Berlin­nel. Knilling ezután azokról a hírekről nyilat­kozott, melyek a jobb- vagy baloldali dikta­túrát harangozzák be. Minden lehetőségre elő kell készülni anélkül, hogy a rend, nyu­galom és törvényesség talaját elhagyják. Ba­jorország a birodalomtól való minden elsza­kadást visszautasít. A nacionalista szerveze­teknek semmi körülmények között sem sza­bad kalandos terveket szőniük. A miniszter- elnök azzal fejezte be beszédét, hogy nemso­kára oly események történhetnek, melyek paraucsolóan követelni fogják, hogy minden német polgár fogjon össze, ehhez azonban nélkülözhetetlen a bizalom teljes* együttműkö­dés a •nemzeti alapon álló kormánnyal. So­kan valószínűnek tartják, hogy a birodalmi kormányt radikális baloldali diktatúra vagy pedig tauácsdiktatura váltja fel Berlinben. Ha ez bekövetkezik, akkor nemcsak Bajor­ország, hanem sok más állam is kötelességé­nek tartaná, hogy a birodalmi gondolatot életben tartsa. Akkor Bajorország nem sza­kadna el a birodalomtól, hanem a többi or­szággal együtt minden erejét latba vetné, hogy a német haza ne váljék a bolsevizmus csataterévé. Minden birodalmi. kormány fő- feladata a kommunista veszedelem leverése kell, hogy legyen. A nemzetközi szakszervezetek és a jóvatételi kérdés Freiburg, szeptember 17. A badeui cen­trumpárt mai pártnapján határozatilag ki­mondta, hogy minden lépést örömmel üdvö­zöl, mely a Franciaországgal való megegye­zéshez vezet anélkül, hogy a német biroda­lom tekintélyét sértené, területeket áldozna fel, vagy elviselhetetlen áldozatokat követel­ne a német nép teljsitőképésségétől. A hatá­rozat azt követeli, hogy biztosítsák a' meg­szállott területekről kiutasitottaknak a visz- szatérés lehetőségét s a személyes szabadsá­got, A centrumpárt a legerélyesebben : visz- szautasitja a rajnai állam megalakítására vo­natkozó terveket. Az orosz követelések Bulgáriával szemben Szófia, szeptember 16. A külügyminiszter a szovjet vöröskereszt kérdésében egy má­sodik jegyzéket kapott a moszkvai kormány­tól, amelyben uj követeléseket támaszt Bul­gáriával szemben. így mindenekelőtt 20.000 aranyrnbel kártérítést követelnek Salopu- ginért, akit Plevnóban megöltek. A jegyzék azt is követeli, hogy büntessék meg mind­azokat a közegeket, amelyek rosszul bántak a szovjetalattvalókkal és hogy utasítsák ki az orosz fehér gárda vezérkarának tagjait. Kommunista tüntetés Szófiában Szófia, szeptember 16. A kommunisták tegnap gyűlést akartak tartani a piactéren. A rendőrség intézkedéseket tett a gyűlés megakadályozására és föloszlásra szólította föl a rendetlenül összeverődött tömeget. A városnegyed rendőrbiztosa odalépett egy kommunista csoporthoz, hogy szétoszlassa azt. De lövésekkel fogadták és az egyik lö­vés megölte. A rendőrség erre szétkergette a tömeget, de fegyverét nem használta. Mintegy harminc személyt letartóztattak. a******** ♦♦♦♦♦♦♦♦♦«♦♦♦♦♦**-> e-» ■** Véres munkászavargás Sorauban 11 halott, 46 sebesült Beriin, szeptember 17. A Rote Faluié je­lenti Soraubl, hogy a munkásság pénteken önálló akciót kezdett és kényszeritptte a kereskedőket, hogy az élelmiszereket az ál­tala megszabott áron hozza forgalomba. Szombaton összeütközés történi a munkások és a rendőrség között, amelynél tizenegy személy meghalt, tizenhat súlyosan és har­minc könnyen megsebesült. Berlin, szeptember 17. A Vorvvürts je­lenti Géniből: Híre jár, hogy a nemzetközi szakszervezeti szövetség íelhivá'Sí fog intéz­ni a népszövetséghez, hogy foglalkozzék a jóvátételi kérdéssel. A felhívás a' nemzet­közi szakszervezeti szövetség 20 milliót lu­ki tevő tagjainak akaratára fog hivatkozni. Karragacsot átadták Törökországnak Konstantinápoly, szeptember 16. (Ha­vas.) A görög hatóságok Karragacs városát átadták Törökországnak. A város átadásáról szóló jegyzőkönyvet aláírták. IAPIH1REM I Sipulusz I Budapest, szeptember 16. Rendre kidőlnek a legjobbak, a legne­mesebbek. Az uj magyar irodalomnak ismét halottja van. Rákosi Viktor, aki még csak iiatvauhárom éves volt, szombaton meghalt. A Budapesti Hírlap Sipulusz a. aki évtizede­ken át irta a legjobb vasárnapi tárcákat, aki­nek derűs, pattogó humora egy egész ország olvasó táborát szórakoztatta a vidám írások klasszikus hangján, ez a legfinomabb toiáu novellista lassú, kínos gyötrődések után ki­ejtette a tollat fáradt kezéből. Ha van is írónk, aki tartalmasság dolgában felülmúlta Rákosi Viktort, de Sipulusz népszerűségével senki sem vetekedhetik. Különös érdeme pe­dig az, hogy az irásfaj oly területén adott teljesértéikü alkotásokat, amiben a világiro­dalom te csak kevés olyan kivételes talentu­mot tud felmutatni. írásaiban csodálatos köz- vetctlenséggel szólal meg a magyar humor és a nemzeti érzés meleg hangja. De a re­gényírás terén is voltak számottevő sikerei: az Elnémult harangok s. a Falusi Hamlet a legértékesebb magyar regények sorába tar­tozik. Az Elnémult harangokkal szép színpadi sikere is volt. Sipulusz ebben a darabjában a régi Magyarország nemzeti kérdésének meg­oldását egy hatalmas társadalmi dráma kere­tében próbálja megvilágítani. Élete és halá­láról a következőket jegyezzük fel: Rákosi Viktor 1860-ban született s test- véröccse volt Rákosi Jenőnek. Előbb a Nem­zeti Hírlap, majd a esti Hírlap s a Buda­pesti Hírlap munkatársa lett s mint újságíró is rengeteget dolgozott. Munkái közül .na­gyon sokat lefordítottak idegen nyelvekre -is. Külföldön különösen kedvelték • humoros tár­cáit. Megalapította és sokáig szerkesztette a Kakas Márton cirnü élclapot. Több cikluson át országgyűlési képviselő volt. Rákosi Vik­tor betegsége mintegy húsz évvel ezelőtt kezdődött. Rákosi Vikor ekkor még férfiére - jónek teljes birtokában volt. Betegségét, amely akkoriban még nem hatalmasodott el annyira, többizben sikerült legyűrnie. Azon­ban az esztendők múlásával mindjobban és jobban elhatalmasodott rajta a betegség. Ugyannyira, hogy orvosai már az utcára sem engedték ki. Majd eljött a' világháború, amelynek izgalmai . végképp. megtörték a nagy beteg író ellenáP.ő erejét. Rákosi"Viktor ágyba. került s ettől kezdve kilenc hosszú éven át, egészen most bekövétkezett haláláig volt fekvő beteg. Imi ugyan már nem tudott, de legszebb dolgait írógépbe diktálta. Péntek óta a tüdőgyulladás tüneteit is konstatálták rajta, amely körülmény nagyban hozzájárult a katasztrófa hirtelen bekövetkezéséhez. Péntek este 6 órától szombat déli 1 óráig agonizált Rákosi Viktor, míg végre . kilenc hosszú év szenvedése után megváltotta a halál. Rákosi Viktor temetéséről még nem .tör­tént intézkedés. A Budapesti Hirlap-ujságváí- ialat magáénak tekinti a halottat. A székes­főváros nevében Sipőcz Jenő polgármester díszsírhelyet ajánlott föl az elhunyt számára. Budapest, szeptember 17. (Budapesti szerkesztőségünk telefonjelentése.) Rákosi Viktor temetése kedden délután négy órakor lesz a farkasréti temetőben. Pesti rajzok Verebek. A szűk utcán, mint egy szűk téren, lassan áramlik az élet. Alig hallatszik ide a nagy vá- fos lármája. A hangulat szinte kisvárosi. Az üz­lete ajtajában álló ócskavaskeresekedő jobb és bal hüvelykujját mellényének hónaljalatti részé­be mélyeszti, a gyümölcsárs ember dinnyéire hajtott fővel bóbiskol, a biciklista féktelenül száguld, a gyerekek nyugodtan ülnek a kövön s két asszony végtelenül beszélget. A sarkon egy férfi fordul be. Megáll. Felnéz a szemközti háztetőire. Feltartja kezét, két újjá- nak hegyét, jelt adva összecsókoltatja, zsebére üt, s a következő pillanatban eléje száll egy veréb. Nyilvánvaló, hogy megbeszélték. Hogy régi viszony van köztük. Hogy randevújuk van. Kissé tovább megyek, hogy ne zavarjam a ran­devút. A férfi egy darab száraz kenyeret vész elő a zsebéből. Aligha otthoni sütés. Nem olyan a férfi megjelenése, mint aki háztartást vezet s szakácsnőt fart kényelmes vilii a lakásban. A kenyér morzsákra törik, a veréb közelebb és közelebb megy kenyéradó gazdájához, csipe­get; az ízes falatokat, csiripel, ugrál, boldog. S boldog a morzsák) embetr is. Talán nincs neki más senkije ebben a nagy városban, csak ez a kis veréb, azért ragaszkodik úgy hozzá, azért lőtt el hozzá, azért hívja le nyugodalmas háztetőről s azért vezeti be az életébe. Hol ismerkedhettek össze? Melyik léttföit ligetén a létnek? Melyik fájdalmas percében az életnek? A két jóbarát nem törődik senkivel, semmi­vel az utcán. Tudják, hogy a morzsa el fog fogyni, a boldog perc el fog illanni s újra a hol­napot kell várni, a bizonyatalant, mely nem hoz mindig találkozást s nem hoz mindig morzsát. Részvéttel nézek vissza a két verébre, az etetőre s az etetettre. Lábujjhegyen megyéi: to­vább, hogy lépesem zajától el ne repüljenek. ; Falu Tamás. — (A prágai meteorológiai intézet időjóslása) szeptember 18*ára: Változóan felhős, valamivel melegebb, de nem állandó időjárás várható. Dér len esőre hajlamos délkeleti szelekkel. • — (Elhunyt magyar képviselő.) A sö-mo-r- jai kerület képviselője: Németh Vince róni. kát. apátpléb ánok, meghalt. Az elhunyt kép­viselő közéleti tevékenysége során nagy munkát fejtett ki a szövetkezetek alapításit körül. A som ónjai választókerület a legutób­bi nemzetgyűlési választások alkalmával a keresztény nemzeti egység pártjának pro­gramijával választotta meg képviselővé. — (Címadományozás Magyarországon.) A kormányzó a vallás- és közoktatásügyi miniszter előterjesztésére Torday Ferenc dr. budapesti Pázmány Péter tudományegyete­mi magántanár, magyar királyi egészségügyi főtanácsosnak, a budapesti álami gyermek- men'hely főorvosának az orvosképzés és a 'tudományos irodalom terén kifejtett munkás­sága elismeréséül, ifj. Toldy László dr. buda­pesti Pázmány Péter tudományegyetemi magántanárnak pedig a zene tudományos művelése és a művészi oktatás és nevelés terén szerzett kiváló érdemei elismeréséül az egyetemi rendkívüli tanári címet adomá­nyozta. Ezenkívül Péchy Lajos és Uher Ká­roly királyi közalapítványi felügyelőknek a királyi közalapítványi igazgatói címet és jel­leget, Bozóky Kálmán dr. köz alapítványi ‘királyi jogügyi főtanácsosnak, a miniszteri tat nácsosi címet és jelleget, végül Coníegnér József dr. közatepitványi királyi jogügyi fő­tanácsosnak ’ a miniszteri tanácsosi címet adományozta. — (A rozsnyói ev. polgári leányiskola sorsa.) Rozsnyói tudósítónk jelenti: Alső­Kubinban az elmúlt héten tartotta meg köz­gyűlését a keleti evangélikus egyházkerület. Rozsnyóról Smid István lelkész, PóscK Jó­zsef dr. egyházfelügyelő és Obercián János dr. z’supáníhelyettes vettek részt afgyűlésen, amely elhatározta, bogyó a 'rozsnyói polgári leányiskola íeniartásárél és a szükséglendö kiadások fedezéséről gondoskodni iog. Ki­mondották, hogy az intézet intérnátusát: a jövő évben megnyitják s egyben felhívást bo- osáijtottak ki a kerület egyházközségeihez az intézetnek anyagi cs szellemi támogatása érdekében. Az intézet ünneplés megnyitása e hó 15-én zajlott le Rozsnyón. — (öngyilkossági esetek Göitiörmegyé- ben). Rimaszombati tudósítónk jelenti: A.sá- jóházai erdőben - kiránduló gyermekek egy akasztott emberre akadtak, kinek teste már oszlásnak indult. Személyazonosságát miiid- ezideig nem -sikerült megállapítani. — Vesz- verésen egy ottani gazdálkodó afeletti elke­seredésében. hogy felesége elvált tőle, a szé- napadláson felakasztotta magát. Mire észre­vették, már halott volt. — (Fölmentő ítélet Sörös Béla izgatást ügyében.) Losoncról jelenti tudósítónk: ■ A besztercebányai törvényszék szombaton tárgyalta Sörös Béla losonci református lel­kész izgatási ügyét és a terhére rótt vád alól felmentette. — (Landau gyilkosai a kúria előtt.) Bu­dapesti szerkesztőségünk távirati jelentése: A kúria Landau gyilkosainak ügyében hozott táblabirósági Ítéletet megváltoztatta és-Sí­post ötévi, Ruzicsot háromévi és hathavi, Dobót kétévi és hathavi fegyházra, Becker Istvánnét pedig háromhónapi fogházra Ítélte. — (Házasság.) Kedden, e hó 18-án dél­előtt fél tizenkettőkor tartja esküvőjét Prá­gában a Szent Henrik templomban Weisz Jenő báró, néhai Weisz Manfréd báró fia, Geitler-Armingen Anniéval. — (Károlyi Londonban.) Londonból je­lentik: Károlyi Mihály gróf, aki eddig Ragu- zában tartózkodott, tegnap reggel Londonba érkezett. Itt tartózkodásának célja isme­retlen. — (Rablótámadás a gaisai plébános el­len.) Rimaszombati tudósitónk táviratban je­lenti, hogy a nógrádmegyei Galsa község plébánosát e hó tizenötödikén éjjel lakásán rablók támadták meg s több fejszecsapással életveszélyesen megsebesítették. A plébánia épületét kirabolták. A plébános állapota igen súlyos s teljesen reménytelen. A rablók után erélyesen nyomoz a csendöiség. ___5

Next

/
Oldalképek
Tartalom