Prágai Magyar Hirlap, 1923. szeptember (2. évfolyam, 198-221 / 351-374. szám)

1923-09-01 / 198. (351.) szám

Választási küzdelem írta: Fleischmann Gyula dr„ a keresztény- szocialista párt főtitkára. Kassa, augusztus 31. Még nem alkothatunk magunknak tiszta képet a választás kimenetelére vonatkozóan, mert csak most kezd kialakulni az agitáció és a pártok harca. A kormánypártok azon a napon fejezték be munkájukat, amikor kiírták a választáso­kat. Kormánypártok alatt én itt csak a rol- nicka stranát értem, mert hiszen ez a párt vette fel egész Szlovenszkón a küzdelmet az ellenzék ellen s két hónapi szakadatlan mun­kával dolgozta be magát agitátoraival és mindenekelőtt a közigazgatás rendelkezésére álló hatalmas apparátusával. Az ellenzéki pártoknak úgyszólván csak napok állanak a rendelkezésükre és ezen idő alatt olyan em­berfeletti munkát kell elvégezniük, aminőre alig akad még példa valahol. A választások, amelyeket az általános, titkos választójog alapián ejtenek meg, való­ban nagyszabásúak lesznek. Millió és millió szavazatról és sok ezer jelöltről van itt szó. Minden városban és minden községben felállítják a pártok a maguk jelöltjeit s min­denütt. a legkisebb falucskáig a pártok vias­kodnak egymással A választási törvény meglehetősen komplikált s a választóközönség jórésze úgyszólván meg se tudja érteni ezt a válasz­tási rendszert, amelyet most próbálnak ki először Cseh-Szlovákiában. A kormány fölénye óriási a mostani köz­ségi választásoknál és csak ennek az óriási fölényének fogja köszönhetni, ha megsemmi­sítő vereség nem fogja érni. A törvény ismertetésére és technikai előkészítésére — s ez a két dolog a legfon­tosabb — az ellenzéknek úgyszólván egy hetet hagytak. Egy hetet, amely alatt ki kell oktatni minden községben a választókat. De még ha az előrelátó vezetők ezt előre el is végezték volna, akkor is. mi az egy hét arra, hogy minden egyes faluban összeállítsák a jelölő­listákat. megszerezzék az aláírásokat és a nyilatkozatokat s a kioktatott helyi pártmeg- hatalmazott kezébe összegyűljenek a helye­sen kiáirtott választási okmányok, akinek azokat ugyanazon a héten belül át is .kell adni a választási megbízottnak. Ezzel szemben a kormánypárt, amely­nek két hónap állott rendelkezésére, min­denütt felhasználta a jegyzői kart és azokkal készíttetett el mindent. Ilyen óriási előnnyel szemben csak Szlo- venszkó őslakosságának törhetetlen szelle­me állott ellent, amely mindenütt a lehetősé­gig szembeszáll a hatalommal és a kor­mánnyal. A választás tehát tulajdonképpen ezen a héten dől el. Ha az ellenzék elkészül a jelölő­listákkal szeptember 2-ig, akkor győztünk. Mert ahol ellenzéki lista lesz fe'állitva, ott biztos a győzelem. A kormány közegei ama községekben ahol a kormány minden igyekezete hiábava­lónak bizonyult, ravasz fogass il községi semleges listákat állítottak össze „községi érdek“ jelszóval, hogy az ellenzéki győzel­met ezekkel a semleges listákkal ellensúlyoz­zák. Ez kétségtelenül ravasz és ügyes trükk volt, de nekünk módunk lesz ezt a trükköt is ártalmatlanná tenni. Az ellenzék jelszava „sehol el nem fogadni, alá nem írni a semle­ges listákat". Gyűlésekre, felvonulásokra nincs már idő. Itt különben is csak a jól megszervezett pártok tudják felvenni a harcot. A szervezet­ion tömegek szétforgácsolódnak, ide-oda kapkodnak és alul maradnak. Ha meggondoljuk, hogy ennél a válasz­tási küzdelemnél nem a tömegekre gyakorolt szuggesztiv hatás, hanem a pártideológia és az egyéni megdolgozás, a házról-házra való kilincselés és agitáció fegyverei mérkőznek, hogy minden pártembernek egyúttal agitá­tornak is kell lennie s százezrek viaskodnak millió szavazatokért, akkor tisztába jövünk azzal, hogy itt az ellenzéknek egy titáni har­cot kell vivmia a kormány s az ennek rendel­kezésére álló pénz- és hatalmi eszközök ellen. Szeptember 2-án zárul le a választási harc első etappeja. A kormány lázasan figyel az ellenzék munkájára és ma még nem tudjuk, mi a terve a jövő hétre, amikor a hatóság a jelölőlistá­kat szortírozni és a bizottságokat összeállí­tani. fogja. És nem tudjuk mi lesz az utolsó héten, amikor kiosztja a szavazólapokat és a szavazók az urnákhoz mennek. Ez az első választás tulajdonképpen csak iskola lesz a nép széles rétegei számára, amelynél a tájékozatlanságot és tugatlansá- got a kormány kihasználja. Igazában csak a második választásnál fogunk majd beszél­Róma, augusztus 31. (Római tudósítónk távirata.) -Mussolini szilárdan el van határozva, hogy Görögor­szágot minden eszközzel elégtételadásra kényszeríti és végrehajtatja vele az olasz ultimátum követeléseit. Olasz kormánykö­rökben kijelentik, hogy ha a görög kormány az ultimátum követeléseit visszautasítja, Olaszország más utón szerez magának elég­tételt. Az olasz tengerészeti miniszter tegnap hosszasan tanácskozott Mussolinivel. A ró­mai lapok a hadügyminisztérium lázas tevé­kenységéről számolnak be. Nápolyi és to- renti jelentések szerint csaknem az egész olasz hajóhadat mozgósították. Több hajóosztag lepecsételt parancs­csal, teljes harci készültségben a görög partok előtt áll. A hajóhad többi része in­dulásra kész az olasz kikötőkben. Az Epoca jelentése szerint már megkezdődött az olasz gyalogság és egészségügyi csa­patok behajózása. Az olasz hivatalos körök csak két lehe­tőséget ismernek el. Görögország vagy elfo­gadja, vagy visszautasítja az olasz követelé­seket. Az olasz kormány el van határozva, hogy nem bocsátkozik vitába az ultimátum­ról. Ha a görög kormány ki nem elégítő vá­laszt ad, még ma éjszaka megteszi Olaszor­szág a megfelelő ellenrendszabályokat. Mind­jobban terjed az a bír, hogy Olaszország megszállja Korfu szigetét és szükség esetén blokád alá veszi Görög­országot. A fascizmus hivatalos lapja, a Popolo d'Italia, valamint a Qiornale d'Italia kijelenti, hogy Olaszország energikus magatartása Görögországgal szemben intelmül szolgálhat a többi Balkánállamok számára is. Az olasz kormány fölszólította a sajtót, hogy a had­sereg és a hajóhad mozdulatairól ne közöljön híreket. A kormány tilalmát megszegő lapo­kat be fogják tiltani. Az olasz kormány pá­risi követe utján közölte a francia kormány­nyal, hogy semmi eszköztől sem fog vissza­riadni és teljes elégtételt szerez Görög­országtól. Róma, augusztus 31. Az Athénből érke­zett jelentések szerint a görög kormány köz­vetlenül az olasz ultimátum kézhezvétele után azzal a kérelemmel fordult az angol hetni demokratikus választásokról. Sohasem lesz Cseh-Szlovákiában olyan kedvező 'helyzete a kormánynak, mint most. A választási harc a legintenzivebb talán Keletszlovenszkón, ahol a kormány különös 'súlyt helyezett a győzelemre, miután itt a keresztényszocialista pártnak erősen kiépí­tett szervezetei vannak. Csak a választás után fogjuk a nyilvá­nosságra hozni mindazt a sok cselvetést, erőszakosságot és nehézséget, amelyekkel meg kellett küzdenünk. Már most is nagyon sok tanulságot von­hatunk le a jövőre nézve. Mindenesetre tisztán fogjuk látni a pár­tok erőviszonyait és azt, hogy kikre számít­hatunk a további küzdelemben. Népünk tömegei ma bizakodással néznek a választások elé s a pártapparátus ember- feletti munkával dolgozik egy kitünően fel­szerelt, túlnyomó számú ellenséggel szem­ben, amelyből azonban hiányzik a meggyő­ződés, az igazságban való rendületlen hit és a győzelem biztos tudata. kormányhoz, hogy lépjen közbe az olasz kormánynál az olasz követelések enyhítése érdekében, különösen azokban a kérdések­ben, amelyek a görög szuverénitásnak saját országában való megsértését jelentenék. A görög kormány fölajánlotta, hogy az egész kérdést a népszövetség elé terjeszti döntés végett. A görög kormány válaszát az olasz- ultimátumra lázas érdeklődéssel várja az olasz főváros még ma estére. Olaszország el van határozva, hogy Görögországnak minden kísérletét, hogy időt nyerjen, meg­hiúsítja és nem akceptál semmiféle kifogáso­kat. Hivatalos helyen kijelentik, hogy Olasz­ország kategorikus kijelentéseit a helyzet komolysága szülte, tehát azok nem lehetnek alkudozás tárgyai. Ha a görög kormány vo­nakodik az olasz kormánynak azonnal elég­tételt adni, akkor az olasz kormány el van határozva, hogy Olaszország nagyhatalmi presztízsének és méltóságának védelmére megteszi a szükséges ellenrendszabályokat. Athén, augusztus 31. A görög kormány válaszjegyzékét már nagyjában megszöve­gezték. A görög jegyzék kijelenti, hogy az olasz jegyzék Görögországra nézve meg­gyalázó föltételeket tartalmaz. A jegyzék hangsúlyozza, hogy a görög kormány haj­landó minden méltóságának megfelelő elég­tételre és minden józan kártérítésre, azonban megtagadja a diplomácia eddigi történeté­ben példátlanul megalázó föltételek telje­sítésé'-. A görög’ jegyzék Athén, augusztus 31. (Római tudósítónk távirata.) A görög válaszjegyzéke, tegnap este adták át Rómában. A jegyzék igazság­talannak jelenti ki az olasz kormánynak azt az állítását, hogy a görög kormány felelős a gyilkosságért. A görög kormány nem telje­sítheti az olasz szóbeli jegyzék 4., 5. és 6. számú követeléseit, amelyek Görögország becsületét és szuverenitását sértik. A görög kormány kész azonban a következőket tel- zesiteni: 1. A görög kormány a legmesszebbmenő módon, hivatalosan sajnálatát fejezi ki az eset fölött az olasz kormánynak. E célból az athéni olasz követ fogadni fogja Athén kato­nai állomásparancsnokának a látogatását. 2. A görög kormány a merénylet áldoza­tainak lelkiüdvéért misét celebráltat az athéni Görögország megtagadta a fö olasz Követeléseit teljesítését Olasz hajóhad a görög partok előtt —• Megkezdődött az olasz gyalogság behajóózása — Olaszország megszállja Korfut és blokálja Görögországot katolikus katedrálisban. A misén a kormány Összes tagjai részt vesznek. 3. A mise napján az olasz lobogó előtt a következő módon fognak tisztelegni: az athéni helyőrség egy osztaga az athéni olasz követség elé vonul s tiszteleg az olasz lobogó előtt. 4. Az áldozatok koporsóinak Prevesaban való behajózása az ünnepélyes katonai tisz­teletadás formái között fog megtörténni. A görög kormány hajlandó méltányossági szempontból az áldozatok családjait megfe­lelő kárpótlásban részesíteni és szívesen egyezik bele Perone olasz ezredes közremű­ködésébe a görög nyomozó hatóságok mun­kájánál. Athén a népszövetség elé terjeszti az ügyet London, augusztus 31. (Londoni tudósí­tónk távirata-) Az angol politikai körök az Olaszország és Görögország között fejlődött konfliktus iránt nagyobb érdeklődést mutat­nak, mint a Ruhr-akció világproblémája iránt. Az Athénból érkezett eddigi jelentések sze­rint a görög kormány kijelenti, hogy szilár­dan el van határozva, hogy Olaszország megalázó föltételeit semmiesetre sem telje­síti. Athénben az az eszme merült föl, hogy a súlyos konfliktus elintézése érdekében a nép- szövetséghez fordul a görög kormány, hogy elkerülje a további komplikációkat. A balkáni államok beavatkoznának a háborúba London, augusztus 31. Mussolini ultimá­tuma Görögországhoz a hivatalos helyeken és a politikai pártoknál a legkedvezőtlenebb és legnyugtalanítóbb benyomást tette, éppen úgy, mint 1914-ben Ausztria-Magyarország Szerbiához intézett ultimátuma. Az esti lapok föltűnő címekkel uj háborús veszedelemről írnak. Föltételezik, hogy ha Olaszország fegy­verrel erőszakolná ki Görögországtól ultimá­tuma minden betűjének teljesítését, nem csupán a balkáni államok és Török­ország, hanem Anglia és Franciaország is élénken föllépnének e kísérlet elíen. Londonban és Párisban erős bajiam je­lentkezik arra, hogy Olaszország diktátorát annak a tudatára ébresszék, hogy Anglia és Franciaország nagyon is abban a helyzetben vannak, hogy ügyeiket Olaszország félre- tolásával intézzék és egyöntetűen el vannak határozva, hogy nyomatékosan föllépjenek minden oly kísérlettel szemben, amely alkal­mas arra', hogy a robbanóanjraggal telített világot újra lángba borítsa. Olaszország erősíteni akarja földköziíengeri pozícióját Berlin, augusztus 31. A német sajtó élén­ken foglalkozik az olasz ultimátummal. — A Berliner Tageblatt az ultimátum hátterében Olaszországnak azt a célját látja, hogy ki­terjessze és megerősítse hatalmi állását a Földközi Tengeren. A lap összehasonlítja a mostani helyzetet az 1914. évivel és Német­országnak a háborúban való bűnösségével. — A Lokalanzeiger utal arra, hogy a jelen eset­ben csak egy katonai bizottság meggyilkolá­sáról van szó, az eset tehát nem olyan sú­lyos, mint 1914-ben volt, amikor a monarchia trónörökösét gyilkolták meg. Ha a világ el­ismeri most Olaszország jogát, hogy érvényt szerezzen az ultimátum követeléseinek, ak­100 cseD-szl. koronáén fizettek ma, augusztus 31-én: Zűriekben 16.3125 svájci frankot Budapesten 56 500.— magyar koronát Bécshen 208000.— osztrák koronát Berlinijei) 30523500.— német márkát jgr évfolyam 198. (351.) szám. I r Prága, szombat^ 1^ f Főszerkesztő: A Szlovenszkói és Ruszinszkói Szövetkezett Ellenzéki Pártok Felelős szerkesztő: PETROGALLI OSZKÁR dr. politikai napilapja FLACHBARTH ERNŐ dr.

Next

/
Oldalképek
Tartalom