Prágai Magyar Hirlap, 1923. augusztus (2. évfolyam, 172-197 / 325-350. szám)

1923-08-29 / 195. (348.) szám

3 Szerda, augusztus 2V. Véres vasárnap Hoücson A szlovák néppárt gyűlése — Tizennyolc sebesült Pozsony, augusztus 28. A szlovák néppárt vasárnap népgyülést tartott Holics főterén, amelyen az előre meg­állapított program szerint Hlínkána-k és Tu- kának, a Slovák szerkesztőjének is beszédet kellett volna mondani. Holicson a szociálde­mokraták szombaton értekezletet tartottak, amelyen elhatározták, hogy a Hlin-ka-párt gyűlésén, mint hallgatók fognak részt venni és annak befejezte után szintén gyűlést tar­tanak. Vasárnap Holicsra érkezett Juriga és Machácsek főtitkár, akiket rengeteg vidéki feketeinges választó követett. A feketeingese- ket Hudec katonai vezényszóval, szakaszok­ban vezette a szónoki emelvény elé. Juriga keresztény üdvözlettel nyitotta meg a gyű­lést, de alig, hogy elkezdett beszélni, vereke­dés támadt, amelyet állítólag egy feketeinges kezdett meg azzal, hogy a szónoki emelvény mellett álló egyik munkás kezéből kitépte a „Bojovnik“ cimü szociáldemokrata hetilap néppártellenes agitációs számát-A néppártiak a jelenlévő szociáldemokratákat kiverték. A rend helyreállítása után Juriga folytatta be­szédét és kifejtette azt, hogy Szlovenszkó : fölszabadításában nagyobb érdemei vannak. ! mint Hodzsának és Srobárnak. — Az autonó­mia híveinek még a haláltól sem szabad fél­niük — mondotta —, mert csak akkor sike­rül a mai helyzetből jobb helyzetbe jutni és a mai helyzetben háromszorosan halálra van ítélve Szlo­venszkó: felekezeti halálra, mert a csehek elveszik a szlováktól a hitet és a keresz­tet, gazdasági halálra, mert a csehek elve­szik a szlovák kenyerét, nemzetiségi ha­lálra, mert a csehek azt mondják, hogy a szlovákság a majomtól származik és egy cseh kijelentette, hogy a szlovákság fejlő­désben száz esztendővel mögötte ál! a majmoknak Is. Ekkor huszonnégy csendőr érkezett oda., akiket a holicsi járási főnök hivatott. A csendőrség lezárta a térre vezető utcákat és a csendőrség vezetője Jurigát a gyűlés befe­jezésére szólította föl. Juriga nem akart ele­get tenni a csendőrség felszólításának, erre dulakodás támadt és a csendőrök revolve­rekkel kény szeritették Jurigát a fölizgatott közönség lecsillapítására. A munkásság ezalatt a csendőrkordonon belül improvizált szónoki emelvénnyel tar­totta meg a gyűlését, amelyen Kormán, a Robotnicky Noviny szerkesztője és Prikrilia holicsi sztaroszta is részt vett. Hivatalos jelentés szerint a holicsi véres vasárnapnak tizenkét könnyű és hat súlyos sebesültje van. Elkeseredett karc a niszinszkoi hivatalos nyelv körül Pesek szembeszáll! a ruszinok vezetőivel. — Egy kierőszakolt bizalmi nyilatkozat Ungvár, augusztus 28. (Rusziűszkói szerkesztőségünktől.) Az alatt mig gazdasági és politikai téren a ru­szinok között a legnagyobb egyetértés ural­kodik, úgy hogy a Volosin-Brascsajkó-féle frakció is az uj ruszin párttal egységes listán szavaz a ruszinszkói hivatalos nyelv kér­dése körül elkeseredett harcok dúlnak. A harcolók egyik fele az uj ruszin párt a másik fele Pesek tanügyi referens és kis­ded tábora. A tanügyi referens magasabb po­litikai célt szolgál azzal, hogy a ruszin nyel­vet egy Pankievics-féle ruszin-ukrán egy­veleg nyelvtan segítségével át akarja for­málni olyanná, hogy az a nagyorosz nyelv­től teljesen elüssön és inkább a szlovák és cseh nyelvhez váljék hasonlóvá. Ezt a ter­vet Pesek minden áron keresztül akarja vin­ni és szembeszáll minden ellenakcióval, igy a tanítóság egységes fellépésével is. A tanítóság memorandumban fordult az iskolaügyi minisztériumhoz, melyben a Pan­kievics-féle nyelvtan elvetését és a nagy­orosz , mint irodalmi nyelv bevezetését kí­vánták. Alig érkeztek haza Prágából a tanítóság kiküldöttei, Pesek azonnal hozzáfogott a „renitenskedők“ között a tisztogatás munká­jához és elsősorban rendeletet bocsátott ki, mely szerint kötelezi a tanítóságot, hogy az általa kijelölt Pankievics nyelvtan alapján tanitson. Aki nem engedelmeskedik, azt fe­gyelmi alá vonja, vagy legjobb esetben át­helyezteti. A tanítóság memorandumával szemben pedig magához hivatott egyes tan- íérriakat és ellennyilalkozato-t Íratott alá ve­lük, melyben azok a tanügyi referens eljárást! augusztus 25-ére Munkácsra, hogy a párt ve-j és nyelvpolitikáját magukévá teszik. j zérei és Pesek között a nyelvi kérdésre néz- j A tanügyi referns eljárása ellen akcióba i ve az elvi álláspontok tisztáztassanak, lépett a Párpátorosz Földmives Köztársasá- j Augusztus 27-ére, hétfőre a tanügyi re-1 gi Párt vezetősége is, hogy véget vessen a ferens tanfelügyelői és középiskolai igazga- nyelvi harcnak. A nagyorosz havatalos j tói értekezletet hívtak egybe, hogy a fent nyelvnek pártja már olyan nagy, hogy ezzel: említett bizalmi nyilatkozat alapján nylvi po- még Pesek sem veheti fel sokáig a harcot, j Etikáját mos már végleg szentesítse. Éppen emiatt hívta meg a Kárpátorosz Föld-j Az érdekes küzdelem elé az egész ru- mives Köztársasági Párt a tanügyi referenst szín közvélemény igzatott érdeklődéssel néz Szeptemberben i@f pMiffái a mmm liléiéit! Az országot pénzügyi ellenőrzés alá helyezik — Olaszország nem tűri Magyarország leigázását — A kisantant sem ellenkezik — Ulain ellen megszüntették az eljárást Budapest, augusztus 28. (Budapesti szerkesztőségünk telefonje­lentése.) A belpolitikai események teljesen eltörpülnek és az ország közvéleménye fo­kozott érdeklődéssel tekint a népszövetség genfi tanácskozása elé. Általános a meg­győződés, hogy Magyarország sorsdöntő na­pok előtt áll. A legújabban érkezett hírekből arra lehet következtetni, hogy a magyar kölcsön ügye a lehető legjobban áll és kül­földi lapjelentések nyomán bizonyosra ve­hető, hogy'” az olyannyira nélkülözhetetlen kölcsönt a magyar kormány még szeptem­berben megkapja. Magyarország pénzügyi biztost kap Az United Express jelenti Parisból: Biz­tosra vehető, hogy a magyar kölcsön ügye szeptemberben dűlőre jut. Kétségtelennek tartják, hogy a jóvátétel! bizottság szepíem- béri ülésén revízió alá veszi júliusi határoza­tát és a zálogjogokat olyan föltételekkel füg­geszti föl, amelyekhez a magyar kormány is hozzájárulhat. Eszerint Magyarország pénz­ügyi ellenőrzés alá jut, ez ellenőrzés keretei azonban nem haladják meg az Ausztriánál is alkalmazott ellenőrzés föltételeit. A kisantant ellenzése szünöben van és nem csinálnak tit­kot abból, hogy a kisantant befolyása az utóbbi hónapokban, különösen a kölcsön kér­désében, csökkent. A nagyhatalmak tudatára jutottak annak, hogy hiba volna a kérdés el­intézését tovább is halogatni. A jóvátételi bizottság határozata után Magyarország megkapja a kért kölcsönt, hogy pénzügyeit átszervezhesse, önálló jegybankot áliltson föl és államháztartását rentíbeszedhesse. A pénz folyósítását pénzügyi kapacitások már előre biztosítani kívánják és készek a meg­felelő összeget nyomban folyósítani. Ma­gyarországba semleges pénzügyi biztost kül- denének ki Zlmmermann ausztriai szerepkö­rének megfelelően. A pénzügyi biztos műkö­déséről jelentést tesz a népszövetségnek, a nagyhatalmaknak és a kisantanínak. A nép- szövetség messzebbmenő ellenőrzést aligha gyakorolhatna, mert a leszerelésről a béke­szerződések részletesen intézkednek. Mindez információ hitelességéről Bethlen István gróf miniszterelnök a népszövetség genfi ülésén meg fog győződni. A kérdést még hivatalo­san nem tűzték a népszövetség napirendjére Páris, augusztus 28. Az Echo National Benes római útjáról írva megállapítja, hogy Benes utazása főképp a magyar kölcsön ügyével van összefüggésen. Azt hiszik, hogy Benes hajlandó volna fölkérni a népszövet­séget, hogy ugyanazt tegye, ami Ausztria esetéiben történt, vagyis vegye át a magyar pénzügyek rekonstrukcióját. A magyar ál­lam helyzete nagyon komoly, ajánlatos, hogy a népszövetség Magyarország össze­omlását bármi módon megakadályozza. Két olasz lap prognózisa A római Tribün a és Impero Benes ró­mai utjának eredményeiről a következő pro­gnózist adjia: Magyarországot osztrák min­táira kölcsönhöz juttatják, a Lengyelország és Cseh-Szlovákia közötti egyezség alapjait lerakják, uj olasz kereskedelmi szerződés készül, amely Olaszországnak megadja az .előbbi szerződésből hiányzó garanciákat és privilégiumokat. Az olasz és a balkán kérdés is szőnyegre kerül. Röviden összefoglalva: a dhigii palotáiban fejeződik be a szimajai ér­tekezlet. A Duna-medence békéje elképzelhetetlen Magyarország gazdasági újjáépítése nélkül Benes római utjavai az olasz lapok kö­zül különösen a Tribuna és az Idea Nádo­raié foglalkozik. Az Idea. Nazionale, mely külpolitikailag a Saséizmussal fuzionált nacio­nalista párt szócsöve, méltatja azt a jelen­tős .helyzetet, amelyet Benes az európai kon- oertben magának megteremtett. A lap sze­rint Benes és Mussolini közötti tárgyalások legfontosabb tárgya Magyarország, melynek függő kérdéseit a Franciaországtól támoga­tott kisantant éppen úgy politikai problémá­vá változtatta át, mint ahogy azt 'az osztrák problémánál tette. Az Idea Nazionale abban látja Benes római utjának főfeladatát, hogy az Benesnek alkalmat nyújt Magyarországot a szimajai konferencia határozatairól fölvilá­gosítani, mely határozatokat a hivatalos ko- münikék ellenére is több tekintetben ho­mály borit. Magyarország pénzügyi szaná­lásának tervét az olasz politikai körök az angol-olasz javaslat alapján tartják csak megvalósíthatónak. A Benes és Mussolini közötti tárgyalások főképpen a magyar köl­csön körül fognak forogni, melyet a kisan­tant politikai problémának tüntet föl. A kis­antant nem tudja soha megbocsátani Ma­gyarországnak, hogy Magyarország meg­őrizte nemzeti szellemének egységét. A lap hangsúlyozza, hogy elérkezett az idő a hely­zet tisztázására. Európának a Duna mentén szüksége van n békére, ami elképzelhetetlen Magyaror­szág gazdasági újjáépítése nélkül. A kisantantnak nincs megengedve, hogy úgy járjon el Magyarországgal szemben, mint ahogy azt Franciaország Németország­gal tette. Úgy látszik, hogy Benes londoni ut­jának tanulságai után egy kevés vizet öntött magyarellenes borába. Benesnek alkalma volt meggyőződni, hogy van egy nagyhatalom, amely nem tűrné e! Magyarország leigázását. Magyarországnak minden ellenőrzéstől - menten lehetővé kell tenni, hogy megmene­küljön a fenyegető összeomlástól. Az olasz politika eme főpontját Benes Rómába érke­zésének napján még egyszer alá kell huzni. Bizonyos, hogy Mussolini sem fogja eltitkol­ni Benes előtt, mert ez egész Olaszország szilárd akarata. Angol lap a magyar kölesemért London, augusztus 28. A Nation a ma­gyar kölcsön ügyével foglalkozva annak a reményének ad kifejezést, hogy a Magyar- ország pénzügyi fel-segítésére vonatkozó fel­hívás eredménnyel fog járni. Magyarország közvetlenül a népszövetséghez fordult s a kérdés eldöntésénél Qenfet választotta ki, hol a légkör sokkal kedvezőbb akciója szá­mára. Ha Budapest Párisihoz intézett kérése nem volna eredményes, remélhető, hogy Genfben nyomást fognak gyakorolni Párás­ra. A népszövetség természetesen csak úgy megy bele a magyar kölcsönü-gy megoldásá­ba, ha Magyarország megerősíti szerződéses kötelezettségeit, mint*'az Ausztria esetében történt. Franciaországnak nem érdeke, hogy Magyarország újjáépítését megakadályozza, vagy ellenezze, remélhető tehát, hogy a ma­gyar kölcsönügy eredményes megoldást nyer. A marienbadi konferencia és Benes útja azt mutatja, hogy a kölcsönügy még nincs lezárva. A nagyantant megérteti a kis- antanttal, hogy a magyar kölcsön feltételeit nem teheti elfogadhatatlanokká a Magyaror­szág szuverenitását sértő ellenőrzési ter­vekkel. Az angol sajtó különösen a katonai ellenőrzés kérdésében nem hajlandó enged­ményekre a kisantanttal szemben és azt Ír­ja, hogy Magyarországnak minden szuveré- nitását sértő beavatkozást még gazdasági nyomorának vállalása révén is vissza kell utasítania. Miért utazik Besies Mussoliuihez Prága, augusztus 28. A Tribuna miai ve­zércikkében Benes olaszországi útijával fog­lalkozik és arra a kérdésre, hogy miért uta­zott Benes eddig csak Parisba és Londonba, azzal felel, hogy Benes utazásai a ném-ej és orosz problémával állottak összefüggésben. A két probléma pedig elsősorban Francia-or­szágot és Angliát érdekli. Amikor az osztrák kérdés került szóba — írja a lap —, akikor közvetlen tárgyalásokat folytattak az Ausz­tria sorsában érdekelt Olaszország diploma­táival is, most pedig, amikor a magyar köl­csönről van szó, anni megint csak Olaszor­szág érdekszférájába tartozik, szükségesnek mutatkozott, hogy Benes Rómába utazzon. Olaszország mindig rokonszenvvel viselte­tett Magyarország iránt és ez a főoka an­nak, hogy Rómában Benesnek személye­sen kell megjelenni. A cseh-szlovák kül­ügyminiszter ki fogja fejteni Mussolini előtt Cseh-Szlovákia és a kisantant állás­pontját, amely megegyezik Olaszország álláspontjával abban, hogy meg akarja szerezni Magyarország részére a nemzet­közi kölcsönt úgy, mint ahogy azt egy esztendővel ezelőtt Ausztria részére tette. Benes már jártas a hasonló helyzetben és valószínű, hogy Mussolinival könnyen fog megegyezni. A magyar kölcsön kérdése azonban nem a kizárólagos célja Benes uta­zásának. Benesre szükség volt Pálosban, a cseh-szlovák francia szerződés tárgyalása­kor és szükség van rá most Rómában is, ahol -szintén gazdaságpolitikai kérdések fog­nak szábakerülni. Az Olaszországgal köten­dő kereskedelmi szerződés Cseh-SzJovákiára nézve is nagyon fontos. A régi kereskedelmi kapcsolat a háború kitörésekor megszűnt. A trieszti kikötő forgalmát főiképpen a cseh ipar tette élénkké s azóta pedig, hogy a cseh szállítmányok elmaradtak, a -trieszti kikötő forgalma megszűnt. Olaszországnak nemcsak kereskedelmi, hanem politikai érdeke is, hogy a trieszti kikötő forgalmát felélénkítse. A Tribuna ezután Benes genfi utazásáról ir s annak a véle­ményének ad kifejezést, hogy noha Beth­len gróf szintén Genfben lesz, a Benes— Bethlen-találkozás nem Genfben fog meg­történni. Benes Rómába érkezett Páris, augusztus 28. A Chicago Tribüné jelentése szerint Benes cseh-szlovák külügy­miniszter tegnap Rómába érkezett éis ma tárgyalni fog Mussolinivc!. Apponyi a Bethlen-Benes találkozásról Apponyi Albert gróf a Bethlen-Benes ta­lálkozásról igy nyilakozoíi: — A miniszterelnök külföldi utazásáról remélem, hogy nem igaz az a hir, hogy ő Prágába megy. Fontos, hogy Benessel olyan megállapodás jöjjön létre, amely ránk nézve -hasznos. De ennek úgy kell megtörténnie, hogy ne alázkodjunk meg előtte s mint egyenlő felek tanácskozzanak. Kállay elkíséri Bethlent Hir szerint a miniszterelnököt Kállay Tibor pénzügyminiszter is elkíséri genfi útjára. Bethlen Budapesten A miniszterelnök holnap Budapestre ér­kezik és ia hét végén Gen'fbe utazik. A nemzetgyűlés ülése A -nemzet-gyűlés inai ülését délelőtt fél­tizenegy órakor nyitotta meg Huszár Károly áléinak. A napirend értelmében folytatták a tisztviselőik létszámcsökkentéséről szóló ja­vaslat tárgyalását. Baross János (pártonkivüli): Támad­ja a javaslatot és különösen a csonka vár­megyék egyesités-e ellen íog-lalLállást. A nemzetgyűlés ezután -az üuök indítvá­ny ám a lausanmei békekötés alkalmából a tö­rök nemzetgyűlést táviratilag üdvözölte. Az ülés tart. Hí agési életre né!# óra

Next

/
Oldalképek
Tartalom