Prágai Magyar Hirlap, 1923. június (2. évfolyam, 122-145 / 275-298. szám)

1923-06-02 / 122. (275.) szám

Szombat, Junius 2. Ple^íöíáSiéíSí a ráüfosszemmaiiáiyi ^5i3€g|ö?|íS8íosság áídozataít Tóth-Molnár József, a cínkotai bádogos II. — „Nagyszerű amerikai tyúkot fogtam .. Budapest, junius 1. (Budapesti szerkesztőségünk telefonje­lentése.) A rákosszentmihályi gyilkosság ügyében döntő fordulat állott be: megtalál­ták a tömeggyilkosság négy áldozatának holttesteit. Tóth-Molnár József harmadnapra a rendőrségen bevallotta, hogy kiirtotta az egész Lakman-családot. Tóth-Molnárt a rendőrség átkisérte a rákosszentmihályi via házmesterlakásába, ahol Tóth-Molnár, a padló közepére mutatva, megjelölte a holt­testek helyét. Ásatás közben először Lakman • 'András messze! leöntött tetemét találták meg. A gyilkos ezután a villa udvarában lévő virágágyhoz vezette a munkásokat, ahol egy félméternyire a föld alatt megtalálták Kö- vesné összekötözött holttestét. Tóth-Molnár- lakásán házkutatást tartot­tak, számos ékszert találtak, amelyekről megállapították, hogy a Lakman-családból valók. A Kiss Béla-féle bűnügy óta, amikor bádoghordókban hét női holttestet találtak, nem volt az országban hasonló bűneset. Tóth. aki füszerkereskedősegéd volt Buda­pesten, az Országhűz-kávé-házban ismerke­dett meg az öreg Lakman leányával, Köves Lőrincnével, aki családostól érkezett haza Amerikából. Tóth ismerőseinek nevetve di­csekedett: „Nagyszerű amerikai tyúkot fog­tam, hét milliója van, a szeretője leszek és kifosztom a szép Kövesnél." Vallomása sze­rint egy alkalommal Köves-nevei, aki szere­tője volt, civakodásra került a sor, dulako­dott az asszonnyal, dulakodás közben bero­hant a fiú, mire Tóth mindkettőt fejbe lőtte, a holttesteket bádoghordókba helyezte s el­ásta a villa verandája előtt lévő virágágyak alá. Az örek Lakmannét, aki az eltűntekről érdeklődött, zsineggel fojtotta meg s azután Kispestre szállította ki, ahol régi lakásán, Rózsa-utca 31. szám alatt, a ház földszintjén lévő szerszámkamrában elásta. Érdekes, hogy Tóth vallomása szerint az öreg Lak- mant, mivel civakodó természetű volt, a két asszony ölte meg és a villa disznóóljában földelték el, örökmécsest égettek és állan­dóan imádkoztak érte. Q®GQQQ&QQ®Q8Q®£@9QQQG&GQQ6®GQGQQ’ A Hlinka-pör hullámai, Pozsony, junius 1. (Saját tudósítónktól.) A pozsonyi esküd­tek kedden elhangzott verdiktje és az es- küdtbiróságnak e verdikt alapján meghozott ítélete túlnőtt a bírósági események jelen­tőségén és nagy politikai fontossággal biró eseménnyé fejlődött. A kormány félhivata­losa, a prágai Ceskó Slovenska Republikia is kénytelén megállapítani, hogy az ítélet job­ban megerősíti a szlovák néppárt helyzetét, amint azt az első pillanatban gondolni lehe­tett volna. A közvélemény érthető idegességgel várja, hogy az a két miniszter és két kor­mánypárti politikus, akik fölött az esküdtek akkor, amikor Hiinka Krisztinát fölmentet­ték, olyan lesújtó Ítéletet hoztak, mikor fog­ják levonni a következményeket, • amelyek­nek a dolgok természetes rendje mellett úgy kellene alakulniok, hogy örökre letűnnek a politikai élet porondjáról. A mai napig nem következett be Markovics Iván és Hodzsa Milán lemondása. Sröbár Lőrinc mélysége­sen hallgat.. Déren Iván pedig mellékvágá­nyokra szeretné terelni az ügyet, amikor va­lamennyi pozsonyi lap nyiltterében közle­ményt helyezett eh amelyben Lábay Lajos ér. szlovák néppárti képviselőt, Hl'inka ■Krisztina védőjét „aljas rágalmazónak" és közönséges gazembernek" nevezte. Termé­szetes, hogy Dérer e kijelentésének még sú­lyos következményei lesznek. A pozsonyi kormánylapok jobb ügyhöz . méltó buzgalommal keltek ki a bíróság ítéle­te ellen és szervilizmusukban odáig mentek, hogy az állami ügyészség kénytelen volt őket elkobozni. így elkobozták a Robotnicke Novinyt, Dérer Iván lapját és a Slovensky Benőiket, Srobár Lőrinc szócsövét. Baj nél­kül úszta meg ellenben a cenzúrát a kor­mány pozsonyi német propagandalapja. Ez a lap 'az esküdteket kispolgári alakoknak ne­vezi, akiknek „agyára a klerikális terror fe­kete csuhája borul" és azzal magyarázza a verdiktet, hogy „nincs állami öntudattal bi­ró szlovák nemzet". Úgy látszik, nem ve­szi észre, hogy ezzel a megállapításával , mennyire árt annak az ügynek, amelynek szolgálatára komorandirózták. Dérerék veresége még teljesebbé vált azáltal, hogy a bíróság fölmentette Gellert Jenő dr. újságírót is, aki a Magyar Újságban leközölte a Slovák 1922. évi. híressé vált hm-véti cikkét. Dérer Iván. noha a lap annak 1 ideién leközölte helyreigazító nyilatkozatát, 11 mégis sajtó port indított a lap elven, amelynek nevében Gellért Jenő vállalta a felelősséget. Ezt a port szerdán délután három órakor tárgyalta az esködtbiróság Hrdina táblabiró eln ölelés évei A vádat Terebessy János ál­lamügyész képviselte, mig a védelmet Fii- redy ügyvéd látta el. A bíróság elutasította a védelemnek azt az indítványát, hogy a Iilioka-ügyhen hozott ítélet jogerőre emel­kedéséig napolják el a tárgyalást. így tehát megalakították az csküdtbiróságot, amely előtt a vádlott azzal védekezett, hogy a cik­ket egy kassai lapból vette át, amelyben az már erősen megccnzurázva jelent meg. Az 'ügyész vádbeszédében azt vitatta, hogy az esküdtek kedden voltaképpen arra az állás­pontra helyezkedtek, hogy Hiinka Krisztina nem szerzője a Slovák húsvéti cikkének (?). A védő viszont arra mutatott rá, hogy jogi abszurdumra vezetne, ha a cikk szerzőjét fölmentenék, annak átvevőjét pedig elítél­nék. Az esküdtek verdiktje alapján azután a bíróság este hét órakor fölmentette Gellért Jenőt a vád és következményei alól. A további fejleményeket kíváncsian várjuk. Hat korosztályt leszerel a török hadsereg. Konstantinápoly, junius 1. (Saját tudósítónk távirata.) Mivel a keleti konfliktus befejezettnek tekinthető, Törökország demobilizálja hadsere­gét. A legközelebbi napokban hat korosztályt bo­csátanak haza. Az ©ttoinám adósságok Lausanne, junius 1. Az ottomán adósság kuponjainak kifizetésére vonatkozó tárgya­lások megkezdődtek. Isméd pasa a török dele­gáció nevében ismételtein hangsúlyozta, hogy Törökország merni tud aranyban fizetni. A szövetségesek álláspontja az, hogy az ügynek e része csak a török kormányt és a kuponok birto'kossait érdekli. Szófiának nem tetszik Karagacs átengedése Szófia, junius 1. Echo de Bulgarie a gö­rög-török egyezményre vonatkozólag kije­lenti, hogy a megoldás Bulgária helyzetét nagyon megnehezíti, mert keresztezi azt a törekvést, hogy az Égei-tengerhez kiutat nyerjen. Karagacs éppen az Égei-tengerhez vezető ut közepén fekszik. koMsfaiitmápolyt kiüríts az antant. Lausanne, május 31. Az angol delegáció hiva­talos tárgyalások keretében megállapodott a töb­bi delegációval, hogy Konstantinápolyi hajlandók Letartóztatták a besztercebányai keresztény-szociális párt elnökét. Besztercebánya, junius 1. (Saját tudósitónktól.) Szerdán délelőtt íéltizkor megjelentek Mulicky Istvánnál, a besztercebányai keresztényszociális párt el­nökénél a csendőrség kiküldöttei és bejelen­tették, hogy házkutatást fognak tartani. Mu­licky a hatósági közegektől a házkutatást el­rendelő bírósági végzést követelte s kijelen­tette, hogy amig azt föl nem mutatják, nem engedi lakását átkutatni. Válasz helyett a je­lenlévő csendőrzászlós Mulickyt letartóz­tatta, Ezután megkezdődött a házkutatás, amely félíizenkettőig tartott. A csendőrök semmit sem vittak magukkal. Mulickyt, aki­nek letartóztatása a kassai törvényszék vizs­gálóbírójának végzése alapján történt, csü­törtök délután a kassai törvényszék foghá­zába szállították. Közvetlen kereskedelmi forgalom Németország és Oroszország között Berlin, junius 1. A litván-német tárgya­lásokat ma befejezték. A tárgyalások ered­ménye kielégítő. A két ország közötti ke­reskedelmi szerződést tegnap délután írták alá a külügyi hivatalban. — B. Z. am Mittag a szerződésről Írva megállapítja, hogy mig Lengyelország korlátot képez a német-orosz közvetlen kereskedelmi forgalom előtt, ad­dig a német-litván kereskedelmi szerződés helyreállítja a Németország és Oroszország közötti közvetlen kereskedelmi forgalmat. Véres kandakarcok Délszerbiában. Belgrád, junius 1. (Jugoszláviai szerkesz­tőségünk távirata.) Délszer hiúban mindgyak- rabban meg ismétlődn ek a szerb rezsimet fenyegető komitácsi bandák betörései. A Strumica kerületben szerb katonai osztag erős komitácsi bandára talált, melyet heves harc után csak tüzérség segítségével' tudott meg­futamítani. A komitácsi bandák vakmerősége olyan nagy, hogy egész falvakat megszólnak és a férfilakosságot besorozzák. A szerb lakosság körében óriási az elkeseredés a komitácsi bandák garázdálkodásai miatt. Kole- zow községben mialatt a községi tanács a községházán tanácskozott, a községházát komitácsi banda vette körül, mely a szerbek által kinevezett bírót és helyettesét letartóz­tatta, majd haditörvényszéket alakítva a jugoszláv állammal szemben tanúsított lojali­tás miatt halálra ítélték őket s a falu közepén felakasztották. Á litván semleges zónát megszállották. Vilna, junius 1. A litvánok megszállották a semleges zónának a nagyköveti tanács ál­tal Litvániának igért részeit. Az egyptomi nacionalistákat szabadlábra helyezték. Kairó, junius L Az egyiptomi naciona­lista párt internált tagjait szabadlábra he­lyezték. NAPiniREK — (A prágai meteorológiai intézet jelentése.) • Időjóslás: Meleg idő várható zivataros esőkkel. * t — (Személyi hír.) Pablo de Azcárate i egyetemi tanár, a népszövetség előadója a . népszövetség kiküldetésében ma Prágába . érkezett és innen egy-két napon belül Ru­■ szinszkóba utazik, hogy az ottani viszony o­■ kát tanulmányozza. — (A szatmári római katolikus püspök i Ungváron.) Ruszinszkói szerkesztőségünk je- . lenti: Junius 9-én nagy napja lesz Ungvár­■ nak. Ekkor érkezik meg Boromisza Tibor , Szatmár egyházmegyei római katolikus püs- ; pök, aki aggkora mellett szánta rá magát e ■ nagy útra, hogy sz egyházmegye e részében ■ oly rég nélkülözött bérmálást megtartsa. A . püspök látogatásáról és útprogramjáról bő- . vebben számolunk be. — (Bartók Béla püspöki beiktaíója.) Az újon­nan alakult kárpátaljai református egyházkerület első püspökét, Bartók Béla munkácsi református [ lelkészt, junius 7-én. csütörtökön fogják ünnepiem formák között hivatalába beiktatni. Az ünnepség ■ délelőtt kilenc órakor kezdődik a református tem­plomban. Az ünnepély befejezése után a püspök a küldöttségek tisztelgését fogadja. Utána köz­ebéd lesz. Akik az ünnepségen vagy közebéden résztvenni vagy tisztelegni kívánnak, vagy elszál­lásolásra igényt tartanak, azokat kéri a rendezé­séig, hogy az érkezés idejét, az érkezők, illetve .résztvevők számát junius 5-éig Tárczy Károly dr. református főgondnokkal, a rendezőbizottság el­nökével (Munkács, Kossuth-utca 70) írásban vagy szóval közöljék. — (Zita királynő Lcquiíóban.) Madridból jelentik: Zita királynő junius 6-án állandó tartózkodásra családostól a nemrég vásárolt lequitói kastélyba költözik. — íPapp Antal püspök illetőségi ügye.) Ru­szinszkói szerkesztőségünk jelenti: Az évek óta tartó hajsza, melyet Papp Antal munkács-egyház- megyej görögkatolikus püspök ellen folytatnak, most abban nyilvánul, hogy a püspök ungvári illetőségét fenyegetik. A tény az, hogy Papp An­tal 33 éve ungvári lakos és 1922-ig csak azért, nem fizetett községi adót, mivel a magyar tör­vények érteiméiben a köztisztviselők és lelké­szek nem tartoztak adót fizetni. Ungvár város választmánya most fog efölött a világos ügy fö­lött dönteni, hogy még jobban összezavarja. A Papp Antal ellent hajsza lati önben csupán azért tart olyan kitartóan, mivel a püspök magyar származásit. Ez pedig nálunk — mint ez az eset is bizonyítja — megbocsáthatalna bűn. — (Halálozás.) Budapesti szerkesztősé­günk jelenti: Miklós Ödön, a nemzetközi Dunabizottság magyar képviselője Németor­szágból való hazautaztában Passauban sziv- szélhüdésben hatvanhaté vés korában meg­halt. Temetése holnap lesz Budapesten. Mik­lós Ödön nagy szerepet játszott a politiká­ban. Államtitkár volt, majd a király titkos tanácsossággal tüntette ki és főrendiházi ' taggá nevezte ki. Az utóbbi időben főként külpolitikával foglalkozott és legutóbb is a külügyminiszter utódjának emlegették. — (A mára maros—ugocsai református egy­házmegye gondnokiktató gyűlése.) Tisz-auj’!okról jeleníti tudósítónk: A már am áros—ugocsai refor­mátus egyházmegye kedden rendkívüli köztgyü- ■ lést tartott, amelynek keretiéiben az egyházmegye gondnoki tisztéről Leköszönt György Endre he­lyébe Nagyirday Ferenc tiszakereszturi íöklblrto- ; kost nagy iinnepsiéigtge! iktatták be az eigyháizme- ; gye gondnoki hivataléiba’. A „Jövel Szentlélek" : c. zsoltár el-ón-eklés-e után a saíüimbősz Sarkady Mihály tiszaujlaki lekész i-mádikozioitt. majd BLky Ferenc esperes üdvözölte a gyűlés tagjait és a messze vidékről egybe se re glett előkelőségeket, el­sősorban György Endrét, aki közel féHszázadot töltött el az egyházmegye szolgálatában és bu- csut vett tőle annak a húszezer magyarnak nevé­ben, akiket oly hűséggel szolgált és védett a végeken. Azután küldöttség hívta meg az uj gond­nokot a gyűlésbe, akit az esperes megkérdezett, hogy elíogia'dja-e a tisztséget. Az igenlő válasz elhangzása u.tán Nagyiday letette az esküt. Majd megtartotta székfoglaló beszédét. Megemlékezett a reá váró nagy misszióról és ehhez kérte a gyű­lésnek és az egyházmegye egyetemeinek támoga­tását. Azután emelkedett, ünneplés hangon mon­dotta: „Tradíciónkhoz híveknek kell maradnunk, olyanoknak, akik büszkén h ivatkoznak gálya rab őseikre. Meg kell semmiisiitení a turáni átkot. Re­méljük, hogy a művelt nyugat közvéleményének segítségéve! megszerezzük közép- és főiskoláin­kat, melyek nélkül nem élhetünk. Lehetetlen, hogy e területen a legfcukurditaibb népet megfosszák ■ a kultúra eszközeitől. Barátságos viszonyt óhajtok iöntartaní a vélünk együtt liak-.dö, nemes céljain­kat támogató fel ékezeteikkel" A tetszés moraja kísérte a tarrbailmas és határozott székfoglaló be­szédet. Az üdvözlések sorát Siménfalvy Árpád dr. nyitotta meg, Az uj honfoglaló korban méltó vezérnek üdvözli az uj gondnokot, aki faji és egyttázrvédő munkájában bizton szánniithrt az egy­házmegye tisztikarának támogatás ára. Azután Bartók Béla püspök levéléit olvasták föl. A püspö­köt tüntető melegséggel ünnepelték a ragaszkodó hívek. Szabó Gábor dr. nagyszőHösi ügyvéd tá­ti áicsbftr ói esküjét tette le ezután. Komáromy Lajos főjegyző lemondását nem fogadták el. mire ez a szerető bizalomnak engedve továbbra is meg­tartotta hiivataMt. Siposs Imrének, a kiutasított és éjjel a határra’. hurcolt csapéi lelkésznek egyévi szabadságot adott az egyházmegye. Az ünneplés beiktatás után a gyűlés tagjai Nagyid a v Ferenc szívesen látott vendégei voltak tiiszalkéreszhiri kastélyában. — (Mikor a gimnáziumi igazgató gorom­báskodik.) Ruszinszkói szerkesztőségünk je­lenti: Az ungvári cseli-szlovák reálgimná­ziumban május 26-án botrányos eset történt A gimnázium igazgatója, AÜszkievics András ukrán emigráns, megparancsolta, hogy a leánynövendékeknek a szünetek alatt nem szabad karonfogva sétálniok az udvaron. Ezt a parancsot az egyik 16 éves leánynövendék megszegte. Mikor ezt az igazgató meglátta, végtelen dühbe jött és ráorditott a leányra: „Marsch lrínaus! Schweine!" A példátlanul durva föllépésre az urileány (aki, szerencsét­lenségére, magyar szülők gyermeke) sírva indult kifelé az intézetből. Az eset, mivel nem egyedülálló, óriási fölháborodást keltett a magyar szülők között és azt hisszük, ko­molyabb következményeknek is rugójává lesz. — (Szerencsétlenség egy kötélpályán.! Ru­szinszkói szerkesztőségünk jelenti: A „Bautlin­müvek" ungmegyei gyárainak részére a Turia- lisztra melletti érdőrészben hasábfát termelnek. A magas hegyről a fát vagonokban eresztik le, melyeket drótkötél húz föl és le a sitteken olyan­formán, hogy a telt .vagonokat leeresztve, azok természetes súlyúknál fogva az üres vagonokat a hegytetőre vonszolják. így történt ez május 23-án is, amikor Fischcr Hermán (50 éves. nos, kilenc gyermek atyja), gyári munkás reggel hét órakor hat társával egy üres vagonba szállott, bogj^ az első indításnál a hegy tetejére kerüljön. Alig indult azonban útjára a vonat, a kötélpálya alsó körtengelye a súly alatt kettétörött és a vonókötél helyéből kiugrott. A kiugrás következ­tében a fával telt vagonok óriási gyorsasággal rohantak le a hegyről, de ugyanakkor az üres vagonok a hat kétségbeesett emberrel őrült iram­ban emelkedtek. A szédületes sebességet Eiscber Hermán nem bírta ki és félig öntudatlanul kive­tette magát a vonatból. Mikor a vonat megállóit* az ötvenéves összetört embert eszméletlen álla­potban emelték ki a völgyből. Sebei súlyosak*de egyelőre nem életveszélyesek. — (Világító tornyokat építenek az ellen­séges repülőgépek ellen.) A Ceskoslovcnska Republika közli, hogy az állam határainak intenzivebb védelmére a határszéleken vilá­gitó tornyok fölállítása lesz szükséges, ame­lyek főképpen az ellenséges katonai repülő­gépek kikémlelésére szolgálnának. — (Európai kulturöotrány Kassán.) Körmendy­Ekes Lajos dr. kér. szocialista n-em-zetgy-ülés-i kép­viselő és társai a következő interpellációi intéz­ték az iislkoflá'ügyi miniszterhez: Laczlkó György kassai lakos Rosta aJbuujmiegyei színirnaigyar köz- sétgiben született. Laczkó György nvj is magyarnak vallja ma.gát. Az 1922/23. tanév elején Anna nevű gyermekét az elemi isiko1!a III. osztályába akarta beíratni, de az összeirá-si lapját a kassai Mar ti­nó vice-utcai szlovák iskola őrizte és az- a. szülők minden kérése dacára sem akarta kiadni azzal az indok olásstejl, hogy a gyermek szlovák, mert anyja Kassán született. A szülők kérvénnyel for­dultak az ísfaoteszálk gondnokságához, de itt is el- utasitották őket azzal, hogy a gyermeket szlovák iskolába kell beíratni Ezen végzés ellen a po­zsonyi isikolMtgyi reíerátusbo-z felébbé ztok. de on­nan mai napig válaiszít nem kaptáik. Kérdezem a rni-nirsziter urat: Hajlandó-e azonnal a legtsürgősib­ben intézkedni hogy Laczkó Anna és többi kassái tánsa kikapja az össze:rési lapját, hogyha már a jelen tanévet elvesztették, legalább a iövö 1023/ 14. tanévre iraitkozfosasanalk be a magyai tan­nyelvű iskolába. azonnal kiüríteni, mihelyt Törökország mint eg szövetséges hatalom ratifikálja a békeszerződés &

Next

/
Oldalképek
Tartalom