Prágai Magyar Hirlap, 1923. június (2. évfolyam, 122-145 / 275-298. szám)

1923-06-22 / 139. (292.) szám

Péntek, Juníus 22. y^&rJmGWflTfmMg __________________________ m——w nrni r—rartantjmi» - ».n(.iniwx-^v•. ,<t Iskofaiigyi értekezlet Ersekaij váróit Érsekújvár, juníus 21. (Saját tudósítónktól.) Ozoray József dr., a magyarság ügyének egyik lelkes zászló­vivője, juníus 16-án a város magyarnyelvű iskoláinak ügyében a város magyar társa­dalmát értekezletre hívta össze. Az érte­kezlet elnökéül egyhangúan Ozoray József dr.-t választották meg. Ozoray tömör elő­adásban ismertette az értekezlet célját. Rá­mutatott a társadalomnak arra a kötelessé­gére, amely a magyar kultúra ápolása, meg­őrzése és fejlesztése körül reá vár. Fölhívta a figyelmet a magyarnyelvű iskolák jelentő­ségére. A magyar társadalomnak köteles­sége, hogy gyermekeit a családi otthonban is magyarul nevelje. Sürgősen megoldandó fel­adat a magyar tanulók anyagi segélyezését intéző egyesületnek és diákmenzának a fel­állítása. Náderi János az előkészítő bizottság munkáját ismertette, majd megindult a vita, amelynek befejezése után az értekezlet a kö­vetkező határozatokat hozta: A magyar szülőket fölhívják gyerme­keik iskoláztatása körül fennálló köteles­ségeik teljesítésére. A fölhívás közzétételé­re két bizottságot alakítottak. Az egyik­nek Várj/ Kálimánnét, a másiknak pedig Náder Jánost választották meg elnökévé. A városban lévő magyarnyelvű isko­lák tanulóinak segítésére a város vidéké­nek bevonásával egyetemes segitőegyesü- let és diákmenza állítandó föl. Az erre vo­natkozó munkálatok vezetésével Godin Károly dr.-t bízták meg. A város magyar kulturális ügyeinek vezetése és irányítása céljából intéző bi­zottságot választottak, amelynek elnöke Ozoray József dr., tagjai pedig Ficza Jó­zsef szenátor. Kukán Béla dr., Néder Já­nos, Farkas Sándor, Godin Károly dr.. Han­gos István dr. és Zoubet Zoltán dr. lettek. A választások után Ozoray dr. ama meg­győződésének adott kifejezést, hogy ia ma­gyarsás munkáját eredmény is fogja követni. A szlovensskőf magyar evangélikus szövetség közgyűlése Léva, juníus 21. (Saját tudósítónktól.) A szlovenszkói magyar evangélikus szövetség juníus 19-én tartotta Lé­ván évi rendes közgyűlését. Előző este a refor­mátus testvéreikkel közösen vallásos estét ren­deztek, hol Czinke István református püspök biblia magyarázatot, Endreffy János evangélikus lelkész pedig „Gyülö'et és szeretet11 cimen szép előadást tartott. Szabó Zsigáiond szavalt és Isak Imre szólót énekelt. A közgyűlés világi elnöke Szént-íváriyi József betegsége miatt nem jelen­hetett meg. Az egybejöttek meleg szeretettel emlegették s táviratilag üdvözölték a beteg kép­viselőt. Az elnöki tisztet Bodó János, a barsi evan­gélikus egyházmegye felügyelője töltötte be, egyházi elnök Bándv Endre barsi esperes volt. Rövid istentisztelet után az egybegyűltek az evangélikus egyház tanácstermében gyülekeztek. Bándy Endre elnöki megnyitójában utalt arra, hogy'' az elmúlt év mindennél jobban meggyűzte a Szövetég tagjait, hogy a magyar evangéliku­soknak tömörülniök kell. Hosszú utánjárás, sok kérdezősködés után tudta csak meg, hogy a Szö­vetség alapszabályait végre is felterjesztették a minisztériumhoz s miután a törvényes negyven nap elmúlt, a Szövetség alapszabályai alapján megkezdheti működését. Egyed Aladár titkári je­lentését olvasta fel, ami részletekre kiterjedő gonddal adott számot a Szövetség munkájáról. A magyar evangélikus sajtóról, a protestáns iro­dalmi vállalatról Lic. Fizé'y Ödön referált. Bi­zottságot küldtek ki, melynek célja az, hogy a református testvérekkel protestáns irodalmi vál­lalatot készítsen eŰ. A magvvr egyházmegye, illetve egyházkerület kérdésében kimondta a közgyűlés, hogy ragaszkodik ahhoz a uam' egy­házi gyűlés megtartásához, ahol az egyházköz­ségeik szabad elhatározással ny!látkozhatnak ho­va tartozmdóságuk kérd?ébeirt A Szövetség a beérkezett és a még beérke­zendő adatok alapján tervezetet késett a meg­alkotandó magyar egyházmegyéről |,l?íő’mT egy­házkerületről. — E pont tárgyalásánál érkeztek meg a szövetség gyűlésére a református zsmaf képviselői, kk a zsinati tárgyalásoké* hamarább Tá rca rovat un k: Szombat: Fercnczy Sári: A bujdosó király­leány. Vasárnap: Dávid László: Vaszilij menyasz­szonya. (A pozsonyi Toldy-kör pályázatán jutalmazott költemény.) Mécs László; Vándorlás után. (Vers.) Vaut.só Gyula: Hattyúdal. A mai tárcarovatunk kóí versót lapunk negyedik oldalán közöljük. szakították meg, hogy testületileg megjelenve dokumentálják a testvéri együvétartozandóságot és a szövetség munkája iránt váló érdeklődést. Kölcsönös szívélyes üdvözlések után Sörös Béla losonci református lelkész a ,,Jiniucá“-ró; tartott lebilincselő szabad előadást. A sérelmek tárgya­lása' után a közgyűlés véget ért. A magyar kisgazdapárt gyű­lései Nagysállási és Kissáron Füssy Kálmán nemzetgyűlési képviselő a magyarság helyzetéről Érsekújvár, junius 21. (Saját tudósítónktól.) Junius 16-án Füssy Kálmán nemzetgyűlési képviselő Prohászka Lajos osztálytitkárral Nagysalló községben volt, .ahol a helyi szervezet párthelyiségében értekezletet tartottak. Másnap Zselizre utaz­tak, ahol népgyiilés volt. A gyűlést Bukó István szervezeti elnök nyitotta meg. Füssy képviselő szemléltetően tárta föl a szloven­szkói magyarság helyzetét s kézenfekvőén igazolta, hogy az itt élő magyarság jövője kizáróan attól függ, hogy képes lesz-e saját kezében lévő sorsát s létfölíéteíeit a mostani idők követelményeihez híven irányítani. Tanulságos hasonlatokban világított rá a magyar széthúzás siralmas következmé­nyeire s azt mondotta, hogy ez alkalommal nem ígérni, hanem kérni jött pártja nevében és kérése az, hogy szeressék, becsüljék és támogassák egymást osztály- és vaHáskü- lönbség nélkül a mostohaság megpróbálta­tása közepette. Végül a községi választásokkal kapcso­latosan fölhívta a hallgatóságot, hogy tör­vényekben biztosított politikai jogait célirá­nyosan gyakorolja. A képviselő beszédét nagj' éljenzés kí­sérte. Ezután Prohászka Lajos osztálytitkár beszélt. Sajnálattal állapította meg, hogy po­litikai és közigazgatási tekintetben még min­dig nincs meg az a harmónia, mely érdekeik megvédésére irányulna. Beszéde általános tetszést keltett s nagy lelkesedéssel alakult újra a szervezet vezetősége. Az újonnan is megválasztott Bukó István elnök meleg sza­vakban polgártársait szervezkedésre buz­dítva, bezárta az impozáns menetű gyűlést. A kiküldöttek ezután melegen elbúcsúz­tak Nagysalló polgárságától. A község vé­gén, a szakadó eső ellenére, ott várta a kép­viselőt és kíséretét magyarruhás leányok és csikósruhás leventék élén a kissárói szerve­zet tisztikara. Valóságos diadalmenet élén érkezett a képviselő Kissáróba, ahol Szabó Zsigmond református lelkész örömteljes sza­vakban nyitotta meg a gyűlést. Füssy képviselő magasszárnyalásu be­szédben vázolta a magyarság helyzetét és jelölte meg azt az irányt, melyet mindenki­nek követnie kell. Majd a magyar anyák, a magyar leányok és ifjak hivatásáról beszélt és a könnyekig meghatott hallgatóság hosz- szas éljenzése kíséretében hagyta el az ! emelvényt. Prohászka Lajos titkár tények­kel megvilágítva mutatott rá a mezőgazdaság és ipar válságára és a munkásság bajaira. Hangoztatta, hogy a segítséget a szeretef- ben, megértésben és összetartásban kell ke­resnünk. A gyűlés ezután egyhangúan meg­alakította az uj tisztikart. *t*<H*0+*+++4*<>1''>+*++***4<!+***'t*>C4*+*-i**C+<**'t~*<*+ A radikálisok a Poiíicaré-kormány ellem Paris, junius 21. A kormánynak a jobb­oldali pártokkal szemben tanúsított politiká­jára a radikális-szocialista párt végrehajtó bizottsága azzal válaszolt, hogy határozatot hozott, mely a három radikális miniszternek, kik junius 15-én szavazataikat a kormány mellett adták le, megtiltotta, hogy továbbra is együttműködjön a kormánnyal. Mussolini a fascizmusröl Róma, junius 21. (Rómar tudósítónk táv­irata.) Florenobcn Mussolini nagy beszédet tartott, melyen azt mondja hogy Olaszor­szágra grandiózus imperialista jövő vár. Olaszország a tenger ura lesz, mely a jövő­ben nem fog az olasz érdekeknek akadályo­zója lenni. A fascizmus szilárdan kezében tartja Olaszországot és Olaszország nagy­ságáért élni. halni kész. A szocialista pártok vesztesége Szloven- szkó keleti részében. Kassáról jelentik: Szlovenszkó keleti részében a szociáldemok­rata párt állandóan tért veszít. A kassai nagyzsupa. területén a múlt év kezdetén het­venkét szociáldemokrata szakszervezet és ennek tizenkétezer tagja volt. A szervezetek száma egy év alatt huszonötre, a tagok száma pedig négyezerötszázra csökkent. A pártból való kilépések oka többnyire az, hogy a tagok bizalmatlanok a vezetőség iránt. Leszállítják a vagyondézsmát és a vagyonnövekedési adót Prága junius 21. A petka pénzügyi bizottságának mai ülé­sén a vagyondézsma és vagyonnövekedési adó leszállításáról szóló javaslatot tárgyal­ják. Hivatalos helyről nyert értesülések sze­rint az 50.000 koronán aluli összegek után nem fognak vagyondézsmát fizetni, a maga­sabb összegeknél az adózók részére a va­gyonidé zsm a és vagyonnövekedési adó tekin­tetében igen jelentős engedményeket tesz­nek. Az 1919 március elsején történt becslés szerinti 50.000 koronán aluli vagyonok úgy a vagyondézsma, mint a vagyonnövekedési adó tekintetében kedvezményben részesül­nek. Az 50.000 koronán felüli vagyonok tu­lajdonosainak a teljes vagyondézsmát kell megfizetni és csak a vagyonnövekedési adó kiszabásánál részesülhetnek kedvezmény­ben. A vagyonnövekedési adó mérséklése annál kisebb lesz, mennél nagyobb a va­gyonnövekedés. Az 50.000 koronán felüli vagyonok után fizetendő vagyonnövekedési adó mérséklésé­nek alapjául az 1914. évi vagyon nagyságát veszik. A hadinyereséget a mérséklés meg- állapításánál tekintetbe veszik. Ha a vagyon 1914-ben 50.000—.100.000 korona volt, akkor a mérséklés 45 százalék lesz. A 200.000 koro­náig terjedő alapvagyonok kedvezménye 40, a 300.000 koronáig terjedő vagyonoké 35 százalék lesz. 400.000 koronáig 30, 500.000 koronáig 25, 600.000-ig 20, 700.000-ig 15, 800.000-ig 10 és 1,000.000 koronáig 5 száza­lék kedvezményt nyújtanak, az egymillió koronán felüli háború előtti, vagyonok a va­gyonnövekedési adó kiszabásánál kedvez­ményben nem részesülnek. Rasin dr. eredeti tervével szemben nem tesznek különbséget az ingó és ingatlan va­gyon között. A kincstár bevételét 1300—1500 millió koronára becsülik. Az ötvenezer koronán aluli vagyonok tehermentesítése következté­ben ebből az összegből mintegy hatszáz­millió koronát kell levonni. Azoknak az egyéneknek a kedvezmé­nyeit, akik a vagyondézsmát vagy a va­gyonnövekedési adót már megfizették, a mérséklést az adószámla javára Írják. Románia gazdasági hadüzenete Cseh-Szlovákiának Prága, junius 21. A cseh-szlovák—román szövetségi szer­ződés ratifikált okmányainak átadása alkal­mával Duka román és Benes cseh-szlovák külügyminiszter táviratot váltottak, melyben hát papíron teljes; hogy a valóságban mi­lyen, azt viszont a két országnak a bolgár eseményekkel szemben tanúsított homlok- egyenest ellenkező magatartása mutatja. A politikai szolidaritás gyönyörű disz­harmóniája mellett szinte természetesen hat, hogy a két oiszág a legádázabb gazdasági harcot folytatja egymás ellen. A belga és francia vámhadüzenet után a román mora­tóriumtörvény az, mely valóságos pánikot idézett elő a cseh-szlovák exportőrök között. Az egész törvény homályos. Elve, hogy a pénz elértéktelenedésének ürügye alatt adós­ságokat annullál. A törvény fontos intézke­dése, hogy egy román adós kötelezettségei­nek tizenkét éven belül semmi esetre sem tehet eleget. Ebből az egyetlen intézkedésből kitűnik, hogy mily jövő vár a cseh-szlovák exportőrökre Romániában. Az idegen valutá­ban eszközlendő magánkifizetéseket intéző hivatal már összetételénél fogva sem felel meg a hitelezők érdekei legprimitívebb vé­delmének. A hivatal a kormány képviselőjé­ből, a nemzeti bank és a bukaresti kereske­delmi kamara képviselőjéből áll. Hatásköre rendkívül nagy, intézkedései azonban meg- felebbezhetetlenek. A moratóriumtörvény legjellemzőbb intézkedése a külföldi adóssá­gok kamatfizetéseinek és amortizálásának a szabályozása. Az adóst nem kényszerítheti arra, hogy adósságát tizenkét éven belül le- törlessze. Az adós az 1918 november és 1922 január közötti időből származó adósságai után évente négy százalék kamatot vés há­rom és egyharmad százalék amortizációt tartozik fizetni az első négy évben. Ez idő eltelte után három eset lehetséges: ha a lei kurzusa ugyanaz marad, akkor az adós to­vább fizeti az évi 7 és egyharmad százalé­kot; ha a lei kurzusa esik, akkor a törvény megtiltja az adósnak, hogy többet fizessen a 7 és egyharmad százaléknál* viszont, ha a lei kurzusa emelkedik, akkor az adós szabad választásától függ, hogy mennyit fizessen. Ezek az intézkedések, valamint a tör­vény teljes homályossága, mely ezer lehető­séget nyújt annak tetszés szerinti kijátszásá­ra, továbbá a garanciák adására vonatkozó képtelen intézkedések alkalmasak arra, hogy lehetetlenné tegyenek minden Romániába való importot. »í­Zsinati atyák — Karcolatok a református zsinatról — Léva, junius 21. Mindig szigorúan bezárt, ódon boltoza- tu, csuklyás ajtónállós teremre, vörös talá­ros, hajlott hátú aggokra, ájtatos, istenfélő, kegyeskedő ábrázatokra, tonzurás tarkókra gondoljam, mikor ezt a két szót kiejtették előttem: egyetemes zsinat. És most itt ülök egy egyetemes zsina­ton. A szlovenszkói és kárpátaljai kálvinis­ták zsinatán. Vörös talárok, öreg bíborosok, kongó-döngő ódon terem helyett életkedv­vel,' bizakodással teli, vastag nyakú, nagy bajuszu kálvinista papok és világi férfiak, akiknek a domború melléből csak úgy zug az erős hang. Évszázadok viharaiból terem­nek ilyen dacos gerincű emberek. Ahogy ott ülnek a zöld asztalnál és barna öklük, bozon­tos szemöldökük táján elkalandozik a tekin­tetem. úgy érzem, egy kis országgyűlésen vagyok, ahol erős akarással törvényekei építenek régi alapokon, régi alapossággal hosszú időkre. Régi alapokon, de mindig a „semper reformari“ alapján. Harminckilenc zsinati atya iii együtt. Boltozatos homlokok, tatáros tarkók, nap- bamitotta arcok, deresedé fejek, értelem tői sugárzó szemek: egy kis gyülekezet csupa feketeruhás intellektüellekből. Három püspök, egy csomó esperes, ta- nácsbiró, három főgondnok, egy csomó dugó- huzóeszü, kálomista akadémiákon nevelődött tudoimányu jogász és a legkivá'óbb oskola- mesterek egy rakáson. Hogy mennyi temér­dek ész húzódik meg ezekben a kuruciellegü kobakokban! Czinke István Ott ül az emelvényen a kistermetű, rend­kívül mozgékony és gyorsan váltó eszü Pá- lóczi-Czinke István püspök, rimaszombati prédikátor, a zsinat egyházi elnöke. Markáns fej, ■ sötétbarna arcbőr, öszesedő, rövidre nyírt szakáll, energikus áll, az erőszakosság villanását magában rejtő szúrós szem, amely az erős gondolkozásnál és az ész gyors mun­kája közben mosolygósán csillog. Beszéde rendkívül nyájas, hangja behizehgő s imád­kozás közben igaz és mé’y áhítattól remeg. Stílusa, nyelvezete a költőé- lendülete, rap- szódikus ereje, a jövő titkait fürkésző gondo­latai a prófétáé, mélyre szálló, gvöngvöket görgető, metsző értelme a bö’csé. Égészében úgy látom, mint a biblia kis Dávidját Ki­csiny, mozgékony, fürge, nagy energ:áju, szellemes., aki az eléje magasodó akadályo­kat egymásután teríti le. mint modern Góliá­tokat. Zsinati imádságából kicsordu’ a szív áhítata, beszédével elragadta még — ellensé­geit is, ha voltak ugyan ilyenek. Én azt hi­szem, nem voltak. És néni is lesznek. Ne is legyenek. Ézt az egész embert meg ke1! be­csülni. Lukács Gáza Mellette ül a világi elnök, Lukács Géza. Mintha az ősi terem faláról nagy aranyrámá­ból kilépett volna — Bercsényi Miklós uram őkigyelme, a vitézkedő főispán. Ugyanaz a sastekintet, dacos fekvésű fej, száltermet, kurucbajusz. Mondataiból sok szilárdság, a történelem és a protestáns küzdelmek alapos ismerete csillog ki. Szerény, de határozott, amit magára vádak azt örömmel elvégzi. Vá­lasztékos előadó, kiejtése kedvesen görnö- ries. Van a gondolatjárásában erős adag hu­mor és egy uncia a támadó élből. A gálya­rabok véréből mintha átszivódott volna ő belé is valamennyi. Bertók Béía A zsinat atyái közül férfiasán, szép, sze­líd, kék szemével derűt sugárzó arca van a zsinat egyházi alelnökénck, Bertók Bélának, az újdonsült püspöknek, akit a Ruszinszkó területén lakó kálvinisták csak másfél hete iktattak be püspöki hivatalába. Hozzászólá­saiban bizonyos ünneplés komolyság ha­rangja kong s csak úgy dől, árad szavaiból az igazi emberszeretet megérezhető és a hallgatóba is átfolyó ereje. A kárpátaljai kál­vinisták büszkék lehetnek püspökükre, aki egy csapásra sziveket hódított. Egy kis epi- zódott itt el kell mondanom. Mikor Bertók Bélát beiktatták, akkor történt meg ez. A kormányzóság küldőttségileg meg volt- híva az ünnepségre, de kitios föltünést keltve. Ígé­rete dacára sem képviseltette magát. Elma­radt. A munkácsi református hölgyek püs­pökké avanzsált papjuknak gyönyörű aratiy­hangsulyozták a szerződés politikai fontos­ságát. A két ország politikai szolidaritása te-

Next

/
Oldalképek
Tartalom