Prágai Magyar Hirlap, 1923. június (2. évfolyam, 122-145 / 275-298. szám)

1923-06-02 / 122. (275.) szám

J )f?Arftr — Prága, szombat, 1923 junius 2. i|lff* JiRy _ __________ ______ _ . Előfizetési árak bel- és külföldön 7t f£'F2IJ?F*rFF&F/l>F? ff Hg m VW Mfjálr^wk BWWI m? A® EB EB 1B EB EST pánská-nlice 40. I. Telrton: 30349. ^1/ %# M MM. 1.J/ üuS^z'^sreV'1!^ ^ ^gfrT ^ Jtí&r <SÍ»w5^R3H®Bg^^gggg^^^|3Í^ — Sürgönyeim: Hírlap, Pro ha. — Főszerkesztő: PETROGALLI OSZKÁR dr. A Szlovenszkói és Eusziaszkói Szövetkezett Ellenzéki Pártok S©®>lgÉÍi8tf®lÍ Bft3BI»3flcaiP$£B Felelős szerkesztő: FLACHBARTH ERNŐ dr. Ez az, amit mi akarunk ... (g.) Prága, junius 1. Az európai politika morális és emberies 'inditóokai't már régen besöpörte a szűnni nem akaró számum, már régen hiába keresi az ember azt, hogy az erkölcs, a magasabb grádicsa életfelfogás és a minden nép és minden ember javát szolgáló cél miiképpen és mennyiben érvényesül az európai poli­tikában. Ott, ahol ennek a politikának gócpontja, erőmütelepe, fólia disz állása van, ott a l'egri- dege-bb egoizmus dominálja ma a politikát, az onnan kiágazó szálakon csak az önzés sivár akarata rezeg és az európai hegemónia iránti törekvés felé kulminál minden meg- rezdíilő szál, minden politikai akaratnyilvá­nítás. És ez az önzés, ez az egoizmus, ez a he­gemónia féltés nem ismer maráit és nem is­mer emberiességet a maga eszközeiben. Er­re a mindennap produkálja és prezentálja a példákat, melyeket kezdünk a megszokott­ig érdektelenségével olvasni, mert micso­da újság van abban, hogy a katonák embe­rekre lőttek, micsoda izgató van abban, hogy embereket akik egy nemz j fia.vak | érzik magukat és ez az "érzésük műit meg­győződés parancsok tetteket diktál. — tiz vagy húsz esztendőre börtönbe vetnek. Ez sem nem izgatás, sem nem érdekes — mon­dod te elrontott lelkű, a mai politika és élet szemétdombjához hozzászokott s azon lázas sietséggel kincseket kaparászó embertesi- vérem. Nem találsz benne újat, arcot kipi- rosütót, érzelmi húrokat megpendítet — ta­lán még fölíháboritót sem, mert hozzászoktál ahhoz, hogy az élet kegyetlen mosogató- lánya. mindennap fát aprítson a lelkeden. Nem is veszed észre, hogy mindabból, ami ma az európai politikában történés, hiány­zik a lélek: a morál, az emberiesség. Csak néha kapod föl a fejed és riadsz meg. Csak néha dörren el a szenzációnak olyan nagyágyúja, hogy az megremegteti a te dobhártyádat is s ilyenkor. tétován és ta­nácstalanul nézel szét, nem tudod hová il­lesszed bele a gondolataidat, a kombinációi­dat, a véleményedet, mert egy kiesett szög vagy az élet nagy megvadult kerekéből. így riadtál és riadtunk föl. mikor egyre komolyabb formában jöttek a hírek arról, hogy a Ruhrvidéken föllángolt vörös tűz­vészt a franciák egyáltalában nem oltják, sőt egyes angol hírek szerint táplálják és Össze tudják egyeztetni politikai céljaikkal. A hírben óriási az ellentmondás, a hír mo­ralitás szempontjából teljesen légüres — de a megszokott politika eseménysorozatába beilleszthető. A Daily News .cikket irt a múlt napok­ban ezzel a címmel: Mi a franciák célja a Ruhrvidéken? A cikk hivatkozik arra, hogy a Rajnabizottság egyik előkelő francia tiszt­viselőjének a minap szemére vetette egy-an­gol tiszt, hogy a franciák a Ruhrvidéken polgárháborút szítanak s< oly elemeket segí­tenek nyeregbe, melyek -az állam és a társada­lom bomlását tűzték ki célul s ezzel — mondotta —- csak. a kommunisták és a szél­ső nacionalisták malmára hajtják a vizet. —■ Hiszen ez az, amit mi akarunk! Ez hozza meg a biztonságunkat — mondotta a francia. Ezt a kijelentést ne nézzük a moralitás és az emberiesség szemüvegével. Hozzá­szokhattunk ahhoz, hogy mikor politikai té­nyeket kell közelebb hoznunk a szemünk­höz, akkor nincs semmi szükségünk erre a pápaszemre. Vegyük szárazon, reálisan, le­meztelen titve ezt a kijelentést. Ez Így nézve egyszerű és rideg konsía- tálása annak, hogy a francia politikai célok a bolscvizmust is elismerik eszköz gyanánt akkor, mikor a leigázott ellenségnek még egy pár kegyelemdöfést kell adni. Konsta- tálása annak, hogy minden eszköz elfogad­ható politikum, ha ezzel az ellenfélként ki­állított nép életerejéből ki lehet sajtolni va­lamit s elő lehet mozdítani a biztonság ér­zését. És Ina igy nézzük, akkor rájövünk ar­ra, hogy ez a metódus nem uj é>s nem most került először alkalmazásba. A veszedelmes­nek látszó a veszedelmesnek elképzelt szom­szédegére állandóan odafesíeni a tűzvész ref- ! lexét, táplálná és hizlalni azokat a farkaso- ’ kar, akik mióta redakciós asztaloknál ül- nek, iáikkor is üvö 1 tenek, ha jófekatták őket, elgáncsolni minden lépést, mely a nyugalom és a béke felé vezetne és elvonni minden csepp friss vizet egy lázban égő, agyonam­putált organizmustól — ezt a politikát nem Posincairé találta föl. Ezzel mi, az uí porába kiejtett kerék- 1 szegek, már találkoztunk valahol. Havenstein dr. félre nem érthető módon a márka katasztrofális zuhanása okaiul a következőket állapította meg: 1. A német közgazdaság egyáltalában nem támogatta a dollárkölcsönt, amelyet fő­képpen a ruhrvidéki küzdelemben való se­gítségre szántak. 2. Hogy a német közgazdaság sokkal inkább okozója a márka zuhanásának, mint a külföld. 3. Hogy a német közgazdaság nemcsak annyi devizával látta el magát, mint ameny- nyire szüksége volt. hanem halmozta a de­vizákat a saját profitjára és az ország rom­lására. l marii liiSiaitósi és ® német fálaszleiiiéi. Pesszimisztikus felfogás a diplomáciai körökben. A német közgazdaság feünösebb a márka zuhanásában, mint a külföld. A német gyáripar szabo­tálja az ámíánísaak adandó válasz]egyzák lehetőségét. — A Prágai Magyar Hírlap eredeti tudósítása. Hogy mily méreteket öltött a devizák rejtegetése, erre nézve Havenstein kijelen­tette, hogy a fizető mérleg deficitjének két­szeresét halmozták föl a devizarejtegetők. El lehet képzelni, hogy mit jelent ez! A német munkás most már egészen más szem­mel nézi a Ruhrvidé'k eseményeit. Nem hisz többé a francia „fölkelő pénzekben11, hanem a küzdőkben munkásokat lát, akiket a két­ségbeesés hajt, munkásokat, akik a dollár hatvanezer márkás árfolyama mellett (a dol­lár árfolyama időközben meghaladja már a hetvenezer márkát is. rA szerk.) már a leg­szükségesebb élelmiszereket sem szerezhetik meg és kétségbeesésükben a fegyverhez múlnak. És ugyanaz a német gyáripar, amely a német Birodalmi Bank elnökének kijelentése szerint okozója ennek az állapotnak, tudato­san szabotálja .az antantnak adandó józan válaszjegyzéket, vagyis az egyedüli lehetősé­gét, hogy az ínséget megszüntessék — olyan föltételekkel, mint a nyolcórás munkanap kiküszöbölése. Oly követelés ez. amelytől minden német munkásnak fejébe száll a vér. Ebben a pillanatban az a helyzet Német­országban. Végtelen veszedelmeket rejt. me­lyek között a kormányválság még a legeny­hébb és nyilván az első is lesz. Mindezt meggondolva, meg lehet érteni a Berlinben élő külföldi diplomaták pesszi­mizmusát. Schweriner T. Oskar, a B'etrihnier LoikiaDamzieiger főszerkesztője. Berlin, junius 1. Eddig a külföld a legnagyobb feszültség­gel várta az antantnak adandó német válasz­jegyzéket. Ez a feszültség most már nem­csak, hogy enyhült, hanem kifejezett pesszi­mizmusba fordult. Berlini diplomáciai körö­ket, nevezetesen a valóban németbarát an­gol diplomatákat mélyen lehangolta az, ami Németországban ebben az órában lejátszó­dik és már ma tartanak tőle, hogy a,>-űr jegyzék is, amely különben már a hét végén elkészül, halva született gyermek lesz. Emellett nem kizáróan abból a tényből indulnak ki, hogy az újabban emlegetett aranymárkaösszegeket ismét alacsonyra be­csülték. Ez még nem volna a legrosszabb, mert mindenki tudja, hogy az uj alku még csak most következik el. Az azonban, amit veszélyesnek tartanak: a német gyáripar magatartása az egyik részen, a munkásság magatartása és a márka zuhanása a másik részen, nemkülön­ben a Birodalmi Bank elnökének a márka zuhanásának okairól tett nyilatkozatai. Ezt a három dolgot, amely az első te­kintetre nem is látszik belsőleg összefüggő­nek, a külföldi diplomaták nézete szerint mégis össze kell fogni, mert együttvéve oly egészet alkotnak, amely fölötte veszedel­messé válhat a német birodalomra nézve és e jegyzék sikerét már most kockáztatja, ha­csak időközben valami váratlan nem tör­ték közhírré, amikor az egész Ruhrvidéken fölkelés dúlt. A kommunista felbujtóknak te­hát fegyvert adtak a kezükbe a kapitalisták ellen, amelynek éle talán még csak később fog mutatkozni és amely az említett berlini körökben élénk csodálkozást keltett. A ruhrvidéki fölkelés terjed s már mesz- sze meghaladta a Ruhrvidék területét, már- már átterjed Drezdára és Braunschweigna •is .nem téveszthet meg senkit az, hogy a ruhrvidéki sztrájk, mint olyan, valamelyest enyhült és a lövöldözés némiképpen szimő- ben van. A kommunista akció még távolról sem fejeződött be azzal, hogy azl egyre úgy magyarázzák, hogy a franciák pénze idézte elő. A német ember mindig szívesen elhisz mindent, ami a franciák ellen irányul — és nagyjában teljesen joggal ezt is elhitte. És emiatt a köznapi ember Németországban mindig ellenséges magatartást érzet a Ruhr­vidék fölkelőivel szemben. Ez azonban egy csapásra megváltozott, még pedig Havenstein dr., a Birodalmi Bank elnökének nyilatkozata révén, amelyet a bi­rodalmi gyűlés vizsgálóbizottsága előtt tett. A német ipar törekvéseinek francia kritikája. ténik. A német gyáripar, amely késznek nyi­latkozott az évi ötszáz millió aranymárka negyven százalékát átvenni, ezt a szolgálta­tást olyan föltételekhez kötötte, amelyeknek teljesítése egyszerűen lehetetlen. Hogy csak egyet ragadjunk ki: egy német kormány sem merné megkísérlem, hogy a nyolcórai mun­kanapot törvényhozói utón megszüntesse. Az a kormány.amely ilyet csak megkisérelne is, nyomban el volna intézve. És ez csak az egyike a négy ugyanolyan lehetetlen fölté­telnek, amelyekhez a német gyáripar a se­gítségre való készségét köti. Ezt azonban természetesen megérti a külföld is. Ennélfogva külföldi diplomáciai körökben az a hiedelem kapott lábra, hogy egy ilyen módszer az őrülettel határos és az a német gyáripar, amely nem tud egyebet, mint hogy segítségét fölajánlja és- ajánlkozá- sával egyidejűén ezeket a föltételeket szabta, maga is meg van győződve a föltételek le­hetetlenségéről. Ezen a módon — úgy vélik — a gyáripar azt reméli, hogy többé-ke- vésbé szabadulhat kötelezettségeitől. Ha már most meggondoljuk, hogy az an­tantnak adandó német válaszjegyzék egész sikere elsősorban a német gyáripar ajánlatá­tól függ, vagy jobban mondva annak a kész­ségnek a fokától, amellyel a német gyáripar segítségét fölkínálja, megérthető, hogy Ber­lin diplomáciai körei csak pesszimisztikusan tekinthetnek a jövőbe. Ez azonban még nem minden. A német gyáripar magatartását olyan időpontban tet­Páris,- Utrtius I. (.Saját tudósítónk távirata.) A Le Temps mai vezércikke több uj szempontból világítja meg a német jóvátétel kérdését. A figyelemreméltó cikk­ből a következőket közöljük: — Cuno kancellár egy izbem ezt mondta — írja a Temps —: „Ha engedünk a franciáknak, akkor azt kockáztatjuk, hogy elveszítjük Bajor­országot, ha engedünk a bajoroknak, akkor azt kockáztatjuk, hogy elveszítjük a Ruhrvidéket. Vigyázzunk, hogy ne veszítsük el úgy Bajoror­szágot, mint a Ruhrvidéket egyszerre" E szavak magukon viselik az úgynevezett történelmi sza­vak ismérvét, azaz: ha nem is autentikusak, azonban az igazságot fejezik ki. Valóban, uj ja­vaslatainak megszövegezése pillanatában a né­met birodalmi kormányt nagyon kínozza az a kibogozhatatlan helyzet, melyben elmerült A ruhrvidéki passzív ellentállás deklarálása által megerősítette és megnyerte a nacionalista pártot és a bajor kormányt. Eredmény: Killing, bajor miniszterelnök és Hergt, a birodalmi gyűlés na­cionalista pártjának elnöke, most felszólítják a bi­rodalmi kormányt hogy ne tegyen semmiféle en­gedményt a szövetségeseknek. Hogy a passzív ellenállást meghosszabbíthassa, a birodalmi kor­mány kénytelen volt bőségesen szubvencionál™ a nehéz ipart. Eredmény: A nehéz ipar most fel­tételeket állít a birodalmi kormány elé. mely kénytelen arra szorítkozni, hogy a feltételeket udvariasan fogadja. A cikk ezután kifejti, hogy Németország dolga, hogy c nehézségeket lekiizdje. Franciaor­szág nem törekedik Németország politikai struk­túrájának megváltoztatására és nem akar terüle­teket elvenni Németországtól. Berlin magatartása igazolja a francia Rul ir-politikát. — Ez alkalommal azonban — írja a Le Temps — mégis véleményt kell mondanunk Né­metország beliigyei felett. Anélkül, hogy rámutat­nánk a nehéz ipar programjának hibáira, egysze­rűen megkíséreljük megvilágítani azt a vezérel­vet, mely azt inspirálta. Ez az elv,, tagadhatatla­nul a reorganizáció elve. A nehézipar program­jának szerzői azt akarják, hogy az államvasutak, az állami monopóliumok jövedelmezőbbek legye­nek, a német munkás többet dolgozzon, a német export növekedjen s ezt a növekedést ne akadá­lyozzák se belső taxativ ellenőrzés, sem pedig vámpolitikai rendszabályok. Csak e feltételek mellett hajlandó a jóvátéteíi fizetések részbeni garantálását vállalni. E koncepció olvastakor há­rom kérdés vetődik fel: Először, ha a német nagyiparnak sikerül megvalósítani egy ily gran­diózus programot, mely teljesen fedi az érdekeit, hogy képzelhető el, hogy csak kétszázmillió aranymárka erejéig képes garanciát vállalni évente, hiszen az ötszázmillió aranymárka többi részét a kereskedelemre és a földmivelésre há­rítja. Hogy más példát ne említsünk, elég rá­mutatni arra, hogy a ruhirvidéki ipari részvények legújabban óriási emelkedést mutatnak, ami a né­met ipar rendkívüli gazdaságának a jele. A Phö- nix, Harpener és Bochumer részvények, francia frankban beszélve, ez év januárig 180.457, illetve 100 cseti-szl. Koronáért fizettek ma, junius 1-én: Zürichben 16.5625 svájci frankot Budapesten 15550.— magyar koronát Bécsben 211900.— osztrák koronát Berlinben 222500,— német márkát

Next

/
Oldalképek
Tartalom