Prágai Magyar Hirlap, 1923. május (2. évfolyam, 99-121 / 252-274. szám)

1923-05-08 / 104. (257.) szám

Kedd, május 8. y?u(WJvy&yvt/fwz*p — A méztermésből és szépen pénzelt va­laha a föld népe. Ma ennek jóformán lehetet­len vevőt találni. Bécs, Stájerország, Galicia, Németország, a régebbi piacok tőlünk el van­nak zárva s részben a valuta állása miatt nem jöhetnek tekintetbe. — A leghatározottabban elítélendő az a kormánypolitika, mely rövidlátásból a belélelmezés köpenye alatt — noha ennek arra nincs szüksége — még a fölösleges termények kivitele elé is akadályokat gör­dít, másrészről pedig a behozatalt teljesen szabaddá teszi. Az ilyen rendszer nemcsak a termelőket, de magát az államot is súlyo­san károsítja. Hosszú vajúdás után végre tető alá kerülnek ugyan majd az agrárvá­mok, a hiányukkal okozott rettenetes káro­kat azonban már nem fogják jóvá tenni. A válság a bortelmelést is létalapjában támadta meg. A belfogyasztás a rossz viszo­nyok folytán nagyon megcsökkent, kivitel nincs, sőt helyette még a behozatal is lehe­tővé van téve. Az árak mélyen a termelési költségek alá estek, de ugyanekkor a kor­mány a mai 2—3 koronás árak mellett is fen- tartja a volt 10—14 koronás árak idején meg­állapított 1 K 45 filléres adót. A két-három koronás ár mellett, mely jóformán a kapálást sem fizeti meg, még 1.45 K adót kell fizetni! A katasztrofális válságot még súlyosbítja a pénzügyi közegek lehetetlen eljárása, mely kímélet helyett minden alkalmat megragad büntetésekre. Sokszor a bor forrása idején vizsgálják felül a bejelentett mennyiséget s ha a sokszor nem hitelesített hordókban „becslésük” szerint csak JOO—150 literrel is többet „állapitanak“ meg, ami a legbecsülete­sebb bevallás mellett is lehetséges, sőt a bor forrásia idején természetes, úgy nincs az a hatalom, mely a kétségbeejtő büntetéseket le­venné a termelők válláról. Sok esetben, ha a fizetendő .boradót 3 nap alatt nem egyenlítik ki, az adó kétszeresével sújtják a termelőt. Hol itt az igazság és méltányosság? Hiszen a termemnek értékesítése előtt a gazda soha­sem fizetett, mert nem tudott fizetni, a múlt évben pedig semmi pénzért nem tudta ter­ményeit értékesíteni. — Előadásomban röviden vázoltam a mezőgazdaság katasztrofális helyzetét, me­lyet a kormányzat lehetetlen politikája az ér­tékesítést korlátozó, a behozatalt szabadjára eresztő s az ígért agrárvám kilátásban levő alacsony megállapítása folytán védelmet nem nyújtó intézkedései a végső romlásba látszanak kergetni. A csapás pedig nem egyeseket, hanem a módosabbakat vagy sze­gényebbeket egyformán érinti, a képtelen vi­szonyok a legszegényebb zsellért, vagy gaz­dasági cselédet a terményei értékesítésénél történő veszteségek folytán épp oly érzéke­nyen sújtják, mint a saját földjén gazdálko­dót. Mint mindig, úgy erről a helyről sem mu­laszthatom el figyelmeztetni a kormányt, hogy minden rendelkezésére álló eszközzel, az adóknak a jövedelem csökkenésével arányban álló leszállításával, a vagyondézs- ma és értékemelkedési adó tetemes, kiadós mérséklésével siessen a mezőgazdaság segít­ségére mig nem késő, mert a földmivelés tönkretételével az állam alapjai rendülnek meg. Egy pozsonyi likőrgyár összeomlása. Pozsony, május 7. (Saját tudósítónktól.) Az 1921. év konjunktu- rás idejében alakult meg a pozsonyi „Siiica“ rum és likörgyár. A íőgrundoló Parma Ottó, Srobár másodtit­kára volt. Segítőtársa a vállalat létrehozásában a feleségén kívül Qessay Ignác, az amerikai szlo­vák liga ismert nevű elnöke, a pittsburgi szer­ződés egyik aláírója volt. A vállalat nagy appa­rátussal és hangos reklámmal indult meg. Már a következő év végén fizetési nehézsé­gekbe jutott a Silica, ez év februárjában pedig megkondult felette a lélekharang: bejelentette a fizetésképtelenséget és most a pozsonyi törvény­szék elrendelte ellene a kényszeregyezséget. A gyár összeomlásának oka a gyárvezetésben való teljes járatlanság. Parma Ottó szlovák iró és költő, akinek sejtelme sem volt, hogyan kell egy likörgyárat adminisztrálni, Gessa.yval, aki szlo­vák szerkesztő, cseh-szlovák nemzeti alapon ren­dezkedett be s azt hitték, hogy — mert az összes licenciákat meg tudják szerezni, ki tudják járni, — a gyár is menni fog. Tévedtek. A konjunktúra is inulóban volt. Mikor fizetésképtelenséget jelen­tettek, 789.440.41 korona volt a passzíva, az ak­tíva meg mindössze 270.826 59 korona. Szombaton, c hó 5cn tartották meg a pozso- njú törvényszéken Piszkacsek táblabiró előtt » kényszeregyezségi tárgyalást, amelyen a 62 hite­lező közül igen sokan vettek részt. A tárgyalás eleinte igen viharos lefolyású volt. a türelmetle­nebb hitelezők* bűnvádi feljelentéssel, mások is­mét csőddel fenyegetőztek. Singcr Ernő dr, a gyár jogi képviselője kifejtette, hogy sem bűn­vádi feljelentésnek, sem csődnek helye nincs, itt inkább nagyfokú dilettantizmussal állunk szem­ben, mint rosszakarattal. Döntő volt a Légió Ban­ka mint íöhitelező szava, amelynek jogi képvise­lője három és félórás vita után hozzájárult a kónyszeregyezséghez, amit a biró Ítéletben nyom­Paris, május 7. A Magyar Távirati Iroda jelenti: Bethlen István gróf miniszterelnök a jóvátétel! bi­zottság előtt a következő beszédet mon­dotta: — Mindenekelőtt köszönetét kívánok mondani a bizottságnak előzékenységéért és készségéért, amellyel megengedte, hogy kérésemet előadjam. — Nem azért vagyok itt, hogy ugyanazt a nemeslelküséget kérjem, amelyet Ausztriá­val szemben tanusilbttak, hanem hogy meg­okoljak egy oly kérést, amely arra vonatko­zik, hogy a trianoni szerződés szerinti zálog­jog egy időre fölfüggesztessék Magyarország olyan vagyonára és jövedelmére, amelyek kölcsön biztosítására nélkülözhetetlenek. Még eg ykisösszegü kölcsönnek az előteremtése is oly sürgős és az ennek kudarca esetén be­következendő események oly súlyosak, hogy a magyar minisztertanács szükségesnek tartotta, hogy a pénzügyminiszter és én kérjünk alkalmat arra, hogy a tényállást személyesen terjeszthessük Önök elé. — Mielőtt a kölcsönökkel foglalkoznám, engedtessék meg nekem, hogy vázlatosan és röviden elmondjam, hogy mely események hozták Magyarországot a jelenlegi pénzügyi és gazdasági helyzetbe. Mit veszített Magyarország? — A fegyverszünetig Magyarország gazdasági tekintetben organikus egész volt. A békeszerződés következtében elveszítette területének 72 és lakosságának 64 százalékát Ez természetesen oly hatalmas gazdasági el­tolódást okozott, amelyet csak az idő tud si­keresen helyreállítani. Az ország mezőgaz­dasági és ipari termelése súlyosan szenve­dett a hosszantartó vesztett háború alatt: a társadalmi nyugtalanság erőt Vett minden oldalon. A forradalomnak alig volt ideje, hogy éljen és meghaljon, amikor bekövetke­zett a bolsevizmus — a rémületnek és borza­lomnak oly megpróbáltatása, amitől más európai államok szerencsésen megkiméltet- tek. Azután hat hónapig Magyarországot sze­rencsétlenségére idegen csapatok szállották meg. Alig, hogy ezék visszatértek hazájukba, Magyarország ellen a nemzetközi munkás­ság gazdasági és közlekedési blokádot rende­zett. Ez 1920-ig tartott, tehát még két évig a háború után, mig végre a miniatűr Ma­gyarország gazdasági élete alkalmat talált arra, hogy fölvegye a létért való küzdelmet. Ez alatt az ország elvesztette leggázdagabb mezőgazdasági területeit és erdőségért. Magyarország gazdasági helyzete. — Megpróbáltam Önök elé tárni azt a helyzetet, amelyben a jelenlegi Magyarország gazdasági életét megkezdte, nem azért, hogy panaszkodjam és sirán­kozzam hajaink fölött, hanem abban a re­ményben, hogy rámutathatok azokra az alapvető gazdasági nehézségekre, melyek­kel még ma is tekintélyes mértékben küz- denünk kell. — Ha Önök kegyesek lesznek erre te­kintettel lenni, azt hiszem, Önök is konce- dálni fogják, hogy fölfelé tartó küzdelmes utunkon, a körülményekre való tekintettel, elég jelentékeny munkát végeztünk. Amidőn az első alkalom elérkezett arra, hogy Ma­gyarország gazdaságilag reorganizálja ma­gát, 1920-ban, a korona már két és egyne­gyed svájci centímesre esett a békebeli 105 svájci centimes-mal szemben. Azóta a ko­rona az 1920. év egyes hónapjaiban és az 1921. évi májusban magasabban is állott, mint az 1920. év eleién, de a minket kör­nyező értékeknek (árfolyamoknak) járvány- szerű elértéktelenedése lehetetlenné tette a korona esésének megakadályozását. Minden áldozatot meghoztunk, hogy fonta rtsuk a pénznek vásárlóerejét. Senki sem mondhatja, hogy mi arra törekedtünk, hogy pénzünk el­értéktelenedésének előmozdításával fortélyo- san kibújjunk a ránk inért terhek megfizetése alól.- A háború előtti Magyarország, mint. agrárállam, tőkeimportra szorult. Az ország nagyrészének elvesztésével külföldi árucse­rénk egyenlege 1922-ben 224 millió arany­koronával oly hatalmas passzívum, hogy a fizetési mérleg deficitjének több, mint négy­ötödét teszi. Külkereskedelmi mérlegünk iá­ban ki is mondott. A vállalat 35 százalékot fizet hitelezőinek 21 hónap alatt. A hitelezők egy része valószinüleg felfolyainodik a végzés ellen az Íté­lőtáblához. villását csakis a belföldi termelés fokozásá­tól várhatjuk. A nélkülözhetetlen cikkekről — mint például fa, szén, vas, só, papiros, szövetek — termelésünk veszélyeztetése nélkül és lakosságunk föníartása érdekében épp tigy nem mondhatunk le, mint egy ipari állam az élelmicikkek importjáról. Jelenleg lakosságunk tovább már nem halaszthatja a ruházati cikkeik beszerzését, mert félő, hogy munkásaink télviz idején ruhahiány miatt nem járhatnak munkába. Behozatalunk értékének egyharmadát teszik a textilipar gyártmányai s a behozott egyéb áruk. A magyar nép nem tördeli kezeit... — A magyar nép nem tördeli tétlenül kezeit balszerencséje fölött, Magyaroszág- nak mai termelési kivitelét népének min­dennapi áldozatkészsége teszi lehetővé. — Azonban ezeknek az áldozatoknak és erőfeszítéseknek dacára uira passzív keres­kedelmi mérlegünk lesz az év végén. És ha csak nem enyhül a pénzügyi helyzet, attól tartok, hogy ez 1923. évi kereskedelmi mér­leg még szomorúbb lesz, mint az 1922. cvi. Ha kívánja a bizottság, a pénzügyminiszter még részletesebben meg fogja ezeket ma­gyarázni és közölni fogja a pénzügyi reorganizációs terv részleteit, amelynek kivitelét a magyar kormány a par­lamenttől kérni készül, egyidejűleg azokkal a külföldi kölcsönökkel, amelyeket megkapni remélünk. — Biztosíthatom a bizottságot, hogy pénzügyi Sielyzetünk a legsúlyosabb aggo­dalmat kelti bennem. A hanyatló valutának Scyllája és az elfojtott termelés Charybdise között vagyunk. Ma nem vagyunk abban a helyzetben, hogy elláthassuk iparosainkat és egyéb importőrjeinket azokkal a külföldi valutákkal, amelyeket azok, tudjuk, joggal igényelnek, Egyszerűen nem adhatunk, mert nincs. A magyar adóztatás ma igen magas. A korona tragikus esése nagy tra­gikumot jelent a nép részére. A tisztviselők jelentős részét máris elbocsátottuk és a pénzügyminiszter tervet dolgozott ki, amelynek értelmében a közigazgatási al­kalmazottak számát csökkenteni fogjuk hnsz százalékkal az 1923. évi októberig. — Föltéve, ha az volna a benyomás, hogy a fizetések Magyarországon szertele­nül magasak, talán megemlíthetem, hogy a jelenlegi 0.11 svájci ceníimeos koronakur­zussal számítva át az 1923. évi április hó­napra járó illetményeket, a kormányzónak évi javadalmazása csak 13.200 svájci frank és felelős állásban lévő magas kormányzati tisztviselőiké kevesebb egy évre, mint 1000 frank. Az állomvasutnak egy családos (fele- séges és gyermekes) igazgatója, a lakáspénzt nem számítva, évi 916 svájci frankot kap 12.810 frank háború előtti fizetésével szem­ben; egy vasúti munkás 514 frankot, háború előtti 2280 frankjával szemben. A magyar kormány és a menekültek. — Az elbocsátott alkalmazottak elhelye­zéséneik normális nehézségeit még fokozza egy érzelmi momentum, amellyel, mint azt minden államférfi tudja, még nehezebb szem­beszállni, mint gazdasági akadályokkal. Több, mint 322.000 menekült van körünkben: azok, akik olyan területeken éltek, amelyek ma az utódállamok fönhatósága alatt állanak. Ezeknek nagy része az állam alkalmazottja volt és az összeseknek eddig csak kis száza­léka tudott alkalmazáshoz jutni. Nem aka­rom firtatni a bizottság előtt, hogy mi okozta azt, hogy ezek az emberek menedéket keres­tek azon a területen, amely Magyarország­ból megmaradt. Mindazonáltal foglalkozunk oly tervekkel, amelyek alapján meg lehetne találni a módját annak, hogy ezek az alkal­mazottak ne legyenek többé közvetlenül terhére az államnak. Ámde minden tervbe­vett megtakarításunkkal rendkívül nehéz bármit is megvalósítani mindaddig, amíg a költségvetés deficitje és egyéb pénzügyi, va­lamint gazdasági helyzetünk oly nagymér­tékben függ a korona valutáris értékétől, — Magyarország eddig elkeseredetten küzdött, hogy megfizesse adósságait. Min­den egyes ceniimeot, amivel tartozunk, ki akarunk fizetni, de időre van szükségünk, hogy ezt megtehessiik. Nevetségesen kö­Bethlen ©Jfpdiéja a Jóvátétel! bizottság előtt. „Sóiét kép ez, de nem túlzott.*4 „ A magyar nép ueru tördeli tétlenül kezeit balszerencséje fölött,44 Pünkösd előtt döntenek Magyarország kérése ügyében. veíkezetlen dolog volna tőlem, ha azzal jönnék, hogy arra kérjem Önöket, uraim, függesszék föl kormányaiknak egyes jóvá- tételi zálogjogait azért, hogy ezzel lehetővé tegyék az Önök országában és több más országban élő magánhitelezők igényeinek teljes kielégítését, ami, ha megtörténik, Magyarországot ugyanabban a kétségbe­ejtő gazdasági, pénzügyi helyzetben hagyná. — Hogyha megszüntetjük a valuta- és egyéb tranzakciókra kivetett korlátozásokat, a korona kétségkívül össze fog omlani s a kormány pénzügyi helyzete reménytelenné válik. Ha föntartjuk ezeket a megszorításo­kat, Magyarország gazdasági élete lassan, de biztosan megfullad. — Megállapítottuk, hogy az egyetlen ut, amely ebből a zsákutcából kivezet, ha azon leszünk, hogy külföldi pénzügyi se­gítséget kapjunk. — Ennélfogva azzal jöttünk Önökhöz, hogy megkapjuk az engedélyt, amely ehhez szükséges. — A magyar kormány kész arra, hogy teljesítsen és képes arra, hogy érvényesít­sen minden kötelezettséget, amelyet elvál­lal a nemzet érdekében. — A küzdelem, hogy minden akadály dacára megteremtsük a gazdasági életet, amely a bolsevizmus kiirtása után állandóan előre haliad, bizonyítja a magyar népnek ren­dületlen élniakarását. Mindazonáltal a teher­nek, amelyet még a férfias lelkű népre is ki lehet vetni, vannak határai. Egy nemzetnek önföláldozásia és önsegélyre való képessége nagymértékben függ á nemzetnek saját jö­vendőjébe vetett bizalmától. Hiszem, hogy a magyar nép jövőjéért minden, áldozatra kész lesz, föltéve, ha reményt nyújthatok neki. Hiszem, hogy öníöntartó gazdasági egyeddé építheti ki magát a nemzetek társaságában. De, ha csak azt mondhatom neki, hogy a bankóprés működését gyorsítani keli oly mértékben, mint ahogy a korona esik, azt a reményét is el fogja veszíteni, ami még van. És attól tartok, hogy méltán. A bankópréshez való menekülés természetes következménye a közigazgatáshoz szükséges fedezet elő te­remtésén ek lehetetlensége, hogy ha pedig ezt a pontot elérjük, nyitva az ut a törvény és a rend fölboritásához. Sötét kép ez, de nem túlzott. — Akkor minden szédelgőnek módjá­ban lesz a hatalmába keríteni az országot azzal, hogy gyógyszereket helyez kilátás­ba a fölfordulás ellen. Sötét e kép, de nem tartom túlzottnak. — Őszintén hiszem, hogy a bizottság módot fog nekem adni arra, hogy azzal a biztatással térjek vissza a magyar néphez, hogy van remény arra, hogy civilizált nemzethez méltó életet élhessünk; remény arra, hogy áldozatainknak és erőfeszíté­seinknek nem nyomorúság lesz az egyetlen jutalma. — Magyarország sebesen siklik leielé a lejtőn, amelyen Ausztria alázuhant. Van a küzdelmeinknek sikerre kilátása, azt hi­szem, jó kilátása arra, hogy megállítsuk ezt a zuhanást akkor, ha Magyarország a közvetlen jövőben képes lesz megkapni azt a külső pénzügyi segítséget, amely szüksé­ges ahhoz, hogy önsegélye hatályossá legyen. — Bizonnyal a hitelező államok saját ér­deke is és mindenekfölött egész Európának gazdasági és politikai jóléte kívánja, hogy Magyarország megkapja azt a segítséget, amelyre szüksége van. — Ennélfogva kormányom nevében és a magyar nép nevében is kérem, hogy a jóvá­Az egész életre szóló |f^'| éra fefál Omega

Next

/
Oldalképek
Tartalom