Prágai Magyar Hirlap, 1923. március (2. évfolyam, 48-74 / 201-227. szám)

1923-03-22 / 66. (219.) szám

Csütörtök, *rárc?!!s 22. ■? (*) Nöl színigazgató. A Daily Njws jelenti: Miss Garpenter-t a liverpooli Piay-house színház igazgatónőjévé kinevezték. Angliában ő az első női szín igazgató. Miss Carpenter ugyanennél a színháznál öt év óta mint igazgatóhelyettes mű­ködött már. Pályáját 1911-ben mint pénztáros nő .kezdette ugyanott. (*) A „tigris" mint filmrendező. A párisi lapok közlése szerint Clémenceau exminiszterelnök po­litikai gondoktól menten színműirássa: foglalkozik. Évekkel ezelőtt „A boldogság örvénye" címmel kinai tárgyú darabot irt. Ezt a színmüvet most filmre alkalmazta. Clémenceau maga választotta ki ,a darab szerep'őit a Quuríaer-lotin kinai kolóniá­ján. A mozi közönség nagyon érdeklődött Clé­menceau darabja iránt, melynek nagyjában ez ki meséje: Egy vak ember varázslatos gyógyszer segítségével visszanyeri szemevilágát. De fele­sége és barátai továbbra is gúnyolják és mulat­nak a vak ember felgyógyulásán. Ez annyira el­keseríti a darab hőséit, hogy újból megvakul, mert ez —• a boldogság egyedüli örvénye. . (*) Lehniann Lőtte a milánói ScaSa vendég- müvésznSjs. Lehtmann Ivotté, mint Bécsiből je­lentik, meghívást kapott a milánói Scaiától hosz- szabb vendégszereplésre. A bécsi operaház mű­vésznője ez év decembere és jövő év áprilisa közt fog MFánóban vendégszerepelni és ez idő alatt tizenöt fellépésre kötelezte magát. Először ,,Lohengrin“ Elzájában, utána a „Bohémélet" Mi­mijében fog fellépni. A prágai német színház műsora: Csütörtök: Felnőttek: Premier. Péntek: Ernani. Szombat: Apacsok. Vasárnap délelőtt: Hangverseny. Vasárnap délután: Bajadér. Vasárnap este: Ernani. A prágai német kls-szlnpad műsora: Csütörtök: Szerencsetánc. Péntek: Sálién egyiclvonásosai. Szombat: Felnőttek. Vasárnap délután: Ingeborg. Vasárnap este: Koncert. Kramer felléptével. A kassai magyar színház műsora: Csütörtök: Bíboros. Faragó Ödön búcsúzta­tása. Péntek: Hivatalnok urak. Szombat: Napóleon öcsém. Vasárnap: Nap és Hold. NfS9fi99eiMM9MI«IWMMNNN SPURI Labdarugás. A prágai Slavia húsvéti programmja. A Slavia csapata nagypénteken .a Kcvrlsruher FussbaM Ve- reinnal mérkőzik. Szombaton, március 31ten, a koppenhágai Boldkktbben „93“ csapatával, htrsvét hétfőjén pedig a bécsi Papáddal fog játszani a Slávia. Kassal tréningmérközések. K. Törekvés—KAC 2:1, KSC—Hakoati 2:0. A csapatokon nagyon meglátszott, hogy a legtöbb játékos az őszi idény befejezése óta, mosit rúgott először labdába. Líptószentmlklós. A kassai Slávia 4:i arány­ban legyőzte a liptószentmiklósi SK első csapatát. Érsekújvár: ÉSE—KAC kombiié—Makkabea (Pozsony) 2:1. A kombinált csapat állandó fö­lényben volt, de mindegyik játékán meglátszott a tréninghiány. A kombinált csapatban Szenczi és Novák volt jó. Feuer biró pártatlanul vezette a mérkőzést. A spanyol labdarugóbajnokság döntő mérkő­zése vasárnap folyt le Barcelonában a FC Barce­lona és a FC Európa csapatai között. A mérkőzés 2:2 arányban eldöntetienü! végződött és ezzel az addig is vezető Európa a bajnoság győztese lett. Schaiíer vasárnap a prágai Spárta elten ját­szik. Érdekes mérkőzés lesz vasárnap a Spárta- pályán, ahol a prágaiak a bécsi Amateur csapatá­val mérkőznek. A bécsi csapatban, mint ismere­tes, Schaffér is játszik, aki a tavalyi idény elején a prágai Spárta színeiben szerepelt. Úszás. A MAFC házi uszóverseuyén a 100 ni-es mell­úszásban Sípos Márton 1 p. 18.1 mp.-e-t (!) úszott, míg Eperjessy Béla a 200 m.-es gyorsuszá-sbau 2 p. 35-4 mp. alatt győzött. Az 50 m.-es sprintben a győztes Kény érv ideje 35.-1 mp. Lespert. Budapesti ügeíöversenyek. A kellemes idő al- j kaimat adott az íigefőknek, hogy teljes gárdával vonuljanak fel a vasárnapi versenyekre és igy triinden futamban . keMőszámu induló révén, jó sportot látott a fogadókö"ön$ég. A nap fő verse­nyében öt induló akadt, azok közül az akkor kedvenc Flóta mellé segítőtársul Faulliant is indí­tották A start előtt sok pénz jött Ureukelre. me' .Jk oddsza reára ment le. A versenyt végig­vetve Urenkel fölényesen nyerte Flóta ellen, mely messze van legjob btudásától EmFtést érde­mel Ilka nagyon könnyű győzelme és Rumánin váratlan győzelme Peczkás fölött, mely legjobban istállóját lepte meg. Részletes eredmény: I. futam: 1. Ultrainarin (Irrziegeler 1 és ne­gyed reá). 2. Cigányleány (Kreip! h). 3. Ujra-ujra (Stehmann) Futottak még: Beketints, Csuda. Adél mint második d'szkvalif'kálva. Töt.: 10:17, 12, 23. II. futam: 1. Pancsi (Cassolini 1 és negyed). 2. Elida (Soagcr 6). 3 Kütlgőslánya (Novák 4). f utottak még: Vidám, EMoli, Keszkenő, Fnlks, Pi­cikém, Delta és Lida III. Tót.: 10:14, 34. 20. Hl. tutani: 1. Ilka (Casso.ini 1 és negyed). 2. Lodz (Hegedűs 5). 3. Diák (Maszár). Futott még: Herakles. Tót.: 10:19, 13 IV. futam: 1. Rézangyal (Stehmann 1 és ne­gyed). 2. Civil (Seager 1 és negyed reá). 3. Érme (Zwillinger). Futott még: Jola Tót.: 10:23, 10, 10. V. futam: 1. Rumánin (Irrziegler 1 háromne­gyed). 2. Peczkás (Cassolini 1 háromnegyed reá). 3. Feldpost (Biró). Futott tnég: Silverv. Tót.: 10:22 10, 10. VI. futam: 1. Urenkel (Cassolini 1 és negyed reá). 3. Unepetite (Tomann 3). 3. Kieine Löwin (Stehmann). Futottak még: Faulian, Flóta. Tót.: 10:19, 11, 12. VII. futam: 1. Jobban (Deák 1 és fél reá). 2. Frieden (Wedorn 2). 3. Eskimo (Bohrn). Futott még: Arvalcgény. Tót.: 10:12. 13, 12. Nagy mezőnyök fognak kedden is indulni s minden valószínűség szerint sportszempontból is minden igényt ki fog elégíteni. Közeiszibssá ü A Bohemia-bank válságos helyzete. nélkül való szabaddátétele utján lehet a pasz- szivákat minimumra csökkenteni. Hír szerint a betétek máris biztosítva vannak. A Trihuna szerint a Bohémia-banlwak április végéig engedélyezett moratóriiifffá*- naik az a célja, hogy biztosítsák az intézet pénzügyi helyzetét és hogy megadják a banknak a lehetőséget, hogy ügyeit olyan célból nyugodtan tovább intézhesse, hogy ne szaporítsák a veszteségeket és hogy kedve­zőbb státust elérjenek. A koalíciós pártok tegnap tanácskoztak a szanálás lehetőségei­ről, a bank részéről előterjesztett konkrét ja­vaslatok alapján. Elsősorban teljesen ki akar­ják elégíteni a betevőket és a párisi fiókot érintetlenül fönn akarja tartani, annál in­kább, mert ez a fiók a Bankhivatal fizető­helye. A Bohémia-bank helyzetéről a Tribu- na szerint már napok óta tárgyalnak a pénz­ügyminisztériumban és tegnap a miniszter­tanács is foglalkozott az üggyel. A bankhoz rövidesen pénzügyminiszteri biztost, esetleg pénzügyi bizottságot fog a kormány kiren­delni. A hivatalos Ceskosíov. Republika a töb­bi közt azt írja, hogy a nyilvánosság meg­nyugtatására annyit már ma is lehet közölni, hogy a bank komoly hely­zetét (!) nem törvénytelen manipulációk okozták és hogy a helyzet semmiesetre sem kétségebeesett. Bizonyos, hogy a bank vesz­teségei jelentékenyek és hogy a rendezésnek — ha nyugodtan akarják végrehajtani — rendszeresnek kell lennie. A kormány, amely­nek nem lehet közömbös egy nagy pénzinté­zet szorult helyzete, már a külföldnek az it­teni vállalkozás szolidsága tekintetében al­kotott bizalom szempontjából sem — azért határozta el, hogy a banknak moratóriuma engedélyeznek. A Nár. Politika is hangoztatja, hogy nem történt bűnös mulasztás a vezetésben és hogy a bank pénzügyi nehézségeinek főoka a gazdasági viszonyokban történt változás­ban van. A veszteségek egyébként és főkép­pen valutáris üzletekből keletkeztek- A vesz­teségekről pontos adatok nincsenek még, de úgy látszik, hogy a 35 milliót tevő alaptőke és a bank valamennyi tartaléka odaveszett. De a betétek érintetlenek maradnak, legfel­jebb csekély százalékukat érinti a veszteség. A dolgok mai állása szerint nem látszik való­színűnek, hogy az állam szanálni fogja a bankot A Ceské SI-ovo, tekintettel arra, hogy rö­videsen a Morva-Sziléziai Bank bukása után ez már a második eset, sürgősen követeli a szigorú banktörvény életbeléptetését ameri­kai mintára. A Právo Lidiiből megtudjuk, hogy a Bankhivatai már tavaly figyelmeztette1 a pénzintézeteket, hogy ne helyezzék el fölös­leges tőkéiket a Bobemla-banknál. A kor­mány hozzájárult ahhoz, hogy 80 millió koro­nát bocsáss a nak az intézet szanálásának cél­jára rendelkezésre. Az intézet részvényesei tegnap 3 millió koronát tettek letétbe az 500 K-ig terjedő kis betétek kifizetésére. & Már 1922 elején látták a pénzügyi körök, hogy a Bohémia-bankot nagy áruveszteségek érték. Ekkor sikerült is egy uj pénzcsoportot találíni, mely 20 millió korona uj tőkét hozott a bankba és átvette ennek vezetését Az uj vezetőség azon volt, hOigy likvidálja a Bohe- mia-banknak veszteséggel dolgozó vállala­tait, de ez csak fokozatosan történhetik, ne­hogy még nagyobb veszteségek érjék az in­tézetet. A Boliemia-banknak ezek a vállala­tai: a Kosmos be- és kiviteli társaság, az Exportíiim, az Exportul (Bukarestben), ame­iyeK \ eiZtescggci autóztak.- Érdékéivé van a bank a Lanna A. épitöcégnél, de ez a vál­lalat teljesen aktív és jó eredményekkel dol­gozik. A gablonzi exportcégek közt szintén sok ügyfele volt a Bohemia-banknak. A cseh porcellánipart is érinti a bank válsága, mert a Bohemia-bank még csak nemrégiben érdekkörébe vonta az Epiag részvényeit, amelyek előbb az Internationale Handels- banké voltak. Az Epiagot a cseh valuta emelkedésével szintén nagy veszteségek érték. A „Bohémia" mai száma többek közt azt írja, hogy a cseh koronát ez a legújabb bankkrach — noha a Bohemia-bank párisi fiókja a Bankhivatal képviselője — előrelát­hatóan nem fogja érinteni, mert az érvény­ben levő devizarendelet felette megnehezíti a külföldi spekulációnak a cseh korona eidein való támadását, úgy hogy alig lehet számí­tani nagyobbarányu baisse-előtörésekre. Mégis az ilyen bamkösszeomlások érzéke­nyen érintik úgy a magán-, mint az állami, •hitelt. — Cseh papírgyárat akarnak alapítani Ma­gyarországon. Budapesti szerkesztőségünk jelen­ti: Magyarországon létesítendő papírgyárakról szóló hirek úgy látszik felkeltették a ósdi tőkének az érdekeltségét is, mert a Máhrische Agrár- und Industrie-Banlk egy legutóbb alakult nyomdává] la- lat nevének felhasználásával azzal a tervvel fog­lalkozik, hogy Magyarországgal papírgyárat lc- tesit. Bármily hihetetlennek hangzik is, a bank nem kér kevesebbet, mint hogy teljes papirbe- hozatali tilalmat léptessenek életbe és hogy pa­pirost csak ő hozhasson be az országba. — Az építőipari és butorkiállitás. Hivatalosan közük: Az építőipari és a butonkiállitáshoz, mely március 25-ig lesz nyitva, három koronás belépő­jegyeket árusítanak. Iskolák és egyletek két ko­ronát fizetnek. Gyermekek felnőttek kíséretében díjtalanul tekinthetik meg a kiállítást. — A mezőgazdasági kiállítások uj rendje. A fölöm tv elésügyi minisztérium a közpénzekkel tá­mogatott mezőgazdasági kiállításokról uj szabály­rendeletet készített. Az uj szabályrendelet állami, országos, kerületi (megyei), járási és szakkiállítá­sokat különböztet meg, a kiállítási terület ará­nyához képest. Az állami kiállítások legalább ti­zenöt évi, az országos kiállt ások legfeljebb három évi, a kerületi (megyei) kiállítások legfeljebb négy évi időközben rendezhetők Jár Ti kiáll)tű sokat egy évben legfeljebb huszonötöt lehet ren deznl. A szakkiállítások a szükség szerint rendez­hetők. Kivétel a prágai májusi kiállítás A szr báiyrendelet további határozatai kiá’litásr * rendezésének helyére vonatkoznak. A klár'litásc kat úgy kell rendezni hogy egyik a másikat n akadályozza. Az állami támogatás (a kiadásokba való hozzájárulás vagy szavatossági alap) és en nek a támogatásnak feltételei, a kiállítási dijak (A = állami, B — nyilvános testű'eteké) ezüst-, bronzérmek, vagy általános és különleges okleve­lek és a magánteslületek és magánosok dijai — is szabályozza a rendelet. A kérvényeket az á'laatn kiállítás' Va nézve legalább két évvel a kiállítás előtt, a prágai májusi és az országos, valamint ke­rületi kiállítások részére legkésőbb a kiállítási évet megelőző év végéig és a járás' és szakkiállí­tások részére legkésőbb a kiállítási év február I-ig kell beterjeszteni A kérvényeket kellően fői kell szerelni, igazolni kell a kiállítás pénzügy, szempontból való biztosítottságát, a dijak jegyzé­két, a zsűri összeálitását Valamennyi kiállítási kérvényt az illetékes földmi ve lésügy' tanács ut­ján kell előterjeszteni A kiállítás herei ez lé tő1 szá­mított 12, 6, illetve 3 hónapon belül eiő kell te-r- jesztenl a zárszámadásokat. A mezőgazdasági ki­állítás! ügy megszervezését, egy tizenkét tagú ta­nácsra Fizták amelynek ügyrendiét szintén meg­állapítja a minisztérium. A mezőgazdasági kiállí­tás szabályrendelete alól Vlvéte'neV esnk 1923-bán van hal ve. — Fizetésképtelenségek. A prágai hitelezői védegylet a kővetkező szlovenszkói fizetésképte­lenségeket jelenti: „Silic'a" szlovák-amerikai li­kőrgyár, előbb Jerábek Georgina et Co„ Petr- zálke (Pozsony mellett), Fuchs Jenő eiektrotech. kereskedő. Vágbeszterce Gottdiener Toaehim ke­reskedő. Eperjes. Gyula Lőrinc kereskedő, írsa­va, Feldmann Ármin kereskedő, Kassa, Oross- mann Mór kereskedő, Eperjes. Pivovarnik István vendéglős, Eperjes és Gross Izidor és Szidónia vendéglős, Trencsénteplitz. — Az Orosz-amerikai bank megalakulása. Moszkvai távirat íelenti: Az orosz távirati iroda közlése szerint az Orosz-amerikai bank megala­kulása az ukrán kormány és ezy angol pénzcso­port részvételével befejezés előtt áll. A bank- alaptőkéje kétmillió aranyrubcl lesz és különösen az ukrán mezőgazdaság fejlesztésére alakul. — A romániai forgalmi viszonyok megjavítá­sa. Bukarestből jelenti tudósítónk: A minis*terűim törvényjavaslatot terjesztett a képviselőház elé ötmillió lei rendkívüli kö'csön megszavazására. A? összeget, amelyet a bolgár hadi kártérítés terhére vesznek igénybe, a bukaresti Gora de Nord (észa­ki pályaudvar) helyreállítására fordítják. A közle­kedésügyi minisztérium rendelkezésére 15 millió rendkívüli kölcsönt folyósítanak a bukaresti tele­foniközpont kibővítési munkálataira. A kölcsön le­hetővé teszi, hogy a bukaresti teleionközpomoi újabb kétezer előfizető részére bővítsék ki. A CFR bukaresti vezér igazgatósága bizottságot kül­dött Jassyba, hogy megtartsa a helyszíni szemlét a jassyi pályaudvar kibővítési munkálataira Az épületek kibővítésén kívül uj raktárakat is építe­nek a jassyi pályaudvaron. Prága, március 21. A „Prager Tagblatt" vasárnapi számában megírta a Bohémia-bank válságbajutásának szenzációs esetét. A lap nyomán ezeket irtuk volna a Bohemia-bank pénzügyi válságáról. „A koa'iciós pártok szombati választmányi ülésén a „Bohémia" csehszlovákiai külföldi bank igazgatóságának vezető tagijai közöltéit, hogy a bank a cseh korona erős ingadozásai (!) folytán olyan súlyos exportüzleíi veszteségek érték, hogy a bank bukása szélén áll. A bánit pénz­ügyi helyzete olyan, hogy nemcsak az egész tartalék, hanem a még csak nemrégiben 35 mil­lióra felemelt alaptőke is „meg van támadva". A bank igazgatósági tagjai kijelentették, hogy a bank önhibáján kívül került szorult helyzetébe és azzal a kéréssel fordultak a koalíciós pártok végrehajtó bizottságához, hogy járjon közbe a kormánynál, hogy a bank szanálása az állam szavatossága mellett simán legyen keresztül­vihető. A tanácskozáson résztvett Novák Ágost, a Bankhivatai vezetője is. A tanácskozások eredménye szerint a kormány aligha lesz abban a helyzetben, hogy a bank szanálását vállalja. A Bohémia bank pénzügyi zavarai legfeljebb siettetni fogják a kormánynak a bankibettétek védelmére tervbevett törvényjavaslat beter­jesztését. Szakemberek a bukás szélén álló bank veszteségeire nézve azon a véleményen vannak, hogy nem a jóformán szünetelő export­üzlet, hanem a valutaveszteségek okozták a .bank súlyos helyzetét." Ez a közlemény rajtunk kivül álló okok­ból elmaradt Már a Pr. Tgbl. és a Nr. Listy híradásai nyomán vasárnap széltében-hosszában per- traktálták az ügyet. Annál feltűnőbb, hogy hétfőn váratlanul utasítást kaptak a prágai lapok, hogy a Bohémia ügyéről mást, mint a hivatalos közleményeket ne hozzanak nyil­vánosságra. Ehhez képest a P. M. H. is csak az ismert hivatalos jelentés közlésére szorít­kozhatott. Közben a hivatalos helyek is be­látták, hogy ezt a közérdekű ügyet eltussolni, haszontalan dolog volna és a lapokat nern korlátozták többé az ügy közérdekű ismer­tetésében. A prágai cseh sajtó élénken kom­mentálja a Bohémia-bank esetét és majdnem minden lap ennek egy-egy uj mozzanatát vi­lágítja meg: A Národni Listy erélyes hangú cikkben fordul a bankvezetősége ellen és megjegy­zi, hogy a kormány mindent el fog követni, hogy meg ne rendüljön a betevők bizalma. Nem szanálásról, hanem lassú felszámolás­ról és a betevők érdekeinek megvédéséről lesz szó a jelen esetben. Hogy meg ne ren­dítsék a külföldi hitelt, arra törekszenek majd. hogy a Bohémia-bank teljesítse kötele­zettségeit a kormánnyal szemben. A konnány nem akar közvetlen segítséget nyújtani a bu­kott bankoknak, vagyis nem agyagi, hanem :sak közvetett segítséget fog nyújtani. A Bohémia-bank érdekében megindítandó ak­cióhoz hasonlót a rózsahegyi Szlovák-bank­nál is alkalmaztak. A Nár. Listy szerint a Bohémia-bank helyezte „a fizetőképesség és inzolvencia között levő állapotnak tekint­hető". (Ezt az uj közgazdasági definíciót kis­sé nhezen tudjuk megérteni. A szerk.) A Lid. Noviny arról is tud, hogy a pénz­ügyminisztérium már öt hónap előtt vizsgá­latot rendelt el a bariknál, melynél kiderült, hogy az alaptőke veszélyeztetve van. A mi­nisztérium figyelmeztette a bankvezetőséget i veszélyre, de nem történt intézkedés. Ed­dig még nem lehetett megállapítani, milyen méretűek a Bohémia-bank veszteségei. Az j ritézet kiterjedt külföldi üzletei, különösen j Párisi és new-yorki fiókjait csak később le-! let felülvizsgálni és csak ez után kezdődbe-; tik a felszámolás. De a legnagyobb vesztesé- j ?ek esetén sincsen minden veszve, (!) mert! :sak az aktív-tételek nyugodt és kényszer I < , £ 2 .—\ Menyasszonyi kelengyék áruháza t 3 ^ \ ► J 3 r-x \ baját készitményü finom férfi £ 3 \ és fehérnemű, asztal- ím £ ^ \ téritek és mindennemű lenáru £ 3 \ „ ► 3 \ Árusítás uagybaaj és kicsinyben ►

Next

/
Oldalképek
Tartalom