Prágai Magyar Hirlap, 1923. március (2. évfolyam, 48-74 / 201-227. szám)

1923-03-01 / 48. (201.) szám

Csütörtök, március 1. S \9%i^JÍA<fyw?áRMg zölt eddig Anglia számára. A válasz szerint 1922 április 30-ig Anglia készpénzben 637 millió arany­márkát kapott, közvetlenül az angol megszálló sereg" parancsnokságához' befolyt 103 millió arany­márka értékű papirmárka. A természetben szál­lítások 413 millió aranymárka értékűek, úgy hogy összesen közel 1153 millió aranymárka fizetés történt. 1922 május elseje és 1922 december 31-ike között- további 100 millió aranymárka értékű festőanyagot szállított Németország Anglia szá­mára. amerikai protestáns egyház a Mwhrmegszállás ellen Róma, február 27. (Saját tudósítónktól.) A Gazetta de Popolo, mely franciabarát po­litikát folytat, legutóbbi számában kénytelen a francia politika kudarcát elismerni. A lap londoni tudósítása arról ad számot, hogy Angliában a. Puli r-a kei óval szemben óriási ellenszenv nyilvánul meg és hogy Amerikában százötvenezer protestáns egyház intézett tiitefkozó iratot Har­anghoz, Hugheshez és a kongresszus­hoz a Ruhr-megszáílás ellen. A Corriere della Sera, amely szinten franciabarát, legutóbbi számában már van­dalizmusnak minősiti a franciák cselekede­teit a megszállott területen. Prága, február 28. A képviselöházfeau ma harmadik napja folyt ag azdasági vita, meglehetősen csekély érdeklődés mellett, mert a Ház figyelme tel­jesen a rendtörvénynek a közeli napokban kezdődő tárgyalásai felé fordul. Tegnap a miniszterek és az ellenzéki szónokok napja volt, míg ma több kormánypárti képviselő is beszélt és általános szólamain keresztül is ki- csiliant az az igazság, hogy a gazdasági vi­szonyoknak mai rendje nagyon sok kívánni­valót hagy hátra. z első szónok Kosek (cseh néppárti) volt, aki a mai súlyos gazdasági helyzet okát a korona magas árfolyamában és a súlyos adókban látta és fölszólitotta a kormányt hogy -zeken a vátrányokon segítsen. N a j m a n (cseh iparospárti) azt han­goztatta, liögy nemcsak a munkások, de a íoglaíkozásnéöcüli iparosok és gazdák sem kapnak elegndő segélyt. A gazdasági válsá­got szerinte csak akkor lehetne leküzdeni, ha a kormány az eddigiekkel ellenkező mód­szerekhez folyamodik és elhatározza magái arra, hogy leszállítsa az adókat. Tiltakozott az ellen, hogy az iparosoktól tulmagas be­tegsegélyezési illetékeket szednek és ezeket óriási épületek emelésére és pártpolitikai cé­lokra fordítják. Votruba (nemzeti demokrata) úgy vél­te, hogy a gazdasági válság egyik oka az, hogy a korona külföldi és belföldi vásárlóere­je nincsen arányban, amiben a kormány is hi­bás. Véleménye szerint azoknak a fölfogása, akik azt vitatják, hogy az állami költségve­tést le kell szállítani, helytelen, mert az állam csak a bányákra és az erdőkre fizet rá, de az a ráfizetés is a jövőben meg fog térülni a bányaüzemeknek és erdőknek hasznából. Toska (kommunista) a munkanélküli segélyekről szóló törvény megváltoztatását követelte. Javasolta, hogy a munkanélküli se­gélyeiket emeljék fel annyira, hogy a.foglal- kozásnélkü! álló munkások legalább az éle­tüket tengethessék. Indítványozta továbbá a törvény ama szakasznak törlését, amelyet az időszaki munkásnak nem adják meg a mun­kanélküli segélyt, illetőleg felhatalmazzák a népjóléti minisztert arra, hogy a segélyeket belátása szerint felemelje, vagy leszállítsa. P a y e r 1 e (cseh szociáldemokrata) sze­rint az állam már a múlt esztendőben apasz­totta a tisztviselői kart és a nem iskolázott munkaerőket elbocsátotta. Se h affér (német szociáldemokrata) tiltakozott az ellen az erőszakos és sokszor brutális eljárás ellen, amelyet a munkanél­küli segélyek kifizetése alkalmával a hivata­lokban követnek. Követelte, hogy az erdei munkásoknak is fizessék ki a munkanélküli segélyt. Azt hangoztatta, hogy a cseh-szlovák köztársaság igyekezzék gazdaságilag érint­kezést keresni a szomszédos államokkal és úgy véli, hogy a gazdasági válságot rend- törvénnyel és egyéb kivételes törvénnyel megoldani nem lehet. Laubc (cseh szocialista) a vámtételek leszállítását követelte. Az ülés még tart. A KUztörsasfigvftlff fontéiig tárgyalása elölt A bizottság módosításai. A kormássujpSráofc erőszakra készül­nek. — Mindenütt éles (itt okozás a reakciós favaslat ellen. Prága, február 28. Amint tegnap már röviden jelentettük, a képviselőház alkotmányjogi bizottsága elfo­gadta azokat a módosításokat, amelyeket, a. képviselőkből és egyetemi tanárokból álló albizottság terjesztett elő. Ezek a módosítá­sok egészen lényegtelenek és teljesen épség­ben hagyják azt a szabadságellenes szelle­met, amely a kormány eredeti javaslatában öltött testet. A 12. szakasz, amely a köztár­saság elnökének megsértéséről szól, a bizott­ság szövegezése szerint igy fog hangzani: „Aki két, vagy több személy előtt a köztársaság elnökét, vagy annak helyette­sét becsületében megtámadja, vagy őt rossz bánásmóddal fenyegeti, vagy öt va­lamely kijelentéssel durván szidalmazza, vagy köznevetség tárgyává teszi, 8 naptól hat hónapig terjedő fogházzal bünteítetiik.4* E szövegezés szerint a deliktumot tehát már nem lehet grimaszokkal elkövetni. En­nek a büntetendő cselekménynek minősített esete, ha tudatosan követték el a cselek­ményt. Egy további módositás az izgatás fogal­mára vonatkozik. Az uj szövegezés szerint az izgatás vétségét köve,i el az is, aki az állam ellen annak keletkezése miatt izgat. A 34. szakasz, amely a lapok betiltására vonatko­zik, szintén csak olyatéhképpen változik, hogy az uj szövegezést az eredeti tervezet csak igen lényegtelen javításának lehet te­kinteni. A bizottsági jelentés szerint ugyanis szó sem lesz arról, mintha törölnék azt a rendelkezést, amely megengedi a lapoknak a betiltását, valamint arról sern, mintha az Íté­let jogereje volna szükséges a betiltás köz- igazgatási kimondásához, hanem csak arról, hogy a bizottság azt az időt, amelyen beiül a közigazgatási hatóság az Ítélet meghozatala után a betiltást elrendelheti, valamivel meg­rövidítette. Ez az idő hetenként legföljebb ötször megjelenő lapoknál egy félesztendő, napilapoknál pedig egy év, míg az eredeti javaslat mindennemű lapra két esztendőben állapította meg a határidőt. Az 5. szakaszt, amely az állami titok el­árulásáról szól, megszigorították annyiban, íhogy ezt a deliktumot kiterjesztették azokra is, akik valamely állami titkot közvetlenül elárulnak. A 7. szakasz, amely az alkotmá­nyos tényezők élete elleni támadásokat ha­tározza meg, annyiban módosul, hogy a bün­tetendő cselekmény elkövetéséhez elegendő lesz, ha azt a kormány elnöke, a kormány, vagy a törvényhozó testület valamely tagja ellen politikai életük miatt követik el. Siettetik a rendtörvény tárgyalását A képviselőház alkotmányjogi bizottsága ma befejezte az állami törvényszék szervezé­séről szóló kormányjavaslat vitáját is. A bi­zottságnak mind a két javaslatról szóló jelen­rését Hrubán elnök készíti el Medveczky és Matousek előadókkal. A képviselőház további munkarendjé­ről, különösen a rendtörvény tárgyalásának megkezdéséről ma este hét órakor fog dön­teni a képviselőház elnöksége. Az elnökség­nek ma délelőtt ülése volt és azon Toma- sek elnök azt mondotta, hogy a javaslatot még e héten — ha kell, éjjel-nappal való tárgyalásokkal — letárgyalják. Cech Lajos . alelnök ez ellen a leghatározottabban tilta­kozott. Tomasek e’nök erre kijelentette, hogy még a mai napon tanácskozik a koa­líció vezető politikusaival. Emia’t az ülést föl is íüggesz'eíték és a tanácskozást este hét órakor folytatják. * A képviselöházban a késő esti órákban osztották szét a bizottság tizenhat nyom­tatott oldalra terjedő jelentését. Tomasek e’nök cseh ujságirók előtt kije'entette, hogy ama tervtől, hogy a javaslatot még e hé en letárgyaltassák, a koalíció elállóit. Megerőslik a parlamenti őrséget Értesülésünk szerint a kormánypártok abbeli félelme miatt, hogy a javaslat tárgya­lása' közben az ellenzék nagy ellenakciót fog kifejteni, a képviselőház elnöksége intézke­dett, hogy a parlamenti őrség készenlétét je­lentékenyen megerősítsék. Vrfccnsky újból a rendtörvény ellen nyilatkozott A cseh nemzeti szociáldemokrata párt­nak egy vidéki ülésén, amelyet vasárnap tar­tottak, Vrbcnsky volt egészségügyi minisz er idézte Masaryk köztársasági elnök ama ki­| jelentését:- „Szabadságot — csak elegendő szabadságot14 és kijelentette, hogy a javaslat eredeti szövegezése teljesen elfogadhatatlan volt. A párt a mostani szövegezéssel sincsen megelégedve és azért arra fog törekedni, hogy azt megjavítsa. Bartosek képviselő hat­van módosító javaslatot nyújtott be. Tömeges tiltakozások a vidéken Vasárnap Iglón volt tiltakozó gyűlés a köztársaság védelméről szóló javaslat ellen, délután pedig Lőcsén tartottak a kommunis­ták gyűlést, amelyen nemcsak munkások, hanem a város polgári társadalmából is so­kan megjelentek. Azonkívül Poprádon is til­takozó gyűlést tartottak a munkások. Mind­ezeken a gyűléseken kifejezésre jutott az ős­lakosságnak az a fölfogása, hogy a készülő rendtörvény mind a munkásságra, mind a nemzeti kisebbségekre nézve egyaránt nagy veszélyt jelent. A német szociáldemokraták határozata A német szociáldemokrata párt országos vegrehajtóbizottsága tegnapi ülésén azt a határozatot hozta, hogy \ a rendtörvényt, mint a demokrácia és az alkotmányos jogok ellen Irányuló hallatlan támadást, a legélesebben elítéli. A cseh­szlovák köztársaság — mondja a határozat — ezzel a törvénnyel Európa legreakció- sabb államainak sorába fog lépni. Az or­szágos végrehajtóbizottság egyetért azzal, hogy minden közreműködés e szégyenVes törvény megalkotásában a p;rt számára lehetetlenség és a párt parlamenti képviselőinek belátására bízza, hogy a végleges javaslathoz és az adott helyzethez képest állapítsák meg eljá­rásuk irányvonalait. A bizottság fölszólitotta a szociáldemokrata munkásszervezeteket, hogy március 3-a és 5-e között tiltakozó gyű­léseket tartsanak a javaslat ellen. ItfirmeiMiu-Élfes wmim&xm ms emiftrcici® Kassa, február 26. Ma megállított az utcán Herboly Ferenc a kassai állami elemei iskolák volt igazgató ja, jelenleg a Kassai Újság főmunkatársa s azt mondotta nekem: „Az igazságérzetem lázad fel az ellen a cikk ellen, amelyik a „Jövő“ cimü lap tegnapi számában Borov- szky Géza aláírásával a képviselő ur ellen (már mint ellenem) megjelent. A cikk azt ál­lítja, hogy Ön volt az, aki 1918-ban a kassai városi tisztviselők gyűlésén felajánlotta, hogy a városi tisztviselőket együttesen vezeti be a szociáldemokrata pártba, holott a tény en­nek éppen az ellenkezője, tudniillik az, hogy amikor ezen a gyűlésen én (már t. i. Her­boly) ilyen irányú felszólítást intéztem a vá­rosi tisztviselőkhöz a képvisel őur,. mint ak­kori városi tanácsos állott fel szólásra és til­takozott ama kísérlet ellen, hpgy egy intelli­gens emberekből álló testületet birkanyáj módjára át akarjanak terelni egy táborba.44 < ^ Alig egy félórával később értesültem ar­ról? hogy a Bécsi Magyar Újság ugyanaznapi száma vezércikk alakjában foglalkozik a sze­mélyemmel. Elolvasván ezeket a cikkeket, bosszan­kodnom illenék, nekem azonban ehelyett régi szép idők jutnak eszembe, amikor városi ta­nácsos koromban egyszer azért, mert kü­lönböző kassai egyházak kincseit a múzeum­ban akartam állandó közszemlére kitenni, szabadkömivesnek kiáltottak ki, máskor az­ért. mert a hittelekezetek városi segélyezése tárgyában irt memorandumom egyeseknek nem tetszett, klerikális „kruciiikszbeiszer44- nek állítottak oda, harmadszor amidőn 1910- ben a Fő-utca 76. számú városi háznak a munkásotthon céljaira való átengedése mel­lett foglaltam állást, egyszerre az lett elle­nem a vád, hogy szociáldemokrata lettem és igy tovább. Én akkor sem bosszankodtam, hanem mentem a magam utján, melyeket nekem be­csületes meggyőződésem jelölt ki. nem poli­tizáltam, hanem dolgoztam s mivel mint pol­gárnak mégis csak csatlakoznom kellett va­lahová, csudálatosképpen soha nem álltam be oda, ahova a konjunktúra hivott, de egész életemben az ellenzékiség „száraz kenyerét44 ettem. Ezt Kassán minden ember tudja, csak Borovszky kollégám nem aki a köztársaság védelméről szóló javaslat ellen elmondott beszédem alkalmából jónak látta, hogy elle­nem (aki neki a politikában — mióta ezt kell csinálnom — mindig lovagias ellenfele vol­tam) egy kvalifikálhatatlan hangon irt cikket megeresszen. Azaz pardon, a cikket, amely , Körmendy-Ékes, az októbrista44 címen a Jö­vő február 25-iki számában megjelent, nem ő irta. mert ő nem elég intelligens ehhez, ha­nem csak megiratta és aláirta. A cikkben nincs egyetlen egy állítás, amely ne lenne ha­zugság. vagy ferdítés. Az egyik főállitását láttuk fent. Ezt meg­cáfolta már az erre legilletékesebb ember: Herboly Ferenc, de megcáfolhatná az egész városi tisztikar is, sőt Kassa egész közönsé­ge, amely engem nagyon jól ismer s tudja ró­lam, hogy a szociáldemokrata pártnak soha­sem voltam és sohasem akartam tagja lenni. A Károlyi-pártba 1918 október 19-én az egész lőcseházi társaskörrel együtt — amely­nek akkor még nem elnöke, de csak egyszerű tagja voltam — én is beléptem, agyanakkor belépett oda úgyszólván az egész város. Vagy oda, vágy a radikális pártba. Ez akkor — egy a pártkötelékcktöl független s a ha­záért aggódó magyar ember részére — az egyetlen lehetőség volt és a legnagyobb fokú igazságtalanság lenne éppen részemről ezért az akkori állásfoglalásért bárkinek szemrehá­nyást tenni. Miről volt akkor szó? A háború elveszett és Károlyi azt hirdette, hogy ha ő kap kormányalakításra megbízást, a tisztes­séges, előnyös béke biztosítva van. Egy párt­elnök ajkáról elhangzó ilyen szónak, ilyen Ígéretnek akkor még mindenki hitt. A köztár­saság védelméről szóló javaslat eleni beszé­demben mit mondtam? Bántottam én egy szóval az októberi programot, vagy azokat a jóhiszemű százezreket, akik Károlyinak — velem együtt — felültek? Álion itt szószerint amit idevonatkozókig mondottam (beszédem­nek ezt a részét eddig is csak a P. M. H. hozta): — A magyar közvélemény túlnyomó nagy többsége —- mondhatnám az egész közvéle­mény — meg van győződve arról, hogy az or­szág irtózatos katasztrófáját Károlyi Mihály és tarjái okozták, ak!k az országnak ama válsá­gos óráiban kitűnő antantösszeköttetései'' han­goztatásával a néphangulatct maguk me'lé ár­tották s mikor a hatalmat kezükbe kapták, az Ígért pompás békeföltéíelek kiesz’özlésével adósak maradtak, de első dolguk volt a harc­terekről rendben hazatérő hadosztályokat is le­szerelni. a fegyveres erőt mesterségesen szét­zülleszteni s ezzel az országot a-7 éhes szom­szédok szabad prédájául odadobni. A D km-féle fegyverszüneti szerződés helyett -> belgrádi ha- tármegállapitás, Linder Béla hadügyminiszter­nek a „nem akarok többé katonát látni11 jelszó­ban megtestesített hadügyi politikája és a sze­rencsétlen külügyi politika, amely egy Bédl- Schw'mmer Róza diplomáciai „si'kerei“-ben kul­minált, ielzik azokat az állomásokat, amelye­ken át Károlyiék -Magyarországa elfutott a bol- sevizmusig. — A magyar közvélemény. — amely igy és csakis igy látja az eseményeket — már kieu- g észt előd ott a bolsevikekkel szemben, mert azokat egy csillogó teória félrevezetett fanati­kusadnak tartja és náluk a jóhiszemű tévedést is elfogadja már mentségül — De nem engesztelődik ki és — azt hi­szem — sohasem fog kiengesztelődni azokkal az októbristákkal szemben, akik ahelyett, hogy rettenetes tévedéseiket belátva, mea culpát mondanának, a külföldre menekültek és onnan a hazugság raffinált fegyvereivel valóságos had­járatot folytatnak Magyarország ellen. — A nyugatmagyar rszági kérdésben Ma­gyarország érdekei ellen küeUett lázas tevé­kenységük. Pécsnek a szerb megszállás alól való felszabadítását megakadályozni igyekvő erőfeszítéseik, a „Baranyai népköztársaság*4 gondolatának propagálása, a társadalmi és po­litikai ellentétek ütközői kirótt vergődő, e^er sebből vérző, szerencsétlen Magyarország Hlen egész Európában, sőt ‘m abban már Amerikában is folytatott rágalomhadjáratuk és az a tényük, hogy az utódállamok elnyomott magyarságának védelmére soha még egy szavuk nem volt. tel­jesen lehetetlenné teszik, hogy az ország velük szemben a megbocsátás útjára lépjen. — Az utódállamok azzal, hogy ezeket az emigránsokat pártfogolok, tűnő gat iák és min­den más magyar sajtótermék kizárásával csu­pán csak az ő lapjaikat engedik be országaik területére, iobban szítják az Irredentizmust, mint bármely más tényező. — Az emigrációnak most vázolt tevékeny­sége a főoka annak is, hogy Magyarországon az antiszemita mozgalom nem tud teliesen nyugvópontra jutni, mert a bécsi magyar lapok mindig gondoskodnak róla. hogy Magyarország­gal szemben emelt uinbb és uObb vadakkal a már kialvóban levő tüzet lángra lobbantsák Ezeket a megá’lapltásalmat — bár­mennyire nem tetszik is az emigrációnak, I

Next

/
Oldalképek
Tartalom