Prágai Magyar Hirlap, 1922. december (1. évfolyam, 130-153. szám)

1922-12-01 / 130. szám

Hallgató és küzdő magyarok. (p.) Losonc, november 29. Korláth Endre a legutóbb Nagyszőllö- sön megtartott politikai gyűlésen mondott hatalmas beszédében a ruszinszkói magyar­ságnak helyzetéről, kötelességeiről és azok­ról az akadályokról beszélt, amelyekkel a küzdelemben lépten-nyomon találkoznak és amelyek lehetetlenné teszik, hogy az esetek túlnyomó részében kézelfogható eredménye­ket érjenek el. De erőteljesen reámutatott arra, hogy a mi küzdelmünk nem olyan célok eléréséért folyik, amelyek a máról holnapra szóló szükségletek kielégítését akarja elérni. Nem pillanatnyi enyhülést és javulást aka­runk mi, hanem a harcban létünkért, magyar­ságunknak fenmaradásáért harcolunk és ez az ut nagyon hosszú, az előremenetelt alig lehet észrevenni, de azért ez a küzdelem nem csak szükséges, de egyúttal eredményes is. A gáncsvetőkkel és támadókkal szemben mi, akik e küzdelemben résztveszünk és an­nak irányításáért nyugodtan vállaljuk a fele­lősséget, tiszta önbizalommal állapítjuk meg. hogy mi küzdelmeink eredményével meg va- gyünk elégedve. Elértük azt, hogy a nemzet immár nem aléltan, nem halálos közönnyel nézi és figyeli az eseményeket, amelyek sor­sára és jövendőjére döntő kihatással bírnak, öntudatos erejének és összetartozásának olyan kétségtelen bizonyítékait adta, hogy ezzel elérte azt a letagadhatatlan eredményt, — amint Korláth találóan rámutat — hogy „a hatalom mostani urai kénytelenek elis­merni, hogy a magyarság olyan tényező, a mellyel itt számolni kell44. Számtalanszor rámutattunk arra, hogy mi a magyar nemzeti egységünk, nemzetünk erejét és fejlődését semmiféle erőszak, béke- szerződés elvenni nem tudja. Országoknak sorsa és fenmaradáisa a hatalom erőviszo­nyainak változásától függ. De a nemzetek sorsát nem a győzelmek és vereségek irányítják. A nemzet fejlődése és pusztulása mindig a nemzetnek, a nemzet fiainaík kezébe van letéve. Elnyomott és üldözött nemzetek is fejlődnek, erősödnek, ha a nemzet fiai ez elnyomatás idejében is teljesítik nemzetük iránt tartozó kötelességüket, megtartják hű­ségűket és beleoltják a hűséget azon nemze­dékbe, amelyet ők nevelnek fel. Viszont nem­zetek pusztulása és lezüllése igen gyakran olyan időben teljesedik be, amikor a nemzet a fizikai hatalom minden eszközével rendel­kezik, sőt hatalmában áll más nemzeteket megsanyargatni, jogaiktól megfosztani. Ezért igaza van Korláth Endrének, a mikor mint a ruszinszkói magyarság hivatott vezére beszédében kifejezésre juttatja azt a gondolatmenetet, hogy a nemzet jövőjét nem fenyegeti az, hogy jelenleg mint egy másodrangu nemzetet kezelik, akit kizárnak a hatalom minden birtokából és egy olyan hatalom helyezkedett föléje, amely vele szemben barátságtalan indulatokkal viselte­tik, hanem egyedül az a körülmény döntő a nemzet jövőjére, vájjon a nemzetnek fiai a megpróbáltatásoknak és szevedéseknek mostani korszakában telcjesitik-e történelmi hivatásukat. Nem egyeseknek, de a nemzet egyetemének, a nemzet minden egyes fiának ki kell vennie részét a nemzet jövőjéért foly­tatott harcban. A nemzet nem követel mindnyájunktól egyforma kötelességet. Nem kívánja azt, hogy mindnyájan az első sorban helyezked­tünk el és mindnyájan ott legyünk azok kö­zött, alkik szembehelyezkednek a hatalom­mal és akik kötelességszerüen minden erőfe­szítést kifejtenek annak érdekében, hogy a reánk zúdított iogtalanságokat visszahárít­ják. A háborúban a hadsereg szintén nem­csak frontkatonáikat igényel és nemcsak a frontkatonák magatartása döntötte el az üt­közetek sorsát, hanem azoknak a katonák­nak a kötélességteljesitése is, akik a határ­talom urai. Az ő küzdelmük és történelmük megtanított annak az igazságnak a felisme­résére, hogy a nemzetek elöhaladása nem mindig nyílegyenes utón veziet előre. Mi tehát teljes mértékben osztjuk és he­lyeseljük Korláth Endrének azt az álláspont­ját, hogy mi küzdőtársainknak tekintjük azon magyar testvéreinket is, akik egyéni viszo­nyaik kényszerítő hatása alatt a nyílt küzdel” mektől távoltartják magukat, de azért még is hűek maradnak magyarságukhoz és innen is feléjük nyújtva testvéri jobbunkat bitosit- hatjuk őket, hogy sem most, sem később ez­ért őket szemrehányással illetni nem fogjuk. Viszont azonban természetes, hogy mind­azoktól, akiknek egyéni helyzete nem pa­rancsolnia a „hallgató magyar44 szerepét, an­nak kötelessége a küzdelmekben részivénni és meghozni mindazt az áldozatot, amit a nemzet érdekében meghozni mindnyájunk kötelessége. Prága, november 30. A lausannei konferencia tegnapi legfonto­sabb eseménye a késő éjjeli órákra esik, mert éjfél előtt kapta meg az orosz delegáció a szövetségesek válaszjegyzékét Rakovszky jegyzékére. A válaszjegyzék igy szól: — A konferencia elnöksége tisztelettel elismeri az orosz delegáció november 27-én kelt jegyzékének vételét. Legyen szabad Rakovszky és Wborowszky urakat figyel­meztetni arra, hogy a konferencia elnöksége nem ismerheti el azt az értelmezést, ame­lyet ők a francia kormány által Csicserin- hez november 14-én küldött táviratnak tu­lajdonítanak. Ez a távirat egyébként meg­felel ama jegyzéknek, amelyet Csicserin urnák az angol és francia kormány nevében átnyújtottak és amely precizirozta, hogy „Szovjet-Oroszország képviselőinek joguk lesz a tengerszorosok kérdéséről szóló vi­tában, valamint a tárgyalásokon és a dön­tésben résztvenni s hogy ennek következ­tében abban a helyzetben lesznek, hogy a különféle á’láspontokról véleményüket nyil­váníthatják. A lausannei konferencia francia és angol delegátusai abban a nézetben van­nak, hogy ez a meghívás nem adhatott fél­reértésekre alkalmat és nem interpretálható a november 27-iki tfrosz jegyzék értelme­zése szerint. Az orosz delegátusoké ennek következtében meghívják, hogy a tenger- szorosok kérdésében folyó vita tárgyalásá­ban vegyenek részt. Az a bizottság, ame’y a konferencia részéről ennek az iigvnek a vizsgálatával van megb;zva, első össze­jövetelét pénteken délelőtt tizenegy órakor tartja. A jegyzéket Curzon, Barrére és Ga-rroni Írták alá. Ansflia és az orosz delegáció. Hogy az orosz delegáció miképpen fo­gadja az antantnak ezt a jegyzékét, való­színűen kiderül a mai nap folyamán. A kon­ferencia további munkája szempontjából min­denesetre jelentős momentum lesz az, hogy résztvesznek-e az oroszok a holnap délelőtti bizottsági ülésen. Ma megjelennek ezen az ülésen, úgy számolni kell azzal, hogy köztük s'az angolok között heves összeütközésekre kerülhet a sor. Az angolok ugyanis erős bizal­matlansággal tekintenek az oroszok felé s ez kitűnik a Times>-nek tegnapelőtt vezércikké­ből, ámenben arról ir, hogy a bolsevikoknak nincs egyéb céljuk Lausanne-ban, mint újabb válságot fölidézni. Az angolok csak azért tár­gyalnak az orosz szovjetdelegációval, mert nincs más kormány, amely az orosz népet képviselhetné, mindenesetre azobnan oda fog­nak hatni, hogy az orosz delegáció csak bizo­nyos kérdésekben hallgattassák meg. Az antant a Dardaneüa-kérdést úgy fogja szabályozni, hogy ebből a törököknek hasznuk legyen, de a szovjetdelegáció po­litikájával szemben erős frontot fog alkotni, ! fy A Daily Telegraph szintén arról ir, hogy az orosz delegáció lausannei szereplése meg­fertőzte a békés atmoszférát. Benes Latsaiméban. A tegnapi napnak második fontos ese­ménye, amely bennünket különösen közelről érdekel, Benesnek lausannei látogatása volt. A látogatásról a Havas-ügynökség jelentést tett közzé, amelyből kiviláglik, hogy Benes csak egy pár órát töltött Lausanneban. Dél­előtt jött, este ment. Közben tárgyalt Nin- csiccsel és Dúcával, Cursonnal és Barrérevel s a Havas-jelentés szerint ezeknek a tárgya­lásoknak bizonyos jelentőséget tulajdoní­tanak. Ás athéni kivégzések. A görög miniszterek kivégzése pozitív hatást még nem gyakorolt a lausannei tár­gyalásokra, de általános az a nézet, hogy Anglia eddigi görögbarát politikájának vége s hogy az athéni események hatása alatt a török delegáció helyzete lényegesen megerő­södött. A kivégzés ellen Olaszország is tilta­kozott s hir szerint a pápa is tiltakozni fog. Az athéni lapok jelentése szerint az angol tengerészmisszió vezetője is elutazik Athénből. A konferenciával összefüggő kérdésekről a mai napon a következő jelentéseket kaptuk: Az athéni eset közönséges ‘gyilkosság. Róma, november 29. (Havas.) Bolati a szenátus mai ülésén az athéni esetet közön­séges gyilkosságnak minősítette s ezeket mondotta: Anélkül, hogy szándékom lenne más állam belső ügyeibe beleavatkozni, ki kell jelentenem, hogy az athéni gyilkosság az emberi lelkiismeret súlyos megsértése. A tengerészeti miniszter a kormány nevében hozzájárult Bolati kijelentéséhez. Az Egei tenger szigeteinek sorsa. Lausanne, november 29. (Havas.) A te­rületi és katonai kérdések bizottságának mai teljes ülésében a törökök egy oldalról győz­te^: ál frontjukkal, a másik okából azon­ban legalább időleges vereséget szenvedtek. Sikerült keresztülvinniök, hegy a Dardanel­lák szomszédságában fekvő égei-tengeri szi­getek sorsa felől csak akkor fognak tárgyalni, ha a tengerparti államok, beleértve Orosz­országot is, a tengerszorosok kérdését elin­tézték. Másrészről a törökök azzal a köve­teléssel fordultak a bizottsághoz, hogy eze­ket a szigeteket szuverén területeknek je­lentse ki. Erre a követelésre Curson kijelen­tette, hogy nincs joguk két különböző kér­dést, a szigeteknek katonai leszerelését és a szuverénitás kérdését összezavarni. A bizott­ság úgy határozott, hogy mindkét kérdés a tengerszorosok kérdésének elintézése után kerül tárgyalásra. Benes nglJaíftozaía iansensei Mriiiilásárél. Csak körülnézett Lausanneban és megelégedéssel távozott. London, november 30. (Havas.) A Reu- ter-iroda lausannei képviselője beszélgetést folytatott Benes miniszterrel, aki kijelentette, hogy legfökép azért jött Lausanneba, hogy kis- aníaníbeli kollégáit lássa és ve’ük Közép- Európa és Magyarország egyes pénzügyi és gazdasági kérdéseiről tárgyaljon és vé­gül, hogy lássa azt, hogy mennyire halad­tak a konferencia munkálatai. A Cursonnal való beszélgetés — modotta Benes — igen megnyugtatta őt. Arra a kér­désre, mi a véleménye a Balkán-blokkról, ki­jelentette, hogy a Balkán államai egységes álláspontot foglaltak el, ennek nagy jelentő­sége van és ez kiváló biztositéka a sikernek. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ezek az államok politikai egységet alkossanak egy­mással. Mindenesetre örülök annak — mon­dotta —, hogy jó viszony van ezek között az államok között. Cseh-Szlovákiának a konfe­rencián nincsenek közvetlen érdekei, de kí­vánatosnak tartja, hogy éppen úgy, mint a többi államoknak, úgy Cseh-Szlovákiának is alkalom adassék, hogy azokban a kérdések­ben, amelyek őt érdeklik, véleményét nyil­váníthassa. Egyébként — mondotta — biztos vagyok abban, hogy ezek a kérdések akként j fognak elintéztetni, amint a szükség megkí­vánja. Végül kijelentette, hogy a kisantant szilárdan fönnáll s hogy ennek következté­ben Közép-Európában semmi kedvezőtlen esemény nem következhetik be. Benes közvetít Francia- ország és Oroszország kozott. Lausanne, november 30. (Saját tudósi­tónk telefonjelentése Bécsen át.) Benes dr. csen-szlovák külügyminiszter tárgyalást folytatott a különböző delegációk vezetőivel is. Föltűnően hosszan tanácskozott Barrére francia megbízottal. Hir szerint Benes dr. és Barrére között megegyezés jött létre arra vonatkozóan, hogy Benes dr. mint közvetítő szerepel Franciaország és Oroszország között. Benes a Barrére-el való tanácskozás után fölkereste Ra- kovskyt, az orosz delegáció vezetőjét, és vele hosszabb ideg tárgyalt, A tárgyalá­sokról eddig nem sikerült részleteket meg­tudni. Nincs ok a pesszimizmusra — mondja Havas* Lausanne, november 30. (Havas.) Hivatalos konferenciakörökben erősen állást foglalnak azok- hal a hírekkel szemben, amelyek a konferencia munkáját szkeptikusan és sok esetben pesszimisz- tikusan fogják föl. Kijelentik, hogy ezekkel a hí­rekkel szemben számos jelenség merül fel, ame­lyek a konferencia kedvező eredményére en­gednek következtetni. Ilyen jelenség a török de­legációnak megváltozott hangulata. A török dele­gáció kezdi a kérdéseket praktikus oldalról te­kinteni és számos előítélettel leszámolt. íiogis áll a h@roRH? Nuv.30-ár? fizettek 100 cssh-szlovák koronáért; Zürichben 16.90 svájci frankot Berlinben 24438.— német márkát Budapesten 7400.— magyar koronát Bécsben —.— osztrák koronát A SiiounsiMl ts Rusziiiszhm Szövelüezett Ellenzéki Pártok politikai napilapja Szlovenszkói szerkesztő: a Felelős szerkesztő: TELLÉRY GYULA Főszerkesztő: FETROGÁLLÍ OSZKÁR dr. FLACHBAKTH ERNŐ dr. Mm orosz delegáció válasszá fleopoii oi áasíántfál vonalon, vagy a mögöttes országrészben tel­jesítették kötelességeiket. Nem tudom magam világosabban és ha-1 tározottabban kifejeziii és épp ezért szószé­ról t idézem Kori átírnak szavait: „Egy cseppet sem tartjuk magunkat jobb magyarnak, mint az, akii a mindennapi élet nehézségei, az anyagi gondok és a megélhetési küzdelem távol tartanak az aktív politikától; sőt annál sem, aki a megélhetés kényszerítő nyomása aiatt . . . egyszer-egyszer el is hallgatja magyarságát, hogy a sovén hatóságok előtt ne tűnjék fel vörös posztónak.44 Ezek eleget tesznek kötelességüknek akkor, ha megőrzik magukban nemzetükhöz való ragaszkodásu­kat és átültetik azt gyermekeikbe, hogy azok majd kedvezőbb körülmények között szol­gálhassák nemzetük ügyét. Bizonyitékát kell adnunk annak, hogy a változott körülmények között tudunk alkalmazkodni és el kell fogadnunk sokban tanítómesterün­kül azokat, akik most velünk szemben a ha-

Next

/
Oldalképek
Tartalom