Prágai Magyar Hirlap, 1922. augusztus (1. évfolyam, 50-75. szám)

1922-08-23 / 68. szám

€> utóbb pedig a szerencsétlen férjjel megmérgez- teti a feleségét. Persze a falriadt férj megfojtja életének megrontóját. Amikor alszik. Amikor szemeit lehunyva tartja. Amikor nem férkőzhetik tekintetével a leikébe. Ez a dráma tartalma. Hat apró jelenet. Vágy- két tucat párbeszéd, amelyet nagyon okosait és célirányosan, minden szünet nélkül játszanak le. A szín ugyan mindig változik, de a változást csak a másszinü bútor jelzi. A szereplők nem beszélnek többet, mint ami föltétlenül szükséges, de mert a bevezető előadás már megteremtette a kellő hangulatot, a dráma minden zökkenés nél­kül haladhat végső célja felé. Egy ilyen apró darabból nehéz megítélni, vájjon szerzője jó drámairó-e, meg kell azonban adni, hogy Thonra doktor legalább is — jó dramaturg. Mert érti a módját, mint lehet az érdeklődést fölkelteni, éb­ren tartani és az idegekre hatni. Kezdi a drá­máját, mint valami jó filmdarabot, a végén, amikor a szerencsétlen férj már a börtönben ül. Azután folytatja, de nem... azután megkezdi a drámát előliről és befejezi ott, ahol kezdette, a vizsgálóbíró előtt. Már az első jelenet, a férj te­hetetlen vergődése a börtön magányában a fe­lette még mindig uralkodó hatalom ellen, főleg ha oly kitünően játszák, mint Berlinben, hatal­mába keriti a hallgató lelkét és idegeit És min­den más jelenetében is világosan és tisztán ki­domborodik a cél, a hipnózist más-más oldalról bemutatni, mint morális ellenfelünket, mint tit­kos megrontónkat, mint a leggyülöletesebb meg­nyilvánulását egy felsőbb és nem is jó hatalom­nak. Minden jelenetében történik valami vériázitó, a néző látja tisztán és minden szemérem nélkül működni és dolgozni a hipnotizőrt, látja vergődni a szerencsétlen áldozatokat, akik vakon balé­ról] annak a végbe. És amint mondottam, mindez szünet nélkül pereg le szemünk előtt. Nagy do­log ez Berlinben, ahol mindenki magával viszi vacsoráját a színházba. A sonkás zsemlyék érin­tetlenül maradtak a táskákban, az étkezőben nem csapoltak sört a szerző úgy kívánta, hogy a tömérdek néző egy illanaíra se jöjjön abba. a helyzetbe, hogy megszabadulhasson müve hatá­sától. Ez a számítás kitünően bevált. És ha a legtöbb, ember abban a nézetben is él, hogy a virágnak semmiféle bűvös szeme le nem térit- hetba helyes útról, mégis a szerencsétlen há­zastársiak tragédiája mélyen megindította. Az utolsó jelenet után percekig tapsolták és hívták ja lámpák elé a főszereplőket a szerzővel együtt. |Az első bemutató ebben az uj szezonban tehát lapró szenzáció volt. Maradandó azonban nem jlehret, mert bűvös szem ide-oda, a színháznak a ;német metropolisban fényre, ragyogásra, felvo­nások közötti szünetre, sonkás zsemlyékre és ; sörre is szüksége van. Maga a szerző, Thoma ;doktor konstatálja ezt ügyrésze szájából az utolsó ijefenetben. Ha pedig egy szerző valamelyes igaz­ságot a színpadról belekiált a nézői közé, ie- ! gyen bátorsága azt meg Is valósítani. V. A nemzeti szmliáz igazgatójának beiktatása. ; . Budapest, augusztus 22. (Saját tudósítónk telefonjelentése.) Hevesi Sán- Idort, a Nemzeti Színház uj igazgatóját ma dél- I előtt iktatták be ünnepélyesen az uj hivatalába. ! A beiktatáson résztvett Wlassics Gyula báró, az !állami színházak főigazgatója és a Nemzeti Szin- iház egész személyzete. Wlassics Gyula báró me­leghangú beszédben üdvözölte az uj igazgatót és í annak a reményének adott kifejezést, hogy mint a magyar színház tanítómestere, a mai nehéz (Időkben is fel fogja tudni lendíteni a Nemzeti í Színház ügyiét. Az üdvözlésre Hevesi hosszabb [beszéddel válaszolt s kijelentette, hogy a hagyo- imányok ápolását tűzte ki célul. Ez a hagyomány- ' tisztelet azonban nem merülhet ki minden ré­ginek szolgai módon való követésében. A Nem­zeti Színház, Hevesi szerint, elsősorban irodalmi intézmény, amelynek célja felszínen tartani a magyar klasszikusokat. A Nemzeti Színház csak úgy töltheti be hivatását, ha mozgató eleme a (nemzeti életnek. Kifejtette továbbá, hogy összes Istandard-darabjait uj rendezéssel fogja szinre- |hozni. A sort az Ember tragédiájával fogja meg­nyitni. Jövőre pedig Bánk bánnal. Az uj iroda- jlomból elsősorban azt adja, ami magyar. Ami (szerves folytatása a réginek. A klasszikus nép- iszinmüveket fenn akarja tartani, mert tömérdek [magyar típust tartalmaznak s mert sajátosan jemelik a magyar színjátszás színvonalát. A fiatal (írodalom erős pártolását tartja szükségesnek. Azonban csak az esetben tartja ezt keresztülvi- jhetön-ek, ha a Nemzeti Színház megkapja kísér­heti színpadnak az Urániát. Kijelentette továbbá, (hogy a lerombolt Nemzeti Színház helyébe újat jkeli fölépíteni. Végül kijelentette, hogy uj tagokat jnem szerződtet le. (*) A prágai német színház műsora. ;Szerdán: Fidelio, Beethoven-opera. '.Csütörtökön: A dúvad, spanyol komédia. Pre- miér. iPénteken: Carmen, Bizet operája. (Szombaton: A dúvad. [Vasárnap délután: Cavaüéria és Bajazzo (opera). [Vasárnap este: Friihlingslust, Strausz-operett. :Á kis színházban: Csütörtökön: Candida. r. * Zcinai\ nozsonyj magyar színház utolsó előadása. mszter ius(-e vop- Pozsonyban a Faragó-társu- feltüntesseiyacjáSa. Elnémult ezzel a szlovenszkói ellen 60 najija. \ magyar kultúrát tipró hátá­hoz lehet itta kényszerű némaságra. (•) A dúvad premiérje. A prágai német szín­házban csütörtökön mutatják be Angelo Cana spanyol iró eredeti komédiáját, melyet Berlinben és Madridban 500-szor adtak elő. A főszerepet Ressel Ria asszony játsza, Grosz Oszkár és Heim Vilmos a partnerei. (*) Budapesti színházi hírek. Egy héttel ezelőtt kezdődött a kőszinházak szezonja s a nézőtere­ken olyan a hangulat, mint a legforróbb szezon közepén. A Vígszínház a kitűnő kasszaraportokra való tekintettel elhalasztotta első premierjét s augusztusban nem tart bemutatót. A Vígszínház első újdonsága a Ta bouche lesz, mely után való­színűleg a „Dúvad11 következik, melynek e héten lesz Prágában premiérje. A Vígszínház első ma­gyar újdonsága Molnár Ferenc uj darabja lesz. de ezenkívül szenzációként tekinthető az a hir is- hogy Hevesi Sándor „Elzevir11 cirnü uj darabját a Vígszínházhoz nyújtotta be. Szomory Dezső „Glória11 cimmel ir a Vígszínháznak darabot. — A Fővárosi Operettszinházban e hét végén indul­nak meg a Buttykay—Földes—Bródy operett: a „Szinészkirály11 próbái. Kosáry Emmi és Király Ernő nagy ambícióval készülnek erre az újdon­ságra. SPORT A szlovesiszkői fistballsport válsága, Kassa, augusztus 22. Közismert és ma már az erőszakos sorbontó előtt is bebizonyosodott tény, hogy a SzSoven- szkói Labdarugó Szövetség tönkretétele és szét­hullása magával rántotta a magyar labdarugő- ■sportot és az egykori tagegyesületek nagyrészét „életnek11 nem nevezhető szánalmas vergődésre kárhoztatta. Az okokat tisztán látjuk s a bekö­vetkezett jelenségekből logikusan leszármaztat­hatjuk. Először is adva volt az elképzelt CAF minden­áron való megvalósítása, másképp a cseh szövet­ség nem juthatott be a FIFA-ba. Másodszor itt állott az SzLSz a maga 120 egyesületével mint erős, egységes, életrevaló organizáció. A német­ségnek kedvezett a CAF létrejötte s megcsinál­ták a csellekkel. Szlovenszkó nem számított Po­zsonyban megjelent néhány ember és kihasználta a „magyarságnál11 mindig adódó egí^éni és sérteni hiúság gyengéit és az SzLSz egy-két ellenségé­vel, több kis kaliberű, jövőbe nem látó, tapaszta­latlan futball-emberrel széthányta az életképes SzLSz-t s megcsinálták a fülnek jól hangzó Ma* gyár Labdarugó Szövetséget. Alig egy éve* MLSz mudt után beigazolódott a régi, komoly sportemberek biztos megállapítása: az MLSz nem lehet életrevaló, erős összefogó szervezet, mert egész felépítése, geográfiái helyzete, vezetői nagy részének komoh'talansága — tisztelet a ke­vés kivételnek — tagegyesületeinek csekélysége és vérszegénysége kimúlásra Ítélték. Bekövetke­zett! Beteg a centrum, beteg a vidék. A kassai körzet, amely azelőtt 32 egyesülettel erősebb „centrum11 volt, mint a pozsonyi központ, ma vezetőség nélkül álló gyatra kerületecske. Kí­sérletképpen a régi, kipróbáltak közül néhány visszajött a második kerületi közgyűlésen, de a kerület működésében már nem akartak részr- venni. A klubok között fennálló, szinte áthidalha­tatlannak látszó szakadékokat csak egy erős, te­kintélyt és fegyelmet parancsoló szövetség, ille­tőleg annak megfelelő decentrációs szerve tudná áthidalni. A választások képe még mindig azt matatta, hogy egymást meg nem értő, sokszor meg nem becsülő „ellenségek11 ülnek össze, ab­szolút komoly, klubpolitikától ment, objektív s régi sportfárflak helyett s igy kár minden szóért, tettért és áldozatos időért. Ugyanez a helyzet Pozsonyban és íeimésztesen azon a néhány „vi­déknek11 nevezett vérszegény területen is, amit a mostani MLSz magáénak mondhat. A kassaiak tudták és látták ezt s az első kísérletnél konzek­vensen távolmaradtak az uj szövetségi munkától, vagy siettek elhárítani a választások „megtisztelő állásait11. S íme, ma a pozsonyi centrum is elju­tott a konklúziók levonásához. Egyesek már me­nekülnek arról a sűlyedő hajóról, melyet dereg­lyének is alig nevezhettünk a vizrebocsátás pil­lanatában, még pedig foltozott, lyukas és üres dereglyének. Minden klub azt teszi, amit akar. Az nem ját­szik igazolatlanul, ak! nem akar: játékosvándor- lás, szabálytalan meccsek sorozata, fegyelem-, bl- rósértés stb. napirenden s eredménye a fatbalt- sport lesülyedése, nlvótlanság s ami már zsebre megy — deficites mérkőzések békebeli módon. Most érzik és kaplskálják a szenvedélyes klub- soviniszíák, hogy az életre-halálra menő klub­közi harc a megsemmisülést jelenti. Csakis egyet­lenegy föltétel mellett élhetne tűrhetően a MLSz és pedig kéz a kézben, testvéri támogatás, egy­más megbecsülésével, kapcsolatos, megértő er­kölcsi és anyagi intenciók, közös, szövetség által kidolgozott és irányított munkaprogram honorá­lása és elfogadása mellett. S még egyet! A magyar iutballsportból a po­litikát azonnal ki kell zárni! Ha az ellenséges po­litikai érzülettől fütött kluhszenvedélyek emész­tik ezt a kevés, megengedett 25—30 magyar sportklubot, akkor inkább nyomban szűnjék meg minden. Pedig ez utóbbi, ugy-c bár, a halált je­lenti! Ennek a halálnak a kikerüléséhez pedig még csak különösebb áldozatot sem kellene hozni. Ha már vissza nem lehet varázsolni az SzLSz-t, ak­kor az MLSz-t kell a perzselő tlsztitótüzön ke­resztülvinni, égjen el a sok moly-lepke, hunion a férgese s a patinás sportférfiak önzetlen ener­giája formáljon uj életet. k. in. Labdarúgás. Magyarország—Közép-Németország. Augusztus 27-én mérkőzik Magyarország és Közép-Németország válogatott labdarugócsapata Lipcsében. A nyári szünetben szokatlan mérkő­zés nehéz föladat elé állította a szövetségi kapi­tányt, aki az MLSz hétfő esti ülésén a következő játékosok kiküldését javasolta: Fehér MAC, Vog! II. UTE, Vogl III. UTE, Kertész II. MTK, Szabó FTC, Blum FTC, Paulusz UTE, Braun MTK, Opata MTK, Hirzer, Weisz Törekvés. A németek igen erős együttest válogattak össze: Böhling, Metzger, Kátze, Wittig, Edy, Gártner, Müller, Paulsen, Thomas, Dreismann, Leuth. Kassa: Törekvés—32. 4:1 (2:1). A Törekvés legjobb játékosai Wiener középfedezet ési az ETC- ből átlépett Cimbala voltak. A 32-eknél a bal­szárny kitűnő. Kapkodó, észszerűden játékot pro­dukált mindkét csapat, de főleg a 32-sek. — Hakoah—K. Sportovny C 1:0 (1:0). Nagy megle­petést okozott a Hakoah győzelme. A cseh csa­pat bár némi fölényben volt, de a Hakoah né­hány uj játékossal kiegészítve, tizenegyesből ere­dő góllal nyeri a mérkőzést. — Egyetértés—ETC 1:0 (1:0). A mérkőzés nagyrészét ETC-fölény jel­lemzi két tartalékját ékesük beállítása dacára. Számos durva akció főleg az Egyetértés részé­ről. Az ETC-nél, vereségük ellenére, a csatár­sor vált ki, míg az Egyetértésnél a hátvédpár és Hoffmaím a legjobbak. A győztes gólt tizen­egyesből rúgták. — ETC L b.—Egyetértés I. b. 1:0. — Hakoah Ifj—Egyetértés ifi. 1:0. Krakó: Crakovia—BTC 2:1 (0:1). Revánsmér- kőzés vasárnap 1:0 (0:0). Svájci eredmények. Zürich: Serlegmérkőzés. FC Zürich—Blue Star 4:0, Joung Fellows—B. komb. 1:0, Grasshopper —Neusmünster 2:1, FC Zürich—Joung Fellows 2:1, Grasshopper—Joung Fellows 0:0. Döntő: FC Zürich—Grasshopper 2:0. Montreux: FC Montreux—FC Luzern 2:1. Wlnterthur: Old Boys Basel—FC Winterthur 3:1. Bern: FC Bern—Makkabi 3:3. Atlétika. Az MTK nemzetközi atlétikai versenye. Budapest székesfőváros vándordíját véglegesen az MTK nyerte. Az MTK nemzetközi atlétikai versenye az üllői- uti pályán nagy közönség előtt folyt le. A szé­kesfőváros vándordíját (100, 400, 800 m futás, ma­gasugrás, diszkosz vetés és 4X100 m staféta) az MTK atlétái nyerték harmadszor véglegesen. Részletes eredmény: 100 m síkfutás: Kurunczy Lajos MTK 11.3. 2. Juhász György MTK. — Ma­gasugrás: Haselsteiner WAC 185 cm. 2. Gáspár Jenő BBTE 185 cm. Panyigay 173 cm-t ugrott. — Diszkoszvetés: Marvalits Nagykanizsai TE 38 m 87 cm. 2. Csejthey BEAC 38 m 70 cm. — 400 m: Kurunczy 51.3. 2. Fixl 51.8. 3. Kainráth 52.2. — Gerelyhajitás: Csejthey Lajos BEAC 55 m 30 cm. 2. Gyurkó FTC 51 m 02 cm. Szűcs, a WAC szí­neiben versenyző pápai atléta 43 m 61 cm-es dobással a döntőből is kimaradt. — 800 m. Fonyó Márton MTK 2:00.5. 2. Görög MTK 2:4.2. — Tá­volugrás: Somfay Elemér MAC 6 m 50 cm. 2. Kovács MAC 6 m 32 cm. A prágai Pettera mind a három ugrásánál belépett. — 110 m gátfutás: Stolmár Károly FTC 16.6. — 4X100 m staféta: MTK (Ehrenfeld, Kainráth, Juhász, KurunczíO 45.9. . MAC b) csapata (Puljer, Nagy, Püspöky, Bozsik). — Rúdugrás: Hadházy Dezső Debreceni TE 3 m 30 cm. 2. Brausz Károly FTC 3 m 30 cm. 3. Haselsteiner WAC 3 m 20 cm. — 3000 m-es ötös csapatverseny: MTK (Váradi dr„ Csitbay, Bese, Grosz, Koszta) 29 pont 2. MTE. 3. FTC. Egyénileg: Némethy Jenő FTC 8:59.8. 2. Orosz MTK 9:16.2. 3. Váradi Mihály MTK. — Olympiai staféta: MTK A) 3:44.6. 2. FTC. A Presovi TVE atétlkaí versenye. A PTVE atlétikai versenyének előnyosztó szá­mai izgalmas végküzdelmeket hoztak, ngy hogy a KAOE atlétáinak ugyancsak „nyúlni11 kellett a győzelemért. Részletes eredmény: 100 m: Gerő KAOE ser. 10.9, 2. Reichard PTVE 5 m. e., 3. Korach KAC 7 m. e. Kitűnő időii — 200 m: Frisch KAC 14 m. e. 23.3/ 2. Vida KAOE ser., 3. Adamek KSC. — 400 m: Gerő Mór KAOE ser. 52.2, 2. Nagy KAC 30 ra. e., 3. Stem PTVE 15 m. e. 3 méterrel nyerve, ugyan­annyival harmadik. — 800 m: Krttc9ay PTVE ser. 2:15.8, 2. Nagy 40 m. e., 3. Gönczy KAC 10 m. e. Frimmel (Trencsén) feladta. — 1500 m: Lindner KSC 5:25 60 m. e., 2. Lepier ser., 3. Havas KAC 100 m. e. Gyenge idő. — Magasug­rás: Simon PTVE 170 cm, 15 cm. e., 2. Belitzky KAC 170 cm, 3. Adamek 170 cm 5 om. e. — Távolugrás: Geguss KAOE 631 cm, 2. Simon 609 cm 65 cm. 6^ 3. Korach 606 cm 55 cm. e. — Suíydobás: Belitzky 1162 cm 150 cm. e., 2. To- manóczy PTVE 1136 cm 20 cm. e., 3. Farkas 1131 cm ser. — Diszkoszvetés: Bozsik KSC 36.64 m 4 m. e., 2. Farkas 35.50 m 3.50 m. c., 3. Gallé PTVE 35.20 m 4.20 m. e. — Gerelyvetés: Be­litzky 42.40 m 6 m. e., 2. Tcwnanóczy 38.80 m 7 m. e., 3. Farkas 35.80 m 2 m. e. Rosszul sikerült előnyosztás. — Rúdugrás: Adamek 305 cm 5 cm. e., 2. Simon ser. — 4Xl°Ő ni staféta: PTVE 20 tn. e., 2. KAC 20 m. e., 3. KAOE ser. 44.6. Úszás. Uj 1000 yardos világrekord. Rotterdam, augusztus 21. A tegnapi nemzet­közi uszóversenyen Arne Borg az 1000 yardos úszásban I3:16.6-es időveí uj világrekordot állí­tott fel. A régi rekordot az angol Billington tar­totta az 1905-ben fölállított 13:34.8-es idejével. Szerda, augusztus 23 közgazdaság A szlovák pénzintézetek amerikai betétei. Az 1919. évi pénzlebélyegzés után tudva­lévőén Szlovenszkó és Ruszinszkó „magya­ron" pénzintézetei egyszerre pénz nélkül ma­radtak- A kétségbeejtő helyzetükben minden eszközt megragadtak, minden utat megpró­báltak, hogy pénzt teremtsenek elő türelmet­len betevőik megnyugtatására- Sajnos, több­nyire eredménytelenül. S ez az oka, hogy a leggondosabb vezetés ellenére a legjobb- hirü „magyarón" bankok egész sora került súlyos válságba. Miért? Sok volna ezt felsorolni, de egyet most mindenesetre szóvá kell tennünk. Válságos helyzetükben eszükbe jutott a „magyarónoknak", hogy háború előtt Ame­rikából sok jó ismerősük küldött pénzt és né­melyek nem kis összegeket. Pedig most a dol­lárokban kis összeg is itt nagy summát je­lent- Hátha csak az összeköttetés hiánya miatt szakadt meg a háború alatt a pénzkül­dés? Nem sajnálva pénzt és fáradtságot, fel­keresték leveleikkel minden amerikai ismerő­süket, hogy a megszakadt összeköttetést fel­újítsák­E leveleknek meg is lett a foganatjuk, mert csakhamar megindultak Amerikából a pénz­küldemények. Azonban nem volt benne sok köszönet, mert csakhamar megjelent egy tit­kos rendelet is, mely „közérdekből" kijelölte azoknak a „megbízható" pénzintézeteknek a listáját, amelyekhez amerikai betétet sza- szab volt továbbítani- Ebből a listából vélet- lenségből a „magyarón" pénzintézetek mind kimaradtak és a szlovák intézetek millióktól duzzadó betétállományán keserűen tapasz­talták, hogy másnak kaparták ki a parázsból a gesztenyét­De mindegy, ezen már túlestünk- Azonban, úgy látszik, nem tértek napirendre Amerika kisbankárjai, kiknek az általános üzleti pan­gás mellett bőséges idejük van jó tanácsokat osztogatni. A cseh-szlovák korona emelke­dése igen jó alkalom arra*, hogy aki annak idején 10.Cjj?0 dollárt átutalt, most háromszor annyit kapjon vissza. Mit törődnek ezek az urak azzal, hogy a csekély 10.000 dollár sok­szor 1 millió betét felmondását jelenti ná­lunk. Nekik az átutalási jutalék a fő és ezért igyekeznek minél több milliós betétet fekaion- datni- A bölcsen összeállított lista folytán ter­mészetesen ezek a felmondások nem a „ma- gyarónoknak" okoznak 'eifájást, mert szok- rak édes kevés jutott a dollárokból. Azonban annál nagyobb gondot okoz ez most a nagy pé. 5 szűke idején a szlovák pénzintézetek­nek, melyek az esetből remélhetően megta­nulják, hogy a fegyver néha visszafelé is elsül. — Triest kikötőjéről. Sokféle hir van el­terjedve a régi monarkia fökikötőjéről, mely a háború előtt a világkereskedelemben is elsőrendű hivatást töltött be. A kereske­delmi világban ilyen kérdések szállnak száj- ról-szájra: Igaz-e, hogy a triesti kikötő tel­jesen elhagyatott? Hogy hasznavehetetlenné vált? Hogy Triest kereskedelme az uj poli­tikai viszonyok folytán teljesen más irányba terelődött? De nemcsak a gyakorlat embe­reinél találnak hitelre a triesti kikötőről ter­jesztett hírek. Komoly közgazdasági szakfér­fiak is a kikötő teljes hanyatlásáról számol­nak be. Stubmann dr. hamburgi szenátor a „Dér iWiederaufban" legújabb számában az európai kikötők forgalmáról értekezik és Triestről ezeket Írja: „A habsburgi kettős monarkia (!) fölbomlásával egy cseh állam keletkezett; Triest Olaszországnak jutott. Ez az Adria-kikőtö megérte egy régi nemzeti álmának teljesülését — és az uj valóság gaz­dasági erejének és tengeri hatalmának leha­nyatlását mutatja. Megszűntek a régi Ausz­tria számos protekciós intézkedései, nincse­nek többé vasúti tarifák, amelyek Csehor­szág és Bajorország áruit Triest javára tá­voltartották az északeurópai kikötőktől. A’ cseh-szlovák gyáripar a Hamburgon átveze­tő természetes utón érintkezik világgazda­ság piacaival. Triestben izgalmas gyűléseket tartanak a forgalom megcsappanásáról; de ezek nem változtatnak a dolgok sorján, an­nál kevésbé, mert Velence az északolaszor­szági áruk kedvezőbb kiviteli helyéül kínál­kozik." Ilyen ellentétes felfogások össze­egyeztetésére alkalmasnak találjuk a triesti kereskedelmi- és iparkamara 1921. évi sta­tisztikai adataiból egyet-mást közölni. Az itt következő adatok sokkal kedvezőbbnek tüntetik föl a triesti kikötő forgalmi viszo­nyait. 1921-ben 9869 hajó futott be Triestbe 2 és félmillió régisztertonna (3 millió hord-

Next

/
Oldalképek
Tartalom