Prágai Magyar Hirlap, 1922. augusztus (1. évfolyam, 50-75. szám)

1922-08-13 / 61. szám

A londoni megalkuvás. Prága, augusztus 12. (a i.) Hat nap óta tart Poincaré és Lloyd George londoni csatája s ha semmi zavaró momentum közbe nem jön, ha a laur-enzin- ^bergi szikratávíró estére nem dönti halomba seilentésével a mára virradt eseményeket, a ktetedik napon megpihenhetnek az európai kiábaika teremtőnek hitt, de a valóságban ^etlen dezorganizációt végző urai. cik;,k p • . . ' nap alatt. úgy látszik, sike­°1? ,, megtalálniok azt a varázsitalt, mellett, , , egy 2CV megtölthetik a beke poha- termeh. poharat azonban nem a várva-várt tulternai békére ürítik ki, de a széthulló an- rak Egészségére kocintanak a londoni bucsu- l^üsnál. Hogy az antant egysége, ez a túl­érett és férges gyümölcs továbbra is kon- zerváltassék, ehhez valóban varázsitalra volt szükség, mely elkábitja azokat a bará­tokat, akik vérbenforgó szemekkel és tajtékzó indulatokkal kiáltoznak kigyót-békát egy­másra. A varázsitalt Lloyd George és Poin­caré isszák meg, de a varázslat Albion népé­inek és a gall közvéleménynek van szánva, Jvmelynek indulatait zsongitani, törekvéseit ^ceskonyos hazugságokkal letompitani kell. A nagíázsitalt a londoni mixerek a koníerenciá- ves. ame) cimzstt barban találták föl s a cifra nők lóban fluktuáló - kotyvalóknak, a kom-r száiííűsszum tetszetős nevét adták, viszonnpromisszummal távozik el — a ma kedtíötti hírek után ítélve — Poincaré Lon- ve'ömól s odahaza a. politikusok megszokott kor(eklámjának minden hangosságával hir- 180 ii fogja, hogy sikerült — ha kisebb en- osztrnények árán is — eredményeket elérnie. ritotti)roin]sszumo{- acj az ang0i közvélemény látásIára ^oyc* GeorSe és igyekszik maid eb kővé™ az anSol néppel, hogy ő maradt fölül, a kr.T a Poincaré telhetetlenségét az angol tényekeknek megfelelő korlátok közé szon­áta. Az igazság, mely már régen elfordult urópa e két politikai óriásától, most sincs ¥ÁÜ£A A 1IS«b He«a£i4fea». Irta: Varga Béla. Temetői szomorufüzek alól, bárányfelhők tejszinü tájain át végtelen ívben lendül a messzeségbe a Végzet útja a Nirvána felé. A Mindenség apró szentjánosbogárkái suhannak rajta végtelen rajokban, — lelkek, kilob­bant szikrái a földön maradt porhüvelyek­nek, hogy a szent tornácban számot adjanak földi dolgaikról az örök erőnek, akit a szent Brahma Nagy Parancsolónak nevez. Ködpalota fehérük a Nirvána partján, aranyszögekkel — milliárd ragyogó csillag­gal — kivert kupolája a menyboltozat, falai fehér fellegek, amikre türkizből csiszolt csil­lár — a hajnalcsillag — hinti buzavirágszinü fényét. A ködpalota alján hömpölyög a Nir­vána tompa morajlással, nyaldossa a felhő­lépcsőket, hová a túlsó partról keskeny szi- várványhic! vezet A hídon egyenként su­hannak át a lelkek a palota tróntermébe. Acélszinü felbőtrónusán komoran, merev arc­cal ül a Nagy Parancsoló. — Mi voltál odalent? — A szava zug, mint a menydörgés morajlása. A sápadt lélek halkan mesélni kezd: — Testőr voltam a királynő udvarában. Nagyon szép volt a földi élet... Ragyogó fe­hér kaftánt hordtam és csillogó tőrt az olda­lamon. A palota kertjében virágzottak a cse­egyík tarsolyában sem. Az igazság az, hogy a londoni kompromisszum nem megoldás, nem orvosság a halálosan beteg Európának, csak a pillanatnyi veszélyt elodázó injekció, csak erőszakolt meghosszabbítása annak az állapotnak, mely egy héttel ezelőtt, sőt már hónapokkal ezelőtt is tartha­tatlannak látszott. A rövid lejáratú morató­rium szankciókkal és rendszabályokkal meg­tűzdelve nem állítja helyre az európai poli­tikai és gazdasági élet teljesen felborult egyensúlyát, nem hárítja el a legyőzött feje felől az elpusztulás Damokles kardját s nem hozza közelebb egy lépéssel sem a békés élet, a rendes élet és a normális politikai elhelye- ződés várva-várt céljait. Az igazság az, hogy Londonban ismét megalkudtak a hét bőrétől már megfosztott Németország fölött s hogy a két jóbarátnak, a konc fölött kezet fogott két fegyvertársnak pár napon keresztül sike­rült agyonterrorizálni egymást. Hogy Poincaré engedett a Lloyd George terrorjának, ebben nem találunk csodálato­sat. Poincarénak valahogy haza kell mennie a soviniszta francia politikusok közé, valami eredményt kell vinnie Londonból a telhetet­len párisiaknak, mert ha üres kézzel száll vo­natra, akkor összedönti maga alatt a hatalom piedesztálját. Ha nem is mindent, de legalább valamit kell adni a vadul üvöltő francia far­kasoknak, akiknek szertelen étvágyát ő éb­resztette föl, ezt súgván nékik: Németorszá­got tönkreteszem s mindenét nektek adom- Hogy Poincaré deícrált egyes követeléseivel, ez érthető, de az. hogy Lloyd George a szankció nélküli moratórium hirdetője, a nagylelkű gesztusokat prédikáló államférfiu engedett a francia terrornak, az csak akkor magyarázható meg, ha mérlegre tesszük Anglia és Eraticiaország egymáshoz való vi­szonyának burkolt jelenségeit. El kell olvas­nunk Vanderlip legutóbbi cikkét, mely rámu­tat arra. hogy az angol buldog fél Franciaor­szág 2700 repülőjétől és 800.000 katonájától, el kell olvasnunk Van Ősz hollandi Írónak a resznyefák, a szökőkút márványmedencéjén ezüsteső porzott a holdsütésben, Ott állt a királynő... Egyedül. A fák között kanyargó ösvényt figyelte, mint az őzike, a vadászt. Tarka tulipánokkal átszőtt csipkeruháján mint márványból farai ott szobor ragyo? uh át a teste a hold sápadt fényében. Véremben valami édes bódulás hintázott... — A szerelem. — mordult gúnyosan a Nagy Parancsoló és arcán fanyar mosoly lo- pózott keresztül. — igen, a szerelem. Ismer­lek már benneteket. Mind azzal jösztök. Mi­csoda pokolvirág lehet az odalent, hogy megmérgez mindent... —- Igen ... szerelem. Fűszeres illatokat le­helt az éjszaka... Közelébe lopakodtam. Észrevett. Nem haragudott. Fiatal voltam és erős, mint egy gangesparti mezőn izmoso­dott bika- Mosolygott rám és nem bánta- amikor átöleltem. A csókja perzselt és a cse­resznyefák árnyékában szerelmet párázott a pázsit. Ezért a percért érdemes volt élni odalenn ... Mikor azt súgta, hogy csak en­gem szeret, úgy csilingelt a hangja, mint má­juséjszakákon a harangvirág. Hívott, hogy másik este is menjek: későbben, — amikor lefelé hajlik >. Gö'O'lsrckér rudja. Mér az el­ső csillag se gyűlt ki, amikor már megbúj­tam a kertben. Lestem a Göncölszekeret. de a rudja sehogyse akart lefelé hajlani. Apró csillagszemeit gúnyosan • hunyorgatta — mintha engemet akarna kikacagni. Nem bír­tam tovább ... Elölopakodtam a sűrű fák kö­zölt. A szökőkút párkányán ült a királynő — de nem egyedül. Lila kaftánt viselt a másik: Haagsche Postban közölt írását, mely szen­zációs leleplezéseket közöl Franciaország gondosan előkészített terveiről- Megírja azt, hogy Franciaország már 1919-ben azt a ké­rést intézte Belgiumhoz, hogy „bizonyos es­hetőségekre számítva*4 engedje meg, hogy a francia buvárhajók belga kikötőkben horgo­nyozhassanak, megírja, hogy bizonyos fran­cia körök összeköttetést tartanak fenn az ir felkelőkkel s az egyiptomi lázadókkal s hogy ennek a politikának nyilvánvaló célja az euró­pai francia hegemónia biztosítása s hogy mindez arra szolgáló eszköz, hogy Angliát követeléseinek elismerésére szorítsa- £s el kell olvasnunk még egyszer Lloyd George- nak a nemkonfirmált lelkészek előtt mondott beszédét, melyből kikiált ez a mondat: „Az epileptikust nem lehet rohama alatt meg­győzni s ugyanígy áll a helyzet a dühöngő nemzetekkel is.“ Szóval Lloyd George tudja azt, hogy a francia ma a dühöngés rohamá­ban fetreng, hogy az argumentumok ma nem hatnak reá s látja azt is, hogy mindaz, ami Franciaországban történik, fegyveres felké­szülés a vele való szakítás esetére. Hogy ezt a szakítást nem akarja ma, az érthető, mert hiszen az az 500 uj repülőgép, melynek j építését az angol kormány nem régen hatá- ! rozta el, még nincsen készen s mert az Írek [ nyugtalansága még nem engedte konszoli- | dálódni a belső'viszonyokat. Ezért engedett j Lloyd George a francia terrornak és ezért I fújt takaródét saját elvei számára. Ezért al­kudott meg és retirált most is, mint számta­lanszor eddig Lloyd George, úgy látszik, am­bicionálva sírkövére azt a jelmondatot, amit Gentz Íratott Eisler Fanny keresztjére: „Van­nak emberek, akiknek élete örökös kapitu­láció-** A kompromisszum tehát a francia-angol szakítás elodázását jelenti elsősorban s csak másodsorban bir jelentőséggel a német mo­ratórium és a gazdasági rendszabályok szem­pontjából­Ebből a másodrendű szempontból tekintve megismertem Hilmit, a kapitányt. Láttam, amikor megcsókolta. És eltűntek a ciklámen­szegélyes ösvényen a sürü fák között. Egy­szer csak éreztem, hogy markomban a tőr.. Utánuk akartam rohanni, de gyökeret vert a lábam. Most már tudom: a csalódás volt. És nem is haragudtam már. Odalent minden­kinek szabad szeretni. A föld tengelye a sze­relem. A tőr markomban volt, — nem dug­tam vissza. A mellembe döftem ... Kezdjük elölről... — Elég! — szólt a Nagy Parancsoló. — Megérdemelnéd, hogy szamár képében vagy elefánt formájában menj vissza a földre, de azok sokáig élnek, hosszú volna vezeklésed. Kutya leszel. Tanuld meg odalent, hogy hű­ségesen vigí^ázz arra, amit egyszer megsze­reztél, még ha szerelem is az. A palotakertben, a szökőkutnál holtan lel­tek a szolgák egy fehérkaftános udvari kato­nát. Senki sem tudta, ki döfte szivébe a tőrt. Nagy pompával temetteíte el a királynő az udvari temetőben, a gesztenyesor végén. Sirkövet is faragtatott neki hófehér már­ványból. A gesztenyefák rózsaszínű szir­mokkal havazták tele a sirt. Egyszer, egy késő alkonyaikor a temetőben sétált a ki­rálynő. Izzó piros tubarozsabokrétát tartott a kezében, — odatette a sirhalomra. A hant mögül két zöldtiizü szem meredt rá. Fekete- szörü kis kutya volt. Hálás nyöszörgéssel sompolygott a királynő lábához és könyör- gőn, félénken nézett rá. A kiráynő megsaj­a dolgot, a kompromisszum újabb súlyos és elviselhetetlen helyzetet teremt Németor­szágra nézve. Nem szünteti meg a bizonyta­lansággal járó politikai és gazdasági lázas tüneteket, nem ad bázist a német gazdasági élet rendbehozatalára, nem emeli föl a bor­zalmasan lecsúszott márka értékét s nem szünteti meg azt a helyzetet, melyről egy angol diplomata a Poincaré terveire cé­lozva azt mondotta, hogy ebben a helyzet­ben az ördögnek kell Németország kormány­zását átvennie. Poincaré nem is akarta, hogy ez a helyzet megváltozzék. Poincaré azt akarja, hogy az ördög kormányozzon Berlin­ben, hogy a pokol erői szabaduljanak fel s hogy a kétségbeesés verje szét azt, amit Bismarck megteremtett. Aki tovább lát, aki a jövőbe néz, az a londoni kompromisszumban, mely a legújabb francia politikai slágert, a „produktív zálogok** keringőjét vette műsorá­ba, nem lát mást, mint az Európa Forradalma­sításához vezető ut egyik újabb lépését- A lon­doni kompromisszum nyomán a nyomorúság, az elkeseredés, a nyugtalanság pokoli erői törnek majd fel egy szerencsétlen államban s ezek az erők a szélsőséges kirobbanások aknáit hordozzák magukkal. Háború és forradalom — ez a kép rajzo­lódik elénk a londoni konferencia nyomán. Szomorúan és az európai élet jövője fölött elkeseredve állapítjuk meg, hogy a béke szellemétől irtóznak és remegnek azok, akik békét mertek fabrikálni. Kiábrándultán áll ismét az európai közvélemény a londoni hí­rekkel szemben, melyek megegyezésről be­szélnek, de nem az európai népek megegye­zéséről, de két cinkos ravasz paktumáról. Úgy látszik, messzi van még annak az ideje, hogy a nép a hatalom gyökere, lerázza ma­gáról azokat, akik paktumokat kötnek, hábo­rút, forradalmakat, nyomorúságot és pusztu­lást szankcionáló és előmozdió paktumokat. Sötét, halálosan fekete az európai égbolt s London felől nem ragyogott fel egy halovány csillag sem. nálta s magával vitte a palotába. Engedel­mes kis kutya volt, csillogó emberszemek­kel. Kedvence lett a királynőnek és ágyas­termében, az ottomán párnáin csinált fekvő­helyet számára. Szelíd volt mindenkihez, csak egyszer szükölt keservesen, amikor egy tavaszi hajnalon a lilakaftános kapitány sur­rant az ágyasterembe. Mintha irigyelte volna a csókok csilingelősét, az ölelést, szomorú szeme, mintha opálszin könnyekbe borult volna. A szükölése embersirás volt. Reggelre holtan lelték a királynőt az udvar­hölgyei. A torka volt átharapva. És a kis­kutya eltűnt nyomtalanul. * Temetői szomorufüzek alól, bárányfelhők tejszinü tájain át végtelen Ívben lendült a Végzet útja a Nirvána felé. A Mindenség apró szentjánosbogárkái: lelkek suhannak rajta végtelen sorokban, át a szivárványhi- don, be a trónterembe, hol a hajnalcsillag, — mint türkizből csiszolt csillár — hinti bu- zavirágszin fényét a sápadt lelkekre s a Nagy Parancsolóra. — Mi voltál odalent? — kérdi a Nagy Pa­rancsoló és zug a hangja, mint a menydör­gés morajlása. — Királynő voltam és asszony. Szerettem. — Hm... Megint csak az az átkozott szere­lem — dörinögte a Nagy Parancsoló. — Sze­relem: a föld mérget illatozó pokol virága. — Igen ... Szerettem ... Nem lett volna szabad, csak azt az egyet, akit nekem ren­delt a szent Bráhma, — isteni ágyékból szár­^ évfolyam* 61. szám. P_ Prága, vasárnap, 1922. augusztus 13. liHI" Ifc JttM bES TUTIT 'inMnrWTrii mmmmmm «wn Előfizetési árak bel- és külföldön: jrMK\ Jw JfWS . IKy ima egész évre 300 Ke, félévre 150 Ke, /r/JL # JShJpM ZmJ %Ttdé-V£s™kJiyr»ÍÍS-E ff JBj Bff fiff Mar ’ISK' MbW mFolyószámlák: Postatakarékpénz­c-c'StPIv M AHr Mm Ha flw fim J&Br M&r flfi fisa tár clearing-szám 48773, Deutsehe ^ M.MS — Sürgönyeim Hírlap, Prnha. — p. POLITIKAI NAPILAP . ,KiaKd“'= . , Praga-Il., Stepanska ulice 40. I. „ Praga-I„ Na PerStyné 6. &. Telefon: 30—349. Felelős szerkesztő: FLACHBARTH ERNŐ dr. Telefon: 33—44.

Next

/
Oldalképek
Tartalom