Prágai Magyar Hirlap, 1922. augusztus (1. évfolyam, 50-75. szám)

1922-08-23 / 68. szám

Szerda, au& <if,tus 23. _________________________________________________________________________________________________________** Te rpenünalal iráni ér«Iei«I®<*ől* kérleiieh míatoíí ajönlaíoltőS „Itóhüüsr és ,Je$ral8ar-I>ó! — a .Eeg jebbon ismeri oltíószerefóDöl — 1 fcg-os mlíiica 2ní*tieii Telefon 5635. 531 , OUSX19* B»r«iga II., H>«sv«»lafi£nl 4. Síépvlselöüí Síeresfelneh f képesség) szállitótérfogattal. 1920—1921-ig a hajók száma közel 3000-rel növekedett, a regiszteríonnáké 20 százalékkal. A tengeri kereskedelem közel 15 millió má­zsát tett ki (11.38 millió érkező, 3.52 millió in­duló áru) és a vasúti kereskedelem 140.000 vagont igényelt. Triest 1921-ben a következő kereskedelmi forgalmat bonyolított le: 8.690.000 mázsát Olaszországgal, 8.236.000 „ Középeurópával, 2.181.G00 „ a Levantéval, a Fekete­tengerrel és Egyptommal, 1.380.000 mázsát Indiával és a legtávolabb Kelettel, 4.650.000 mázsát Észak-, Dél- és Közép- amerjkával, 2.812.000 mázsát Nyugateurópával. Triestnek a mögöttes országaival való ke­reskedelmi forgalma 1921-ben igy alakult: 3.760.000 mázsa Ausztriával, 2.690.000 „ Jugoszláviával, 1,000.000 „ Cseh-Szlovákiával, 250.000 „ Németországgal, 120.000 „ Svájccal. A kamarai jelentés megjegyzi, hogy bár ezek a forgalmi számok még nem érik el a •háború előtt való összegeket, összetételük­ben kedvezőbbek, mint az 1914. évi statiszti­kák, meri a szén importja sokkal kevesebb lett és megszűntek az állami szállítások, úgy ihogy a magánkereskedelem fokozottabb ré­szesedéséről lehet beszámolni. Az árunemek szerint való statisztikából ki­tűnik, hogy Triestnek manapság a gabona, liszt és ásványolajok forgalma szempontjá­ból fokozottabb jelentősége van és hogy a fa­piac egyik legfontosabb forgalmi helyévé vált. Egy év alatt 17.000 vagon fát szállítot­tak Triesten át. A háború óta teljesen szüne­telt kávékereskedelem is feléledt és ezidén erősen meg fog élénkülni. Az eddigi cseh­szlovák monopólium és a levantei háborús állapotok miatt pangó cukorforgalom tekin­tetében is az 1922-ik évben kedvező fordu­lat várható. Triest szállítási viszonyai is teljesen helyreállottak a háború előtt való állapotokhoz mérten. Három fontos vasút­vonala van, mely majd egész Középeurópát közvetetlen összeköttetésbe hozza a Levan- tével és egyébb keleti piacokkal. Van még nagy hajósvállalata (LloydTriestino, Cosulich, Tripcovich és Istria-Trieste), hat kisebb úgy­nevezett szabad hajózási vállalata és néhány nem Triestben székelő nagyobb hajósválla­lat vonalai fölött is rendelkezik. A Triesíi ki­kötőben ezidőszerint bejegyzett hajók össze­sen 680.000 bruttó regisztertonnát számlál­nak. A kikötőberendezések és hajópark is lényegesen nagyobbodtak. A triesti, pólai és a háború után modernül újjáépített monfalco- nei hajógyárak évente 200.000 tonnát szám­láló hajót tudnak építeni. Ha még figyelem­be vesszük, hogy a kikötő igazgatása is a kereskedelem érdekeire minden tekintetben figyelemmel van, föltehető, hogy Triest — a aagy világkikötök közt fennálló éles verseny llenére is — rövidesen újból elfoglalja régi ser epét: a világkereskedelem egyik iegfon- tosabb forgalmi gócpontja lesz. — A prágai húspiac. A mai prágai húspiac irányzata lanyha volt. Az árak a következő­képpen alakultak: Ürü 11—15, borjú 12—15, belföldi sertés 18—23, jugoszláv sertés 18— 23, román sertés 15—20, ökör eleje 12—14, hátulja 13—17, bika 13—16, tehén eleje 10— 13, hátulja 12—14, egy évnél fiatalabb ökör és üsző 10—13 Ke. kilogrammonként­— A prágai terménytőzsde. A termény- tőzsde mai forgalma a nagy látogatottság elle­nére is stagnált, a régi és az uj termékekben egyaránt, mert a kínálat az összes cikkekben messze túlhaladta a keresletet. A gabonaárak mindjárt nyitáskor 10—15 koronával estek, a téli bükköny 100, a mák 200—300 koronával gyengült. A takarmányárak a nagy kínálat folytán szintén jelentékenyen estek. Kötések: búza 140—170, rozs 100—110, az árpa teljesen üzlettelen volt s 100—120-ai jegyezték. Uj zab 140—160, La Plata tengeri ab Teschen 165, borsó 350—400, lencse 750—800, mák 1100, széna 10—220, szalma 65—110, mustár 650—750 Ke. — A turfa-behozatal szabaddá tétele. A keres­kedelemügyi minisztérium határozata szerint 1922 augusztus 15-töl kezdve a turfa-behozatal szabad. A behozatal azonban bejelentéshez van kötve. — Étherlkus olajak behozatali Illetéke. A ke­reskedelem ügyi minisztérium rendelete szerint az étherikus olajak behozatali illetékét augusztus 15-iki érvénnyel a számlaérték 5 százalékára szállították le. — A prágai állatvásár. A mai prágai állatvá­sárra 1661 állatot hajtottak föl, ebből 54 belföldi, 154 szlovenszkót, 329 dán, 535 jugoszláviai, 590 romániai. Belföldi ökör 6—10, príma 11.50, bika 6—9, tehén 9, szlovenszkói ökör 6-----10, bika 6 —7 .50, tehén 6—8.50 korona. Az irányzat köze­pes volt. — Ruszin téglagyár Ungváron. Ungvárról je­lenti tudósítónk: Ungváron nagyobbrészt ruszin tőkével részvénytársaság alakult, amely még cr- évben modern téglagyárat akar létesíteni. Az ui gyárat évi három millió tégla gyártására rende­zik be. — A magyarországi szokoltartozások ren­dezése. Megírta a Prágai Magyar Hírlap, hogy a magyarországi érdekeltség a nyo­masztó szokoltartozások rendezése céljából egységes akciót kezdeményezett és az e tárgyban legutóbb megtartott ankéten elha­tározták, hogy a hitelezőkkel való tárgya­lások céljából a budapesti Kereskedelmi és Iparkamarával összeiratják a cseh koronaíar- tozásokát. Budapesti tudósítónk jelentése szerint a budapesti Kereskedelmi és Iparka­marában máris megkezdődtek az idevonat­kozó munkálatok. A kamara különböző ada­tokat kér be az érdekeltektől amelyeknél főképp a tartozások keletkezésének és lejá­ratának megállapítására helyezi a fösulyt. Figyelemmel lesz a kamara arra a körül­ményre is, hogy számos magyarországi im­portőr ma is Becsen keresztül fedezi cseh árukban való szükségleteit. A szóbanlévő cseh gyárak nagyrésze a régi monarkiában tudvalévőén Bécsben tartotta székhelyét, avagy központi exportirodáját. Ezek az iro­dák ma is majdnem kivétel nélkül fennál­lnak, csupán más formát öltöttek. A magyar importkereskedők az évtizedes szokásnak megfelelően, megmaradtak e bécsi irodák ügyfelei sorában és ma is Béccsel kötik meg üzleteiket olyképp, hogy a fizetés cseh koro­nában teljesítendő. A budapesti Kereskedel­mi és Iparkamara kezdeményezésére az ér­dekeltek ez utóbbi tartozásokra nézve külön megállapodásokat fognak szorgalmazni a hi­telezőkkel szemben. — Miért nincs magyar nyelvű váítótirlap? Körmendy-Ékes Lajos dr. nemzetgyűlési képvi­selő a pénzügyminiszterhez az alábbi kérdést in­tézte: Sziovenszkó közgazdasági életében a ma­gyar anyanyelvű állampolgárok tevékenyen részt vesznek. Tagadhatatlan tény az is, hogy a ma­gyar anyanyelvű és nemzetiségű állampolgárok az állam háztartásához is jelentékeny mértékben hozzájárulnak. Éppen azért megütközéssel látja a magyarság, hogy nyelve az államélet minden terén háttérbe van szorítva és a sokat hangozta­tott demokrácia ellenére úgy látszik, hogy a magyarságnak ebben a köztársaságban csak kö­telességei vannak, de jogai nincsenek. így meg­ütközéssel kell tapasztalnia azt, hogy Szloven- szkón csak cseh és német nyelven nyomtatott váltók vannak forgalomban. Illetve az állam csak ilyeneket ad ki, mintha magyar ezen az államterületen nem is élne. Eltekintve attól, hogy a nem magyar nyelvű váltók szövegének meg- nem értése folytán a váltók helytelen kitöltéséből a magyar nyelvű állampolgároknak igen gyakran súlyos anyagi veszteségeik vannak, az egyenlő elbánás elve is azt követeli, hogy magyar nyom­tatványa váltók is hozassanak forgalomba. Kér­dezem a miniszter urat, hajlandó-e intézkedni, hogy Szlovenszkón, ahol egymilliónyi magyar­ság él, magyar nyelvű váltókat is hozzanak for­galomba, illetve az állam nyomasson magyar föl- iratu váltókat is. — Engedélyhez kötik a bank- és pénzváltó- üzleteket. Budapestről jelentik: A bank- és váitó- üzletek folytatásának engedélyhez való kötése tárgyában kiadandó kormányrendelet megbeszé­lése végett a pénzügyminiszter a szakminiszté­riumok, a Pénzintézeti Központ és az érdekeltek képviselőinek bevonásával .értekezletet tartott A megjelentek a pénzügyminisztérium rendelet- tervezetét általánosságban helyeselték. Az érde­keltség részéről az a kívánság is fölmerült, hogy azokat is kötelezzék az engedélyért való folya­modásra, akik már ezidőszerint is folytatják a bank- és pénzváltóüzletet, továbbá az, hogy a bankbizományosi és ügynöki tevékenységet vá­lasszák el egymástól. A pénzügyminiszter kije­lentette, hogy hajlandó ezekkel a kívánságokkal foglalkozni és a rendeletet mielőbb ki fogja adni. A rendelet tervezete szerint bankári ipart csak az folytathat, aki megfelelő anyagi eszközökkel és üzlethelyiséggel rendelkezik, aki óvadékot ad és aki a tőzsde tagja. A kaució a fővárosban 500.000, vidéken 250.000 korona. Banküzlet foly­tatásának engedélyezését szeptember 30-ig kell kérni. — A tojáskivltel uj szabályozása Magyarorszá­gon. Budapesti tudósítónk jelenti: A földmivelés- ügyi miniszter a tojáskivitelre vonatkozó feltéte­leket akkén módosítja, hogy minden, a vámkül­földre kiviendő 110 láda tojás után 125 láda és minden 55 láda után 62.5 láda tojás adandó le tc-jásdarabonlcént 5.50 korona egységáron a To- •jásforgalmi Tanács által megjelölendő szervnek. Ez a rendelet augusztus 16-ig visszaható erővel bír. — A prágai cukortőzsde. A cukortőzsde mai irányzata lanyha volt. Hivatalos árfo- h'amok: Aussig 180—230, Brilnn 180 és 01- mütz 180 Ke. — Pang a magyarországi lisztkivitel. Budapesti tudósitónk jelenti: A magyarországi lisztkivitel ezidőszerint teljesen jelentéktelen. A malmok a gazdák nagy árkövetelései miatt egyelőre tartóz­kodnak az uj gabona nagyobbmérvü bevásárlásá­tól és csak a legszükségesebb mennyiségeket őr­lik fel. Az uj termésből feldolgozandó liszt kivi­teli ügyei még mindezideig nincsenek végleg ren­dezve és erészben egyre folynak a tárgyalások a kormány és a m^omipar képviselői között. Az elmúlt kampányban a 0-ás lisztre nézve a kivi­teli kontingens tudvalévőén egymillió métermá­zsában nyert megállapítást, ammez még kisebb mennyiségű rozsliszt is járult. Malomipari körök­ben azt hiszik, hogy az idei kontingens sem fog visszamaradni a múlt évi mögött, mindazonáltal bizonyos aggályok tapasztalhatók a legutóbbi ter­mésjelentés miatt, amely az uj termés végleges eredményének rosszabbodását jelezte és amely esetleg nem marad hatástalanul a kiviteli kontin­gens arányaira sem. A napokban került nyilvá­nosságra a kormánynak az az elhatározása, hogy a 0-ás liszt után beszolgáltatandó exportilletéket az eddigi 55 kilógtam búzáról 65 kilogrammra emeli föl. Ezt az elhatározást fölöttébb nehez­ményezik a malomipar kebelében, ahol attól tar­tanak, hogy az exportlisztnek ilymódon bekövet­kezendő árdrágulása lényegesen befolyásolhatja a kiviteli esélyeket. Éhez járul az államvasutak uj tarifaemelése is, mely főleg a 0-ás liszt szállítá­sát — az érdekeltség élénk tiltakozása dacára — lényegesen megdrágította. Szakkörökben utalnak arra, hogy a világpiacon a gabona ára a tenge­rentúli államok rekordtermései folytán nagymér­tékben ellanyhult s ez a lanyhuló irányzat tar­tósnak mutatkozik, mindennek következtében pe­dig a tengerentúli gabona versenképessége hat­ványozott mértékben erősödik. Ilyen körülmények között a malomipar számol azzal, hogy a leg­közelebbi hónapokban a lisztkivitel terén jelentős nehézségekkel kell majd megküzdenie. — A budapesti terménytőzsde. Budapesti tudósítónk jelenti: A mai árutőzsdén kis for­galom mellett lanyha volt az irányzat- Úgy a vevők, mint az eladók tartózkodtak az üz­lettől- Alig volt kínálat, de vevők sem igen akadtak- A budapesti malomkoncentráció bú­zát kis tételekben vásárolt 6750—6800 koro­nás áron. Búzában 76 kilogrammos áruért ál­lomások szerint 6750—6850 koronát fizettek. Egy tétel 78 kilogrammos búza budapesti pa­ritásban 6700 koronával kelt el- Dunántúli állomásról 6 vagon 78 kilogrammos búzát adtak el 6650 koronás árban. Hajdumegyei állomásokról 6600 koronás árban kelt el né­hány tétel. A rozs elhanyagolt volt. Hivatalos árfolyamok: 76 kgr.-os tiszavidéki búza 6650—6700, pestvidéki és dunántúli 6600— 6650, 79 kgr-os tiszavidéki 6750—6800, pest­vidéki és dunántúli 6700—6750, rozs 4850—• 4900, takarmányárpa 6100—6300. másodrendű 6000—6100, sörárpa 6600—6900, zab 5600— 5900, tengeri 7400—7500, repce 12-000— 12-500, korpa 4100—4200­— Romániából uj burgonyát és hagymát nem szabad kivinni. Kolozsvárról jelentik: A keres­kedelmi és iparügyi minisztérium import- és ex­port bizottsága legutóbb tartott ülésén elhatá­rozta, hogy az uj termésű burgonya és hagyma kivitelére semmiféle engedélyt nem ad őszig, hogy a lakosság elláthassa magát télire. — Az osztrák bankjegyforgalom. Bécsi tudósí­tónk jelenti: A hivatalos kimutatás szerint a bankjegyforgalom augusztus második hetében 80.8 milliárd koronával 913.9 milliárd koronára emel­kedett. — Külföldi erdővásárlások Erdélyben. A kolozs­vári „Közgazdaságnak" jelentik Budapestről: A múlt héten Bukarestben konzorcium létesült, mely svájci és német tőke bevonásával óriási erdővá- sárlásokna kötött szerződéseket. Az erdőket kü­lönösen Erdélyben vásárolták és egyebek között egy oly szerződést is kötöttek, melynek alapján több község erdeit 1,000.000 lel azonnal való le­fizetése ellenében és 42 éven át, évente félmillió lei részletfizetésért megszereztek. Ez a vállalat hi­vatva van Erdély fiaiparában jelentős szerepet játszani. A vezetése Schmidt volt svájci konzul kezében van. — A prágai tőzsde. A korona újabb jelenté­keny zürichi emelkedése tartózkodásra kény- szeritette a tőzsdét s a túlkínálat folytán az árfolyamok általában gyengültek. Magasabb jegyzés csak kevés fordult elő, azonban az árfolyamcsökkenések meghaladják a 85 ko­ronát. Igen lanyha volt a cseh cukor, az In- wald és az Alpine. Kevés érdeklődés volt a kuliszértékek iránt is s az árfolyamok itt is lemorzsolódtak- A bankértékek piaca nyu­godt volt s az árfolyamveszteségek nem ha­ladták meg az 5 koronát- A Morva Leszá­mítoló, a Hitel és a Wiener Bankverein ja­vult. A devizapiacon az összes külföldi fizető­eszközök árfolyama ma jelentékenyen esett. T$z§dcárfo!t;anioh kedden, augusztus 22-én: Prága: Értéktőzsde. Ajrrárni banka (Ag- Kolini kávé. . . . 600.— rár Bank).... 405.— Kolini petróleum. 480.— Bohemia .............. 428.— Kolini szesz . . . 775.— Cseh Union Bank 422.— Tejipar rt. .... 468.— B. Indnstrial (Cseh Első pilseni sör­iparbank .... 425.— gyár.................. —.— Pr ager Kredit. Danök és társa . . 314.— I Prágai Hitelb.) 730.— Laurin és Ivleraent. 245.— Szlovák Bank . . 226.— Ringhoffer .... 700.— Zivuostenska . . . 415.50 Bécsi Uuioubank. 16.— Anglobank (Angol- Prager Eisen . . - 765.— Ösztrák Bank . . 62.— Skoda..... 424.— Wi ener Bankv. . . 18.— Papir.... 252.— Osz trák bitéi ... 26— Cseh nyugati szén 285.— Cseh Cukor .... 1045.— Ósztraui szén. . . —.— Kolini műtrágya. 650.— Imvald..................... —.— Poldi........ 346.— Friedrioh.............. —.— Al pine..................... 280.— De vizák: VII1/22. V11I/21. 100 hollandi forint . 1230.50 1263.00 Kö. 100 német márka . . 2.55 2.675 „ 100 svájci frank. . . 601.00 616,00 „ 100 norvég korona . 543.75 554.75 „ 100 dán korona . . . 675.50 700.50 „ 100 svéd korona. . . 831,00 856.00 „ 100 olasz Ura .... 140.75 145.25 „ 100 rraneia frank . . 248.25 256.25 „ 1 font sterling . . . . 139.75 144-75 „ 1 dollár.................. 30.03 32.30 „ 10 0 belga frank . . . 233,00 246.00 „ 100 spanyol peseta . 479.00 513.50 „ 100 .jugoszláv dinár. 34.25 37.50 „ 100 jugoszláv korona —.— —.— „ 100 román lei .... —.— —.— „ 100 bolgár leva . . . 18.30 20.05 „ 1 török font............ 18.10 20.60 „ 10 0 osztrák korona . 0.035 0.0425 „ 100 lengyel márka . 0.293 0.395 „ 100 magyar korona . 1.85 1.95 „ 1 dollár (kábel) . . . 31.05 35-05 „ Biadapesí. Értéktőzsde. Magyar Hitel .... 6000 Ganz-Dannblns . . 348000 Osztrák Hitel .... 1150 Ganz-villamos. . . . 65000 Ang,-Magyar .... 920 Láng....................... 9800 Le számítoló.............. 1200 Lipták.....................1250 Ma gy.-Olasz.............. 363 Schlick ....... 5700 Je lzálog..................... 280 Baráti.....................1725 Ha zai bank.............. 920 Izzó . . ...................... 24500 Sa lgó........................ 394C0 fíutmann............ 7050 Ri ma........................ 12250 Klotild................... 9950 Kö zúti............................3150 Magyar Cukor . . 139000 Déli vasút................. 6050 őstermelő..............1700 Al lamvasut...............34800 Gummi. . .................. 13600 Ke resk. bank .... 14800 Naschitzi............ 43000 Ma gy. ált. tkp. . . . 2150 Netisehloss......... 600 El ső hazai................. 37500 Orsz. fa 1650 Bo rs.-Mískolci. . . .13100 Gvőri olaj............ 8850 Co ncordia .................. 7900 Szlavónia............. 2300 Bu dapesti malom . . 16300 Egyes, fa............ 420 Gi zella malom . ... 6500 Lignon-tröst......... 5650 Hu ngária malom . .13125 Zabolai................ 2300 Be ocsini..................... 29000 Egves. tkpt.......... 3000 És zaki szén.............. 21500 Papir................... 5700 Es ztergom-Szászvári 22750 Bóni....................... 7700 Fe lsőm, szén. ... . 32500 Malomsoky ..... — Drascbe..................... 25000 Rézbányái'............. 2600 Magnezit ................. 55000 Aegisz ....... 930 Ma gy. ált. Kőszén . 78500 Földhitelbank .... 4400 Urikányi . . • ... 35000 Merkúr..................... — Ad ria........................ 34500 Viktória............31500 At lantika................. 4650 Óceán . .........................4100 Le vante ..................... 40000 Pálfalvai...............1450 Tr öszt . ..................... 7950 Kóburg . . • .... 10050 Cs áky........................ 2900 Magyar szalámi . . — M agyar Fegyvergyar30ü00 Spódium................ 3950 Be rSis*. Devizák. Prága..................... 3995.65 Milánó.................5817.70 Am sterdam . . . 50586.65 London....................... 5817 70 Bu enosz Alresz . . 470.90 New York . . . . 1293 35 Brüsszel .... .9737.80 Paris.................. 10362.00 Kr istiania . . . 22521.75 Zürich............... 24793 95 Ko penhága . . . 28064,85 Madrid.............. 20249.65 St ockholm . . . 34406.90 Becs .................. 1 53 He lsingíors . . . 2667.65 Budapest.............. 76!90 A zürichi devizaárfolyamok Zárlat. VIII/22. VIII/2L 100 esehszl. korona . 16.50 15.95 svájci frank 100 magyar korona. 0,32 o.32 100 német márka . . 0.43 044 " ” 100 hollandi forint . 204.50 204Í50 " 1 dollár * .................. 5.245 5.245 1 ” ! font sterling . . . —— 23,50 100 francia frank. . —.— 41.95 ” 100 olasz iira .... —23.70 100 belga frank . . . 39.75 39.80 ” ” 100 dán korona . . . 113.00 113.25 ” 100 svéd korona . . 139.00 139.00 ” 100 norvég korona . 91.25 91.10 ” ” 100 spanyol peseta . 82.00 82.00 ” 100 Buen. Air. peso 191,50 191.50 * 100 jugoszláv korona 1.40 1.25 ” 100 bolgár leva. . . 3.10 —.— ” 100 osztr. kor. (pénz) O.OOTő 0.0057 ” ” 100 osztr. leb. bankj. 0.0018 0.0075 100 lengyel márka . 0.065 o’.07 ” ” 100 román lei... . —.— 3,00 * " Kiadja: Flachbarth Ernő dr. Nyomatott a Deutsche Zeitungs-Akíien-Gesell- schaft nyomdájában, Prágában. A nyomásért felelős: O. Holik. Finom női fehérnemű. , Komplett menyasszonyi kelengyék. !j (ÉSBTséSl .J II — pj Költségvetések kívánatra. , 453 Magyar, német és cseh levelezés.

Next

/
Oldalképek
Tartalom