Evangélikus liceum, Pozsony, 1919

10 Hamvas József kartársunkat a kormány nem volt haj­landó hivatalában megerősíteni és őt arról értesítette, hogy neki állami járandóságait 1919. évi december 31-ig folyósítja és hogy nyugdíjaztatását kérheti. Hamvas tanár erre családjával Buda­pestre költözött, miután a hatóság őt Pozsonyból kiutasította. Hamvas József távozásával tanári testületünket fájdalmas veszteség érte. Huszonhárom évig működött a líceumban és e hosszú idő alatt kiváló szakképzettségével, sokoldalú tehetségével és ritka munkabírásával iskolánknak elismerésre méltó szolgálatokat tett. A tanári kar a szíves jó barátot, volt tanítványai a nemeslelkü, rajongással szeretett mestert kedves emlékükben fogják tartani. A tanári kart százados líceumunk átszervezése válságos hely­zetbe sodorta, jövőjét az állam által való megerősítése sem biz­tosította végleg. A kormány a tanárok állatni járandóságait múlt évi október hó 31-vel beszüntette, majd december hó folyamán újra kiutalta ugyan, de csakis a régi személyi pótlékot, háborús segélyt és felemelt családi pótlékot; az u. n. gyorssegélyt és a háborús esztendők alatt élvezett egyéb állami segélyeket máig sem kaptuk meg. Anyagi helyzetünk ennélfogva a szörnyű drá­gaság miatt napról-napra rosszabbodott és az iskolafenntartó egyházközség támogatása nélkül igazán nem tudni, hova jutottunk volna. Az állammal a fenntartó egyháznak még nincsen végleges megegyezése, bár az azt előkészítő munkálatokat, a kormány fel­hívására, már régen elintéztük. Az iskola rendes államsegélyének, a tanárok anyagi hely­zetének az állami tanerőkkel való egyenlővé tétele, előlépésük biztosítása, nyugdíjjogosultságuk rendezése, tehát az iskolánknak jövő fennállását biztosító legfőbb kérdések mindezideig megoldást nem nyertek. Hogy meddig tart még ez az emésztő bizonytalan­ság, nem tudjuk ; de annyi bizonyos, hogy sokáig már nem igen bírjuk a mai helyzetet. Bízva ügyünk igazságában és méltányossá­gában kérjük az illetékes köröket, _ hogy intézetünkön mielőbb véglegesen rendezett állapotot teremtsenek. A nevelés és tanítás fontos állami érdekének sehogy sem szolgál előnyére az immár két év óta tartó teljes bizonytalanság! A tanügyi kormány a liceum megválasztott igazgatója mellé, állandó ellenőrzés végett Treybal Szaniszló dr. szakolcai cseh-szlovák állami reálgimnáziumi igazgatót nevezte ki, aki hivatalát 1919. évi december hó 8-án foglalta el és hetenként bejárt Pozsonyba, hogy iskolánk ügyeiről magát tájékoztassa. — Augusztus hó elején azonban lemondott. A szlovák nyelv tanításával helyettes tanári minőségben megbizattak Bázlik János és Neckár Lajos tanárjelöl­tek, valamint bejáró, óraadó tanári minőségben Jamnicky Já­nos és Lányi Káról y dr. evang. theolog, akadémiai tanár urak, akik működésüket december végén, illetőleg január havában kezdték meg. Az. I—IV. o. róm. kath. vallásu tanulók hitoktatásával Schnitzler Sándor úr, a polgári ápolda lelkésze bízatott meg.

Next

/
Oldalképek
Tartalom