Evangélikus lyceum, Pozsony, 1892

104 hó 11-én halt meg Szalay László I. o. tanuló Bétiben a szülői házban. Egy pár más tanuló betegeskedése folytán tanulmányainak megszakításával az iskolából távozni kénytelen volt, hogy otthon szülői körében gondosabb ápolásban részesüljön. — A városi kerületi orvosok kétszer látogatták meg tanintézetünket részint a himlőoltás foganatosítása czéljából, részint a trachoma netaláni előfordulásának megszemlélése végett, mely két esetben constatáltatott ugyan, azon­ban orvosi gyógykezelés folytán sikeresen elháríttatott. D) Taneszközök és gyűjtemények. I. Könyvtárak. 1. Sehimko-féle könyvtárban van 7364 mü 12,584 köteíben. Könyvtárnoka: Schneller István, theol. akad. igazgató tanár. 2. A nagy könyvtár theologiai osztályban van 4671 mű 6125 kötetben és 623 füzetben. Könyvtárnok: Schneller István, theol. akad. igazgató tanár. 3. A lyceumi könyvtár nem theologiai része a III. és IV. számú teremben 1893. május hó végén áll 12,863 műből 20,757 kötetben. Szaporodás az 1892/3-ik évben: a) Vétel utján: Marczali Henrik: A legújabb kor története 1 köt. Bozóky A.: A művészetek a róni. császárság fénykorában 1 köt. Bozóky A.: A szépirodalom a róm. császárság fénykorában 1 köt. Hampel J.: A bronczkor emlékei Magyarországon II. 1 köt. Béla király névtelen jegyzőjének könyve kézirati hasonmásban, ennek olvasása és fordítása 1 kötet, 2 füzet. Müller Iwan: Handbuch des classiscben Alterthums VIII. 1 köt. Böhm Károly: Az ember és világa II. 1 köt. Wartha Vincze: Az agyagipar technológiája 1 köt. Brehm Alfréd: Az északi sarktól az egyenlítőig 1 köt. Thaly Kálmán: Kákóczy emlékek Törökországban 1 köt. Jedlicska Pál: Kis kárpáti Emlékek I., II. 2 köt. Névy László: Aesthetikai dolgozatok 1 köt. Névy L.: A drámai középfajok elmélete 1 köt. Névy L.: A komédia elmélete 1 köt. Szigligeti E.: A dráma és válfajai 1 köt. Gerber G.: Die Sprache als Kunst I. II. 2 köt. Gerber G.: Die Sprache und das Erkennen 1 köt. Geiger: Ursprung und Entwicklung der mensch­lichen Sprache I. II. 2 köt. Geiger: Der Ursprung der Sprache 1 köt. Stromp L.: Somogyi Péter fogsága 1 köt. Masznyik E.; Jean Paul Levánája 1 köt. Havass Bezső: Magyar földrajzi könyvtár 1 köt. Die Bibliothek des Dichters Nikolaus Zrínyi 1 köt. Collignon M.: Handbuch der Griechischen Archaeologie 1 köt. Max Müller: Die Wissenschaft der Sprache II. 1 köt. A Pallas nagy Lexikona I. II. 2 köt. Az osztrák-magyar monarchia Írásban és képben 155—178. füzet. Oncken: Allgem. Geschichte 192—194. füzet. Szilágyi Sándor: Történeti életrajzok VIII. évf. 1 köt. Beöthy Zsolt.: A magy. irod. története 4 füzet. Szarvas-Simonyi;

Next

/
Oldalképek
Tartalom